Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Travništvo, pridelovanje krme in živinoreja

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 
B390  Biomedicinske vede  Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija 
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 
T420  Tehnološke vede  Agrotehnika, kmetijski stroji, gradnja kmetij 
B360  Biomedicinske vede  Živalska fiziologija 
T430  Tehnološke vede  Tehnologija hrane in pijač 
Ključne besede
prehrana rastlin, pridelovanje krme, konzerviranje krme, prehrana živali, kmetijska tehnika, kakovost živalskih proizvodov, selekcija, ekonomika kmetijstva
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (32)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05658  dr. Drago Babnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  369 
2.  11233  dr. Marjeta Čandek Potokar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  782 
3.  05660  Zoran Čergan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  280 
4.  17302  Anton Gjergek    Raziskovalec  2001 - 2003  25 
5.  02975  Slavko Gliha  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  226 
6.  17832  Jože Hanč    Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  00371  dr. Viktor Jejčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  1.175 
8.  17298  Alijana Jeretina    Raziskovalec  2001 - 2003 
9.  12010  dr. Janez Jeretina  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  412 
10.  17320  Marjetka Kanc    Raziskovalec  2001 - 2003 
11.  18605  Damjan Kapel  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003 
12.  17290  Irena Karnel    Raziskovalec  2001 - 2003 
13.  17291  Mihael Klopčič    Raziskovalec  2001 - 2003 
14.  17327  Tanja Kokalj    Raziskovalec  2001 - 2003 
15.  17293  Bojan Pečnik    Raziskovalec  2001 - 2003  99 
16.  18213  Boštjan Per    Raziskovalec  2001 - 2003 
17.  14853  Tomaž Perpar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  422 
18.  17833  Irena Podgoršek    Raziskovalec  2001 - 2003 
19.  16055  Peter Podgoršek  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  258 
20.  11087  mag. Tomaž Poje  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  2.214 
21.  17294  Jožica Porenta    Raziskovalec  2001 - 2003 
22.  17308  Valentina Povše    Raziskovalec  2001 - 2003  21 
23.  08718  dr. Miroslav Rednak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  505 
24.  16057  Marija Sadar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  121 
25.  17757  Janez Sušin  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  766 
26.  08596  mag. Blaž Šegula  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  221 
27.  17329  Breda Štefančič    Raziskovalec  2001 - 2003 
28.  13374  Janko Verbič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  343 
29.  10035  dr. Jože Verbič  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2001 - 2003  983 
30.  05661  dr. Tinca Volk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  537 
31.  17853  Barbara Zagorc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  369 
32.  11431  mag. Vida Žnidaršič-Pongrac  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  211 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.096 
Povzetek
Namen znanstveno raziskovalnega, strokovnega in razvojnega dela na predlaganem programu je reševanje problemov na področju pridelovanja krme in reje živali ob upoštevanju kakovosti vmesnih in končnih pridelkov, gospodarnosti pridelovanja, načel trajnostnega razvoja in posebnosti slovenskega kmetijskega prostora. Ob pomoči pestre sestave programske skupine, ki zajema agronome, živinorejce, agrarne ekonomiste, živilske tehnologe, kemičarko in strojnika, bomo poskušali tehnologom in načrtovalcem kmetijske politike ponuditi celovite rešitve.Na področju pridelovanja krme na njivah (koruza, zrnate stročnice, travno detelnje mešanice, krmni dosevki) in trajnem travinju bomo poleg razvoja tehnologij, prilagojenih raznolikim razmeram pridelovanja (metode obdelave tal, vrednotenje in izbor najprimernejših sort, načini in gostota setve, določanje potreb po hranilih in gnojenje, varstvo proti boleznim, škodljivcem in plevelom, načini spravila in konzerviranja pridelka), razvijali in vpeljevali sodobne metode za vrednotenje količine, predvsem pa kakovosti pridelane krme. V sodelovanju z žlahtnjitelji (Programska skupina za genetiko, žlahtnjenje in preskušanje tehnologij v kmetijstvu) bomo preučevali možnosti za vključevanje slovenskih sort trav in detelj v standardizirane travno deteljne mešanice za različne namene rabe posevka ter tehnologije pridelovanja. Poleg gospodarnosti in zahtev pridelovalcev bomo upoštevali načela ohranjanje raznolikosti naravnega travinja, posebej pa se bomo posvečali problemom presežkov hranil, predvsem dušika, in razvijali okolju prijaznejše načine rabe kmetijske zemlje.Na področju živinoreje bomo delo usmerili v proučevanje izkoriščanja beljakovin in energije pri prežvekovalcih in iskali možnosti za povečanje gospodarnosti reje. Iskali bomo tudi možnosti za zmanjševanje emisij dušika in metana v okolje. Nadaljevali bomo s pridobivanjem podatkov za izboljšanje regresijskih enačb, potrebnih za uporabo nedavno predlaganega sistema za vrednotenje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami. Preučevali vpliv interakcije med genotipom živali in kakovostjo razpoložljive krme na prirejo in kakovost mleka.Na področju ocenjevanja kakovosti živalskih proizvodov bomo delo usmerili v raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost prašičjega mesa za potrebe predelovalne industrije. Analizirali bomo zootehnične, premortalne endogene in eksogene vplive na histološke lastnosti mišičnine, na značilnosti rasti in razvoja tkiv in na konstitucijske hibe prašičev. Obstoječe delo bomo razširili na proučevanje krškopoljca - edine slovenske avtohtone pasme prašičev.Ocena gospodarnosti proučevanih tehnoloških rešitev pomeni dodaten prispevek k celovitosti obravnave problematike. Ekonomsko učinkovitost predlaganih tehnologij bomo proučevali tako na ravni posamezne faze tehnološkega postopka, kot tudi na ravni končnega pridelka. Rezultate bomo primerjali z ekonomskimi rezultati v praksi že uveljavljenih tehnologij, kar nam bo po eni strani omogočilo oceno možnosti racionalizacij, na drugi strani pa tudi oceno mednarodne konkurenčnosti slovenske živinoreje.
Pomen za razvoj znanosti
Program je precej široko zasnovan in omogoča celovit pristop k reševanju problemov. Skupin, ki so sposobne v svoje raziskave vključiti različne tehnologije pridelovanja krme, oceniti hranilno vrednost te krme in ovrednotiti pomen razlik za prirejo in kakovost mleka in mesa, hkrati pa upoštevati še gospodarnost, v svetovnem merilu ni veliko. Pogosto se dogaja, da se raziskovalci s področja pridelovanja krme ne ozirajo na kakovost pridelane krme, raziskovalci s področja prehrane živali izvajajo poskuse s krmo neznanega porekla, nobenega od njih pa ne zanima, kako bodo predlagane rešitve vplivale na kakovost živalskih proizvodov in na gospodarnost proizvodne verige kot celote. Raziskovalci, ki so vključeni v skupino so do sedaj tesno sodelovali s sorodnimi skupinami iz tujine in objavljali v domači in tuji znanstveni periodiki. Obravnavana področja so bila že do sedaj deležna precejšne mednarodne odmevnosti, mednarodno odmevnost pričakujemo tudi v prihodnosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati dela na predlaganem programu bodo prispevali k izboljšanju gospodarnosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Pomemben del programa se nanaša na prilagajanje slovenskega kmetijstva zahtevam Evropske unije in na izdelavo izhodišč za pogajanja. Predlagani program ponuja slovenskemu gospodarstvu in širši družbi naslednje:raziskovalno delo in svetovanje na področju gnojenja, obdelave tal, poljskega kolobarja in travno-deteljnih mešanic; preskušanje in priprava priporočenih sortnih list krmnih rastlin; razvoj in testiranje pogonskih strojev ter strojev in naprav za obdelavo tal in spravilo krme; raziskovanje in svetovanje na področju konzerviranja krme (siliranje, sušenje); razvoj sistemov za ocenjevanje krme in vrednotenje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami in energijo; raziskovanje in svetovanje na področju prehrane prežvekovalcev in govedoreje; raziskave dejavnikov, ki vplivajo na kakovosti prašičjega mesa in njegovo uporabnost za predelavo v kakovostne mesne izdelke; raziskovanje in svetovanje na področju ekonomike pridelovanja krme in ekonomike živinoreje ter storitve na vseh navedenih področjih dejavnosti (elaborati, ekspertize, analitika zemlje in krme, ..)Za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso bomo poskrbeli z objavami v strokovnih knjigah, revijah in časopisih, z objavami v zbirkah, ki jih izdaja Kmetijski inštitut Slovenije (Tehnološki list, Prikazi in informacije, Raziskave in študije), z organizacijo strokovnih posvetov in seminarjev, z nastopi na posvetih in seminarjih ter z neposrednim sodelovanjem s Kmetijsko svetovalno službo, proizvajalci kmetijskih strojev in opreme, kmetijskimi gospodarstvi in kmeti. S proučevanjem mednarodne konkurenčnosti, s posebnim poudarkom na primerjavi z državami EU, bomo pripomogli k ustreznejši pripravi pogajalskih izhodišč v pogajanjih o vstopu Slovenije v EU. Proučevanje možnosti racionalizacije tehnoloških postopkov pa bo omogočilo ustreznejše in hitrejše prilagajanje naše pridelave razmeram ostrejše konkurence.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno