Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Aktualna raba pregovornih izrazov slovenskega jezika: korpusni in slovaropisni vidik

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
jezikoslovje, dediščina, frazeologija, jezikovni korpusi, paremiologija, pregovor, rek, aktualna raba, slovaropisje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  38080  dr. Matej Meterc  Jezikoslovje  Vodja projekta/programa  2018 - 2020  102 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.590 
Povzetek
Projekt želi vzpostaviti prvo celostno in sodobno jezikoslovno obravnavo pregovornega fonda slovenščine z vidika aktivne rabe ter oblikovnih in pomenskih značilnosti pregovornih oz. paremioloških izrazov. Avtor predloga projekta bi se oprl na svoje delo ob vzpostavitvi pregovornega minimuma ter optimuma oziroma seznama najbolj poznanih in najbolj pogostih enot, ustvarjenega s pomočjo anketnih in korpusnih metod, ki ju je izčrpno predstavil v svoji monografiji. Predlagani projekt bi v širšem (manj pogostem in manj znanem) delu pregovornega fonda slovenščine začel zapolnjevati naslednje vrzeli védenja o pregovornem fondu slovenščine: 1. o jasno potrjeni aktualni rabi; 2. o aktualnem in določljivem pomenu in 3. o potrjenih oblikovnih značilnostih (predvsem o ustaljenih variantah pregovornih enot). V okviru projekta bi iz enot, ki bi jim lahko dokazali aktualno rabo in v skladu s sodobnimi merili dovolj korektno določili pomen, nastal prvi rastoči slovar pregovornih izrazov v slovenščini. V pregledu relevantne literature izpostavljamo tri raziskave slovenske paremiologije, ki so moderne in zajemajo pester vzorec govorcev in/ali besedil ter podajamo oceno stanja paremiologije v slovenskih slovarjih in zbirkah ter v dveh po naši oceni v svetovnem merilu najbolj naprednih slovarjih s pregovornimi izrazi (ameriškem in češkem). Največji problem do sedaj objavljenih pregovornih zbirk v slovenščini je to, da je v njih gradivo od vsepovsod, v veliki meri prepisano iz zbirk z začetka 20. stoletja ter da gradivo ni opremljeno z omenjenimi naštetimi osnovnimi jezikoslovnimi podatki. Poleg naštetega imamo za slovenščino trenutno en sam enojezični frazeološki slovar Janeza Kebra, ki pa se je načrtno osredotočil na besednozvezne frazeme in zato le izjemoma predstavlja peščico pregovornih izrazov. S problemom zastarelosti in redkosti dela pregovornega fonda je povezana težava vzpostavljanja pragu določljivosti pomena pregovornih izrazov. Ker je za te izraze značilno, da lahko izrazijo različno široke nabore stališč ter opišejo različno široke spektre situacij, je vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, koliko in kakšne zglede rabe potrebujemo, da lahko o njihovem pomenu kaj povemo z dokaj visoko mero gotovosti. V okviru projekta bodo opravljene tri raziskave. V prvi raziskavi bomo določali merila za dovolj kakovostne jezikoslovne podatke na podlagi analize treh gradivsko različnih vzorcev pregovornega gradiva z nizko stopnjo poznanosti in pogostnosti. V drugi raziskavi bomo za iskanje pregovornega gradiva s pomočjo jezikovnega korpusa uporabili ponovljive vzorce zgradbe pregovornih izrazov kakršni so recimo Brez X ni Y; Kakršen X; takšen Y, X je najboljši Y ipd. ter izraze, ki uvajajo pregovorne izraze, npr. »pregovor«, »načelo«, »kot radi rečemo«, »saj poznate tisto« ipd. V tretji raziskavi bomo pridobivali podatke o pregovornem gradivu s pomočjo specializiranih anket in množičenja (crowdsourcinga) na družbenih omrežjih. S pomočjo omenjenih raziskav bomo zosnovnimi ezikoslovnimi podatki opremili prve pregovorne enote za objavo prve izdaje rastočega slovarja slovenskih pregovornih izrazov.
Pomen za razvoj znanosti
Sistematično preverjanje in iskanje novih pregovornih enot s pomočjo jezikovnega korpusa je v svetovnem jezikoslovju redkost. Za slovenščino še ni bila objavljena nobena celostna zbirka ali slovar besednozveznih (nepregovornih) frazemov, v katerem bi bilo gradivo zamejeno glede na aktualno rabo. Glede na stanje po svetu, ki smo ga predstavili v vsebini projekta, bi bil rastoči pregovorni (paremiološki) slovar, ki ga predlagamo, edinstven v svetovnem merilu, ker bi združeval korpusno in sociolingvistično preverjene enote in omogočal vsakoleten prirastek novih enot ter podatkov o njih. Vključeval bi tako tradicionalne kakor tudi novejše pregovorne enote, obenem pa široko paleto od najbolj poznanih in pogostih enot do najmanj pogostih in poznanih, a vseeno prisotnih in pomensko določljivih. Novost bo tudi podatek, do kakšne mere je gradivo v trenutno dostopnih zbirkah zastarelo. Pričakovani rezultati so pomembni ne le z vidika zgodovinsko prvega sistematičnega opremljanja slovenskega pregovornega fonda z osnovnimi jezikoslovnimi podatki, temveč tudi z vidika relevantnosti vzpostavljenih metod v mednarodnem merilu. Nastali bodo novi, specializirani načini uporabe korpusnih in sociolingvističnih orodij. Izdelava teh metod lahko koristi za izdelavo analogičnih metod širše v jezikoslovju, na primer za nepregovorno frazeološko gradivo ali za analizo skladenjskih vzorcev. Projekt je zaradi zasnove in objave prvega rastočega slovarja pregovornih izrazov v slovenščini izrednega pomena za prevajalsko stroko, saj trenutno nima nobenega takega pripomočka, podatki o pregovornih enotah v dosedanjih zbirkah in slovarjih pa so nesistematični, pomanjkljivi ali pa pridobljeni na način, ki z vidika sodobnega jezikoslovja ni primeren. Pregovorni izrazi se od jezika do jezika zelo razlikujejo in čeprav si veliko takih izrazov tudi delijo, se ob prevajanju soočimo s problemom iskanja ustreznih sopomenk ter tudi s pastmi pri izrazih z navidezno enakim pomenom ali pa z različno stopnjo poznanosti in pogostnosti v izhodiščnem in ciljnem jeziku. Zato je slovar, ki ga projekt načrtuje, dobrodošel pripomoček za učenje slovenščine kot drugega jezika. Predstavlja tudi izhodišče za kvalitetne primerjalne analize z drugimi jeziki. Ker so pregovorni izrazi minimalna besedila, v katerih se zrcalijo družbeni stereotipi ter kulturne in zgodovinske okoliščine, bodo rezultati raziskave koristili tudi za antropološke, kulturološke in zgodovinske študije. Zaključimo lahko, da projekt ponuja izdelavo meril za prvo sodobno in celovito jezikoslovno obravnavo pomembnega dela slovenske in evropske kulturne dediščine.
Pomen za razvoj Slovenije
Systematic checking and searching for new proverbial material with the help of the language corpora has never been done in such big scale in the world linguistics. At the moment there is no holistic collection or dictionary of Slovenian phrasemes based on the criteria of the contemporary usage available. The growing proverbial (paremiological) dictionary we are planning will be unique in a worldwide context because it would combine corpus-based and sociolinguistic evaluation of the units and it will allow a new addition of the units and lexicographic information about them each year. It will include traditional and newly emerged proverbial expressions and at the same time a broad spectre from the most well-known and frequent units to those which are very rare and known to a little number of speakers but are not obsolete and their meaning can still be described properly. The project will also provide information on the obsoleteness of the units in the collections which are available at the moment. The expected results are not only significant because they will represent the first systematically gained basic linguistic data about the Slovenian stock of proverbial expressions, but also because of the relevance of the developed methods in the international context. New specialized ways of using the corpus-based and sociolinguistic tools will be presented. The development of the described methods will be useful for the development of analogical methods in the linguistic field, for example for the research of the non-proverbial phrasemes or for the analysis of the syntactic patterns. The project is of utmost importance for translators, because they do not have any such tool as the planned dictionary would be and the data about the proverbial units in the so far published collections are unsystematic, poor, or gathered in a way which is not professional enough from the point of view of the modern linguistics. The proverbial units of one language differ a lot from the units in other language and even though languages share a considerable part of paremiology, when translating them we are often confronted with the problem of finding the right equivalent and there is always the danger of using the expressions with seemingly the same meaning or obsolete expressions when translating. Because of that, the planned dictionary is also a very important tool for second language learning and teaching. It is also a good basis to compare Slovenian paremiology with paremiology in other languages. Due to the fact that the proverbial expressions are minimal texts which reflect social stereotypes along with cultural and historical influences, the results of the research will also be useful for the anthropological, culturological, and historical research. The project will offer the first modern and holistic linguistic analysis of an important part of the Slovenian and European cultural heritage.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno