Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Osebnost, kognicija in psihično blagostanje

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.09.00  Družboslovje  Psihologija   

Koda Veda Področje
S260  Družboslovje  Psihologija 
S261  Družboslovje  Diferencialna in individualna psihologija 
Ključne besede
psihično blagostanje, osebnost, samopodoba, kognicija, pozitivna psihologija, optimalno funkcioniranje, kakovost življenja, psihično zdravje, subjektivno emocionalno blagostanje, psihološko blagostanje, zadovoljstvo z življenjem, dobro življenje, pozitivni afekt, negativni afekt, optimizem, sreča, upanje, zanos, samospoštovanje, generalni faktor psihičnega blagostanja, temeljne dimenzije osebnosti, pet velikih, petfaktorski model, generalni faktor osebnosti, inteligentnost, g-faktor, emocionalna inteligentnost, moralna inteligentnost, duhovna inteligentnost, kognitivni slog, vrednote, vrednotne usmeritve, strukturna hierarhija, multivariatno raziskovanje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18463  dr. Andreja Avsec  Psihologija  Raziskovalec  2008 - 2011  295 
2.  22647  dr. Boštjan Bajec  Psihologija  Raziskovalec  2008 - 2011  158 
3.  31258  Lucija Hočevar    Tehnični sodelavec  2009 - 2011 
4.  21336  dr. Tina Kavčič  Psihologija  Raziskovalec  2008 - 2011  374 
5.  13425  dr. Darja Kobal Grum  Psihologija  Raziskovalec  2008 - 2011  640 
6.  01337  dr. Janek Musek  Psihologija  Vodja  2008 - 2011  732 
7.  19944  dr. Kristijan Musek Lešnik  Psihologija  Raziskovalec  2008 - 2011  350 
8.  15062  dr. Matija Svetina  Psihologija  Raziskovalec  2008 - 2011  363 
9.  25582  dr. Erika Zabret  Psihologija  Mladi raziskovalec  2008 - 2011 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.836 
Povzetek
Optimalno delovanje in psihično blagostanje se v najsodobnejši psihologiji raziskuje vse bolj in bolj. Kljub raziskovalnim naporom pa odnosi med psihično dobrobitjo in širokima področjema osebnostnih in kognitivnih spremenljivk še ni zadovoljivo proučeno. Cilj projekta je temeljito pojasniti odnose med temeljnimi dimenzijami osebnosti, kognicije in psihičnega blagostanja in razviti integralne teoretske modele, ki zadevajo hierarhično strukturo vseh treh domen ter njihovih povezav. Posebna prednost projekta je vključitev najbolj generalnih dimenzij osebnosti (generalni faktor osebnosti ali veliki eden) in psihičnega blagostanja (generalni faktor psihičnega blagostanja), ki so bili pred nedavnim odkriti po zaslugi članov projektnega tima. Projekt bo dovršen s pomočjo različnih raziskovalnih in psihodiagnostičnih metod ter metod obdelave podatkov. Opravljene bodo tako eksperimentalne kot predvsem multivariatne raziskave (med njimi faktorske analize, klastrske analize, facetne analize in drugi pristopi multidimenzionalnega skaliranja, optimalno skaliranje, SEM analize in drugo). Vse vključene psihološke spremenljivke (na področju osebnosti, kognicije in psihičnega blagostanja) bomo merili s pomočjo najustreznejših instrumentov, ki so psihometrično utemeljeni (mere osebnostnih dimenzij, kognitivnih stilov, dimenzij vrednot in dimenzij intelekta, dimenzij psihičnega blagostanja). Rezultati projekta bodo publicirani v vodilnih svetovnih znanstvenih revijah, ki se ukvarjajo z osebnostjo, kognicijo in psihičnim blagostanjem (pozitivno psihologijo). Po pričakovanjih bodi imeli izsledki projekta znaten vpliv na znanstveni napredek psihologije v njenih najsodobnejših dognanjih in bodo še kar nekaj časa ohranili svoj pomen in aktualnost. Projekt bo realizirala skupina raziskovalcev, ki so se odlikovali v dosedanjem raziskovanju na področjih osebnosti, kognitivne psihologije, pozitivne psihologije in psihičneg blagostanja. Pričakujemo tudi vključitev mladega raziskovalca v projekt.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni izsledki projekta so pomembni tako v teoretičnem kot tudi v praktičnem smislu. Raziskovanje odnosov med osebnostjo, kognicijo in psihičnim blagostanjem je integralni del najpropulzivnejših trendov psihološke znanosti. Z opravljenimi raziskavami smo razjasnili latentni prostor številnih spremenljivk, ki se pojavljajo na teh področjih psihologije in ki še ni bil zadostno raziskan. Določili smo jasno strukturo multivariatnega prostora optimalnega človekovega funkcioniranja in izločili temeljne dimenzije psihičnega blagostanja, upoštevajoč vse pomembne teoretske modele omenjenega prostora. Prav tako se je jasno pokazala tudi povezava med omenjenimi dimenzijami in dimenzijami osebnosti (temeljne dimenzije osebnosti, motivacije, emocij, samopodobe in samospoštovanja) in dimenzijami kognicije. S tem je bil celo nad pričakovanji prepričljivo potrjen model odnosa med osebnostjo, kognicijo in psihičnim blagostanjem ter sorodnimi vidiki optimalnega delovanja. Bolj kot kdajkoli doslej je očitno, da je povezanost osebnosti in kognicije s psihičnim blagostanjem tesna, tako da se zdi zelo verjetno utemeljena na evolucijskih in genetskih osnovah. Izsledki raziskave torej bolje kot doslej pojasnjujejo naravo pozitivne psihične naravnanosti, dobrega počutja in psihičnega blagostanja in tako posredno še bolj spodbjajo prizadevanja za promocijo psihičnega blagostanja, ki so v današnjem svetu izjemno pomembna. Prav tako pa lahko pričakujemo praktične in aplikativne implikacije projekta, ki naj bi prispevale k promociji psihičnega blagostanja in zdravja, tako potrebnega za napredek človeštva. Ta pomen lahko razčlenimo v nekaj vsebinskih vidikov: 1. Elaboracija generalnega modela odnosov med temeljnimi dimenzijami osebnosti, kognitivnega delovanja in psihičnega blagostanja. 2. Ugotovitev najpomembnejših osebnostnih in kognitivnih prediktorjev psihičnega blagostanja. 3. Nove ugotovitve na področju strukture osebnosti (generalni faktor osebnosti in piramidni model strukture osebnosti), ki kažejo strukturo osebnosti v novi luči in so osnova za novo strukturno paradigmo osebnosti. 4. Nove ugotovitve na področju kognitivnega delovanja, zlasti z vidika razvoja kognitivnih strategij. 5. Nove ugotovitve na področjih delovanja strukture psihičnega blagostanja. 6. Nove ugotovitve na področju raziskovanja medkulturnih razlik in podobnosti v osebnostni strukturi in strukturi psihičnega blagostanja. Raziskovalni problemi projekta se tako organsko vključujejo v aktualne in perspektivne teme raziskovanj v svetovni psihologiji in pri tem povezujejo vsa pomembna področja psihologije ter posegajo tudi na interdisciplinarna znanstvena področja, (npr. področje kognitivne znanosti, psihogenetske raziskave…). V raziskovalnem programu so bili zajeti problemi, kjer je pričakovati zares tvorno vključevanje in bistvene prispevke našega znanstvenega potenciala, še posebno takrat, ko gre za sodelovanje z raziskovalci v razvitem svetu. Raziskovalno delo programske skupine se osredinja na spoznanja, ki povezujejo tri izjemno pomembne sklope psiholoških spremenljivk, osebnost, kognicijo in psihično blagostanje in ob tem zajemajo tako odnose med omenjenimi sklopi spremenljivk, kot tudi njihovo delovanje na pomembnih področjih življenjskega delovanja in življenjskih perspektiv, kar predstavlja velik potencialno praktično uporabnost izsledkov: 1. na področju družinskega in partnerskega obnašanja ter odnosov. 2. na področju obnašanja in odnosov v vzgoji, šolanju in akademski karieri. 3. na področju vpliva dimenzij osebnosti, kognicije in psihičnega blagostanja v obnašanju in odnosih v poklicnem življenju in karieri. 4. na področju obnašanja in odnosov v prostem času. 5. na področju psihičnega zdravja in soočanja s stresom.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni izsledki projekta obetajo, da se bo slovenska psihološka znanost na raziskovanih področjih ne samo vključila v najsodobnejši tok znanstvenega raziskovanja, ampak da bo postala tudi eden izmed znanstvenih centrov za proučevanje vloge osebnosti in samopodobe pri dejavnikih psihičnega blagostanja in optimalnega psihičnega delovanja v svetu. Izsledki pomenijo tako veliko spodbudo za znanstveni razvoj Slovenije, pa tudi za pomembne aplikacije in praktične nasledke, ki jih bo moč neposredno uporabiti za napredek naše družbe in njene konkurenčnosti v sodobnem svetu. Raziskovalni izsledki in dosežki programske skupine so za slovenski prostor pomembni najprej z vidika krepitve in promocije psihologije kot stroke in njenih disciplin: - omogočajo in spodbujajo nadaljnji razvoj psihologije kot znanstvene discipline in razvoj njenih meddisciplinskih povezav pri tem pa nadaljujejo že uveljavljeno tradicijo psihološkega raziskovanja pri nas, - tvorno vključujejo slovensko psihologijo v globalni razvoj psihologije, - usmerjajo se na vprašanja in probleme psihologije, ki so in bodo zelo aktualni pri nas tako s teoretičnega kot z aplikativnega vidika (npr. .) - spodbujajo večjo vpetost psiholoških spoznanj v druge stroke in refleksijo nepsiholoških spoznanj v psihologijo. Rezultati raziskovanja so potencialno pomembni na vseh področjih aplikacije izsledkov o kakovosti in učinkovitosti odločanja. Uporabni bodo zlasti na naslednjih področjih razvoja SLO: pri načrtovanju znanstvenega in kulturnega delovanja, pri izboljševanju kakovosti šolstva na različnih ravneh izobraževanja, pri spodbujanju inovativnosti na področju trženja, podjetništva, organizacije dela in pri izboljševanju kakovosti življenja, zdravja in varnosti ter prevenciji zdravja. Nadaljnji pomen izsledkov programa vidimo slej ko prej tudi v promociji uspešnih oblik odločanja in soodločanja na področju mednarodne konkurence, izvoza, bančništva, organizacije skupnega nastopa s tujimi partnerji itd. V kulturni sferi se zdijo možni izsledki programa pomembni za uspešno in demokratično soočanje z izzivi kulturne pluralnosti in multikulturnosti, spodbujanje kakovosti kulturne izobrazbe, spodbujanje optimalnih rešitev pri pomanjkanju "kritične mase", značilne za Slovenijo in druge manjše dražave na področju kulturnega in znanstvenega delovanja. Raziskovalni program bo zlasti na daljši rok tudi po tej fazi raziskovanja prispeval izsledke, ki bodo uporabni za izdelavo programov in ekspertnih sistemov na področju tehnološkega razvoja in uporabe tehnologij. Izsledki raziskovalnega programa bodo pomembni za implementacijo odločanja na mnogih področjih, pomembnih z vidika spoprijemanja s posledicami ekonomske krize, nacionalne identitete in bogastva naravne ter kulturne dediščine. Podobno velja tudi za odločitve v zvezi s procesi vključevanja v mednarodne integracije in v globalizacijske procese, pri iskanju optimalnih rešitev pri ohranjanju in varovanju slovenskega jezika, naravnih in kulturnih bogastev in vrednot Slovenije, za odločitve o gospodarskih naložbah in strategijah gospodarskega razvoja, za odločitve o prometu, urejanju okolja in varovanju okolja, za odločitve o promociji Slovenije v turizmu in športu, gostinstvu itd.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno