Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Profano v sakralnem: reprezentacija posvetnih interesov v cerkveni umetnosti

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Ključne besede
sakralna umetnost, posvetni naročniki, posvetna umetnost, cerkveni naročniki, politična ikonografija, umetnost nacionalne prebuje, nacionalna hagiografija, patrociniji, zbirateljska praksa, upodabljanje donatorjev in naročnikov
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16028  dr. Janez Balažic  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2017  461 
2.  35531  dr. Gorazd Bence  Umetnostna zgodovina  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  89 
3.  15251  Andrea Furlan  Etnologija  Tehnični sodelavec  2015 - 2017  388 
4.  33218  dr. Renata Komić Marn  Umetnostna zgodovina  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  131 
5.  28435  dr. Tina Košak  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2015 - 2017  172 
6.  02480  dr. Anica Lavrič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2016  270 
7.  29394  dr. Franci Lazarini  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2017  262 
8.  33361  dr. Katarina Mohar  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2017  118 
9.  15690  dr. Barbara Murovec  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2017  371 
10.  23509  dr. Mija Oter Gorenčič  Umetnostna zgodovina  Vodja  2014 - 2017  274 
11.  05001  dr. Blaž Resman  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2017  234 
12.  31715  dr. Polonca Vidmar  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2017  394 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.038 
2.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  33.048 
Povzetek
V slovenskem prostoru še ni bila opravljena celostna raziskava na temo prepletenosti profanega in sakralnega, ki bi zajela tako obdobje srednjega kakor tudi novega veka, pri tem obravnavala najrazličnejše vidike prisotnosti profanega v sakralnih prostorih in problematiko analizirala tako s posvetnega kakor s cerkvenega vidika. Študije, ki bodo rezultat projekta, bodo tako odprle nove vidike v razumevanju obravnavanih spomenikov in umetnin, profanih interesov v sakralni umetnosti in cerkvenih interesov za profane vsebine v slovenskem prostoru. Pozornost bo posvečena tudi krščanski ikonografiji v profanih prostorih, med njimi tudi v osrednjih političnih arhitekturnih objektih. Raziskava bo temeljila na obsežni obravnavi profanih vplivov in motivov v sakralnih prostorih ter sakralnih vplivov in motivov v profanih prostorih in analizi interesa zanje tako s posvetne kot cerkvene strani.  Raziskave srednjega veka bodo razkrile doslej v umetnostnozgodovinski literaturi še neraziskano vlogo Bertolda Andechs-Meranijskega, predstavnika ene najelitnejših rodbin 13. stoletja v evropskem prostoru, pri razvoju in umetnostni podobi nekaterih osrednjih spomenikov visokega srednjega veka na Slovenskem. Poseben del raziskav se bo osredotočil na srednjeveško, zlasti figuralno stavbno plastiko kot tisti segment umetnosti, ki je bil v srednjem veku eden najbolj dovzetnih za vdor profanih motivov v sakralni prostor. Pozornost bo posvečena tudi donatorski podobi 14. in 15. stoletja na Štajerskem ter nagrobnikom plemstva in meščanov v samostanskih, župnijskih in podružničnih cerkvah. Osrednji cilj te raziskave je identifikacija naročnikov in njihovih vzgibov za postavitev nagrobnikov na točno določeno mesto v sakralni arhitekturi oz. upodobitev na točno določen način v slikarski ali kiparski sakralni upodobitvi. V okviru raziskav novega veka bodo na podlagi analize samostanskih inventarjev in zapuščinskih inventarjev duhovščine na izbranih primerih raziskani vloga, funkcija in pomen umetniških del s profano vsebino v grajskih kapelah, samostanih in škofovskih rezidencah v 17. in 18. stoletju na Slovenskem. Posebej bodo izpostavljeni tudi nacionalni vidiki sakralne umetnosti, njena narodnokonstitutivna in narodnoobrambna vloga ter nacionalna hagiografija. Raziskava bo zajela tudi čas 20. stoletja in za to obdobje analizirala mesto krščanske ikonografije v monumentalnem javnem slikarstvu. Raziskovalni pristopi bodo natančna analiza in kritična presoja vseh relevantnih arhivskih virov in vseh dosedanjih znanstvenih objav o posameznih umetnostnih delih in itinerarijih posvetnih in cerkvenih posameznikov, obsežno terensko delo in temeljita slogovna, ikonografska, ikonološka in datacijska analiza. Ob tem bodo uporabljene tudi metode nekaterih drugih humanističnih ved. Terensko delo bo potekalo v Sloveniji in tujini, predvsem na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Franciji. Dobljeni rezultati bodo lahko potrdili ali ovrgli nekatere obstoječe teze, predvsem pa močno razširili dosedanje vedenje in poznavanje profanih vplivov v sakralni umetnosti ter sakralnih motivov v profanih prostorih na Slovenskem. Ker je tematika izjemno pomembna za razumevanje in vrednotenje umetnosti v sakralnih in profanih prostorih, je tema projekta ena od ključnih pri študiju slovenske umetnostne preteklosti.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave, ki so potekale v okviru projekta, so izjemnega pomena za razvoj tako umetnostnozgodovinske stroke kakor tudi več sorodnih humanističnih ved. Člani projektne skupine so obravnavali najrazličnejše vidike prepleta profanega in sakralnega na področju umetnosti od srednjega veka do vključno 20. stoletja. Pri tem so bili v ospredju nekateri najpomembnejši umetnostni spomeniki na slovenskih tleh, hkrati pa tudi posamezne osebnosti, ki so odigrale pomembno zgodovinsko, politično, družbeno, naročniško, cerkveno idr. vlogo v širšem (srednje)evropskem prostoru. Prav zaradi tega so rezultati izjemnega pomena tudi za razvoj znanosti v precej širšem evropskem prostoru, saj pomembno dopolnjujejo že obstoječe raziskave v tujini, hkrati pa pomembno doprinašajo k ustreznejši umestitvi spomenikov na slovenskih tleh v evropski umetnostni prostor. Ker so študije temeljile na analizi kompleksnega naročniškega ozadja umetnostnih del, so rezultati pomemben doprinos tudi več drugim humanističnim vedam, mdr. zgodovini, teologiji, antropologiji idr. Z vključitvijo širokega spektra umetnostnih, družbenih, zgodovinskih, političnih, socialnih idr. vidikov pri obravnavi umetnostih spomenikov so študije tudi pomemben prispevek k razvoju metodologije umetnostnozgodovinskih raziskav. Rezultati projekta so tudi pomemben doprinos k razumevanju kompleksnega ozadja umetnostnih del in njihove širše zgodovinske, kulturne, politične, verske in družbene vloge. Konkretni umetnostnozgodovinski dosežki so nove atribucije, nove ikonografske interpretacije, razkrivanje imen naročnikov, nove datacije, še zlasti pa osvetlitev raznovrstnih naročniških vzgibov za nastanek posameznih umetnostnih del. Nezanemarljiv je tudi vpliv rezultatov k primernejšemu spomeniškemu varstvu in varovanju s spomeniki, saj natančnejše interpretacije omogočajo boljše vrednotenje in obravnavo umetnostnih del. Rezultati so izjemnega pomena ne le za slovensko umetnostno ter širšo kulturno in politično zgodovino, marveč tudi za umetnostno in kulturno-politično zgodovino širšega srednjeevropskega prostora, kakor se kaže skozi umetnostne spomenike in vzgibe njihovih naročnikov.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati projekta so pomemben prispevek k razvoju Slovenije ne le na področju znanosti, marveč tudi na več drugih nivojih. Ker so neposredno uporabni pri evalviranju, ustrezni zaščiti in prezentaciji umetnostnih spomenikov in umetnostnih zbirk, so pomemben doprinos k ohranjanju kulturne dediščine in s tem v konkretno pomoč spomeniškemu varstvu. Študije, ki so potekale v okviru projekta, so velikega pomena tudi za razvoj turizma in novih turističnih produktov, hkrati pa ključno prispevajo h kulturnemu razvoju Slovenije. Neposredno prispevajo tudi k razvoju izobraževanja, saj so uporabni v izobraževalnih procesih. Ker večina članov projektne skupine sodeluje v pedagoškem procesu na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, so z najnovejšimi znanstvenimi odkritji redno seznanjeni tudi študenti. Vpliv rezultatov pa je še precej večji, saj nova spoznanja ključno dopolnjujejo dosedanja vedenja in se jih zato vključuje tudi v druge izobraževalne programe v Sloveniji. Rezultati projekta so zaradi številnih pomembnih odkritij tudi pomemben zgled in vzpodbuda novim raziskavam. Z razkritjem širokega konteksta nastanka umetnostnih del študije omogočajo novo razumevanje umetnostnih del in ozadja njihovega nastanka in njihove vpetosti v širši, (srednje)evropski prostor. S tem imajo tudi pomemben vpliv na krepitev nacionalne identitete.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno