Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

RAZVOJ HOLISTIČNEGA MODELA UPRAVLJANJA ZA UČINKOVITO IN USPEŠNO SLOVENSKO JAVNO UPRAVO

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.01  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede  Javna uprava 

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
holistični model upravljanja, model holističnega kazalca, problem večnivojskega plastenja, učinkovitost in uspešnost, odgovornost, javna uprava
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18942  dr. Aleksander Aristovnik  Ekonomija  Vodja  2017 - 2020 
2.  38015  Mateja Bregant Perić    Tehnični sodelavec  2017 - 2020 
3.  31838  dr. Mitja Durnik  Politične vede  Raziskovalec  2017 - 2020 
4.  28315  mag. Boris Glogovac  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2017 - 2020 
5.  19293  dr. Maja Klun  Ekonomija  Raziskovalec  2017 - 2020 
6.  23676  dr. Polonca Kovač  Pravo  Raziskovalec  2017 - 2020 
7.  28891  Gregor Krnec    Tehnični sodelavec  2017 - 2020 
8.  34302  dr. Jernej Mencinger  Ekonomija  Raziskovalec  2017 
9.  32755  dr. Mirko Pečarič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017 - 2020 
10.  21651  dr. Primož Pevcin  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017 - 2020 
11.  38162  dr. Dejan Ravšelj  Ekonomija  Raziskovalec  2020 
12.  30838  dr. Marko Ropret  Ekonomija  Raziskovalec  2017 - 2020 
13.  19329  dr. Janez Stare  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017 - 2020 
14.  16302  dr. Ljupčo Todorovski  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2017 - 2020 
15.  26328  dr. Nina Tomaževič  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2020 
16.  28519  dr. Lan Umek  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2018 - 2020 
17.  53854  Luka Vavtar    Tehnični sodelavec  2020 
18.  02262  dr. Mirko Vintar  Računalništvo in informatika  Upokojeni raziskovalec  2017 - 2020 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0590  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo  Ljubljana  1627163 
2.  2487  LOGON INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.  Ljubljana  1614363 
Povzetek
Družbene spremembe so sprožile nova, zelo problematična in najkompleksnejša upravna vprašanja. Posledice globalne finančne krize, vprašanja migracij, vzpon desničarskih strank, populizem, ekološka vprašanja, digitalna revolucija in drugo razkrivajo nezadostnost obstoječih modelov upravljanja za odziv na potrebe sodobne družbe na holističen način. Zato je namen projekta razviti primerno holistični model upravljanja (HMU), znotraj katerega bo slovenska javna uprava (JU) delovala proaktivno kot dejavnik, ki omogoča, in je gonilna sila družbenega napredka ter blaginje. HMU bo temeljil na naslednjih, trenutno manjkajočih integralnih elementih pri upravno-političnem sprejemanju odločitev in v ustreznih raziskavah: 1) interdisciplinarno naslavljanje kompleksnih medsektorskih upravnih vprašanj; 2) vključitev vseh družbenih podsistemov in njihovih deležnikov na makro (družba), mezo (vlada) in mikro (individualne upravne enote) ravni upravljanja; in 3) komplementarno zajemanje kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod. Projektne aktivnosti bodo razdeljene na pet dopolnjujočih se delovnih paketov (DP). Cilj prvega delovnega projekta (DP1) je kvalitativno vzpostaviti teoretični okvir za razvoj HMU. Z metodami deskripcije, komparacije in kompilacije bomo: 1) prepoznali trenutne temeljne modele upravljanja in njihove razločevalne elemente, 2) določili glavne kriterije za uspešnost upravljanja, učinkovitost in odgovornost pri reševanju družbenih izzivov, 3) prepoznali ključne prihodnje izzive in smernice za izboljšanje trenutnega modela upravljanja. Cilj DP2 je kvantitativno identificirati »idealen« primer HMU. Prilagojena raziskava, ki vključuje oceno dejavnikov modelov upravljanja, bo predstavljala glavni vir podatkov za analizo. Anketirance na makro ravni, to so državljani in podjetja kot protiutež JU ter mezo in mikro skupine predstavnikov različnih ravni JU, bomo prosili, naj podajo informacije o trenutnem in pričakovanem stanju dejavnikov ter učinkih upravljanja. Nadalje bomo z metodo razvrščanja v skupine (clusterska analiza po razločevalnih dejavnikih modelov) med zajetimi skupinami anketirancev kvantitativno identificirali pričakovani HMU kot empirično podlago za holistično upravljanje. Cilj DP3 je poglobljeno potrjevanje in optimizacija statistično nakazanega HMU.  Uporabljena bo skupina metod (triangulacija), ki bodo obsegale polstrukturirane intervjuje deležnikov znotraj vseh treh ravni upravljanja, literature in interdisciplinarnih ocen neodvisnih ekspertov. To bo optimiziralo HMU in posledično njegov absorpcijski potencial. Poleg tega bodo informacije, pridobljene pri ključnih deležnikih, služile kot neposredni vložek v DP4, ki bo usmerjen v sistematično implementacijo HMU na različnih nivojih JU. V ta namen bo razvit prilagojeni indikator modelnega holizma (IMH), ki bo zagotavljal ustrezno utežene referenčne ciljne vrednosti za implementacijo modela. Ob koncu je načrtovana tudi diseminacija, vezana na DP5. Najprej predlagamo trajno specializirano delovno skupino Mreže inštitutov in šol za javno upravo v srednji in vzhodni Evropi (NISPAcee; The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), ki pokriva pet regij in deluje preko letnih konferenc in mednarodnih projektov. Poleg tega bomo pripravili znanstveno monografijo, v kateri bomo celostno analizirali zahtevna upravna vprašanja v Sloveniji in zunaj nje, ter predstavili HMU za premostitev teh vprašanj. Tako bo omogočena evropska promocija HMU in njegovega aplikativnega potenciala.   V splošnem bo znaten prispevek projekta dvojen: 1) jasno opredeljen HMU za slovensko JU in 2) jasna in z indikatorjem vodena metodologija za sistematičen prehod z obstoječega na optimalni model upravljanja za razrešitev kompleksnih in globalnih družbenih vprašanj ter posledično omogočanje družbenih inovacij velikega obsega.
Pomen za razvoj znanosti
Prispevek k znanosti se izkazuje skozi izvirno metodologijo celovitega proučevanja modelov upravljanja in s tem povezanimi znanstvenimi spoznanji, pomembnimi tudi na mednarodni ravni. Z razvojem edinstvenega HMU projekt predstavlja alternativni in izvirni pristop k tradicionalnim, kvalitativnim raziskavam na znanstvenem področju. HMU spremlja tudi indikator modelnega holizma (IMH), ki omogoča prehod s formalnega, znanstvenega modela na konkretne aktivnosti znotraj organizacij javne uprave in posledično uspešno implementacijo modela v praksi. Tako znanstveno utemeljene ugotovitve našega projekta prispevajo k zahtevnemu sistematičnemu prehodu od podpovprečnega do visoko učinkovitega in uspešnega modela upravljanja, ki pred tem znanstveno ni bil obravnavan na tako podrobni ravni. Namesto osredotočanja na druge raziskave vključujemo statistično preverjene specifike slovenske javne uprave s primernim ponderiranjem različnih elementov indikatorja modelnega holizma (IMH). Kar zadeva vsebino, projekt prinaša primerno celovitost, ki s prejšnjimi raziskavami v Sloveniji in na širšem območju EU ni bila dosežena (Bouckaert, 2012; Kovač in Jukić, 2016). Tako se za številne edinstvene raziskovalne rezultate pričakuje, da bodo prispevali k znanstvenemu in praktičnemu razvoju področja javne uprave: razvoj HMU za slovensko JU in druge, ki se soočajo s primerljivimi okoliščinami in izzivi JU; jasna predstavitev usmeritev preko IMH za voden prehod z obstoječega na optimalni model upravljanja posameznega segmenta JU; umestitev slovenskega modela upravljanja in njegovih dejavnikov v širši globalni kontekst in upodobitev statističnih primerjav; odmevne slovenske in mednarodne znanstvene publikacije.
Pomen za razvoj Slovenije
Glavni družbeno-ekonomski prispevek projekta bo dvojen: 1) jasno opredeljen HMU za slovensko JU in 2) jasna in z indikatorjem vodena metodologija za sistematičen prehod z obstoječega na optimalni model upravljanja, kot odgovor na kompleksna in globalna družbena vprašanja v številnih državah ter gonilo obsežnih družbenih inovacij ter dolgoročnih družbeno-ekonomskih učinkov, kot so: učinkovitejše spopadanje z zelo pomembnimi nastajajočimi izzivi upravljanja, empirično preverjene ugotovitve, ki predstavljajo novost na širšem področju EU in globalno, višja stopnja izkoriščenosti proračunskih sredstev, pregled stanja javne uprave z vidika učinkovitosti in uspešnosti, uporabnost metodologije za prihodnje raziskave in višja stopnja izkoriščenosti javno dostopnih statističnih podatkov. Poleg vsega naštetega projekt predstavlja pomemben podporni instrument za Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020. Še posebej velik izziv za izvajanje zgornje in sorodnih strategij (med drugim strategije Evropa 2020) je njena izjemna obsežnost in s tem povezana potreba po nadaljnji podpori s sistematičnim, jasnim vrstnim redom potrebnih ukrepov (Kovač in Jukić, 2016). Ker bo projekt sistematično povezoval aktivnosti reforme slovenske javne uprave v vrstnem redu, ki omogoča implementacijo HMU, bo ciljna stanja strategij mogoče doseči hitreje, z manj sredstvi, družbeno-ekonomske učinke projekta pa bodo državljani in institucije iz javnega in zasebnega sektorja tudi prej zaznali. Poleg tega projekt podpira učinkovitost, uspešnost in inovacije, torej osrednje prvine razvojne strategije Evropa 2020, ki te elemente prepoznava kot pomembna vodila ekonomske rasti in družbene blaginje.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno