Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Radiološko varstvo okolja

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   
1.02.00  Naravoslovje  Fizika   

Koda Veda Področje
T270  Tehnološke vede  Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja 
B700  Biomedicinske vede  Okoljsko zdravstvo 
P180  Naravoslovno-matematične vede  Meroslovje, fizikalna instrumentacija 
P230  Naravoslovno-matematične vede  Atomska in molekularna fizika 
Ključne besede
radioaktivnost, kontaminacija okolja, meritve radioaktivnosti, dozimetrija, termoluminiscenca, kalibracija, metrologija, etaloni, modeliranje, umetne nevronske mreže, jedrske merilne tehnike, elementne analize, radioekologija, varstvo pred sevanji
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13521  Andrej Detela  Električne naprave  Raziskovalec  2001 - 2003  96 
2.  15590  Marko Gerl    Raziskovalec  2001 - 2002  42 
3.  04647  mag. Denis Glavič Cindro  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  326 
4.  21952  Sandi Gobec    Raziskovalec  2002 - 2003  49 
5.  15591  Zvonimir Grabnar    Raziskovalec  2001 - 2003  28 
6.  02586  dr. Matjaž Aleš Korun  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  276 
7.  02587  dr. Peter Kump  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  240 
8.  02068  Gorazd Lakovič  Meroslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  48 
9.  01102  dr. Rafael Martinčič  Fizika  Vodja  2001 - 2003  203 
10.  10677  dr. Marijan Nečemer  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  350 
11.  21951  Mirko Ribič    Raziskovalec  2002 - 2003  15 
12.  15594  Emil Sosič    Raziskovalec  2001 - 2003  12 
13.  10034  dr. Matjaž Štuhec  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  91 
14.  15811  dr. Benjamin Zorko  Fizika  Raziskovalec  2003  326 
15.  09064  Marija Žele    Raziskovalec  2001 - 2002  17 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.044 
Povzetek
Program skupine zajema razvoj in atestiranje metrološko podprtih laboratorijskih merilnih metod, merilnih metod in-situ, matematičnih modelov za obdelavo merskih podatkov, modelov razširjenja onesnaževanja ter razvoj merilne instrumentacije na osnovi jedrskih merilnih metod. Program sestavljajo tudi raziskave v radioekologiji, raziskave fizikalnih modelov migracije radionuklidov ter elementne analize v različnih okoljih (zrak, voda, zemljine, materiali). Na področju spektrometrije gama program obsega karakterizacije detektorjev, razvoj metod izračuna aktivnosti s kaskadnimi razpadi v razsežnih vzorcih, karakterizacije nehomogenih vzorcev, razvoj metod izračuna izkoristkov za vzorce nepravilnih oblik, detekcijo nevtronov s spekrometri gama ter razvoj aktivnih ščitov. Na področju elementne analize bomo razvijali izredno občutljive tehnike rentgenske fluorescence za analizo težkih kovin v vzorcih iz okolja.Primerjalna raziskava etalonov za absorbirano dozo ionizirajočega sevanja bo usmerjena na eni strani na izboljšave merilne tehnike pri meritvah majhnih tokov, s ciljem skonstruirati neodvisni etalon električnega toka v merilnem območju nanoamperov, na drugi strani pa na primerjalne študije etalonskih ionizacijskih celic v sodelovanju z mednarodnimi laboratoriji za dozimetrične standarde. Pri meritvah nizkih sevalnih doz na nivoju naravnega ozadja je optimizacija merilnega sistema ključnega pomena. Program bo s primerjalnimi raziskavami potekal deloma v sodelovanju z evropskim metrološkim združenjem EUROMET.Nadaljevali bomo z razvojem termoluminiscenčnega detektorja optimiziranega za meritve v okolju. Poudarek je na dosegu maksimalne občutljivosti za sevanje gama in ustrezni energijski kompenzaciji za določanje nizkoenergijskih doz. V sodelovanju z Mikroanalitskim centrom MIC se odpira tudi možnost optimiziranja detektorjev za nevtronske doze. Raziskava bo usmerjena v testiranje različnih kombinacij TLD materialov in absorpcijskih filtrov.Pri študiju razširjenja onesnaženja bomo raziskovali modele napovedovanja v pogojih razgibanega terena, šibkih vetrov in temperaturnih inverzij, kar je značilno za Slovenijo. Predmet raziskav so predvsem diagnostični modeli od katerih so najobetavnejši Lagrangeovi modeli delcev s 3D rekonstrukcijo vetrovnih polj. Raziskave pa bodo zajele tudi prognostični nehidrostatični model in modele na osnovi umetnih nevronskih mrež.
Pomen za razvoj znanosti
Spektrometrija gama je danes v svetu rutinska metoda za dolocevanje sevalcev gama v vzorcih iz okolja. Natancnost metode je med drugim pogojena tudi z umeritvijo spektrometra. V skupini razvijamo in uporabljamo lastno metodo umeritev s karakterizacijo lastnosti detektorja s tockastimi viri sevanja, kar v svetovnem merilu predstavlja novost. Razumevanje fizikalnih osnov rentgenske fluorescence je pomembno pri uvajanju in uporabi obcutljive tehnike rentgenske fluorescencne spektrometrije, ki se danes v svetu uporablja kot obcutljiva analizna metoda na razlicnih vzorcih iz okolja, geoloških in industrijskih vzorcih, itd. V skupini smo razvili tudi svoj kompaktni, prenosni analizator (programsko in strojno opremo), ki predstavlja dosežek v mednarodnem merilu. Raziskave modelov za napovedovanje razširjenja onesnaženja v ozracju na osnovi umetnih nevronskih mrež predstavljajo novost v svetovnem merilu. Modeli so enostavnejši in kvalitetnejši, njihovo uporabo pa je možno prenesti tudi na druga podrocja. Mednarodne primerjalne terenske meritve radioaktivnosti v okolju, ki jih vsako leto organiziramo ali smo soorganizatorji v eni od držav srednje Evrope, prispevajo k harmonizaciji hitrih merilnih metod, kar je v primeru jedrske ali radiološke nesrece širših razsežnosti odlocilnega pomena za hitro, ucinkovito in usklajeno ukrepanje.
Pomen za razvoj Slovenije
Razvoj modernih metrološko podprtih merilnih metod in detektorjev v radiologiji, radioekologiji, ekologiji, raziskavi materialov in gospodarstvu predstavlja podroeje, ki ga mora zaradi lastne zašeite in varnosti obvadati vsak narod. Današnja zapletena problematika ožjega in širšega okolja, zlasti na podroeju radioloških meritev in radioekoloških raziskav, zahteva v Sloveniji obstoj majhne, vendar strokovno kompetentne skupine, ki je sposobna implementirati nove sodobne postopke v rutinske meritve, jih metrološko nadzorovati in v primeru izrednih dogodkov prevzeti glavno breme raziskav, meritev in ocen posledic. V vseh deželah razvitega sveta obstajajo skupine (institucije) katerih naloga je razvoj, uvajanje, umerjanje in atestiranje merilnih postopkov, naprav in instrumentacije. Nacionalni laboratorij za dozimetriene standarde edini v Sloveniji vzdržuje etalon za absorbirano dozo ionizirajoeega sevanja. Razvoj in uvajanje analiznih metod pri študiju onesnaženosti okolja bodo omogoeile statistieno bolj utemeljene ocene stanja onesnaženosti. Modeli razširjanja onesnaženja pa so v pomoe pri ocenjevanju vpliva saj meritve nikoli na pokrijejo celotnega vplivnega podroeja.Program je pomemben in primeren za široko vzgojo Nenazadnje je tovrstno znanje pomembno pri kreiranju naše regulative (priprava strokovnih podlag) še posebno ob vstopanju Slovenije v evropsko skupnost.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno