Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Demokracija in razvoj

Obdobja
01. januar 2013 - 31. december 2016
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  36489  dr. Victor Cepoi  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2013 - 2016  34 
2.  39243  dr. Dadiana Chiran  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2016 
3.  30158  dr. Nikolai Genov  Humanistika  Raziskovalec  2013 - 2016  92 
4.  32197  dr. Tea Golob  Družboslovje  Mladi doktor s subvencionirano plačo  2013 - 2016  152 
5.  37535  dr. Petra Kleindienst  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  54 
6.  30157  dr. Umut Korkut  Družboslovje  Raziskovalec  2013 - 2015  15 
7.  15185  dr. Matej Makarovič  Družboslovje  Raziskovalec  2013 - 2016  427 
8.  37536  dr. Janja Mikulan   Družboslovje  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  27 
9.  30188  Maja Peršič    Tehnični sodelavec  2013 
10.  30048  dr. Uroš Pinterič  Družboslovje  Raziskovalec  2013  264 
11.  20076  dr. Borut Rončević  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2013 - 2015  347 
12.  19987  dr. Matevž Tomšič  Družboslovje  Vodja  2013 - 2016  425 
13.  36485  dr. Dejan Valentinčič  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2013 - 2016  309 
14.  33276  dr. Ambrož Vuga  Družboslovje  Raziskovalec  2013 - 2015 
15.  34583  Alina Zubkovych  Družboslovje  Raziskovalec  2013 - 2015 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2486  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  Nova Gorica  2230526  2.146 
Povzetek
Programska skupina Demokracija in razvoj se ukvarja z raziskovanjem razvojne dinamike sodobnih družb. Pojem razvoja namreč zajema vsa ključna družbena področja, od ekonomije in znanosti do politike. Kljub temu, da ga je mogoče razumeti na relativno nevtralen način, tj. kot potek oz. odvijanje stvari, pa običajno vsebuje tudi kvalitativno dimenzijo v smislu izboljševanja stanja stvari, se pravi krepitve kvalitete v skladu z določenimi kriteriji. V tem smislu je razvojna uspešnost sposobnost sistema za uresničevanje ciljev, ki so v skladu s postavljenimi kriteriji.   Programsko skupino zanima razvoj v demokratičnem kontekstu, tj. znotraj parametrov sistema parlamentarne demokracije. Razvoj je tako razumljen kot dejavnik krepitve demokratičnih potencialov družbe. Demokracija namreč potrebuje svoje družbene predpostavke (social requisites) (Lipset), ki zajemajo sklop ekonomskih (ustrezna raven materialne blaginje), socialnih (številčen in avtonomen srednji sloj) in kulturnih dejavnikov (vrednote individualizma). Te omogočajo njeno zakoreninjenje. Tako je razvoj demokracije mogoče razumeti kot integralni del celovitega družbenega razvoja.   Raziskovalno delo skupine je usmerjeno v obravnavo razvojnih performanc in izzivov, s katerimi se soočajo slovenska in ostale sodobne družbe. Primarni cilj delovanja skupine je: - raziskovanje demokratičnih procesov na nacionalni, evropski in globalni ravni - analiza razmerij med različnimi dimenzijami demokratičnega političnega življenja - raziskovanje vzročno-posledičnih povezav med socio-ekonomskimi performancami in demokratično stabilnostjo družbe - analiza indikatorjev, ki 'merijo' različne vidike kakovosti vladanja (quality of governance), in oblikovanje modela za evalvacijo dela državnih institucij. - preučevanje strategij za kreiranje razvojnih politik in njihova implementacija na nacionalnem, regionalnem in evropskem nivoju.   Raziskovalna usmeritev programske skupine vključuje tako teoretsko tematizacijo obravnavanih fenomenov kakor tudi njihovo empirično analizo. Spoznavni pristop skupine je izrazito interdisciplinaren, saj kombinira znanja različnih družboslovnih disciplin, kot so sociologija, politologija, ekonomija, komunikologija. V teoretskem smislu se navezuje na različne relevantne teoretske pristope, kot so sistemska teorija, neoinstitucionalistična teorija, demokratična teorija elit, teorija socialnega kapitala, teorija javne izbira, novo upravljanje javnega sektorja, pristop pragmatistične filozofije itd., katerim je vsem skupna integralna obravnava družbenih fenomenov, ki sega preko disciplinarnih meja. S pomočjo kombinacije različnih teoretskih pristopov in raziskovalnih metod bo ustvarjena podlaga za inovativno analizo in pojasnjevanje vzročno-posledičnim povezav med različnimi komponentami demokratične političnega življenja in razvojnimi performancami določene družbe.
Pomen za razvoj znanosti
Na podlagi interdisciplinarnega in multiteoretskega pristopa je raziskovalno delo skupine ponudilo celovit in kompleksen vpogled v problematiko družbenega razvoja. Šlo je za integracijo raznolikih, a kljub temu kompatibilnih teoretskih in empiričnih spoznanj in s tem preseganje disciplinarne in konceptualne fragmentiranosti. Močno je bila izpostavljena komparativna komponenta v smislu usmerjenosti v mednarodno-primerjalno analizo različnih vidikov delovanja demokracije in družbenega razvoja, ki so jo dopolnjevale posamezne študije primera, na podlagi katerih je bilo mogoče dobiti bolj globinski vpogled v obravnavano problematiko. To je pomenilo inovativno kombiniranje in povezovanje različnih raziskovalnih pristopov in metod (t.i. triangulacija), kot so fuzzy set analiza, izvajanje fokusnih skupin in uporaba različnih multivariantnih metod. Na ta način je delo skupine pomagalo osvetlili nekatere najpomembnejše razvojne vidike, kot so kvaliteta vladanja in upravljanja, oblikovanje razvojnih strategij, povezovanje strateških resursov itd. Zelo dobri rezultati skupine v smislu znanstvene publicistike in števila citatov najbolje izkazujejo njeno znanstveno relevantnost.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalna spoznanja skupine ponujajo koristno pomoč pri načrtovanju razvojnih politik na različnih področjih slovenske družbe. Pomagajo tudi razjasniti nekatere pomembne dileme, povezane s razvojem Slovenije, predvsem v smislu izbire v razvojno najprimernejšega modela socio-ekonomske regulacije in najustreznejših strategij za njegovo udejanjenje v praksi. Člani programske skupine so si prizadevali za diseminacijo svojih raziskovalnih spoznanj med različnimi deležniki (državo/politiko, gospodarstvom, civilno družbo), kar je prispevalo k osveščanju in senzibiliziranju javnosti za najpomembnejše razvojna vprašanja, s katerimi se sooča slovenska družba. Poleg tega so člani programske skupine angažirani v širšem družbenem kontekstu, bodisi kot eksperti za posamezna področja bodisi kot komentatorji družbenega dogajanja (ki se pojavljajo v različnih slovenskih medijih), s čemer prispevajo k prenosu znanstvenih spoznanj v širšo prakso ter popularizaciji le-teh v javnosti. Delovanje skupine zaradi njene integralne in interdisciplinarne usmerjenosti, ki pomeni medsebojno oplajanje spoznanj z različnih disciplinarnih področij, tudi prispeva k razvoju različnih družboslovnih disciplin v Sloveniji. Njena vpetost v mednarodni prostor omogoča prenos dobrih praks iz tujine pri snovanju in implementaciji razvojnih politik. Omeniti velja raziskavo Slovenski utrip, ki jo je mesečno izvajala Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici v sodelovanju z agencijo Parsifal. V snovanje raziskav so bili aktivno vključeni člani programske skupine. Poleg standardnih vprašanj o podpori vladi in političnim strankam so vsebovale te raziskave tudi vprašanja o tem, kako državljani ocenjujejo stanje na različnih ključih družbenih področjih, od gospodarstva, šolstva pa do medijev in politike. Na ta način seje ugotavljalo, kako javnost percipira stanje v družbo, na podlagi česar je mogoče detektirati prevladujejo vrednotne orientacije in vedenjske vzorce ljudi. Na ta način prispeva k refleksiji stanja v slovenski družbi, izpostavljanju ključnih razvojnih problemov in posledično njihovemu uspešnemu razreševanju.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno