Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prenos znanja v inovacijskih omrežjih

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
inovacijska omrežja, prenos znanja, inovacije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25829  dr. Helena Kovačič  Upravne in organizacijske vede  Vodja  2011 - 2013  57 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.159 
Povzetek
Povzetek Predmet raziskovalnega projekta so inovacijska omrežja, ki so pomembna determinanta inovacijske aktivnosti v današnji družbi. Ključni razlog za pripravo predlaganega projekta je dejstvo, da se tako znanost kot tudi stroka sooča s problemom pomanjkanja znanja o tem, kako upravljati proces razvoja inovacij (od idej do rezultatov), kako poteka sodelovanje med različnimi akterji za doseganje inovacij in kako zagotoviti učinke delovanja teh inovacijskih omrežij. Pomanjkanje znanja o inovacijah je posledica omejenega razumevanja inovacij v številnih raziskavah, ki ne upoštevajo vrste drugih inovacijskih aktivnosti, sektorjev in akterjev, ki so vključeni v doseganje inovacij in je zato uporabnost njihovih rezultatov pri pojasnjevanju delovanja inovacijskih omrežij zelo omejena. Na ravni držav EU so se oblikovale številne iniciative za povečanje števila medorganizacijskih povezav. Izkušnje ukrepov za povečanje sodelovanja in vzpostavljanja medpodjetniških povezav z namenom doseganja inovacij opozarjajo na to, da tovrstne iniciative dosegajo dokaj nizko raven intenzivnosti medpodjetniškega sodelovanja.   Projekt temelji na uporabi novega pristopa k proučevanju inovacijske aktivnosti, ki bo pomembna dopolnitev ekonomski dimenziji razumevanja inovacijskih omrežij. Inovacijska omrežja akterjem predstavljajo alternativni mehanizem dostopanja do znanja in okolje, v katerem potekajo procesi ustvarjanja, akumulacije, izmenjave in uporabe znanja. Akterji vstopajo v inovacijska omrežja zato, ker imajo omejene lastne vire znanja in ker je znanje, ki je potrebno za doseganje inovacij pogosto tacitno (tiho znanje). Projekt bo analiziral konkretne inovacije in procese prenosa znanja, ki vodijo do inovacij, identificiral notranje in zunanje akterje, ki sodelujejo v tem procesu in njihovo vpetost v proces prenosa znanja. Podjetja so osrednja enota proučevanja raziskovalnega projekta in hkrati eden izmed uporabnikov rezultatov raziskave. Projekt bo temeljil na primarnih podatkih o inovacijski aktivnosti podjetij in tako zapolnil manko na področju znanstvenega proučevanja inovacij. Zbiraje podatkov bo potekalo na mikro ravni podjetij, kar pomeni da se bo projekt lahko osredotočil na celoten proces doseganja inovacij in ugotovili učinke teh inovacij. Raziskovalni projekt pomeni visoko dodano vrednost za razvoj področja sociologije organizacij in je visoko mednarodno relevanten, ker bo prispeval novo znanje o inovacijski aktivnosti, uporabil nov pristop v merjenju inovacij in oblikoval nov model za razumevanje delovanja inovacijskih omrežij, ki bo integriral vloge različnih akterjev v inovacijskih omrežjih.
Pomen za razvoj znanosti
V raziskovalnem projektu smo obravnavali inovacijska omrežja, ki so pomembna determinanta inovacijske aktivnosti v današnji družbi. Inovacijska omrežja akterjem predstavljajo alternativni mehanizem dostopanja do znanja. Akterji vstopajo v inovacijska omrežja zato, ker imajo omejene lastne vire in da bi presegli hierarhično rigidnost ter tržno negotovost, ki je posledica omejenih informacij. Znanje, ki je potrebno za doseganje inovacij je pogosto tacitno in ga je težko artikulirati, hkrati pa predstavlja enega izmed ključnih virov za doseganje konkurenčne prednosti. To pomeni, da so inovacijska omrežja okolje, v katerem potekajo procesi ustvarjanja, akumulacije, izmenjave in uporabe znanja. Pri proučevanju inovacijskih omrežij smo predpostavljali, da inovacijska omrežja v proces razvoja inovacij poleg ekonomskih akterjev vključujejo tudi druge deležnike in tako v širšem smislu pomenijo skupino vseh institucij, ki so vključene v ustvarjanje, trženje in difuzijo novih in izboljšanih proizvodov, procesov in storitev. Znanje o delovanju inovacijskih omrežij smo skušali nadgraditi s spoznanjem, kako podjetja uspešno generiranjo nove ideje, kako podjetja vstopajo v proces prenosa znanja v sodelovanju z akterji iz okolja, kakšna je vloga različnih akterjev v inovacijskem omrežju pri razvoju inovacij in kakšni so učinki inovacijskih omrežij na posamezna podjetja, stroko in širšo družbo. Raziskovalni projekt pomeni pomemben doprinos k razvoju znanosti na treh področjih: - Nov pristop v merjenju inovacij: v okviru metodološkega okvira smo razvili sociološki pristop k proučevanju inovacijskih omrežij, ki temelji na spoznanju, da inovacijska aktivnost v omrežjih ni mehanski proces imitacije, kjer bi podjetja dosegala inovacije le s prevzemanjem idej, ampak je to organski proces učenja in prenosa znanja, ki od udeležencev v procesu zahteva čas in visoko stopnjo vključenosti. Uporaba tovrstnega modela je pomembna dopolnitev ekonomski dimenziji razumevanja inovacij. Zbiranje podatkov smo zasnovali na mikro ravni, kar pomeni, da smo se lahko osredotočili na celoten proces doseganja inovacij, od oblikovanja ideje do dejanskih učinkov razvoja inovacij. - Nov model delovanja inovacijskih omrežij: raziskava o delovanju inovacijskih omrežij temelji na primarnih podatkih o inovacijski aktivnosti podjetij in tako zapolnjuje manko na področju znanstvenega proučevanja inovacij. Na podlagi dobljenih rezultatov smo oblikovali model sodelovanja v inovacijskih omrežij, ki vključuje različne akterje v različnih fazah procesa prenosa znanja in njihov doprinos in sinergijske učinke v razvoju inovacij. - Novo znanje o inovacijski aktivnosti: Teoretični in aplikativni del projekta prispevata nova znanstvena spoznanja o razvoju inovacij s pomočjo delovanja povezav med različnimi akterji v inovacijskih omrežjih, znanje o izmenjavi znanja in o sodelovanju med akterji v različnih fazah inoviranja in spoznanja o dejanskih učinkih doseženih inovacij. Novo znanje o razumevanju inovacij ima velik pomen za razvoj inovacijske aktivnosti na različnih področjih družbe in za razvoj znanstvenega področja sociologije organizacij.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenska podjetja in njihova inovacijska aktivnost so, po številnih raziskavah, v visoki odvisnosti od zunanjih virov znanja, kar pomeni, da so podjetja vključena v različna inovacijska omrežja. Raziskovalni projekt prispeva pomembne ugotovitve na področju inovacij, ki temeljijo na drugačnem, sociološkem razumevanju inovacijskega procesa in uporabi novega metodološkega pristopa k proučevanju inovacij. Proučevanje inovacijske aktivnosti s pomočjo analize inovacijskih omrežij pomeni nadgradnjo dosedanjih pristopov, ki za ugotavljanje uspešnosti na področju inovacij uporabljajo makroekonomske kazalce. Pomanjkljivost slednjega pristopa je, da makroekonomski kazalci ne omogočajo sledljivosti v procesu razvoja inovacij (od idej do rezultatov), ki je nujno potrebna za ugotavljanje učinkov delovanja inovacijskih omrežij. Raziskovalni projekt o delovanju inovacijskih omrežij smo zasnovali tako, da smo proučili sodelovanje različnih akterjev skozi celoten cikel razvoja inovacije in tako pridobili pomemben vpogled v proces medpodjetniškega delovanja. Projekt tako prispeva k doseganju dveh pomembnih ciljev: prispeva znanje o razvoju inovacijskega potenciala podjetij in znanstveno podlago za oblikovanje smernic politike regionalnega razvoja v prihodnosti. Rezultati raziskovalnega projekta imajo potencialen vpliv na področje inovacij in regionalni razvoj tako na nacionalni kot tudi mednarodni /evropski ravni. Podjetniško sodelovanje je bil eden izmed ključnih ciljev kohezijske politike znotraj EU (za obdobje 2007-2013), kot orodje za razvoj novih proizvodov, tehnologij in zaposlovanja. Regionalni razvoj, ki temelji na medpodjetniškem sodelovanju in sodelovanju med podjetji in raziskovalnimi inštituti je v tej smeri zasnovan tudi v Sloveniji. Rezultati projekta so posredno uporabljivi kot povratna informacija o učinkovitosti dosedanjih ukrepov, ki spodbujajo medpodjetniško sodelovanje za razvoj inovacij in kot priporočila za nadaljnje oblikovanje inovacijskih politik, ki so pomemben element gospodarskega in družbenega razvoja. Novo znanje o inovacijski aktivnosti uspešnih podjetij bo imelo neposredni pomen tako za novonastala podjetja, ki so v fazi rasti in se soočajo z odločitvami o uporabi različnih virov inovacij, kot tudi za doseganje izboljšav poslovanja v zrelih podjetjih. Raziskovalni projekt je bil zasnovan na mikro pristopu k proučevanju medpodjetniških inovacijskih omrežij, vendar njegov pomen ni omejen le na neposredne učinke na ravni podjetij. Novo znanje o delovanju inovacijskih omrežij in elementih njegove učinkovitosti predstavlja pomemben prispevek k identifikaciji inovacijske storilnosti, tako na podjetniški ravni, kot tudi v sferi visokega šolstva, raziskovalni sferi in v delovanju širše družbe. Analiza inovacijske dejavnosti različnih sfer v družbi je lahko podlaga za odkrivanje pomanjkljivosti in neizkoriščenih razvojnih priložnosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno