Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.10.00  Humanistika  Filozofija   
6.12.02  Humanistika  Geografija  Družbena geografija 

Koda Veda Področje
H155  Humanistične vede  Morala 

Koda Veda Področje
6.03  Humanistične vede  Filozofija, religija in etika 
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
antropocen, klimatske spremembe, ekološka pravičnost, zrak, voda, ekološka pismenost, metoda CAS
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  55602  dr. Petri Joakim Berndtson  Filozofija  Raziskovalec  2021 - 2023  15 
2.  36453  dr. Maja Bjelica  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2023  86 
3.  10995  dr. Rado Bohinc  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  759 
4.  13406  dr. Nives Dolšak  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2023  50 
5.  22368  dr. Nadja Furlan Štante  Teologija  Raziskovalec  2019 - 2023  255 
6.  52486  dr. She Mackenzie Hawke  Filozofija  Raziskovalec  2019 - 2023  66 
7.  23936  Patricia Kompara    Tehnični sodelavec  2019 - 2023 
8.  39216  Kristjan Nemac  Sociologija  Mladi raziskovalec  2019 - 2021  28 
9.  18054  dr. Lenart Škof  Filozofija  Vodja  2019 - 2023  511 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  14.188 
2.  2782  Univerza Alma Mater Europaea, Maribor  Maribor  2304821000  7.937 
Povzetek
Projekt se kritično odziva na nepremišljeno in nezavedno oblikovanje antropocenske epohe s strani človeškega industrijsko-vojaškega kompleksa od petdesetih leti 20. stoletja dalje. Nadalje se odziva na psihosocialno, pedagoško in upravljalsko pomanjkanje učinkovitega odziva na poznejšo g/lokalno krizo na področju podnebnih sprememb v 21. stoletju, krizo, ki radikalno zmanjšuje kulturno dediščino medsebojnih odnosov med vrstami in s tem življenjsko skupnost. Glede na to, da imajo dosedanje lokalno človeško kmetijstvo, industrija in vojska globalne učinke na podlagi vremenskih in elementarnih razmer, ta projekt temelji na akterjih, ki se zavedajo in so odgovorni za g/lokalne učinke napačnega upravljanja, zlasti poroznih elementov vode in zraka. Pričujoči interdisciplinarni projekt tako ponuja nove možnosti za trajnostno obravnavanje elementov vode in zraka ter filozofsko-etično sklepanje, ki ga dosega s sooblikovanjem inovativnih sprememb, ki spodbujajo premike v zavesti in načrtovanju. Cilj tega projekta je razrešiti konflikt med kulturo, naravo in etiko v dobi Antropocena. Povečuje in širi elementarno filozofijo vode in zraka ter s tem povezanih pedagoških inovacij, pri čemer je biosocialna (kulturna) geografija ključna pri približevanju tej novi paradigmi. Z eksplicitno povezavo okoljskega diskurza in komuniciranja z okoljskimi preferencami in oblikovanjem politike delovanja projekt identificira kanale vplivanja in ponuja nove načine razmišljanja in medsebojnega povezovanja različnih področij znotraj humanistike, družboslovja in okoljskih študij. Projekt obravnava tri interdisciplinarne probleme, ki se med seboj prepletajo: okoljsko ontologijo (tako imenovana pismenost glede vode in zraka ter biosocialna (kulturna) geografija), okoljsko pedagogiko in okoljsko javno politiko. Elementarno pismenost uporabljamo za prenos trenutnih razumevanj in za pripravo vpogleda in reforme upravljanja ter filozofske analize, utemeljene na temi restorativne ekološke pravičnosti in prakse. Da bi preizkusili odpornost ali razčlenitev sistemov, v tem projektu uporabljamo teorijo kompleksnih adaptivnih sistemov Prigogina in Stengerjeve (CAS - interdisciplinarna metoda), ki sta jo dodatno razvila Levin in Kauffman in je nadgrajena z elementarno pismenostjo glede vode in zraka in ki prepoznava planet kot kompleksen adaptivni sistem, ki temelji na naši refleksiji ontološko-pedagoškega potenciala vode in zraka.
Pomen za razvoj znanosti
Ta primarno interdisciplinarni projekt ima tri glavne znanstvene cilje: bolj celovito razumevanje in sousmerjanje tokov voda in zraka ter njunih povezav z refleksijo o njuni okoljski, gospodarski in kulturni vrednosti ter ob upoštevanju nove ekološke pismenosti; izvajanje elementarne pismenosti v razmerju do zraka in vode ter v njune soodnosu ter spodbujanje razumevanja filozofskega in sociokulturnega področja z uporabo kompleksnih adaptivnih sistemov v smeri nove ontologije elementov; pospeševanje ekološke restorativne pravičnosti in intersubjektivne etike v teoriji in praksi z inovativno filozofijo in bio-spoštovanjem elementarnih svetov, utemeljenih v inovativni pedagogiki ter javnih politikah klimatskih sprememb. Izvirnost raziskovalnih vprašanj v tem predlogu vključuje: • preučevanje etike zraka in vode z novo »filozofijo dihanja« in biosocialno vodno pismenostjo; • ponoven in drugačen premislek o sovpadanju narave in kulture, ki temelji na navdihujočih, inventivnih pedagoških praksah, ki znova in drugače pridobivajo znanje; • ponovna usmeritev politike, ukrepov in upravljanja v povezovalno, reparativno prihodnost z akutnim prepoznavanjem okoljskega tveganja in podporo inovativnega razmišljanja in prakse, ki je ekološko proaktivna in filozofsko modra; • premik, ko lahko dihalna filozofija, elementarna vodna pismenost in CAS predvidevajo drugačno prihodnjo usmeritev od trenutnih napovedi o podnebni krizi; • ravnanje radikalne filozofije in etike v razmerju do okolja in spoštovanje okolja ter angažiranje zanj; • novo razumevanje odnosov med ljudmi, bitji in elementi v zvezi z naravnimi viri in odgovor na vprašanje, kako jih vpostaviti kot suverene agente v njihovi lastni podobi. POMEN PROJEKTA ZA ZNANOST Pomen projekta je v tem, da lahko metoda CAS, obogatena z biosocialnim pristopom, kulturno geografijo ter elementarno filozofsko vodno in zračno pismenostjo lahko ponudi upanje za novo paradigmo. Projekt bo imel teroretično ib praktično vredsost in bo interdisciplinarno znanstvene in metodološke uvide povezal s predlogi inovativnih kurikulumov in delovanj za področje pedagogike in najširših okoljskih politik. V takšni paradigmi se lahko razvito spoštovanje med naravo in kulturo dopolnjuje s politiko, prakso in filozofskim razmišljanjem o etičnih poteh naprej, ki rušijo prevladujoče moči, ne pa ohranjajo polarizirane spomine na pretekli proces, ki izključuje vse izven prevladujočega in navpičnega okvira življenja. Za popravljanje preteklih napak in uvajanje novega upanja in pragmatičnih usmeritev za odporne in trajnostne prihodnosti bo raziskovalni projekt razvil povezave s partnerji in sodelavci s spoznanjem, kako so raznoliki sodobni in tradicionalni znani konteksti (razumljeni kot medkulturni in čezmejni) ključni za trajnostno logiko, ki ponovno naredijo vodo in zrak sveto in pripomorejo k širši suverenosti narave.
Pomen za razvoj Slovenije
This inter-disciplinary project has three main scientific objectives: 1. To understand and co-direct water and aerial flows and connections more holistically as having environmental, economic and cultural value through ecological literacy; 2. To enact elemental literacy through air and water and their co-relations, understood philosophically and socio-culturally through the application of Complex Adaptive Systems towards new ontological direction; 3. To advance ecological restorative justice and intersubjective ethics in theory and praxis through innovative philosophy and bio-respect for elemental worlds founded in innovative pedagogy and contemporary public policy on the climate change   The originality of research questions in this proposal include the innovative analysis of the following main problem topics:   1. Investigation of an ethics of air and water through a new respiratory philosophy and biosocial water literacy 2. Refiguration of policy, action and governance towards a connective, reparative future through acute recognition of environmental risk and support of innovative thinking and practice that is ecologically proactive and philosophically wise; 3. Exploration about respiratory philosophy, elemental water literacy and CAS and how can they predict a different future direction from what current predictions on climate crisis suggest. 4. A view from the radical philosophy and an ethics of environmental stewardship - in able to answer the question how can they re-position and transform future trajectories of elemental supply, respect and engagement. 5. To answer the question how can we better understand transboundary relations between people, creatures and the elements in relation to de-commoditising natural resources and rendering them as sovereign agents in their own becoming. RELEVANCE FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE:      In this project will be employed CAS method, which will be interdisciplinary mingled with thinking of biosociality, cultural geography and philosophical water and aerial literacy - providing hope for a new paradigm. Thie project will provide scientists as well as various stakeholders with guideliness and innovative curicula for the development of environmental awareness and complementary raise a new environmental awarenss through critical pedagogy and environmental public policy. In such a paradigm co-evolved respect between nature and culture can be augmented through policy, practice and elemental philosophical thinking about ethical ways forward that disrupt dominant power relations rather than reductionist polarised memories of past process that exclude all beyond the dominant and vertical frames of life. The research project will grow links with partners and associates with cognizance of how a diversity of modern and traditional knowledge contexts are critical to sustainability logics that re-sacrilize water, air and the broader sovereignity of nature.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno