Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Determinante in učinki pozicioniranja slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S186  Družboslovje  Mednarodna trgovina 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
globalne verige vrednosti, izvozna dinamika, tehnološko prestrukturiranje, inovacijska aktivnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13617  dr. Janez Bešter  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  148 
2.  24345  dr. Anže Burger  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  276 
3.  13547  dr. Jože Damijan  Ekonomija  Vodja  2014 - 2017  2.414 
4.  18890  Judita Goričar    Tehnični sodelavec  2016 - 2017 
5.  19075  dr. Andreja Jaklič  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  452 
6.  32353  Jasna Jugovič    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
7.  24102  dr. Črt Kostevc  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  322 
8.  09110  dr. Boris Majcen  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  484 
9.  15337  dr. Valentina Prevolnik Rupel  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  392 
10.  23031  dr. Tjaša Redek  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  786 
11.  02829  dr. Matija Rojec  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  668 
12.  02880  dr. Metka Stare  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  326 
13.  38583  Maja Urh    Tehnični sodelavec  2017 
14.  19766  dr. Katja Zajc Kejžar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  341 
15.  29872  Tadeja Žabkar Lebič    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.490 
2.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.369 
3.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.452 
Povzetek
Delovanje svetovnega gospodarstva in mednarodno trgovino vse bolj zaznamujejo globalne verige vrednosti (GVV), v okviru katerih se v fragmentiranih in mednarodno razpršenih proizvodnih procesih trguje z vmesnimi proizvodi in storitvami. Vključevanje v GVV vse bolj postaja ena od obetavnejših možnosti za hitre preboje na področju gospodarske rasti in razvoja. Analiza determinant in učinkov pozicioniranja slovenskih podjetij v GVV temelji na: (i) literaturi o ekonomiki in delovanju GVV, ki jo zanimajo predvsem makro razvojni vidki razmaha GVV, (ii) modelih mednarodne trgovine, ki vključujejo proizvodno diferenciacijo, monopolistično konkurenco in heterogenost podjetij in ki opredeljujejo odločitev podjetja o vzpostavitvi in modaliteti GVV, to je o tem, ali bo podjetje samo proizvajalo vmesne proizvode za svoje končne proizvode (vertikalna integracija), ali pa bo te vmesne proizvode kupovalo od neodvisnih zunanjih dobaviteljev (outsourcing), ter ali bo integracija/outsourcing potekala doma ali v tujini.   Proizvodi za vmesno porabo predstavljajo največji in rastoči del slovenskega izvoza in torej glavni predmet vključevanja slovenskih podjetij v mednarodno menjavo, zato je vprašanje vključevanja podjetij v GVV za Slovenijo ključnega pomena. Cilji raziskave so analizirati:   a/ V kateri fazi vključevanja v GVV je slovenska predelovalna dejavnost in njeni posamezni sektorji ter kakšna je dinamika prehajanja skozi posamezne faze; b/ Kolikšen je obseg/pomen različnih modalitet vključevanja v GVV za delovanje slovenskih podjetij; c/ Kateri dejavniki vplivajo na možnosti podjetja za vključevanje v različne modalitete GVV; d/ Kakšen je učinek različnih modalitet vključevanja v GVV na slovenska podjetja iz vidika preživetja, dodane vrednosti, rasti prodaje, produktivnosti, zaposlenosti in izvoza; e/ Kakšna je učinkovitost vključevanja v GVV iz vidika dinamike in strukture dodane vrednosti podjetij, panog in celotnega gospodarstva ter iz vidika tehnološkega prestrukturiranja gospodarstva; f/ Kako intenzivnost in modaliteta vključitve v GVV vpliva na poslovanje podjetij iz vidika rasti izvoza ter intenzivne in ekstenzivne izvozne marže (delež izvoza v prodaji, proizvodni izvozni asortiman in število izvoznih trgov); g/ Primerjalna analiza učinkov vključevanja podjetij v GVV na rast produktivnosti, izvoza in zaposlenosti ter na inovativnost in tehnološko prestrukturiranje gospodarstev novih članic EU; h/ Kateri so možni/potrebni ekonomsko-politični ukrepi za pospešeno in razvojno pozitivno vključevanje slovenskih podjetij v GVV.   Determinante in učinke vključevanja slovenskih podjetij v GVV bomo analizirali prvenstveno na temelju individualnih podjetniških podatkov.   Raziskava bo razdeljena v naslednje vsebinske bloke:   1. Pregled teorij in empiričnih raziskav na področju GVV. 2. Položaj in spremembe položaja podjetij v matriki dobaviteljskih verig. 3. Vključenost podjetij v GVV in njen pomen za uspešnost in razvoj podjetij: dejavniki vključevanja in intenzivnost vključevanja podjetij v različne modalitete GVV in uspešnost poslovanja podjetij glede na modaliteto vključenosti v GVV 4. Mednarodna primerjalna analiza učinkov vključenosti v GVV na strukturo dodane vrednosti v izvozu, na rast produktivnosti in tehnološko prestrukturiranje gospodarstev novih članic EU. 5. Vpliv intenzivnosti vključenosti podjetij v GVV na vlaganja v R&R, inovacije in tehnološko prestrukturiranje podjetij. 6. Vpliv vključevanja v GVV na izvozno dinamiko podjetij, strukturo in trajanje izvoza ter na intenzivne in ekstenzivne izvozne marže. 7. Vključevanja storitvenih podjetij v GVV. 8. Predlogi potrebnih ukrepov ekonomske politike za intenzivnejše in razvojno naravnano vključevanje slovenskih podjetij v GVV.
Pomen za razvoj znanosti
a/ Kritična analiza obstoječih teoretičnih pristopov k analizi GVV in povezava ekonomike GVV z razlago GVV v okviru teorij mednarodne trgovine. b/ Prva kompleksna aplikacija input-output tabel na oceno domače dodane vrednosti v slovenskem izvozu in uvozu c/ Analiza vključevanja slovenskih podjetij v GVV na osnovi kombiniranja različnih baz individualnih podjetniških podatkov, kar je prva taka analiza za države nove članice EU in tudi sicer ena redkih analiz GVV na osnovi individualnih podatkov. V tem smislu vse spodnje analize predstavljajo novost v analizi GVV: - Opredelitev položaja in spremembe položaja slovenske predelovalne dejavnosti in posameznih panog v matriki dobaviteljskih verig,. - Analiza pomena vključenosti slovenskih podjetij v GVV za njihovo uspešnost na osnovi individualnih podjetniških podatkov. - Analiza dejavnikov vključevanja slovenskih podjetij v različne modalitete GVV na osnovi individualnih podjetniških podatkov. - Analiza dinamike dodane vrednosti slovenskih podjetij glede na intenzivnost vključenosti v GVV in vpliv na tehnološko prestrukturiranje gospodarstva. - Analiza vpliva vključevanja v GVV na poslovanje podjetij z vidika rasti in strukture izvoza. - Analiza vpliva vključenosti v GVV na izvozno preživetje. - Učinki 'outsourcinga' in izhodnih NTI na kvalifikacijsko strukturo slovenskih podjetij. d/ Analiza vključevanja slovenskih storitvenih podjetij v GVV, kar je prva tovrstna analiza. e/ Analiza pomena funkcionalnega izboljševanja položaja v GVV na dodano vrednost vključenega podjetja, kar je prva tovrstna analiza za države nove članice EU. f/ Primerjalna analiza učinkov vključevanja v GVV na rast produktivnosti, zaposlenosti in izvoza ter na inovativnost in tehnološko prestrukturiranje gospodarstev novih članic EU, kar je prva tovrstna analiza. g/ Umestitev naših raziskovalnih dosežkov v svetovne znanstvene tokove, saj nam intenzivna vpetost v mednarodno sodelovanje in publiciranje rezultatov našega dela v priznanih mednarodnih revijah in založbah, omogoča širše uveljavljanje naših dognanj. h/ Oblikovanje originalne baze podatkov in znanj, ki so lahko podlaga tudi za delo drugih raziskovalcev in za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države ter upravljanje podjetij.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen projekta za gospodarstvo in družbo a/ Vključevanje v GVV postaja vse bolj dominanten način vključevanja slovenskih podjetij v mednarodno trgovino, tako na izvozni kot na uvozni strani. Ob siceršnji visoki stopnji odvisnosti slovenskega gospodarstva od integracije v svetovno gospodarstvo nasploh in od izvoza še posebej je očitno, da je natančno poznavanje stanja, trendov in možnosti naših podjetij glede vključevanja v GVV ključno, tako za sprejemanje ustreznih ukrepov ekonomske politike kot tudi razvojnih strategij podjetij na tem področju. b/ Predlaganje ukrepov ekonomskih politik države, ki vodijo v razvojno usmerjeno vključevanje podjetij in celotnega gospodarstva v GVV ter kreiranje lastnih GVV. c/ Ugotavljanje determinant na nivoju podjetij, ki vodijo v razvojno uspešno vključevanje v GVV, v izboljševanje pozicije slovenskih podjetij v GVV in v kreiranje lastnih GVV. Raziskava je pokazala, kakšen je v tem okviru pomen najrazličnejših strukturnih značilnosti podjetij in kako se obnesejo različne modalitete vključevanja v GVV. d/ Opredelitev pomena ekonomske politike, oziroma najširšega okolja v katerem delujejo podjetja, za razvojno uspešno vključevanje podjetij v GVV. Posredni pomen projekta za družbo a/ Vpetost članov projektne skupine v delu Programskih skupin Nova razvojna strategija Slovenije v EU (P5-0096) in Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah (P5-0177), v nizu drugih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, študijah in ekspertizah, ki so jih raziskovalci naredili za Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za Finance, SPIRIT, GZS, niz podjetij, sodelovanje raziskovalcev v različnih gospodarskih in državnih telesih itd. b/ Prispevek k ustvarjanju tistih znanj, ki jih Slovenija potrebuje za hitrejši in bolj stabilen razvoj. Izsledki prispevajo k usmeritvam za oblikovanje konkretnih družbeno-ekonomskih politik za krepitev konkurenčnosti države in podjetij. c/ Promocija Slovenije v tujini skozi predstavitve rezultatov projekta na mednarodnih znanstvenih konferencah, skozi sodelovanje članov projektne skupine v mednarodnih raziskovalnih in svetovalnih projektih in predavanja na tujih univerzah. d/ Dejstvo, da je večina članov raziskovalnega projekta vpeta v pedagoško delo na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za družbene vede, kot tudi na drugih visokošolskih institucijah v Sloveniji in tujini zagotavlja prenos rezultatov raziskovalnega dela skupine v vzgojo kadrov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno