Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

National Survey of Sexual Lifestyles, Attitudes and Health II

Research activity

Code Science Field Subfield
3.08.00  Medical sciences  Public health (occupational safety)   

Code Science Field
B680  Biomedical sciences  Public health, epidemiology 

Code Science Field
3.03  Medical and Health Sciences  Health sciences 
Keywords
Sexual and reproductive health; sexually transmitted infections; HIV; chlamydia; survey; general population; Slovenia.
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (5)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  20462  PhD Marta Grgič Vitek  Public health (occupational safety)  Researcher  2015 - 2017  426 
2.  07782  PhD Irena Klavs  Medical sciences  Head  2015 - 2017  535 
3.  24615  MSc Tanja Kustec  Public health (occupational safety)  Researcher  2015 - 2017  181 
4.  26411  Darja Lavtar  Sociology  Researcher  2015 - 2017  220 
5.  38419  Metka Zaletel  Public health (occupational safety)  Researcher  2016 - 2017  270 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  3333  National Institut of Public Health  Ljubljana  6462642  18,738 
Abstract
Sexual and reproductive health promotion is an important public health priority. To develop and monitor the effect of evidence based public health policies for promotion of sexual and reproductive health, that includes prevention and control of sexually transmitted infections and HIV infection, we need valid data about sexual behaviour and attitudes of the general population and on epidemiology of sexually transmitted infections and HIV infection. Routine surveillance data on sexually transmitted infections based on mandatory reporting of diagnosed cases underestimate their occurrence.   In 2000, the Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (in slo.: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije - IVZ), now the National Institute of Public Health (in slo: Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ), coordinated the first, and by 2015, the only Slovenian national survey of Sexual Lifestyles, Attitudes and Health (v slo: Življenjski slog, stališča, zdravje in spolnost - ŽSSZS 1) in a probability sample of the general population 18 to 49 years old. Thus we obtained our first valid data about sexual behaviour and relevant attitudes in Slovenia. As we asked all participants to contribute a first void urine specimen to be tested for bacteria Chlamydia trachomatis, we also obtained our first valid estimate about the prevalence of this most common bacterial sexually transmitted infection in the population. We also obtained estimates for some of the UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) indicators, that were collected by the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) to monitor the implementation of political declarations of the United Nations General Assembly about HIV/AIDS adopted in 2001 and 2006. Later they were named GARP (Global AIDS Response Programme) indicators, that are collected by UNAIDS to monitor the implementation of the political declaration on HIV/AIDS adopted in 2011. These indicators are also used to monitor and evaluate the Slovenian National Strategy for Prevention and Control of HIV infection.   As sexual behaviour, relevant attitudes and the prevalence of sexually transmitted infections change with time, it is necessary to obtain new data after 15 years and to compare them with those from the first Slovenian national survey ŽSSZS 1, to understand changes.   The key research objectives of the second national survey ŽSSZS 2, that will be conducted in 2016 in a probability sample of the general population of at least 1000 individuals 18 to 49 years old are: to describe sexual behaviour of men and women of different ages or born in different periods; to describe sexual attitudes and knowledge about sex, sexually transmitted infections and HIV infection; to describe the distribution of different self-reported sexually transmitted infections according to sex and age and to explore for demographic, social and behavioural determinants of increased risk; to estimate GARP indicators. With comparing the results of the first and the second Slovenian national surveys, ŽSSZS 1 and ŽSSZS 2, we will be able to describe the changes that occurred during last 15 years.   To collect valid data about sexual behaviour is demanding. The quality of such data is to a large extent dependent on the standards when developing the questionnaire, the data collection procedures, and the implementation of the survey. In the first Slovenian national survey ŽSSZS 1 that was conducted in 2000 we used the highest methodological standards for national surveys of sexual behaviour, attitudes and health in probability samples of the general population. To ensure good comparability of the data from both surveys, we will use very similar methods to those that were used in the year 2000. When developing our questionnaire, with a great majority of questions equal to those asked in the year 2000, we will, again draw on the experience in the questionnaire development for the three British National Surveys of
Significance for science
S predlaganim raziskovalnim projektom, drugo slovensko nacionalno raziskavo življenjskega sloga, stališč zdravja in spolnosti (ŽSSZS 2), bomo dosegli glavne raziskovalne cilje. V verjetnostnem vzorcu najmanj 1000 prebivalcev Slovenije starih od 18 do 49 let bomo: opisali spolno vedenje moških in žensk različnih starosti oziroma rojenih v različnih obdobjih; opisali stališča v zvezi s spolnostjo in poučenost o spolnosti, spolno prenesenih okužbah in okužbo s HIV; opisali porazdelitev različnih spolno prenesenih okužb, kot jih poročajo prebivalci, glede na starost in spol in opredelili demografske, socialne in vedenjske determinante povišanega tveganja; ocenili GARP kazalnike za leto 2016. Vse te podatke bomo primerjati s podatki zbranimi v prvi slovenski nacionalni raziskavi ŽSSZS 1 in opisali spremembe.   Tudi v drugi slovenski nacionalni raziskavi ŽSSZS 2, bomo, podobno kot v prvi, organizirali zbiranje vzorcev prvega curka urina, da jih bomo, po pridobitvi potrebnih sredstev, testirali na okužbo z bakterijo Chlamydia trachomatis in tudi na nekatere druge izbrane povzročitelje spolno prenesenih okužb. Tako bomo za prebivalce stare od 18 do 49 let, opisali porazdelitev spolno prenesene okužbe z bakterijo Chlamydia trachomatis v letu 2016 in jo primerjali z rezultati raziskave ŽSSZS 1 in tudi pridobili prve zanesljive ocene deležev z okužbo z nekaterimi drugimi izbranimi povzročitelji spolno prenesenih okužb (npr. z okužbo z bakterijo Neisseria gonorrhoeae) za leto 2016.   Rezultate bomo objavili v člankih v vrstniško recenziranih revijah.   Na NIJZ bomo rezultate uporabili pri oblikovanju na dokazih temelječih predlogov promocije spolnega in reproduktivnega zdravja, pri epidemiološkem spremljanju spolno prenesenih okužb, sledenju spreminjanja bremena spolno prenesenih okužb in analizi učinkovitosti ukrepov njihovega preprečevanja in obvladovanja, ter pri oblikovanju ukrepov za spodbujanje varnejšega spolnega vedenja.   Rezultate bomo predstavili na strokovnih srečanjih različnih sekcij pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD) (npr.: Sekciji za preventivno medicino SZD, Združenju slovenskih dermatovenerologov SZD, Združenju ginekologov in porodničarjev Slovenije, Združenju za infektologijo SZD), da bi se uporabili za na dokazih temelječe načrtovanje in izvajanje zdravstvenih storitev v zvezi s promocijo spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem spolno prenesenih okužb in okužbe s HIV.   S pripravo protokola raziskave in njeno izvedbo bomo prispevali tudi k razvoju epidemiologije na področju javnega zdravja v Sloveniji, saj bo raziskava izvedena v skladu z najvišjimi metodološkimi standardi za izvedbo nacionalnih raziskav življenjskega sloga, stališč, zdravja in spolnosti v verjetnostnem vzorcu splošnega prebivalstva.
Significance for the country
Rezultati druge slovenske nacionalne raziskave ŽSSZS 2 bodo ključnega pomena za poučeno oblikovanje in sledenje učinka javnozdravstvene politike promocije spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem spolno prenesenih okužb in okužbe s HIV na Ministrstvu za zdravje.   Doprinesli bodo k ciljem teme številka 1.1.3 »Analiza spolnega vedenja Slovencev« v okviru težišča 2 »Zdravstveno varstvo - zmanjševanje neenakosti v zdravju« v Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015, ki so: podpora oblikovanju in izvajanju nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV, epidemiološko spremljanje spolno prenesenih okužb, sledenje spreminjanja bremena spolno prenesenih okužb in analiza učinkovitosti ukrepov njihovega preprečevanja in obvladovanja, priprava strokovnih podlag za opredelitev ukrepov zgodnjega prepoznavanja spolno prenesenih okužb in njihovega preprečevanja, oblikovanje ukrepov za spodbujanje varnejšega spolnega vedenja.
Most important scientific results Annual report 2015, 2016, final report
Most important socioeconomically and culturally relevant results Annual report 2015, 2016, final report
Views history
Favourite