Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Mezozojska stratigrafija in tektonska evolucija Južnih Alp v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.06  Naravoslovje  Geologija  Regionalna geologija 

Koda Veda Področje
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Ključne besede
Južne Alpe, Dinaridi, stratigrafija, strukturna geologija, geološko kartiranje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11325  dr. Irena Debeljak  Naravoslovje  Raziskovalec  2019 - 2023  104 
2.  05794  dr. Špela Goričan  Geologija  Vodja  2019 - 2023  279 
3.  08392  dr. Aleksander Horvat  Geologija  Raziskovalec  2019 - 2023  185 
4.  13607  dr. Adrijan Košir  Geologija  Raziskovalec  2019 - 2023  243 
5.  54464  Filip Litera    Tehnični sodelavec  2021 - 2023 
6.  10523  dr. Tomaž Verbič  Geologija  Raziskovalec  2019 - 2021  209 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  61.827 
Povzetek
Alpski prostor severne Slovenije je del več kot 300 km dolge prehodne cone med Dinaridi in Južnimi Alpami, ki se razteza od Dolomitov v severni Italiji do Medvednice na Hrvaškem. Ta osrednji segment prehodne cone je ključen za razumevanje tektonike na območjih, kjer se prekrivata dva orogenetska pasova. Stratigrafija Južnih Alp v Sloveniji je relativno dobro poznana, skoraj neraziskana pa je struktura tega ozemlja. Iz dosedanjih stratigrafskih raziskav ugotaljamo, da je bila topografija v mezozoiku zelo kompleksna. Glavni del Južnih Alp v Sloveniji je sestavljen iz kamnin podmorske planote (Julijskega praga), ki je bila s prelomi ločena od globljih bazenov. Obstoječe tektonske karte so zelo generalizirane, ne odražajo paleotopografije pred orogenezo in ne razlikujejo južnoalpskih od dinarskih struktur. V predlaganem projektu bo poudarek na geološkem in strukturnem kartiranju v Julijskih Alpah in Južnih Karavankah. Cilji projekta so: 1) zbrati relevantne podatke o stratigrafiji tega ozemlja od spodnjega triasa do konca krede, 2) predstaviti strukturne dokaze za obstoj več pokrovov, ki so se formirali v dinarski fazi narivanja in 3) raziskati stil in vzorec mlajših struktur. Iskali bomo odgovore na naslednja vprašanja: 1) Kakšna je bila v mezozoiku konfiguracija kontinentalnega roba Jadranske plošče, ki je ohranjen na obravnavanem območju? Kako obsežen je bil Julijski prag in kakšna bi lahko bila 3D rekonstrukcija te podmorske planote? 2) Kakšna je najbolj verjetna rekonstrukcija pokrovne zgradbe po dinarski fazi narivanja? V kateri smeri in v katerem časovnem intervalu je potekalo narivanje? 3) Kako in kdaj je južnoalpska faza kompresije preoblikovala prvotno pokrovno zgradbo? V kateri smeri je bila kompresija najmočnejša in v kolikšni meri so bile deformacije povezane z desnim transpresivnim zmikom? Katere starejše strukture in stratigrafske nehomogenosti so bile glavne šibke cone? Ali je možno interpretirati skledasto obliko Julijskih Alp kot južnoalpsko "pop-up" strukturo? 4) Kako je bil potek poznejših (miocenskih) normalnih prelomov odvisen od reverznih prelomov iz prejšnje faze in kaj je bil glavni vzrok za ekstenzijo? Končni cilj projekta je izdelati sodobno tektonsko karto obravnavanega območja in rekonstruirati večfazno zgodovino deformacij v paleogenu in neogenu. Podatke bomo interpretirali v regionalnem okviru orogenetskega sistema Alpe-Dinaridi-Karpati. Rezultati bodo pomembni za nadaljnji razvoj regionalnih paleogeografskih in tektonskih modelov.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati bodo izvirni in dragoceni, saj sistematične strukturne raziskave na tem območju še niso bile izvedene. Ohranjenost in odkritost gub in prelomov v Julijskih Alpah sta zelo dobri, zato je območje idealno za zbiranje relevantnih podatkov, s pomočjo katerih bomo laže razložili kompleksno tektonsko zgodovino. Integrirane stratigrafske in strukturne raziskave na tem območju niso pomembne le za ugotavljanje zgodovine deformacij v širši regiji, ampak lahko na splošno pripomorejo k boljšemu razumevanju večfazne kompresijske tektonike v interferenčnih conah. Poseben poudarek bomo namenili preučevanju odvisnosti strukturne evolucije orogenetskega pasu od prej obstoječih (podedovanih) strukturnih elementov in reologije litostratigrafskih enot. Menimo, da je skrajni čas, da izdelamo sintezo velike količine stratigrafskih podatkov iz zadnjih let in da jih dopolnimo s strukturnimi meritvami na terenu, tako da bomo lahko predlagali utemeljeno in sodobno tektonsko rekonstrukcijo, ki bo zanimiva za širok krog geologov, ki se ukvarjajo z regionalno geologijo alpsko-dinarsko-karpatskega orogenetskega sistema. Rezultati bodo hkrati uporabni za aplikativne geološke študije, na primer pri oceni tvegaja za nastanek potresov, zemeljskih plazov in podorov. Pomembni bodo tudi za promocijo geologije in slovenske naravne dediščine. Preiskovano območje, katerega del je tudi Triglavski narodni park, obiskujejo številni planinci in drugi turisti. Geološke objekte na tem območju bomo ovrednotili z vidika ohranjanja in varovanja naravne dediščine ter pomena za izobraževanje.
Pomen za razvoj Slovenije
The results will be original and valuable because systematic structural investigations have so far not been carried out in NW Slovenia. The preservation and exposure of folds and thrust faults in the proposed study area are excellent and thus ideal to obtain relevant data on the complex tectonic history. Integrated stratigraphic and structural research in this area may help not only to reveal the deformation history of the broader region but also to better understand the poly-phase compressional evolution of interference zones in general. A special emphasis will be placed on investigating the relationships between the structural evolution of the orogenic belt, and the pre-existing (inherited) structural elements and rheology of the involved lithostratigraphic units. We think that it is about high time to synthesise the wealth of the recently obtained stratigraphic results and to complement them with structural field measurements in order to propose a meaningful and up-to-date tectonic reconstruction that would be of interest to a wide community of geologists interested in regional geology of the Alpine–Dinaric–Carpathian orogenic system. The results will have further applicability in other geological disciplines (e.g. in assessing seismic, landslide and rock-fall hazards). They will be also applicable for public promotion of geology and of the Slovenian natural heritage. The sites to investigate are located in an area with highly developed mountain tourism (including the Triglav National Park) and will be evaluated in terms of conservation, protection and educational value.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno