Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okvirju EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Ključne besede
Romi, pravica do pitne vode, izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo, priporočila, ukrepi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15173  dr. Alenka Janko Spreizer  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2021  271 
2.  34950  dr. Maša Kovič Dine  Pravo  Vodja  2019 - 2021  123 
3.  24286  dr. Vasilka Sancin  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2021  1.027 
4.  07655  dr. Irena Šumi  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2019 - 2021  390 
5.  37846  Maruša Tekavčič Veber  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2021  71 
6.  53957  Domen Turšič  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2021  19 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0583  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta  Ljubljana  1627104  14.613 
2.  1822  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije  Koper  1810014001  9.769 
Povzetek
Slovenska zakonodaja vse od Ustave Republike Slovenije dalje ureja poseben položaj pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji. Kljub pravno določenemu posebnemu statusu, pa se pripadniki te skupnosti dnevno srečujejo z ovirami pri dostopu do osnovnih življenjskih storitev, do izobraževanja, trga dela in zdravstvenega varstva, kar prestavlja tudi kršitev nekaterih temeljnih človekovih pravic, še posebej pravice do pitne vode. Ravno kršitev slednje postavlja številne ovire za pripadnike romske skupnosti v Sloveniji pri dostopu do drugih področij, ki so ključna v nacionalni strategiji vključevanja Romov. Namreč pomanjkanje dostopa do pitne vode prispeva, med drugim, do problematičnih higienskih razmer za pripadnike Romske skupnosti, kar se kaže kot eden izmed razlogov za neobiskovanje pouka in nesodelovanje v izobraževalnem procesu. Posledično s pomanjkljivo izobrazbo pripadniki romske skupnosti težje najdejo zaposlitev, hkrati pa so tudi zaradi slabega higienskega stanja dojemljivi za več bolezni kot tudi si težje zagotovijo zdravstveno varstvo.   Na te kršitve mednarodnopravno zavezujočih pravic Slovenijo opozarjajo tudi Združeni narodi, Svet Evrope in drugi (npr. Posebna poročevalka Združenih narodov za pravico do pitne vode in sanitarij, ...), zato je čas, da jih Slovenija odpravi. Cilj tega projekt je tako priprava priporočil za strateški okvir za sprejem ukrepov za zagotavljanje dostopa do pitne vode, izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva ter predlogov konkretnih ukrepov za pripravo Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje po letu 2021.   Projekt je razdeljen v osem delovnih sklopov (DS), ki bodo naslavljali med seboj povezana vprašanja in bo ključno, da se nakateri delovni sklopi izvajajo hkrati.   Uvodno delo na projektu bo izvedeno v okviru DS1, kjer bomo analizirali antropološke študije dostopa do pitne vode v povezavi z bivalnimi razmerami in primere dobrih praks. Opravljen bo pregled antropoloških študij vode, saj antropologija vode poleg pogleda na vodo kot na vir, obravnava vodo kot substanco, ki povezuje različna področja družbenega življenja. Antropološki pristopi se bodo osredinili na medkulturne primerjave, ki proučujejo primere družb, ki se spopadajo z izzivi dostopnosti do vode. Dopolnjen bo tudi z interdisciplinarnim pristopom v povezavi z vprašanjem neenakosti globalnega zdravja in javnega zdravja ter s pristopom proučevanja infrastrukture (vodovodnih omrežij, omrežja kanalizacije, obstoj alternativnih virov vode ipd.). Temu bo sledile študije primerov dobrih praks preskrbe s pitno vodo. S terensko raziskavo bomo podrobneje ugotavljali, kako so s problemom pravno neurejenih pogojev bivanja povezani problemi (ne)razpoložljivosti vode in ovire, ki jih (ne)razpolaganje s pitno vodo predstavlja (socialno izključevanje, zaradi težkega vzdrževanja osebne higiene) pripadnikom romskih skupnosti.   V DS 2, 3, in 4 bomo analizirali dejavnike, vzroke in ovire za vključevanje Romov na področju dostopa do izobraževanja (DS 2), trga dela in zaposlovanja (DS 3) in zdravstvenega varstva (DS 4) v povezavi z dostopom do pitne vode. V vseh teh treh sklopih bomo skupaj opravili intervjuje s pripadniki romske skupnosti v Sloveniji in številnimi deležniki s področja izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva o povezanosti med dostopom do pitne vode in dostopom to zadevnih področij vključevanja romske skupnosti. Intervjuji bodo opravljeni tako v krajih, kjer prihaja do najbolj resnih kršitev človekove pravice do pitne vode in drugih pravic predstavnikom Romske skupnosti, kot tudi na območjih, kjer romska skupnosti nima težav z dostopom do pitne vode.   Na podlagi opravljenih intervjujev in njihove analize, bomo pripravili okviru DS 5 Pregled dejavnikov in ovir pri dostopu do pitne vode in osnovnih življenjskih storitev, izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva. Ta pregled bo eden izmed ključnih rezultatov projekta, saj bomo z njim lahko zaznali celoten spekter vseh dejavnikov, ki vpliv
Pomen za razvoj znanosti
Antropološki del projekta prinaša uvid v antropologijo vode ter v antropološke študije o Romih. Več dokumentov o uresničevanju romskih politik navaja, da so k vzorcem poselitve Romov oziroma k razporejenosti obstoječih romskih naselij, ki se nahajajo na obrobju vasi ali drugih naselij večinske populacije prispevali zgodovinski razlogi. Pomen tega projekta bo v pojasnjevanju, kakšni so bili ti zgodovinski razlogi, ki so prispevali k vzorcem poselitve. V okviru novejših raziskav o mobilnosti so namreč razprave o podobah Romov kot večnih nomadov ali bolj mobilnih populacijah prispevale k osvetlitvi razlogov za razmeroma pozno urejanje dostojnih pogojev bivanja romskih populacij. Pričakujemo, da bodo na terenu zbrani podatki, ki nam bodo omogočili pregled udejanjanja romskih manjšinskih politik pred in po letu 1991. K vzorcem naselitve so pomembno prispevale tudi politike imperijev in pozneje nacionalnih držav, ki so z različnimi ukrepi sooblikovali nomadizem, mobilnost ali sedentarizacijo. Rezultati raziskave bodo pomembno prispevali k pojasnjevanju, da je tudi pri zgodovinskih razlogih pomembno vplivala dinamika politik in tudi odnosov med večinskim in manjšinskim prebivalstvom in podrobno pojasnila, da tudi če so razlogi za od večinskega prebivalstva izolirano poselitev zgodovinski, ne pomeni, da so socialno pravični, sprejemljivi in da ne vodijo v reprodukcijo segregacije in družbenega izključevanja.   Poleg tega bodo predstavljena kulturno specifična pojmovanja vode v različnih lokalnih skupnostih. Predvidevamo, da bo projekt pokazal različno razumevanje pojmovanja vode med različnimi kulturnimi skupinami in v različnih lokalnih skupnostih. Take raziskave še ni bilo izvedene v Sloveniji in bi pomembno prispevala k razvoju naslavljanja pravice do pitne vode in dostopa do pitne vode. Te ugotovitve ne bodo relevantne le z vidiki romske problematike, ampak tudi z vidika naslavljanja drugih težav povezanih z dostopom do pitne vode, kot na primer v okviru podnebnih sprememb ali z vidika varnosti in preprečevanja sporov in spopadov.   Nenazadnje pa bo projekt prispeval tudi k razvoju mednarodnopravne znanosti, saj bo natančneje preučil vprašanje pravice do pitne vode in predvsem različnih oblik implementacije te pravice v različnih okoljih, pri različnih kulturnih skupinah in v povezavi z naslavljanjem diskriminacije na tem področju.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt prispeva k kulturnemu razvoju skupnosti, saj dejansko in ne le deklarativno zagotavljanje vode kot temeljne človekove pravice vsem prebivalcem Republike Slovenije odraža civilizacijsko raven.   S pojasnjevanjem različnih kulturnih lastnosti pri razumevanju in porabi vode, ki bo na voljo različnim akterjem, ki se srečujejo z izzivom zagotavljanja pitne vode (lokalne skupnosti – občine, romski in neromski prebivalci različnih lokalnih okolij, institucije izobraževanja, zdravja, zaposlovanja), bo podana možnost uvida v potencialne konflikte, ki izhajajo iz obstoječih infrastrukturnih rešitev.   Projekt pa bo imel visok pomen tudi za gospodarstvo. Ureditev vprašanja dostopa do pitne vode v območjih, kjer je dostop otežen predstavlja poseben izziv za gospodarstvo za iskanja alternativnih in inovativnih načinov in metod omogočanja dostopa do pitne vode. Rešitev tega izzivi v času resnih podnebnih sprememb pa je gospodarski izziv s katerim se srečujemo povsod po svetu. Tako bo projekt predstavila podlago na kateri bodo lahko podjetja in gospodarstvo gradilo in oblikovalo svoje ideje in rešitve.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2020
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2019
Zgodovina ogledov
Priljubljeno