Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Krepitev demokratične pravne države preko realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Ključne besede
človekovo dostojanstvo, vrednote, demokracija, pravna država, sodna oblast, posameznik, merski instrument
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  37535  dr. Petra Kleindienst  Pravo  Vodja  2020 - 2022  55 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2486  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  Nova Gorica  2230526  2.197 
Povzetek
Demokracija je z umestitvijo cˇlovekovega dostojanstva v svoje sredisˇcˇe cˇlovesˇkemu bitju omogocˇila zasˇcˇito njegovega bistva, identitete, hkrati pa s tem spodbudila cˇlovekov nadaljnji razcvet v smislu samouresnicˇevanja. Na eni strani je demokraticˇna pravna drzˇava ustanovljena z namenom varovanja in spodbujanja cˇlovekovega dostojanstva, na drugi strani pa je cˇlovekovo dostojanstvo tisto, ki demokraticˇne pravne institucije motivira k nadaljnjemu razcvetu njihovih temeljnih vrednot in bistvenih kulturnih postavk. Kljub relevantnosti cˇlovekovega dostojanstva v demokraticˇnem okviru, gre identificirati odsotnost merskega instrumenta, s katerim bi bilo mogocˇe meriti nivo realizacije cˇlovekovega dostojanstva. To sˇe posebej velja za vertikalne odnose, tj. za odnose sodna veja oblasti-posameznik. Raziskava se zato osredotocˇa na dve raziskovalni vprasˇanji: 1) Kako lahko sodna oblast pozitivno vpliva na realizacijo cˇlovekovega dostojanstva posameznikov v teku sodnega postopka? 2) Kaksˇno je stanje na podrocˇju sposˇtovanja cˇlovekovega dostojanstva v odnosu sodna oblast-posameznik v Republiki Sloveniji? Splosˇni cilj projekta je razviti merski instrument realizacije cˇlovekovega dostojanstva v sodnih postopkih. Poleg tega je cilj projekta tudi (na podlagi sˇtudije primera Slovenije) podati ugotovitev, kako sodna veja oblasti lahko s svojimi praksami, ravnanji in artikulacijami prispeva k realizaciji cˇlovekovega dostojanstva posameznika v teku sodnega postopka, in s tem k (nad)gradnji demokraticˇne pravne drzˇave. Pricˇujocˇi projekt je namenjen predvsem prepoznavi tistih reakcij, vedenj in vrst komuniciranj, ki lahko v odnosu med sodnikom in strankami v postopku vplivajo na zvisˇanje oziroma znizˇanje stopnje dostojanstva posameznika. Projekt zagotavlja celotno, poglobljeno in vsebinsko bogato sliko percepcij krsˇitev cˇlovekovega dostojanstva v sodnih postopkih. S tem razlogom bo uporabljen kvalitativni nacˇin raziskovanja. V okviru kvalitativnega raziskovanja bodo izvedeni polstrukturirani intervuji na osnovi sˇtudije primera Slovenije. Raziskovana tematika vsekakor zaobsega abstraktno podrocˇje, zato je le s kvalitativnim nacˇinom raziskovanja mogocˇe priti do zadostno poglobljenih ugotovitev. Pricˇujocˇi projekt se bistveno razlikuje od obstojecˇega konvencionalnega nacˇina raziskovanja cˇlovekovega dostojanstva. Inovativnost oziroma izvirnost projekta je na eni strani v samem znanstvenem pristopu k raziskovalnemu problemu, po drugi strani pa v zagotovitvi merskega instrumenta. Projekt prispeva tudi k trandisciplinarnim povezavam (predvsem pravo, filozofija, sociologija, psihologija), ki so za doseganje ciljev raziskave nujne, in sicer zaradi kompleksnosti razumevanja cˇlovekovega dostojanstva, sˇe posebej pa zaradi zanesljivosti nacˇina ugotavljanja stopnje realizacije cˇlovekovega dostojanstva pri posameznikih. Rezultati projekta zato lahko prispevajo k vecˇji ucˇinkovitosti delovanja in integriteti sodne veje oblasti, hkrati pa krepijo delovanje demokraticˇne pravne drzˇave oziroma njenih temeljnih elementov. S spodbujanjem cˇim visˇje stopnje realizacije cˇlovekovega dostojanstva posameznikov ima projekt sˇe posebej pozitiven vpliv na posameznika samega, v kolektivnem smislu pa prinasˇa signifikanten vpliv na druzˇbo kot celoto, in sicer tudi z vidika grajenja kulturnih elementov druzˇbe.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno