Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Ključne besede
spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, človekove pravice, globalizacija,mednarodno pravo, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  31643  dr. Matej Avbelj  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2023  737 
2.  54423  mag. Erazem Bohinc  Pravo  Raziskovalec  2021 - 2023 
3.  35652  dr. Gorazd Justinek  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2023  201 
4.  32577  dr. Jernej Letnar Černič  Pravo  Vodja  2019 - 2023  558 
5.  34550  dr. Til Rozman  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2023  38 
6.  26014  dr. Vojko Strahovnik  Filozofija  Raziskovalec  2019 - 2020  423 
7.  54343  dr. Anja Strojin Štampar  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2023  64 
8.  21580  dr. Rok Svetlič  Filozofija  Raziskovalec  2019 - 2023  293 
9.  53987  dr. Katja Triller Vrtovec  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2023  51 
10.  39554  dr. Katarina Vatovec  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2023  221 
11.  15057  dr. Bojan Žalec  Filozofija  Raziskovalec  2019 - 2023  707 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0170  Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta  Ljubljana  1627112  12.058 
2.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.850 
3.  8554  Nova Univerza Fakulteta za državne in evropske študije  Kranj  1555057  4.625 
Povzetek
Cilj predlaganega raziskovalnega projekta je raziskati trenutno ureditev varstva človekovih pravic v gospodarstvu v slovenskem in mednarodnem pravnem redu ter kot prva raziskava izoblikovati izvirni teoretični in normativni model ter praktične rešitve za njuno reformo. Na področju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu primanjkuje izvirnih pristopov k izboljšanju normativnih pravnih redov tako na domači ravni kot tudi na mednarodni ravni ter kasneje za njihovo udejanjanje v praksi. Projekt bo zato poskušal zapolniti slednjo vrzel, tako da bo odločevalcem tako na domači kot mednarodni ravni ponudil nabor holističnih orodij in vsebin za reformo domačih in mednarodnih pravnih ureditev na področju spoštovanja človekovih pravic.   Osrednji raziskovalni problem predstavlja uporabo holističnega pristopa za oblikovanje teoretičnega in normativnega modela za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu z reformo slovenske in mednarodne pravne ureditve. Različni strokovnjaki soglašajo, da so gospodarske družbe zavezane spoštovati človekove pravice (J. Nolan, E. George, S. Deva, L. Backer, J. Ruggie, D. Augenstein, D. Kinley). Vendar je trenutna ureditev spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu v slovenskem in mednarodno pravnem redu pomanjkljiva, nezadostna in neustrezna, saj ne vzpostavlja jasne obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja človekovih pravic in uveljavljanja njihove odgovornosti. Zato so se v zadnjih letih okrepile zahteve predvsem iz civilne družbe po sprejetju zavezujočih obveznosti držav in gospodarskih družb do spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu.  Raziskovalni projekt se umešča na področje spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu, ki terja izrazito celosten in interdisciplinaren pristop, kot so ga teoretično razvili vodilni strokovnjaki kot so S. Deva, J. Ruggie, L. Backer, N. Jaegers, M. Addo, D. Bilchitz, S. Leader, A. Clapham, R. McCorquodale, O. de Schutter, D. Augenstein in R. Mares. Osrednji raziskovalni projekt izhaja iz njihovih predhodnih raziskav in predstavlja odnos med spoštovanjem in zagotavljanjem človekovih pravic na eni strani ter gospodarskim področjem življenja, vključno s ključnimi akterji na tem področju, na drugi. Pri tem bomo naslovili tako teoretične podlage za razumevanje tega vidika človekovih pravic (v ospredju bo pravno gledišče, dopolnilo pa ga bo filozofsko in  ekonomsko gledišče) kot tudi normativno-praktični vidik, kjer bomo preučili trenutno stanje (globalno, posebej pa tudi v okviru slovenskega pravnega reda) ter podali usmeritve in podlage za reformo na tem področju, ki bo dejansko stanje lahko približala celostnemu modelu, ki bo razvit na ravni teorije.   Z vidika teoretičnega in etično-normativnega premisleka je cilj, da lahko zasnujemo, načrtujemo in vzpostavimo ustrezen okvir nadnacionalne ali globalne pravičnosti, ki bo presegal tradicionalne koncepcije in bo prepoznal dinamiko spreminjajočega se sveta, pri čemer bi identificirali osnovne človekove pravice v gospodarstvu. Razvoj okvira globalne etike bo sledil predvsem pripoznanju, da so poglavitni izzivi (vključno z etičnimi izzivi), s katerimi se soočamo, v svojem temelju globalni in terjajo vzajemen odziv (H. Küng, P. Singer, R. Audi, M. Nussbaum, A. Sen, K.A. Appiah, S. Benhabib idr.). To bo omogočalo uporabo tega širšega okvirja tudi z drugimi vprašanji na področju globalne pravičnosti, na primer vprašanja varovanja okolja, članstva v skupnostih ter ostalih. Hkrati bo ta okvir omogočal uporabo in operacionalizacijo na normativni ravni, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni. Raziskovalni projekt bo kritično raziskal tudi pomanjkljivosti trenutnih ureditev v domačih pravnih redih, s poudarkom na slovenskem pravnem redu tako, da bomo lahko kasneje razvili holistični teoretični in normativni modelov za izboljšanje ureditve spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu.
Pomen za razvoj znanosti
Osrednji izvirni doprinos projekta k znanosti bo razvoj holističnega, teoretičnega in normativnega modela za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Raziskovalni projekt ima izjemen pomen za razvoj znanosti, saj so pomanjkljivosti pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu eden izmed najbolj perečih težav tako v državah globalnega juga kot tudi globalnega severa. Projekt in njegovi rezultati bodo pripomogli pri izbiri najprimernejših in praktičnih pristopov ter ukrepov pri izboljšanju domače in mednarodne pravne ureditve spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu in s tem zavarovanja človekovega dostojanstva. Projekt bo preko udeležbe na pripravljalnih sestankih in s pogovori z deležniki neposredno in posredno vplival na oblikovanje končnega besedila Konvencije Združenih narodov o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. Projekt bo s tem pripomogel k izboljšanju pravnega varstva žrtev človekovih pravic in njihovih družin, pri čemer jim bo pomagal pri uveljavljanju odgovornosti gospodarskih družb v domačih pravnih redih in na mednarodni ravni. Istočasno pa bo projekt odprl prostor za nadaljnje izvirne raziskave o spoštovanju človekovih pravic na področju prava in drugih družboslovnih in humanističnih znanosti.   Uporabili bomo posamezna teoretična izhodišča, ki so pomembna za razvoj holističnega pristopa (posebej model kozmopolitske pravičnosti (Pogge) ter pristop, ki se posebej osredotoča na akterje pravičnosti (O’Neill)) ter njihovo vlogo v sistemu vzpostavljanja in učinkovitega udejanjenja pravičnosti), ki do sedaj še niso bila aplicirana na vprašanje človekovih pravic v gospodarstvu. Vse to bo omogočilo nov vpogled v razsežnosti (globalne) pravičnosti v gospodarstvu, posebej pa oblikovanje normativnih posledic (dolžnosti in odgovornosti) za spoštovanje in zagotavljanje človekovih pravic v gospodarstvu. Poglobljeno bo samo razumevanje odnosa med človekovim dostojanstvom, človekovimi pravicami in gospodarsko dejavnostjo (vključno s subjekti te dejavnosti). Na ta način bomo pomembno prispevali k razpravam na področju globalne pravičnosti. Hkrati bo glede na analizo stanja v Republiki Sloveniji, posebej vseh pravnih podlag in drugih izhodišč, to tudi nastavek, ki bo omogočal platformo za javno razpravo o teh razsežnosti kot tudi za nastavitev ustreznih reformnih korakov. Vzpostavljeno bo tudi jedro znanja, ki se bo prenašalo na magistrski in doktorski ravni študija. Rezultati raziskave bo tako pomembno prispevali k razvoju znanosti ter plodno povezali družbene in humanistične vede.
Pomen za razvoj Slovenije
The main original contribution of the project to science will be the development of a holistic, i.e. theoretical and normative model for respecting human rights in business. The research project is of great importance for the development of science, given the shortcomings in business and human rights have been one of the most pressing problems in the countries of the global south and the global north. The results of the project will contribute to the selection of the most appropriate and practical approaches and measures to improve domestic and international regulation on business and human rights and thereby ensure effective protection of human dignity. Through the participation at the preparatory meetings and discussions with stakeholders, the project will directly and indirectly influence the formulation of the final text of the United Nations Treaty on Business and Human Rights. This will help to improve the legal protection of victims of human rights and their families, helping them to enforce corporate accountability for human rights in domestic legal systems and at international level.   We will use individual theoretical starting points that are important for the development of such a holistic approach (especially the model of cosmopolitan justice (Th. Pogge) and an approach that focuses specifically on the agents of justice (O. O'Neill)) and investigate their role in the system of establishing and effectively enforcing justice. These have not yet been applied to the issue of human rights in business. All this will provide new insights into the domain of (global) justice in business/economy, and, in particular, the formulation of normative implications (duties and responsibilities) for respecting and securing human rights in business. The project will significantly further the understanding of the relationship between human dignity, human rights and economic activity (including subjects of this activity). In this way, we will make an important contribution to the debate on global justice. At the same time, given the analysis of the situation in the Republic of Slovenia, in particular, the legal basis and other starting points, this will also be a foundation that will enable a platform for public debate on these dimensions as well as for setting appropriate reform steps. A core of knowledge will also be established, which will be disseminated further through masters and doctoral studies. The results of the research will thus make an important contribution to the development of science and will fruitfully connect social sciences and humanities.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno