Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: Raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S000  Družboslovje   

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
trajnostni razvoj, odgovorno delovanje, tehnološki razvoj, odnosna refleksivnost, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24708  dr. Nadja Damij  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2020  192 
2.  32197  dr. Tea Golob  Sociologija  Vodja  2019 - 2022  154 
3.  35875  mag. Marjeta Grahek    Tehnični sodelavec  2020 - 2022 
4.  27800  dr. Zoran Levnajić  Fizika  Raziskovalec  2019 - 2022  127 
5.  15185  dr. Matej Makarovič  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2022  428 
6.  37536  dr. Janja Mikulan  Politične vede  Raziskovalec  2019 - 2022  30 
7.  19987  dr. Matevž Tomšič  Politične vede  Raziskovalec  2019 - 2022  429 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2486  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  Nova Gorica  2230526  2.197 
2.  2784  Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu  Novo mesto  3375650  5.222 
Povzetek
Projekt se osredotoča na mikro raven odgovornega delovanja v slovenskem nacionalnem okolju, ki je vpeto tudi v EU in globalni kontekst. Osrednji raziskovalni problem je vezan na prepoznavo dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje slovenske populacije, s čimer projekt naslavlja širše družbene izzive trajnostnega razvoja in omogoča nadgradnjo znanstvenih pristopov in znanja. Okoljska odgovornost v tem smislu predstavlja le eno komponento odgovornega delovanja poleg družbene in individualne odgovornosti.   Z namenom raziskati odgovorno delovanje v sociološkem kontekstu išče projekt nove pristope k razumevanju načinov sodelovanja na vseh družbenih ravneh. V ospredju je inovativen teoretski koncept – odnosni subjekt, ki se nanaša na specifično obliko družbene diferenciacije, ki predstavlja alternativo funkcionalni in implicira večji pomen tretjega sektorja, javno-privatne sfere in nove civilne družbe. Koncept poudarja pomen refleksivnosti posameznikov, ki ob tem upoštevajo odnose s pomembnimi drugimi in hkrati tudi delujejo skozi te odnose. Gre za refleksivnost drugega reda, ki presega prispevke posameznih akterjev. Medtem ko so posamezniki refleksivno vpeti v družbene odnose kot odnosni subjekti, lahko kot individualni ali kolektivni akterji generirajo lastne emergentne lastnosti preko teh odnosov, kar vodi do družbene morfogeneze.   Glavni cilj projekta je s pomočjo teorije razviti model dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje splošne populacije v Sloveniji. Slednje bo orodje za ustvarjanje scenarijev in simulacij ter vir usmerjanja prihodnjih policy intervencij na makro ravni, ki lahko spodbujajo odgovorno delovanje. S tem namenom bodo v projektu uporabljeni interdisciplinarni metodološki pristopi in triangulacija metod, vključno z uporabo visoko zmogljivega računalnika (HPC). Ta bo omogočil simulacijo palet prihodnjih scenarijev in formulacijo specifičnih policy priporočil na podlagi zbranih podatkov in hkrati tudi povezavo med mikro, makro in mezo družbeno ravnijo ter vsemi vidiki odgovornosti.   Aktivnosti na projektu presegajo slovenske okvirje, saj bodo vodile v razvoj nove metodologije za merjenje, prepoznavo in predvidevanje možnosti spodbujanja odgovornega družbenega delovanja, ki jo je mogoče prenesti na med-nacionalne/regionalne komparativne študije. Vodile bodo tudi v spremljanje stanja in nadaljnja policy priporočila, s čimer bodo prispevale k dodatni družbeni, politični in ekonomski relevantnosti družboslovnega raziskovanja.   Rezultati bodo temeljili na uporabi širokega nabora metod, ki obsegajo a) analizo sekundarnih virov, diskurzivna analiza medijev širšega dosega in ekspertnih mnenj trojne vijačnice akterjev (politiki, gospodarstvo, NVO); b) anketne podatke za splošno populacijo na podlagi izvirne baterije vprašanj z razvojem novih indikatorjev in faktorjev odgovornosti, c) kvalitativno raziskavo, ki omogoča poglobljeno razumevanje odnosa med makro narativi in individualno ravnijo odgovornega delovanja; d) model strukturnih enačb, ki omogoča identifikacijo odnosov med aspekti odgovornega delovanja, pa tudi razumevanje, kako na te aspekte in njihove medsebojne odnose vplivajo latentne makro variable (strukturne in diskurzivne); e) predvidevanje prihodnjih pogojev odgovornosti, ki temelji na mogočih scenarijih sprememb v tehnologiji, družbenem in naravnem okolju. Tako bomo ponudili širšo sliko medsebojne povezanosti omenjenih konceptov, ki vodijo v razvoj znanstvenega znanja in omogočajo tudi močne aplikativne potenciale.   Projekt bo izveden na podlagi načrtovanih delovnih paketov (DP): DP1: Analiza slovenskega strukturno- institucionalnega in semantičnega okolja, DP2: Kvantitativna raziskava splošne populacije, DP3: Kvalitativna raziskava z respondenti ankete, DP4: Meta-analiza podatkov, DP5: Izgradnja prihodnjih scenarijev, DP6: Priprava priporočil, DPM: Menedžment, DPK: Komunikacija.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen za razvoj znanosti in stroke vidimo na naslednjih ravneh: a) Uporabili bomo inovativni teoretični koncept odnosnega subjekta in refleksivnosti za raziskovanje trajnostnega in odgovornega delovanje posameznikov, ki delujejo znotraj strukturnega okolja, in tako nadgradili razumevanje odnosa med strukturo in agencijo, torej med družbo in posamezniki b) nadgradili bomo družboslovna epistemološka izhodišča in prispevali k razvoju sociologije kot discipline na podlagi transdiciplinarnega povezovanja teoretičnih pristopov posthumanizma, sistemske teorije in kulturno politične ekonomije z upoštevanjem vloge posameznikovih emergentnih lastnosti v smislu habitualnih in refleksivnih premislekov in delovanja c) nadgradili bomo razumevanje koncepta odgovornega delovanja, trajnostnega razvoja in strateškega delovanja na mikro ravni umeščenega v makro kontekst d) prispevali bomo k poglobitvi znanja o dejavnikih vpliva na trajnostni razvoj in doprinesli k novi metodologiji za merjenje in prepoznavo možnosti spodbujanja odgovornega družbenega delovanja v slovenski populaciji e) Razvili bomo poglobljeno razumevanje specifičnih semiotskih pomenov slovenskega nacionalnega imaginarija (Jessop 2008), ki prenaša določene diskurze nacionalnega odnosa do naravnega, socialnega in tehnološkega okolja ter trajnostnega razvoja. Ugotovili bomo, kako se ta imaginarij prenaša skozi percepcije posameznikov ter odsevajo njihovo družbeno kontekstualnost in priložnosti. f) Preverjeni model dejavnikov vpliva na odgovorno delovanje slovenske populacije bo predstavljal izvirno sistematično povezavo med različnimi dimenzijami in tipi odgovornega vedenja, ki bo vodil v prepoznavo kompleksnega prepleta sistemskih in človeških dejavnikov, ki vplivajo na vse obravnavane dimenzije in tipe družbenega odgovornega delovanja. Rezultati bodo izvirni, saj bodo temeljili na uporabi mešanih metod, ki obsega:a) kvantitativni pristop z uporabo modelov strukturnih enačb, ki omogoča pripisovanje odnosov med odkritimi in prikritimi (latentnimi) spremenljivkami in analizo strukturnih odnosov, b) kvalitativno raziskavo, ki omogoča poglobljen pogled skozi fokusne skupine, c) predstavili simulacije, ki temeljijo na predvidevanju prihodnjih scenarijev. Tako bomo ponudili širšo sliko med-povezav med obravnavanimi fenomeni, ki bodo vodili v razvoj znanosti in imeli tudi močne aplikativne možnosti. Znanstveno relevantni rezultati projekta bodo objavljeni v obliki izvirnih znanstvenih člankov v mednarodni reviji, indeksirani v Scopus, AHCI ali SSCI z visokim faktorjem vpliva, in znanstvene monografije pri mednarodni založbi. Relevantni rezultati bodo tekom projekta predstavljeni na mednarodnih znanstvenih konferencah in javnih poljudno-strokovnih dogodkih (delavnica v okviru Slovenske družboslovne konference organizirane pod okriljem Nacionalnega odbora programa MOST pri UNESCO in okrogla miza na vsakoletnem Zimskem taboru FUDŠ, namenjenemu akademskemu osebju, študentom in ostalim deležnikom).
Pomen za razvoj Slovenije
The project is relevant for the development of the science because it will:   a) Deploy an innovative theoretical concept of relational subject and reflexivity to explore sustainable and responsible behaviour of individuals acting within structural environment, and thus advancing the understanding of the structure-agency relation between society and individuals b) advance the social science epistemological standpoints and contribute to the development of sociology as a discipline on the basis of transdisciplinary connections of theoretical approaches such as posthumanism, social systems theory, and cultural political economy, while considering also conceptions of individual emergent properties in terms of their habitual and reflexive deliberations. c) advance the understandings of the concept of responsible behaviour, sustainable development and strategic steering on the micro level while placed in the macro-level context. d) contribute to enhanced understanding of factors influencing sustainable development and contribute to a new methodology for measuring and identifying possibilities for enhancing responsible social behaviour of Slovenian population e) develop enhanced understandings of the specific semiotics of the Slovenian national imaginary (Jessop 2008) offering certain discourses of the national attitudes to natural, social and technological environment and sustainable development. We will identify how this imaginary is transmitted through individuals' perception reflecting their different social contextuality and opportunities. f) A tested model of factors influencing responsible behaviour of Slovenian population, will represent an original systematic connection of various dimensions and types of responsible functioning. It will lead to a recognition of a complex intertwinement of systemic and human factors influencing all dimensions and types of responsible functioning considered.   The results will be original, while they will be based on a triangulation of methods comprising: a) quantitative approach drawing on structural equation models enabling to ascribe relationships between both observed variables and unobserved constructs (latent variables) and analysis of structural relations, b) qualitative research enabling in-depth understanding through focus groups c) presenting simulations based on future scenarios predictions. Thus, it will offer a wider picture of inter-relatedness of addressed issues leading to the advancement of scientific knowledge and also providing strong applicative potentials.   The scientifically relevant findings of the project are expected to be published in the form of original scientific articles (indexed in Scopus, AHCI or SSCI with high impact factor), scholarly monograph (published by an international publishing house). Relevant results will be represented at international scientific conferences and public events (within the international annual Slovenian Social Science Conference organised by National Committee of MOST at UNESCO and at the Winter school at SASS).
Zgodovina ogledov
Priljubljeno