Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.08  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja 

Koda Veda Področje
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
SKP, kmetijsko-okoljski ukrepi, strateško načrtovanje, intervencijska logika, SWOT, okoljske podatkovne baze, metodologija vrednotenja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25013  mag. Matej Bedrač  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  202 
2.  06096  Tomaž Cunder  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  489 
3.  15157  dr. Tatjana Čelik  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2020  243 
4.  05735  dr. Majda Černič Istenič  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2020  418 
5.  11062  dr. Zalika Črepinšek  Fizika  Raziskovalec  2018 - 2020  279 
6.  28495  dr. Matjaž Glavan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  307 
7.  22515  dr. Klemen Jerina  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2018 - 2020  450 
8.  16329  dr. Luka Juvančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  432 
9.  30768  dr. Tina Kocjančič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  35 
10.  25012  mag. Ben Moljk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  366 
11.  21843  dr. Anton Perpar  Biotehnika  Raziskovalec  2018 - 2020  180 
12.  38944  Ilona Rac  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  107 
13.  54403  Janja Rudolf  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2020  30 
14.  15323  dr. Renata Slabe Erker  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2020  299 
15.  17094  dr. Urban Šilc  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2020  427 
16.  50530  dr. Tanja Šumrada  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2018 - 2020  169 
17.  19261  Irena Tič    Tehnični sodelavec  2018 - 2020  240 
18.  38629  dr. Tanja Travnikar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  84 
19.  10584  dr. Andrej Udovč  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2018 - 2020  568 
20.  24563  dr. Miroslav Verbič  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2020  480 
21.  08056  dr. Branko Vreš  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2020  400 
22.  17853  Barbara Zagorc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  375 
23.  08834  dr. Marko Zupan  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2018 - 2020  515 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.206 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  67.269 
3.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.490 
4.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.160 
Povzetek
Za prihodnje programsko obdobje bo tudi na področju podpor kmetijstvu pri njegovem učinkovanju na okolje in naravo potrebno doseči večjo učinkovitost in ciljnost do okolja in narave, kar zahteva bolj podrobno strateško načrtovanje, ki bo prvič vključevalo tudi instrumente I. stebra. Pri tem bo posebej za okolje potrebno pripraviti tudi zeleno strukturo instrumentov. V tem kontekstu je namen projekta nuditi analitično podporo pripravi strateškega načrta slovenske kmetijske politike v obdobju 2021–2027 na področju varstva okolja in narave. Pri tem bomo vsebinsko sledili zakonodajnim predlogom Evropske komisije, objavljenih maja 2018, pri čemer se bomo osredotočili na področja varstva voda, tal, zraka in biotske pestrosti ter podnebnih sprememb. Izhajajoč iz izhodiščne opredelitve raziskovalnega problema, pričakovanih ciljev sofinancerja ter predstavljenega pregleda literature, smo si zastavili sledeča raziskovalna vprašanja: 1. Katere so razpoložljive informacije in podatkovne zbirke o stanju okolja in narave (tla, vode, biotska raznovrstnost) za potrebe spremljanja in vrednotenja celovite kmetijsko-okoljske in podnebne politike, 2.  Katere so ključne potrebe za interveniranje kmetijske politike na področju varstva okolja in narave, 3. Kako ciljni in učinkoviti so bili ukrepi kmetijske politike na področju okolja v obdobju 2007-2020. Ob tem bomo ovrednotili različno strukturo in sistem podpor na področju kmetijsko-okoljskih in podnebnih ukrepov (1. in 2. steber, vključujoč tudi navzkrižno skladnost) 4. Katere so možne nadgradnje ali spremembe konceptualnih zasnov kmetijsko – okoljskih ukrepov v Sloveniji ter na podlagi ugotovitev oblikovali nove alternativne predloge in intervencijsko logiko ukrepov na področju varstva okolja in narave (ukrepi 1. in 2. stebra skupne kmetijske politike), 5. Ovrednotili različne predloge ukrepov politike na podlagi predloženih scenarijev in 6. Predlagali metodologijo za finančno ovrednotenje okoljskih koristi izvajanja ukrepa KOPOP v 2. in 1. stebru. Pri iskanju odgovorov na zgoraj navedena vprašanja bomo tako uporabili različne metode pridobivanja in analiziranja podatkov (študij literature, SWOT analizo, participativne delavnice, fokusne skupine, anketiranje, intervjuje, prostorsko ekonometrično analizo,...). Delo na projektu bo organizirano v šestih delovnih sklopih.  Predvideni rezultati bodo predstavljeni v obliki vmesnih in končnih poročil, znanstvenih objav in sporočil za javnost.
Pomen za razvoj znanosti
Kot je razvidno iz predstavljene opredelitve problema, ki ga naslavlja projekt (točka 13 v prijavnem obrazcu) in pregleda literature (točka 14), na področju analiz učinkov novih pristopov k sonaravnemu upravljanju kmetijstva z vidika narave in okolje v Sloveniji in tudi širše še vedno pomanjkanje znanja in relevantnih informacij. Morebitne nove vsebine, ki se bodo v času izvajanja projekta pokazale za nov izziv znanosti in stroki, bomo predlagali za projektne vsebine novih raziskovalnih in razvojnih projektov v Sloveniji in tudi širše. Ker so sodelavci pri projektu aktivno angažirani tudi v pedagoški sferi, bodo raziskovalni rezultati hitro in neposredno vključeni tudi v izobraževalni proces – zagotavljanje hitrega prenosa novih znanj.    Glavna dodana vrednost projekta, ki je pomembna v smislu razvoja stroke v Sloveniji predvsem v celovitem pregledu in analizi stanja in obstoječih podatkovnih zbirk po ključnih področjih, ki jo bo izvedla široka skupina strokovnjakov za posamezna področja, s čimer bomo pridobili kakovostno in celovito analizo stanja varstva okolja in narave v kmetijstvu z zadnjimi razpoložljivimi podatki. Izvedli bomo tudi celovit pregled področne zakonodaje in programskih dokumentov. V nacionalnem kontekstu bo izvirna objava pregleda konceptualnih zasnov kmetijsko-okoljskih ukrepov, vključno z možnostmi za finančno vrednotenje okoljskih koristi, kar med bo drugim pomembno tudi z vidika razvoja slovenske terminologije na tem področju.   V raziskovalnem smislu je zanimiv in potencialno mednarodno odmeven predlagani pristop k testiranju alternativnih predlogov konceptualne zasnove kmetijsko-okoljskih ukrepov. Dosedanje raziskave na tem področju so se namreč večinoma osredotočile na testiranje posameznih konceptualnih zasnov, kar pa z vidika kompleksnosti potreb in izzivov obstoječih ukrepov ne zadostuje. V tem smislu bo izvirna tako kvalitativna presoja alternativnih predlogov ukrepov kot tudi z ekonometrično analizo podprt poskus z uporabo metod diskretne izbire. V nacionalnem kontekstu bo izvirna tudi prostorska analiza izvajanja dosedanjih ukrepov kmetijske politike, ki jo bomo povezali z opredeljenimi potrebami in problematičnimi področji. V širšem prostoru je pristop zanimiv predvsem zaradi svoje celovitosti, saj bomo pri analizi upoštevali celoten nabor ukrepov kmetijske politike.
Pomen za razvoj Slovenije
Namen projekta je prispevati ustrezne analitične in vsebinske podlage za kakovostno strateško načrtovanje kmetijske politike po letu 2020 v Sloveniji na področju varstva okolja in narave ter podnebnih sprememb, ki bo omogočalo izvajanje bolj ciljnih in rezultatsko naravnanih ukrepov. V tem smislu bo imel projektu posredno tudi pozitiven vpliv na gospodarske subjekte. Nosilci kmetijskih gospodarstev ter interesne kmetijske organizacije bodo vključeni v različne aktivnosti projekta z namenom, da se pri snovanju ukrepov kmetijske politike poleg strokovnega vidika upoštevajo tudi povratne informacije upravičencev. Oba vidika sta nujno potrebna za pripravo učinkovitih ukrepov, vključno z iskanjem možnosti za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev in boljše vključevanje ukrepov v načrtovanje gospodarjenja na kmetijah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2020
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno