Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Optimiranje prehrane krav molznic

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.02  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava  Prehrana živali 

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 

Koda Veda Področje
4.02  Kmetijske vede in veterina  Znanost o živalih in mlekarstvu 
Ključne besede
prehrana krav molznic, načrtovanje obroka, neto energija za laktacijo, presnovljive beljakovine, ogl
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05658  dr. Drago Babnik  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2011 - 2013  369 
2.  12010  dr. Janez Jeretina  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  407 
3.  11889  dr. Andrej Lavrenčič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  344 
4.  08596  mag. Blaž Šegula  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  221 
5.  27589  dr. Martin Škrlep  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  346 
6.  10035  dr. Jože Verbič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  968 
7.  29649  dr. Jaka Žgajnar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  232 
8.  22606  dr. Tomaž Žnidaršič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  195 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  19.985 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.921 
Povzetek
Analize mlečnosti, sestave mleka, števila somatskih celic v mleku ter plodnosti krav molznic kažejo, da je vodenje prehrane krav molznic v številnih čredah v Sloveniji neustrezno, zaradi česar se srečujemo s slabo ekonomiko, neracionalno rabo hranil in zdravstvenimi težavami. Eden od pomembnejših vzrokov za tako stanje je, da nimamo ustreznega programa, ki bi rejcem omogočal analizo in načrtovanje prehrane. V okviru projekta načrtujemo razvoj prosto dostopne spletne aplikacije za analizo in načrtovanje obrokov pri kravah molznicah, ki bo omogočala načrtovanje obroka individualno, po skupinah in/ali načrtovanje enolončnic. Program bo vgrajen v obstoječi Informacijski sistem »Govedo«, v katerem sta že Centralna podatkovna zbirka »Govedo« z arhivom vseh podatkov, ki se zbirajo v okviru redne mesečne kontrole prireje mleka ter Informacijski sistem za vodenje laboratorijev, kar bo omogočalo povezljivost spletne aplikacije z obstoječimi podatkovnimi zbirkami na ravni kmetije. Formirali bomo podatkovno zbirko »Krma«, ki bo omogočala prenos podatkov iz laboratorijev v zbirko, hkrati pa bo zajemala tudi podatke o hranilni vrednosti in sestavi krme iz literature in podatke o hranilni vrednosti komercialnih krmnih mešanic iz mešalnic. Sistem bo torej omogočal arhiviranje analiz krme iz laboratorijev, kakor tudi načrtovanih obrokov na ravni kmetije. Kot podlago za postavitev funkcionalno delujoče spletne aplikacije za optimiranje prehrane krav molznic, bomo morali prenoviti in poenotiti sistem za vrednotenje neto energije za laktacijo in beljakovinski sistem za vrednotenje presnovljivih beljakovin. Nadalje bomo v okviru projekta pregledali literaturo ter postavili normative in sisteme za vrednotenje zauživanja sušine, vrednotenje strukturnosti obroka, vrednotenje potreb po ogljikovih hidratih ter potreb po makro-elementih. Izračunali bomo standardne laktacijske krivulje, ki bodo omogočale načrtovanje dnevnih potreb po hranljivih snoveh glede na stadij laktacije in proizvodni potencial krave ter testirali možnost nadgradnje programa za avtomatsko optimiranje obrokov, ki bo temeljilo na uporabi metod matematičnega programiranja. Pri razvoju spletne aplikacije bomo dali poudarek zagotavljanju čim boljše fiziološke učinkovitosti in strukture načrtovanega krmnega obroka. Naše izhodišče je, da mora biti aplikacija enostavna, uporabnikom prijazna ter nadgrajena z vsemi potrebnimi kazalniki in opozorili glede fiziološke ustreznosti obroka.
Pomen za razvoj znanosti
Čeprav projekt ni bil usmerjen v raziskovalno delo, so nekateri rezultati projekta pomembni tudi z vidika znanosti. Postavljeni standardi laktacijskih krivulj pri kravah, ki omogočajo ocenjevanje mlečnosti krav na začetku laktacije, predstavljajo pomemben prispevek k modeliranju rastnih oziroma mlečnih produkcijskih krivulj na majhnem številu meritev. Rezultati bodo prispevali k novim pristopom na področju napovedovanja fenotipske mlečnosti pri kravah in napovedovanju poteka laktacijske krivulje (oblike) tekom laktacije. Raziskave in prispevki na znanstvenih konferencah s področja vrednotenja hranilne vrednosti krme z NIR spektroskopijo promovirajo okolju prijazno analitiko, izboljšujejo zanesljivost ocenjevanja ter dajejo informacije razvijalcem programske in strojne opreme s področja NIR analitike. Uporabljeni principi in postopki umerjanja NIR analizatorja se lahko uporabljajo raziskovalno ali aplikativno tudi na drugih področjih NIRS analitike. Program za načrtovanje in računanje obrokov je prvenstveno namenjen uporabnikom, to je rejcem in svetovalcem, lahko pa služi tudi za potrebe modeliranja in raziskovalnega dela s področja ekonomike reje krav molznic.
Pomen za razvoj Slovenije
Med ključne rezultate projekta sodijo: spletni program za načrtovanje obrokov skupaj z zbirkama Krma in Krmni obroki, posodobljeni sistemi za vrednotenje hranilne vrednosti krme ter normativi potreb za krave molznice. Ključni problemi v reji krav molznic v Sloveniji so slaba plodnost, slaba dolgoživost, velika variabilnost v mlečnosti med čredami in znotraj čred ter neustrezna sestava mleka, ki kaže na pogoste presnovne motnje. Tako stanje je posledica neustrezne prehranske oskrbljenosti živali. Program za računanje obrokov, ki je prvi take vrste v Sloveniji, lahko bistveno prispeva k izboljšanju razmer. Pričakujemo torej, da bodo imeli rezultati projekta naslednje dolgoročne učinke: - Program bo omogočal učinkovitejše svetovalno delo na področju prehrane krav molznic, načrtovanja pridelovanja krme ter uporabe močne krme in mineralno-vitaminskih dodatkov. - Postavitev posodobljenih normativov glede oskrbljenosti krav s presnovljivimi beljakovinami, neto energijo za laktacijo, strukturno vlaknino, ogljikovimi hidrati, makro-elementi bo prispevalo k racionalnejši oskrbi krav s hranilnimi snovmi. - Uravnoteženi krmni obroki za krave molznice bodo dolgoročno prispevali k večji produktivnosti živali, manjšim zdravstvenim težavam, boljši plodnosti ter boljši kakovosti prirejenega mleka ter manjšemu onesnaževanju okolja na enoto prirejenega mleka. - Formirana zbirka Krma bo s časoma predstavljala pomemben vir podatkov za spremljanje napredka na področju kakovosti pridelane krme v Sloveniji ter za načrtovanje različnih ukrepov na tem področju. - Nove enačbe za računanje neto energije za laktacijo bodo prispevale k poenotenju in točnejšemu ocenjevanju hranilne vrednosti krme v slovenskih laboratorijih. - Arhivirani obroki na ravni črede bodo lahko služili za različne študije ter za namene rejskega in selekcijskega dela. - Obe zbirki bosta nudili podporo javnim službam pri načrtovanju ukrepov za trajnostni razvoj kmetijstva. - Program bo na ravni kmetije omogočal sestavljanje krmnih mešanic ter s tem prispeval k racionalnejši rabi kupljenih in uvoženih krmil. Dolgoročno naj bi program spodbujal in omogočil uveljavljanje trajnostne rabe naravnih virov, prispeval k varovanju okolja, k varovanju zdravja živali ter s tem posredno prispeval k kakovosti proizvodov živalskega izvora in varovanju zdravja ljudi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno