Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Podjetniška pot v nizkoogljično krožno gospodarstvo: analiza stanja ter predlogi spodbud, financiranja in spremljanja napredka

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
nizkoogljično krožno gospodarstvo, materialni in energetski tokovi, gospodarski sektorji, kazalniki, trajnostna regulativa, družbena blaginja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  38168  dr. Miha Dominko  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2021  91 
2.  51523  dr. Barbara Kalar  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  35 
3.  09110  dr. Boris Majcen  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  483 
4.  30812  dr. Marko Ogorevc  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  104 
5.  33182  dr. Kaja Primc  Ekonomija  Vodja  2019 - 2021  91 
6.  15323  dr. Renata Slabe Erker  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  298 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.459 
Povzetek
Raziskave in predlagane smernice na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva omogočajo posameznim državam in Evropi, da se soočijo z izzivi, ki jih prinaša netrajnostno izčrpavanje naravnih virov, s ciljem zagotavljanja gospodarske in družbene blaginje ter zmanjšanja vplivov na okolje. Prehod v krožno gospodarstvo pa otežujejo številne ovire na ravni podjetja, vrednostne verige, na  lokalni ravni ter ravni Evropske unije (EU). Večplastni cilj projekta je torej zagotoviti skrben pregled sektorskega stanja na področju, podnebno energetskih ciljev, ovir, možnosti financiranja ter podati bogat nabor smernic in predlogov kazalnikov na podlagi statističnih analiz podjetij, potrošnikov, materialnih, snovnih in energetskih tokov, ter mednarodnih primerjav najboljših praks v državi in globalno. Z zakonodajnega vidika sta Zaprtje zanke - akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo ter Strategija za plastiko, skupaj z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, pomembna dejavnika na ravni EU, ki podpirata podjetja pri uresničevanju njihovih nizkoogljičnih ambicij. Poleg tega je za podjetja pomembna še druga evropska regulativa, kot npr. direktiva EU o odpadkih / embalaži, znak EU za certificiranje okolju prijaznih storitev in izdelkov, metodologija za okoljski odtis izdelka in organizacijski okoljskega odtis ter različne finančne podpore (npr. EIB, EBRD). Takšna prizadevanja pa se podpirajo tudi na nacionalni in lokalni ravni z vključitvijo področja v nacionalne strateške dokumente, kot je to Strategija razvoja Slovenije (SRS) 2030 ter financiranje razvojno-raziskovalne dejavnosti (npr. v sklopu Slovenske strategije pametne specializacije) ter s sprejemanjem strateških področnih dokumentov, kot sta npr. Energetski koncept Slovenije in Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2020, Kljub temu pa še vedno obstajajo številne sistemske ovire, kot sta obdavčenje in ureditev izčrpavanja surovin, ter pomanjkanje usklajevanja in integriranih načrtov za recikliranje po celotni EU. S podobnimi izzivi se podjetja srečujejo tudi na nacionalni in lokalni politični ravni, ki ju zaznamuje šibka zakonodaja o ravnanju z odpadki ter pomanjkanje kazalnikov in eksplicitnih ciljev nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Posledično so projekti krožnega nizkoogljičnega gospodarstva, ki predvidevajo uporabo novih tehnologij in poslovnih modelov sami po sebi bolj tvegani in zato pogosto niso zanimivi za banke oziroma vredni njihovega zaupanja.  Številni financerji ne poznajo koncepta krožnega gospodarstva in težko ustrezno ocenijo tveganja in priložnosti, kar ovira financiranje teh projektov. Ključno je torej, da odločevalci razumejo ovire ter imajo pregled nad smernicami in predlogi, ki bodo olajšali prehod v trajnostno prihodnost. Na osnovi prepoznanih potreb, je namen projekta prispevati k uresničevanju SRS 2030 in s tem pospešiti trajnostni razvoj ter izboljšati konkurenčni položaj slovenskih podjetij, ki bodo v prihodnjih letih postala del boljše, trajnostne prihodnosti. Natančneje bo projekt osnovan na mešanih metodah raziskovalnega dela, vključujoč bibliometrične metode, ekonometrično modeliranje, klasične deskriptivne statistične metode ter študije primerov. Projekt bo potekal v okviru programa dela, sestavljenega iz treh Delovnih svežnjev (DS): · DS 1 - Vodenje in koordiniranje projekta ter diseminacija rezultatov, · DS 2: Analiza stanja – sistemskih ovir, materialnih in snovnih tokov v gospodarstvu, prakse malih in srednje velikih podjetij in navade potrošnikov, · DS 3: Oblikovanje predlogov sistemskih ukrepov, spodbud in aktivnosti ter opredelitev kazalnikov za doseganje ciljev nizkoogljičnega krožnega gospodarstva ter spremljanje njegovega doseganja. V okviru DS 1 bomo aktivnosti usmerili k vodenju projekta, usklajevanju nalog in vključenih raziskovalcev, komunikaciji med sodelujočimi v projektu in naročniki, zagotavljanju doseganja mejnikov in ciljev ter diseminaciji ugotovitev st
Pomen za razvoj znanosti
Glede na to, da je trajnostni razvoj in v njegovem okviru nizkoogljično krožno gospodarstvo postal eden izmed temeljnih ciljev strateških pobud (EK, UNEP, ZN, Strategija razvoja Slovenije 2030), je izjemno pomembno, da to temo obravnavamo v aplikativnih in znanstvenih raziskavah. Namen tega projekta je, da celovito preuči koncept nizkoogljičnega krožnega gospodarstva na mikro (podjetja), mezzo (gospodarske dejavnosti) in na makro (država) ravni. Da bi to dosegli, je eden izmed ciljev prispevati k aktualnim strokovnim razpravam o izzivih, s katerimi se sooča industrija na tem področju in izboljšati razumevanje koncepta z zagotavljanjem novega znanja o učinkoviti rabi surovin, materialov in energije z močnejšo argumentacijo koristnosti te vizije.   Naš prispevek bo  strokovno in znanstveno pomemben, saj bo zagotovil ustrezne informacije drugim raziskovalcem pri analizi materialnih in snovnih tokov v gospodarskem sistemu, sistemskih ovir in spodbud ter monitoringu napredka gospodarskih dejavnosti na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Uporaba mednarodne baze podatkov Eurostat bo omogočila spremljanje trendov in sprememb skozi vrsto let in hkrati možnosti za replikacijo študije v prihodnosti ter drugim raziskovalcem možnosti za aplikacijo metode na drugih nacionalnih okoljih in primerjanje nacionalnega napredka.   Na področju vedenja potrošnikov bomo prispevali k razumevanju trajnostne potrošnje in trajnostnega življenjskega sloga s poudarkom na reševanju vrzeli »spodbude-namere-vedenje« in kompromisov v odgovornem vedenju, z uporabo sodobnih vedenj in znanj s področja psihosocialne razlage potrošnje in marketinških spodbud. Predstavljamo si, da bomo prispevali k razvoju znanosti na področju z dvema temeljnima prispevkoma: (i) z uporabo inovativne ekonometrične metode, t.j. dinamičnega modela strukturnih enačb z vključitvijo povratne zanke »feedback loop« med družbenimi normami in prookoljskim nakupnim vedenjem in (ii) združevanjem velikih evropskih podatkovnih baz z metodo statističnega ujemanja (»statistical matching«), in sicer »Nearest Neighbor Distance Hot Deck», ki je izjemno napredna statistična metoda. Pomemben prispevek k management raziskavam v svetovnem merilu je izpostavljanje težav pri izvajanju in rešitvah za zahtevan prehod v podjetjih in odgovornih strategij trženja. Končni prispevek bo integracija vseh omenjenih strokovnih in znanstvenih vidikov z uporabo empiričnih in teoretičnih metod ob upoštevanju programskih in strateških smernic in strategij. Projekt torej prinaša nova orodja in pristope za celovito spremljanje sprememb v nizkoogljičnemu krožnem gospodarstvu na mikro, mezzo in makro ravni in ga razumemo kot interakcijo med odločevalci v podjetjih, oblikovalci politik in ne nazadnje potrošniki.   Pridobljeno znanje in izkušnje na tem projektu bodo prispevali k razvoju novih izobraževalnih vsebin na področju strateškega in okoljskega managementa ter podjetništva, ki bodo prenesene v izobraževalni proces za usmerjanje prihodnjih managerjev v zgodnji fazi njihove poklicne poti. Projekt bo tudi omogočil mlajšim sodelujočim raziskovalcem, da povečajo svoj raziskovalno karierni razvoj s pridobivanjem znanja in izkušenj starejših raziskovalcev. Bolj izkušeni člani ekipe bodo še naprej razvijali in utrjevati povezave z ustreznimi mednarodnimi raziskovalnimi skupinami, in bogatili svoje znanje z inovativnimi in izvirnimi metodološkimi pristopi, ki jih prinašajo v projekt mlajši raziskovalci. Rezultati projekta bodo predstavljeni prek strokovnih in znanstvenih revij, različnih drugih medijev in tiska, da se zagotovi širok doseg za posredovanje ugotovitev.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomen za posamezno podjetje in za nastanek novih podjetij: Negotovo obdobje po gospodarski krizi v tem trenutku predstavlja za posamezna podjetja, kljub bolj ugodnemu stanju, okolje velikega tveganja pri odločitvah glede prihodnjega razvoja. Rešitve, ki jih bomo predlagali v sklopu tega projekta, bodo lahko pomembno prispevale k zmanjšanju teh težav. Znanje, pridobljeno z raziskavo v okviru projekta, bo omogočilo boljše poznavanje ranljivosti in potencialov, dobrih praks, konkretnih spodbud, ki jih lahko pričakujejo od države in nenazadnje pričakovanj potrošnikov. Na podlagi diseminacije rezultatov bodo posamezna podjetja to znanje lahko izkoristila za razvoj kakovostnejših in bolj trajnostnih storitev in s tem dvig njihove konkurenčnosti. Nadalje bo takšno znanje omogočilo tudi prepoznavanje novih poslovnih priložnosti in s tem nastanek novih podjetij. Izpeljani pilotni projekti in primeri dobrih praks v tujini s področja nizkoogljičnega krožnega gospodarstva v podjetjih so neprecenljivi vir dostopanja do tujih znanj in izkušenj. Gotovo niso prav vsi prenosljivi v naše okolje, a vendarle so to ključni elementi za postavljanje uspešnega poslovnega modela podjetja (in tudi sistemskega modela). Poleg tega je naš cilj, ki presega to raziskavo, vendar je tukaj nastavek zanj, razviti aplikacijo oziroma spletno orodje, ki bo podjetjem iz različnih branž služil kot benchmarking za ocenjevanje njihovega trajnostnega napredka na različnih področij in fazah proizvodnje / potrošnje njihovih izdelkov.   Pomen za gospodarsko panogo/več panog: Pomen projekta za gospodarstvo se kaže skozi perspektivo posameznih gospodarskih dejavnosti v nizkoogljičnem krožnem gospodarstvu in trajnostni družbi. S projektom bomo ugotovili, kakšne so možnosti za spodbujanje prehoda v takšno družbo, zmanjšanje vplivov na okolje (industrijske emisije, potrebe po energiji, surovinah, materialih), razvoj novih poslovnih modelov in spreminjanje navad potrošnikov. Z vsemi temi dimenzijami pa gospodarski pomen projekta presega posamezne gospodarske dejavnosti, saj se z interakcijskimi učinki v družbi in okolju odpirajo nove gospodarske perspektive tudi na področjih, ki morda niso takoj evidentna. Pričakujemo, da bo hkratna analiza prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo na strani proizvodnje – t.j. gospodarskih panog in na strani potrošnje ter na strani države – spodbude, ovire, prispevala k bolj trajnostni in odgovorni proizvodnji in porabi, kar bo vodilo k trajnostni gospodarski rasti. Trajnostna naravnanost lahko pomaga podjetjem v Sloveniji obnoviti svoj ugled v smislu vpliva na družbeno okolje in graditi zaupanje potrošnikov, ki je trenutno na zelo nizki ravni (Flash Eurobarometer 363, 2013).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2020
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2019
Zgodovina ogledov
Priljubljeno