Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Družbena sprejemljivost prostorskih učinkov v scenarijih rabe OVE

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
T260  Tehnološke vede  Prostorsko planiranje 

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
obnovljivi viri energije, družbena sprejemljivost, scenariji, kakovost krajine
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11202  dr. Fouad Al-Mansour  Energetika  Raziskovalec  2018 - 2020  206 
2.  38159  dr. Tadej Bevk  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2018 - 2020  66 
3.  50832  Mark Floyd Bračič  Psihologija  Raziskovalec  2019 - 2020  24 
4.  20792  mag. Živa Broder  Sociologija  Tehnični sodelavec  2018 - 2020  261 
5.  35331  Marko Đorić    Tehnični sodelavec  2018 - 2020  84 
6.  31695  dr. May Doušak  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2020  85 
7.  16378  dr. Mojca Golobič  Urbanizem  Vodja  2018 - 2020  473 
8.  18292  dr. Marko Kovač  Materiali  Tehnični sodelavec  2018 - 2020  169 
9.  17892  dr. Robert Masten  Psihologija  Raziskovalec  2019 - 2020  312 
10.  25009  dr. Nadja Penko Seidl  Urbanizem  Raziskovalec  2018 - 2020  103 
11.  50163  dr. Tomaž Pipan  Urbanizem  Raziskovalec  2018 - 2020  100 
12.  15062  dr. Matija Svetina  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2020  349 
13.  11326  dr. Samo Uhan  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2020  438 
14.  05809  mag. Andreja Urbančič  Energetika  Tehnični sodelavec  2018 - 2020  309 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.610 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.921 
3.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.859 
4.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.316 
Povzetek
Politični dokumenti na različnih ravneh in drastičnost predvidenih klimatskih sprememb kažejo na nujnost izboljšanja pridobivanja in rabe energije. Med raznimi ukrepi naslavljanja tega problema je med najbolj perspektivnimi poleg zmanjševanja rabe tudi večanje deleža pridobivanja energije iz obnovljivih virov (OVE). A kljub velikemu tehnološkemu napredku, politični podpori in ugodnim tržnim razmeram, se je za večjo oviro implementaciji rabe OVE izkazala družbena sprejemljivost. Javnost sicer v splošnem podpira rabo OVE, a se pri konkretnih projektih pogosto oblikuje izrazito nasprotovanje. Raziskave kažejo, da so glavni razlogi nasprotovanja povezani s spremembami in vplivi na krajino ter načinom delitve koristi in škod, ki ga, predvsem lokalna skupnost, najpogosteje dojema kot nepravičnega. Predlagani projekt naslavlja to problematiko z interdisciplinarnim, kontekstualiziranim pristopom na različnih ravneh. Izhajali bomo iz ciljev, ki sta si jih EU in Slovenija zadali na področju rabe OVE. Glede na njih bomo izdelali scenarije, ki bodo z različno kombinacijo tehnologij OVE izpolnjevali te cilje. Za scenarije bomo izdelali prostorske modele, ki bodo kazali kje v državi je izkoriščanje posameznega OVE najbolj smotrno. Za izbrana območja bomo izdelali tudi vizualizacije objektov OVE, ki bodo predstavljale prikaz prostorskih posledic implementacije. Na ta način bomo povezali splošne cilje, ki v javnosti uživajo visoko podporo, s konkretnimi posledicami, ki so pogost razlog nasprotovanja. Družbeno sprejemljivost scenarijev, prostorskih modelov in vizualizacij bomo nato preverili v anketi, ki bo izvedena na reprezentativnem vzorcu. Vanjo bomo vključili tudi razne oblike kompenzacij in lastniških shem objektov za rabo OVE, ki so se v tujini že izkazale za uspešen mehanizem zagotavljanja večje družbene sprejemljivosti. Rezultate ankete bomo uporabili za poglobljeno raziskovanje motivov za (ne)sprejemanje infrastrukture OVE z organizacijo fokusnih skupin. Z anketo in fokusnimi skupinami bomo razjasnili relativni pomen lokacijskih in ekonomskih dejavnikov na sprejemljivost OVE, obenem pa nam bodo razkrile tudi družbeno najbolj sprejemljiv scenarij izpolnjevanja nacionalnih ciljev pridobivanja energije iz OVE. Razkrit vrednostni sistem bo omogočil tudi izboljšavo prostorskih modelov. Ugotovitve bodo združene v priporočila za zagotavljanje večje družbene sprejemljivosti energetske infrastrukture, s posebnim poudarkom na vplivu kompenzacij in različnih lastniških oblik. Poleg tega bomo ugotovili, v kakšnih tipih krajine in katera tehnologija rabe OVE je za javnost najbolj sprejemljiva. Z opisanim pristopom bomo naslovili nekaj ključnih vprašanj, ki so še odprta v preučevanju družbenih vidikov energetske tranzicije. Predvsem bomo povezali sprejemljivost na različnih ravneh, preverili vpliv kompenzacij in lastništva ter povezali dojemanje nacionalnih ciljev in prostorskih posledic njihovega uresničevanja. S tem bomo v literaturi pogosto ločene vidike povezali v skupen okvir, kar bo poleg znanja, ključnega za razvoj slovenske energetike, pripomoglo tudi k umeščanju že izvedenih raziskav v medsebojno perspektivo.
Pomen za razvoj znanosti
Spremembe družbenih paradigem, kar energetska tranzicija gotovo je, zahtevajo celovite interdisciplinarne pristope, ki vključujejo tako naravoslovne kot družboslovne vede in raziskovanje na različnih nivojih. Prav s takim pristopom bo projekt naslovil nekaj odprtih vprašanj na področju večanja rabe obnovljivih virov energije: (1) S povezovanjem sprejemljivosti nacionalnih ciljev in lokalnih (prostorskih) posledic, ki jih njihovo uresničevanje lahko povzroči, bo naslovljena dilema vrzeli med visoko splošno podporo rabi OVE in nasprotovanju njene implementacije.  (2) Z vključevanjem socio-ekonomskih spremenljivk v študijo sprejemljivosti bo pojasnjen odnos med prostorskimi posledicami in koristmi, ki jih razvoj OVE lahko prinese, kot so solastništvo lokalne skupnosti in posameznikov, rente, odškodnine, nižji stroški elektrike ipd. Na ta način bodo povezane teme, ki so se do zdaj večinoma raziskovale ločeno, čeprav so v praksi neločljive. (3) Projekt bo nastavil tudi metodološki okvir, ki bo omogočal celovito raziskovanje družbene sprejemljivosti rabe OVE skozi različna merila (od splošne sprejemljivosti rabe OVE globalne populacije do sprejemljivosti konkretnih projektov v lokalnih skupnostih) in vključuje tako ekspertna znanja kot javnomnenjsko vrednotenje.  (4) Poleg tega bo za slovenski prostor pomemben rezultat predstavljala ugotovljena sprejemljivost posameznih tehnologij OVE, njihovih lokacij in različnih scenarijev implementacije, saj zaenkrat znanja o tem še nimamo. K odpiranju razprave o razvoju rabe energije in doseganju družbenega dogovora o umeščanju infrastrukture poziva tudi Energetski koncept Slovenije. (5) Ugotovljen vpliv lastništva in kompenzacij na sprejemljivost rabe OVE bo nenazadnje nakazal na možne vzvode, ki bi jih lahko uporabili na državni ravni za hitrejše doseganje zastavljenih ciljev in snovanju novih ukrepov za spodbujanje rabe OVE.
Pomen za razvoj Slovenije
Changes of social paradigms, which energy transition is, require comprehensive interdisciplinary approaches, involving natural and social science and research on multiple levels. Using this kind of approach our project will address some of the open questions in the field of increasing renewable energy use.  (1) By linking acceptability of national RES targets and local (landscape) impacts caused by realizing them, we will address the so called behavioural gap between large general public support and local opposition to RES developments.  (2) Inclusion of socio-economic variables will also allow us to explain the relationship between the perceived landscape impacts and benefits that RES implementation can bring to local communities and individuals, such as co-ownership, rents, lower electricity bill etc. We will thus connect several issues that have this far been mostly studied separately, while in praxis they are inextricable. (3) The project will create a methodological framework that will enable a comprehensive study of social acceptability of RES through various scales (from general acceptability of RES use by global population to acceptability of concrete projects by local communities) and include expert knowledge as well as public opinion.  (4) Besides the general scientific benefits, the project will importantly contribute to understanding of social acceptability of RES scenarios and their impacts in Slovenian context, as we do not yet have such knowledge. Development of public discussion and reaching a social agreement on infrastructure siting is also one of the aims of the Energy concept of Slovenia. (5) The influence of ownership and compensation we might find, will also reveal possible mechanisms that could be used in national policies to secure greater social acceptability and quicken our progress towards fulfilling our energy and climate obligations, to which we have committed.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno