Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Integrirana metodologija za remediacijo okolja obremenjenega zaradi preteklega rudarjenja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
P003  Naravoslovno-matematične vede  Kemija 
P300  Naravoslovno-matematične vede  Analitična kemija 
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
B700  Biomedicinske vede  Okoljsko zdravstvo 
Ključne besede
živo srebro, modeliranje, scenariji, snovna bilanca, remediacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24406  dr. Darija Armentano  Varstvo okolja  Raziskovalec  2008  91 
2.  03907  mag. Marko Cigale  Geologija  Raziskovalec  2008 - 2011  58 
3.  13747  Tatjana Dizdarevič  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  106 
4.  30658  dr. Elvira Džebo  Vodarstvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  27 
5.  19724  Vesna Fajon    Tehnični sodelavec  2008 - 2011  296 
6.  05027  dr. Milena Horvat  Kemija  Vodja  2008 - 2011  1.884 
7.  21543  dr. Tjaša Kanduč  Geologija  Raziskovalec  2008 - 2009  486 
8.  25622  dr. David Kocman  Varstvo okolja  Raziskovalec  2008 - 2011  355 
9.  02564  dr. Branko Kontić  Varstvo okolja  Raziskovalec  2008 - 2009  503 
10.  24265  dr. Davor Kontić  Varstvo okolja  Raziskovalec  2008 - 2011  115 
11.  15814  dr. Jože Kotnik  Geologija  Raziskovalec  2008 - 2011  386 
12.  14111  dr. Mario Krzyk  Vodarstvo  Raziskovalec  2008 - 2011  424 
13.  28342  dr. Vanja Ramšak  Vodarstvo  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  16 
14.  25480  dr. Nataša Sirnik  Mehanika  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  24 
15.  11277  dr. Andrej Širca  Gradbeništvo  Raziskovalec  2008 - 2011  275 
16.  18290  dr. Polona Vreča  Geologija  Raziskovalec  2008 - 2011  692 
17.  17380  Mojca Zelenc    Tehnični sodelavec  2008 - 2009 
18.  12068  dr. Dušan Žagar  Mehanika  Raziskovalec  2008 - 2011  766 
19.  26472  dr. Suzana Žižek  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec  2008 - 2009  86 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.038 
2.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  26.383 
Povzetek
Dolgotrajno rudarjenje živega srebra je na vplivnem območju idrijskega rudnika zapustilo močno zvišane vsebnosti živega srebra v vseh segmentih okolja, ki vplivajo na zdravje ljudi in celoten ekosistem. Glavni cilj projekta je razvoj orodij in strategij, ki omogočajo zanesljive meritve in simulacijo koncentracij živosrebrovih spojin v vseh okoljskih segmentih in njihovega vpliva na kopenske, sladkovodne in morske ekosisteme na celotnem vplivnem območju idrijskega rudnika. Metodologija zajema fizikalne, biološke in kemijske meritve, upravljanje z zbranimi podatki, razvoj, umerjanje in uporabo modelov za izvedbo kratkoročnih in dolgoročnih napovedi premeščanja in pretvorb živosrebrovih spojin. Izpopolnjeni modeli bodo služili kot orodje za presojo vplivov na okolje, ob uporabi ustreznih socio-ekonomskih scenarijev pa tudi kot pomoč pri odločanju o primernosti remediacijskih ukrepov na prizadetem območju. V okviru projekta bomo (1) razvili in s pomočjo meritev umerili integriran okoljski model za račun premeščanja in pretvorb živega srebra v vseh segmentih okolja (prst, voda in zrak) in izmenjave med posameznimi segmenti (2) zbrali in uredili obstoječe in v okviru projekta izmerjene podatke v enotno bazo podatkov (3) zbrali ustrezne socio-ekonomske podatke na prizadetem območju (4) izdelali in ovrednotili ustrezne scenarije, s katerimi bo mogoče primerjati različne možnosti remediacijskih ukrepov in (5) izvedli kratkoročne in dolgoročne simulacije z integriranim modelom za vplivno območje idrijskega rudnika in ovrednotili posledice posameznih ukrepov na celotnem vplivnem območju rudnika. Predlagana metodologija je v skladu z Evropsko strategijo o živem srebru, rezultati projekta pa bodo prispevali tudi k temeljnemu razumevanju kroženja živega srebra v naravnem okolju, posebej še na mejah med posameznimi okoljskimi segmenti.
Pomen za razvoj znanosti
Zaradi specifičnih lastnosti živega srebra je lahko sanacija kontaminiranih območij precej kompleksna in draga. Dejstvo je, da trenutno nekega splošno sprejetega dogovora/postopka za sanacijo, ki bi bil učinkovit tako na nivoju vodnih kot kopenskih ekosistemov, ni. Ker je še veliko neznanega na področju ocene dejanskih količin živega srebra, ki se sprošča iz kontaminiranih območij ter potencialnih dolgoročnih posledic izpostavljenosti živemu srebru tako za zdravje človeka in kot tudi ekosistemov, se v strokovni sferi čuti močna potreba po celostnem pristopu pri upravljanju kontaminiranih območij. Kljub temu takšen pristop še ni bil razvit ali celo implementiran. Integriran modelni sistem razvit v okviru projekta za izbor primernih sanacijskih ukrepov/scenarijev za rešitev oz. omilitev problema s Hg kontaminiranim območjem tako predstavlja popolno novost. Raziskave prispevajo k rešitvi problematike vpliva Hg na mikrobno aktivnost in dejavnikov, ki so odgovorni za nastajanje in razgradnjo MeHg v okolju. Nadalje raziskave pojasnjujejo zakaj visoke koncentracije Hg v okolju ne pomenijo vedno tudi zvišanih koncentracij MeHg. Rezultati raziskav pojasnjujejo nekatera vprašanja, ki zadevajo bioakumulacijo Hg v prehranskih verigah in omogočajo primerjavo obravnavanega območja z drugimi onesnaženimi območji, kjer se pojavlja produkcija in degradacija MeHg, enega za zdravje najnevarnejših onesnažil. Vsebina projekta vključuje tako metodologije uveljavljene v okoljskih znanostih kot pristope, ki se uporabljajo na socio-ekonomskih področjih, kar predstavlja nov interdisciplinaren pristop. Razvita metodologija je uporabna tudi pri reševanju problemov kontaminacije z drugimi težkimi kovinami, ne samo živega srebra. Ker je kemija anorganskih in organskih oblik živega srebra izredno kompleksna, bodo pri prilagoditvi in uporabi modela za druge težke kovine potrebne zgolj poenostavitve. V projektu smo rezultate in model združili v orodje za podporo odločanju in s tem pripomogli k izvajanju evropske Direktive o živem srebru (EU Directive on Mercury) in evropske direktive o vodah (EU Framework Water Directive).
Pomen za razvoj Slovenije
Dosedanji eksperimentalni in modelni rezultati bodo služili kot podlaga za strokovno in stroškovno učinkovito načrtovanje upravljanja s kontaminiranim območjem v Idriji in okolici. Rezultati bodo služili kot podlaga na različnih področjih upravljanja na nivoju porečja, od napovedovanja erozije in zaščito pred njo, upravljanja z vodami, zaščita pred poplavami, transport sedimenta pa do skrbi za kakovost vode, itd. Izdelan integralni model bo zmanjšal stopnjo negotovosti v procesu odločanja, saj bo s preprosto zamenjavo vhodnih podatkov možno predvideti posledice upravljavskih odločitev. GIS orodja in georeferirane baza podatkov poenostavlja rabo podatkov in razumevanje rezultatov modela. Na podlagi izbranega pristopa je možna ocena ne samo posledic upravljavskih odločitev na distribucijo in koncentracije živega srebra v okolju, ampak tudi drugih antropogenih dejavnosti in klimatskih sprememb. Trenutno je eden izmed ciljev občine Idrija tudi monitoring okoljskih vplivov večstoletnega izkoriščanja živosrebrove rude in čim večjega zmanjšanja škodljivega delovanja Hg na okolje in lokalne prebivalce. Vsi zbrani podatki, metodologije in integralni modeli ter rezultati meritev in simulacije modelov v okviru projekta bodo lahko v pomoč pri implementaciji monitoringa na širšem območju Idrije. Sofinancer, Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, ima med drugim tudi nalogo, da čimbolj prouči posledice dolgoletnega rudarjenja in v največji možni meri zmanjša škodljive posledice na okolje in prebivalce. Izbran pristop omogoča preučitev razvojne alternative za onesnaženo območje, kot jih v okviru razvojnih scenarijev definira in obravnava razvojni načrt obravnavanega območja. Namen teh analiz je primerjava metodologij podpore pri sprejemanju odločitev, konkretno metodologije iz regionalnih razvojnih načrtov z metodologijo, ki smo jo izdelali v projektu. Na osnovi te primerjave lahko predlagamo morebitne izboljšave v pristopu k odločitvam o izvedbi razvojnih načrtov. Pričakujemo tudi, da bomo uspeli prikazati uporabnost cost-benefit in multikriterijske analize na nivoju strateškega načrtovanja, kjer je razvojna politika, ki je predmet analiz, pogosto definirana zelo splošno, v obliki ciljev in interesov. Takšna ohlapna definicija namesto jasnega kvantitativnega omogoča le kvalitativno ovrednotenje predmeta analize. Izkušnje in rezultati bodo nedvomno koristni tudi za druga z živim srebrom onesnažena območja po svetu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno