Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.11.00  Humanistika  Teologija   

Koda Veda Področje
H002  Humanistične vede  Teologija 

Koda Veda Področje
6.03  Humanistične vede  Filozofija, religija in etika 
Ključne besede
medreligijski dialog, religijska izgradnja miru, ženski glasovi, medkulturna teologija, migracije, religijski pluralizem, preseganje nestrpnosti.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51181  dr. Gorazd Andrejč  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  75 
2.  36453  dr. Maja Bjelica  Filozofija  Raziskovalec  2019 - 2021  83 
3.  35342  dr. Mateja Centa Strahovnik  Filozofija  Raziskovalec  2020  86 
4.  22368  dr. Nadja Furlan Štante  Teologija  Vodja  2018 - 2021  243 
5.  23937  Polona Matekovič    Tehnični sodelavec  2018 - 2021 
6.  29463  dr. Gašper Mithans  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2018 - 2021  99 
7.  24430  dr. Helena Motoh  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2021  179 
8.  26014  dr. Vojko Strahovnik  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  418 
9.  18054  dr. Lenart Škof  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  500 
10.  21338  dr. Anja Zalta  Kulturologija  Raziskovalec  2018 - 2021  383 
11.  15057  dr. Bojan Žalec  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  706 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0170  Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta  Ljubljana  1627112  11.934 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.064 
3.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.880 
Povzetek
V sodobnih konfliktih igra religija pomembno vlogo, tako kot orodje za upravičevanje nasilja kot tudi navdih in generator miru. Svet postaja vse bolj medsebojno so-odvisen in povezan, tako zaradi globalizacije kot migracij, ki posledično povzročajo več interakcij in trenjenj med različnimi kulturami in religijami, kot opisuje Samuel Huntington v Clash of Civilizations. Temeljno izhodišče predlaganega projekta, v kontekstu sodobnih migracij, je vprašanje pomembnosti kultiviranja aktivnega, iskrenega medreligijskega dialoga, ki prepoznava in razbija negativne stereotipne predstave in predsodke, dviguje raven strpnosti, spoštovanja in krepi medsebojno razumevanje tako v vsakdanjem življenju posameznikov različnih veroizpovedi in duhovnosti kot tudi na hierarhični institucionalni religijski ravni. Osredotočili se bomo na etiko medsebojne soodvisnosti in funkcijo opolnomočenja (posameznika in družbe) po medreligijskem dialogu in preko njega. Slednje namreč lahko razumemo kot nujen korak v evoluciji medčloveških in medreligijskih odnosov. V širšem kontekstu bomo preučili različne poti in oblike medreligijskega dialoga. Analizirali bomo teoretske okvirje relevantnih avtorjev (Wilfred Cantwell Smith, Hans Küng, Mikhail Bakhtin, Roberto Unger, Maura O'Neill, Rusmir Mahmutćehajić, Ivo Marković, Catherine Cornille, Marianne Moyaert…) tako v globalnem kot tudi lokalnem znanstvenem prostoru. Poskusili bomo oblikovati ustrezen model medreligijskega dialoga v slovenskem družbeno-religijskem prostoru ter opozorili na specifike tega prostora. Zraven tega bomo v okviru religijske etike iskali možne poti razreševanja in transformacije religijskih konfliktov na področju Balkana (s poudarkom na Sloveniji ter Bosni in Hercegovini). Razlog, da se bomo v projektu ukvarjali tudi z BiH je dejstvo, da ima BiH izkušnjo mereligijskega dialoga in povojnega peacebuildinga in, da je Islamska skupnost druga največja verska skupnost v Sloveniji, katere pripadniki so večinoma Bošnjaki. Ti iz BiH črpajo svoje modele oziroma vzorce za medreligijski dialog in jih implementirajo v slovenski prostor. Prepoznavanje in razumevanje teh modelov in vzorcev je nujno za premostitev medreligijskih nesoglasij in morebitnih konfliktov. Ob bok raziskovanja različnih poti in oblik medreligijskega dialoga v Sloveniji in BiH bo preučen tudi pojav t.i. »women's religious peacebilding-a« in vprašanje pomena pozitivnega doprinosa vključevanja (manjkajočega) ženskega glasu v medreligijski dialog. S tega vidika bo projekt izpostavil potrebo po poznavanju in razumevanju (religijskega)»Drugega« in »Drugačnega«. Ker so religije tako pogosto marginalizirale »Drugo«, ki se obravnava kot drugačno in posledično slabše, postane dialog nujna pot opolnomočenja in pripoznanja drugega, tako posameznika kot vernika. Dialog lahko vodi k celjenju in revitalizaciji težkih, celo popolnoma zlomljenih odnosov. Zato je potrebno kultiviranje tako imenovanega religijskega »prebujanja« posameznika. Ta vrlina se oblikuje s posameznikovim aktivnim udejstvovanjem v medreligijskem dialogu z vzpostavitvijo vzajemnega razumevanje religijskih »meja«. To vzpostavlja našo vzajemno moralno odgovornost. V okviru raziskovalnega projekta bomo tako medreligijski dialog razumeli tudi kot obliko moralnega dialoga. Ob tem se bomo posvečali tudi teološko-filozofskim vidikom pomena in možnosti komunikacije v medreligijskem dialogu.
Pomen za razvoj znanosti
Po eni strani je medreligijski dialog v Evropi bolj razvit in dinamicen kot kadarkoli prej, po drugi strani pa so medreligijski odnosi, s porastom nacionalizmov in v senci begunske krize, pod močnimi pritiski ter žrtev grobe politizacije. Kritično razumevanje dinamike in različnih kontekstov medreligijskega dialoga v Sloveniji in BiH, ter preprek takšnemu dialogu, ki jih bo ta projekt preučil in pojasnil, je ključno za ugotavljanje najboljših možnosti za uspeh dialoga ter omogočanja življenja v religijski pluralnosti. Zgodovinska kontekstualizacija tematike bo zagotovila potrebno obravnavo problematike v sinhroni in diahroni perspektivi ter tako prispevala k izrazito zapostavljenem področju zgodovine medverskih odnosov v Sloveniji. Rezultati raziskovalnega projekta bodo zajemali tudi izvirni doprinos k znanosti, posebej z vidika, da bo raziskava ob upoštevanju perspektive moralnih in intelektualnih vrlin podala izviren pogled akterjev dialoga in preseganja nasilja, s poudarkom na religiji in religijskih skupnostih kot enih izmed teh akterjev v sodobnem svetu. Raziskava bo tako izvirni prispevek k sodobni teoriji medreligijskega dialoga ter prispevek pri oblikovanju širših medreligijskih politik vzpostavitve miru. Pomen stroke za razvoj religijskih znanosti v Sloveniji: Področje »(women) religious peace building-a«((ženske) religijske vzpostavitve miru) je tako v kontekstu feministične teologije in religijskega feminizma v Sloveniji pionirsko področje, ki še ni našlo pravega mesta v akademskih znanstvenih sferah in je praktično še neraziskano in nepoznano področje, ki čaka temeljitejše umeščenosti in razvoja. Prav tako v študijskih programih slovenskih univerz ne najdemo neposrednih vsebin, posvečenih vprašanju ženskega doprinosa in ženskih glasov v medreligijskem dialogu ter fenomena ženskega medreligijskega dialoga in religious peacebuildinga. Rezultati projekta bodo predstavljali izviren in pomemben prispevek k teologiji in filozofiji dialoga, vzpostavili bodo nove poglede na teme dialoškosti, intersubjektvnosti, strpnosti, svetovnega etosa, preseganja moralnega nestrinjanja med kulturami, medverskega ter medreligijskega dialoga, idr. Projekt bo omogočil razvitje teoretičnih modelov komuniciranja med znanostmi, idejnimi skupinami in praktično v vsakdanji družbeni praksi. Rezultati bodo pripomogli k posledični vključitvi v svetovno mrežo religijskih, teoloških znanosti ter pri implikaciji modela etičnega enakovrednega soobstoja ter kultiviranja religijske strpnosti in miru v slovensko religijsko-družbeno sfero. Preko projekta se bomo vključevali v mednarodne izmenjave (bilaterale in raziskovalni obiski ter gostovanja priznanih tujih raziskovalcev in pedagogov).
Pomen za razvoj Slovenije
On one hand, interreligious dialogue in Europe is more developed and dynamic than ever before, and on the other hand, interreligious relations, with the rise of nationalisms and in the shadow of the refugee crisis, are under strong pressure and are being the victims of rough politicization. Critical understanding of the dynamics and different contexts of interreligious dialogue in Slovenia and BIH, and of the obstacle to the kind of dialogue that this project will explore and explain, is crucial for identifying the best opportunities for the success of dialogue and facilitating life in religious plurality. The historical contextualization of the topic will ensure the necessary treatment of the problem in the synchronous and diachronic perspectives and, thus, it will contribute to the extremely neglected field of the history of interreligious relations in Slovenia. The results of the research project will also cover the original contribution to religious science, especially with the view that, taking into account the perspective of moral and intellectual virtues, the research will give an original view of the participants in a dialogue and will contribute to overcoming violence, with an emphasis on religion and religious communities as some of the agents in the modern world. In this segment, the research will be an original contribution to the contemporary theory of interreligious dialogue and a contribution to the formulation of wider inter-religious peace-building policies. Importance of the project results for the development of religious sciences in Slovenia: The field of»(women) religious peace building« is in Slovenia a pioneer field that has not yet found its place in the academic scientific circles and is a virtually unexplored and unknown area awaiting more thorough tackling and development. Also, the study programmes of Slovene universities do not include any direct contents dedicated to the question of women’s voices and thair positive contribution to interreligious dialogue and religious peacebuilding. The results of the project will represent an original and important contribution to theology and philosophy of dialogue; they will establish new views on the issues of dialogue, intersubjectivity, tolerance, global ethos, overcoming moral disagreement between cultures, interreligious and interfaith dialogue etc. Project results would bring the possibility of entering the world network of religious, theologicalsciences, and would also help to apply the ethic model of equal coexistance and cultivation of religious tolerance and peace on the Slovene social and religious sphere. Through this project we will be able to join in international exchanges (bilateral and research visits, as well as visits by renowned foreign researchers and teachers). search visits, as well as visits by renowned foreign researchers and teachers).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno