Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.00  Tehnika  Materiali   

Koda Veda Področje
H314  Humanistične vede  Zaščita in restavriranje umetnin 

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
Ključne besede
Korozija in zaščita bronastih predmetov, razvoj IKT orodij, razvoj senzorjev, vključevanje družbe v skrb za dediščino
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22315  dr. Tadeja Kosec  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2021  333 
2.  50985  dr. Miklos Kresz  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2021  114 
3.  35055  Lea Legan  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2021  149 
4.  08281  dr. Andraž Legat  Gradbeništvo  Raziskovalec  2018 - 2021  482 
5.  37699  dr. Petra Močnik  Materiali  Raziskovalec  2019 - 2021  35 
6.  35834  dr. Klara Retko  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2021  136 
7.  28079  dr. Polonca Ropret  Kemija  Vodja  2018 - 2021  280 
8.  50366  dr. Anna Malgorzata Sandak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2018 - 2021  251 
9.  50461  dr. Jakub Michal Sandak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2018 - 2021  250 
10.  52406  dr. Erwin Andreas M Schau  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2021  37 
11.  50984  dr. Vaclav Sebera  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2018 - 2021  71 
12.  12521  dr. Andrijana Sever Škapin  Gradbeništvo  Raziskovalec  2018 - 2021  410 
13.  33521  dr. Ana Slavec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2018 - 2019  221 
14.  52517  mag. Vesna Starman  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2020 - 2021  22 
15.  27939  Luka Škrlep  Gradbeništvo  Raziskovalec  2018 - 2021  129 
16.  32022  dr. Erika Švara Fabjan  Kemija  Raziskovalec  2020 - 2021  68 
17.  20335  dr. Bojan Zajec  Gradbeništvo  Raziskovalec  2018 - 2021  181 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000  10.186 
2.  2316  Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine  Ljubljana  1423215  3.692 
3.  3770  InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja  Izola  7233817000  2.629 
Povzetek
Baker in bron spontano oksidirata v vlažnem zraku, nadaljnjo korozijo in degradacijo zunanjih bronastih spomenikov pa povzročajo agresivni okoljski dejavniki (npr kisel dež,…). Kljub obširnim študijam korozije brona in umetniških patinacij brona, obstaja le malo neposrednih korelacij med povzročeno korozijo in okoljskimi dejavniki, katerim je bil umetniški predmet izpostavljen. Poleg tega se ta problematika z leti slabša zaradi vplivov hitrih globalnih okoljskih sprememb in onesnaževanja. V skladu z etičnimi zahtevami konserviranja-restavriranja kulturno dediščinskih predmetov je na tovrstnih umetninah mogoče uporabiti le določene metode korozijske zaščite. Zaščitni sistemi, ki so se do sedaj uporabljali niso vedno efektivni in so lahko tudi okoljsko vprašljivi in jih moramo prilagoditi okoljskim pogojem, katerim je umetnina izpostavljena. Poleg tega povečana stopnja urbanizacije, množični turizem, zanemarjanje ali namerno uničevanje na prostem prezentiranih bronastih predmetov, pa tudi vedno znova spreminjajoči se načini komunikacije med različnimi generacijami vse bolj pozivajo k razvoju sodobnih ukrepov/smernic, ki bi zagotovili varovanje in ohranjanje fizičnih sestavin umetnin in splošno povečali vrednost in interes do kulturne dediščine. Za študije v okviru projekta smo izbrali štiri bronaste spomenike v urbanem (ob prometni in ne-prometni cesti), obmorskem in ruralnem predelu Slovenije. Cilji projekta so: a) razvoj ustreznega sistema za spremljanje okoljskih dejavnikov na vsaki izbrani lokaciji, b) določitev korozijskih produktov na izbranih študijskih primerih in morebitnih umetnikovih patinacij, c) vzpostavitev neposrednih korelacij med razmerami v okolju, v katerem je umetniško delo, in razvojem korozije, d) razvoj prilagojenih, usmerjenih zaščitnih sistemov, e) razvoj orodij IKT, z namenom spodbujanja lokalne zainteresirane javnosti, turistov, šol,… k pošiljanju fotografij bronastih predmetov na skupni strežnik, f) analize slik in korelacijo/primerjavo z zgoraj opisanimi znanstvenimi testiranji/raziskavami, g) razvoj sistema opozarjanja, ki bi pravočasno obvestil deležnike o morebitni škodi, ki jo je zabeležila javnost, h) posebna pozornost bo namenjena privabljanju javnosti (npr.  šolski projekt, kot splošno motivirani državljani / turisti). Cilj projekta je celovit pristop k varovanju bronastih kulturno-dediščinskih predmetov. Napredek, ki presega trenutno stanje tehničnega razvoja, bo doprinesel k izvirnim rezultatom na znanstvenem kot tudi družbenem področju, kot so napredni in učinkoviti sistemi spremljanja okoljskih dejavnikov, nove podatkovne baze, korelacija razvoja korozij in spreminjajočih se podnebnih pogojev, učinkoviti in prilagojeni zaščitni sistemi na prostem prezentiranih bronastih predmetov, napredna IKT orodja in novi družbeni mehanizmi za vključevanje družbe v varovanje kulturne dediščine. Vsak od teh rezultatov bo vplival na razvoj znanosti. Nove podatkovne baze, ki bodo nastale v okviru projekta bodo koristne za različna znanstvena področja, kot so materialna, korozijska, konservatorska, dediščinska, okoljska, IKT znanost, analizna kemija, itd. Nov zaščitni sistem bo močno vplival na razvoj področja konservatorstva/restavratorstva in preventivnega konservatorstva, saj bo razvit glede na sestavo brona, vključno s prisotnimi umetniškimi patinacijami in glede na okolje v katerem so predmeti izpostavljeni. Tako prilagojeni sistemi za zaščito zunanjih bronastih spomenikov niso opisani v znanstveni, ne v strokovni literaturi, kar bo močno povečalo pomembnost rezultatov, saj jih bomo lahko patentirali in objavili v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva. Poleg tega bodo nove smernice za uporabo razvitih zaščitnih prevlek vplivale na razvoj področij konservatorstva/restavratorstva in preventivnega konservatorstva ter konservatorske znanosti, kar pa bo bistveno vplivalo na razvoj področja Tehnične umetnostne zgodovine.
Pomen za razvoj znanosti
Pričakujemo, da bo projekt prinesel izvirne rezultate, ki bodo vplivali na razvoj več znanstvenih področij: Napreden monitoring Monitoring bo osnovan na napredku na področju senzorjev, podkrepljen z eksperimentalnimi in računalniškimi podatki. Eksperimentalni podatki bodo sestavljeni tako iz okoljskih dejavnikov, kakor tudi iz kemijskih analiz. Projekt bo tako prinesel znanje, ki bo temeljito izboljšalo kvaliteto monitoringa, kar bo zelo vplivalo na razvoj okoljskih znanosti in prineslo rezultate, ki jih bomo lahko objavili v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva Nove podatkovne baze Nove podatkovne baze bodo nastale v delovnih sklopih v DS2, DS3, DS4 in DS5 in bodo vsebovale spektroskopske in kolorimetrične podatke izpostavljenih modelov brona z in brez nanosa sistema za zaščito, natančne podatke o onesnaženju in fotografije spremenjenih površin brona posnetih s pametnimi telefoni. Ti podatki bodo shranjeni v podatkovni zbirki odprtega dostopa in bodo lahko nadaljnje uporabni za raziskovalce z različnih znanstvenih področij, kot so materialna, korozijska, dediščinska, okoljska in IKT znanost, analizna kemija Prilagojeni sistemi za zaščito bronastih predmetov Novi sistemi za zaščito bodo izredno vplivali na razvoj konservatorsko/restavratorske stroke in znanosti o preventivnem konservatorstvu, ker bodo ti sistemi prilagojeni glede na sestavo predmetov in okolju, kjer se nahajajo. Tako prilagojeni sistemi za zaščito niso opisani ne v znanstveni in ne v strokovni literaturi, kar močno zviša pomembnost in izvirnost pričakovanih rezultatov projekta. Sisteme za zaščito bomo zato lahko patentirali in rezultate objavili v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva. Napredek v informacijskih in računalniških tehnologijah Razvoj bo vključeval napredek v zbiranju in procesiranju podatkov, ter sistemu za analizo podatkov. Integracija zadnjih metodologij o umetni inteligenci, multi-variatni analizi podatkov z numeričnim modeliranjem, podatkovnim inženiringom in upravljanjem s podatki bo dala nov okvir znanja v znanosti. Ključne tehnologije bodo osnovane na generaciji sistemov znanja sestavljenih iz numeričnih modelov in podatkovnih analitskih metod. Rezultate bomo zato lahko objavili v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva. Napredek na področjih družbenih znanosti S študijami odnosa lokalnih skupnosti in turistov do zaščite kulturne dediščine bomo pridobili nova znanja, ki bodo vplivala na razvoj sociologije kulture in študij turizma. Z raziskavami uporabe fotografije z mobilnimi telefoni, socialnih medijev, drugih modernih IKT tehnologij v povezavi z obiski kulturne dediščine in analizami učinkovitosti razvitih strategij družbenih medijev bomo prispevali k razvoju družbene informatike. Napredek na področju umetnostne zgodovine Pridobljeno znanje o sestavi originala, vključno z umetnikovimi patinacijami, izbranih bronastih spomenikov in nove smernice za uporabo zaščitnih prevlek bo temeljito vplivalo na razvoj področja tehnične umetnostne zgodovine
Pomen za razvoj Slovenije
It is expected that the project will bring the progress beyond the state of the art in different scientific fields: Advanced monitoring The monitoring will be based on advances in sensing supported by extensive experimental and computational data. The experimental data will be provided by weathering and chemical analyses, the computational data will be provided using finite element analyses that are verified experimentally. This will fundamentally improve quality of monitoring and will therefore essentially influence the development of Environmental science and provide results publishable in scientific high-impact journals New databases They will be generated in WP2, 3, 4, 5 and will contain spectroscopic and colorimetric data of exposed bronze models with or without the protection system, detailed pollution data and images of altered bronze surfaces recorded by smart phones. These databases will be deposited in an open access data depository where they will be further useful in different scientific fields, such as Material, Corrosion, Conservation, Heritage, Environmental, ICT Sciences, etc. Tailored protection systems for bronzes The new protective systems will greatly influence the development of restoration/conservation and preventive conservation, as they will be tailored according to the composition of the objects and their exposure in the specific polluted environment. Those kind of tailored protection systems are not described in neither scientific nor technical literature, what increase the importance and the novelty of the results, which will therefore be patentable and publishable in scientific high-impact journals. Advanced information and computer technologies The advancement will be in data collection, data processing and data analytics system. The integration of the up-to-date methodologies of artificial intelligence, multi-variate data analysis, numerical modelling, data engineering and data management will provide a modern framework of knowledge discovery in science. The key technology will be based on a new generation of knowledge base systems with a compound of numerical models and data driven analytical methods. The results will therefore be publishable in scientific high-impact journals Advancement in social science fields Studying the attitudes of local communities and tourists related to cultural heritage preservation will progress the knowledge in the fields of sociology of culture and also tourism studies. Examining the use of the mobile phone photography, social media and other uses of modern ICT in relation to visiting heritage sites and analysing the effectiveness of the developed social media strategy will contribute to the social informatics field Advancement in Art History field The gained knowledge on the composition of original, including artists’ patinations, of selected bronze objects and new guidelines for the use of the developed protection coatings will fundamentally influence the development of the Technical Art History
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno