Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
7.00.00  Interdisciplinarne raziskave     

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Ključne besede
korporativno upravljanje, družbe v državni lasti, družbena odgovornost podjetij, povezane družbe
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10995  dr. Rado Bohinc  Družboslovje  Vodja  2016 - 2018  755 
2.  51538  dr. Luka Đekić  Politične vede  Raziskovalec  2018  11 
3.  37694  mag. Maja Jančič  Ekonomija  Raziskovalec  2018  91 
4.  34128  Petra Podobnikar  Politične vede  Raziskovalec  2016 - 2018  26 
5.  21508  dr. Barbara Rajgelj  Pravo  Raziskovalec  2016 - 2018  333 
6.  34550  dr. Til Rozman  Pravo  Raziskovalec  2018  38 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.399 
Povzetek
Slovenija je ena izmed EU držav, ki jo je svetovna finančna in gospodarska kriza najbolj prizadela. Iz uspešno zaključenega raziskovalnega projekta »Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize« (vodja prof. dr. Rado Bohinc), ki ga je v obdobju 2011-2014 financirala ARRS, med drugim izhaja, da je neučinkovito korporativno upravljanje družb v državni lasti (SOE) pomemben razlog za gospodarsko neuspešnost Slovenije v zadnjih letih. Tudi Evropska Komisija v Sporočilu z dne 5. marec 2014 opozarja na presežna makroekonomska neravnovesja v Sloveniji ter kot vzroke za tveganja našteva zlasti visoko vpletenost države v gospodarstvo ter šibko korporativno upravljanje predvsem SOE. Podobno tudi OECD v poročilih iz leta 2011, 2013 in 2015 ugotavlja neučinkovito korporativno upravljanje SOE ter ga označuje kot enega poglavitnih vzrokov za krizo v Sloveniji. Predlagani raziskovalni projekt bo zato osredotočen na sodobne izzive korporativnega upravljanja SOE, zlasti v Sloveniji, a tudi v perspektivi EU in OECD.   Prvi del projekta bo namenjen zlasti poglobljeni analizi poglavitnih šibkosti tako na normativni kot tudi izvedbeni ravni delovanja korporativnega upravljanja SOE v Sloveniji; opravljena bo analiza ter identifikacija dobrih tujih praks v državah EU in OECD. Posebna pozornost bo namenjena Smernicam OECD za korporativno upravljanje SOE (Smernice), saj se je v letu 2014 - na temelju novih spoznanj iz desetletnih izkušenj z njihovo (ne)aplikacijo v praksi - pričel postopek revizije in je že pripravljen osnutek prenovljenih Smernic. Projekt bo med drugimi naslavljal naslednja vprašanja: zagotavljanje učinkovitega regulatornega okvira za SOE (vključno z razmejitvijo lastniške in regulatorne funkcije države); položaj in posebnosti države v vlogi lastnice; enakopravna obravnava delničarjev; transparentnost poslovanja in objavljanja podatkov; kadrovanje in položaj ter pristojnosti odborov SOE.   Z ozirom na najnovejša spoznanja pravne in ekonomske znanosti, ki izvirajo iz desetletnih izkušenj z (ne)implementacijo Smernic ter so pomembno generirala osnutek prenovljenih Smernic, bo drugi del projekta poglobljeno obravnaval tudi vprašanja razlogov, ki utemeljujejo državno lastništvo ter vprašanje lastniške politike države, vključno z vprašanjem trajnostnega poslovanja in družbeno odgovornega korporativnega upravljanja ter s tem povezanega socialnega tržnega gospodarstva za 21. stoletje; zahteva po rasti, od katere bodo imeli koristi vsi ljudje, je namreč eden ključnih poudarkov iz dokumenta Komisije »Evropa 2020«, država kot družbeno odgovorna lastnica pa lahko k temu močno pripomore.   Tretji del raziskovalnega projekta bo ponudil konkretne institucionalne rešitve ter družbene inovacije, ki bodo upoštevale družbeno stvarnost in specifike (post)tranzicijske Slovenije ter ne bodo izhajale le iz tujih dobrih praks, temveč tudi iz domačih dosedanjih slabih praks korporativnega upravljanja SOE. Ponujene rešitve in inovacije zlasti ne bodo temeljile na popreproščenem in večkrat izkazano neučinkovitem mehanskem prenosu pravnih institutov iz enega (dobro delujočega) družbenega sistema v slovenski prostor. Izvajanje prava v praksi (law in action) je v veliki meri odvisno od dejavnikov zunaj pravnega besedila (law in books), ki naj bi se v družbenih odnosih oziroma v praksi izvajalo. V Sloveniji in drugih primerljivih državah zlasti mehki pristopi oziroma soft law v obliki kodeksov ter priporočil ne učinkujejo enako kot v dobro upravljanih državah z bogato in uspešno tradicijo vladavine prava ter tržne ekonomije. Pomenljivo je, da tudi osnutek prenovljenih Smernic izrecno poudarja, da isti pristopi in priporočila niso učinkoviti oziroma uporabni v vseh (družbenih) kontekstih. V tem delu bodo podani predlogi za razvoj korporacijske zakonodaje z uvajanjem najsodobnejših pristopov korporativnega upravljanja družb na splošno in zlasti SOE.
Pomen za razvoj znanosti
Izjemen pomen predlaganega raziskovalnega projekta za razvoj znanosti izvira iz znanstvene, raziskovalne in obenem tudi družbeno-ekonomske relevance in aktualnosti ključnih raziskovalnih področij – korporativno upravljanje, družbe v državni lasti, družbena odgovornost podjetij, povezane družbe.   Znanstveno najbolj relevantni proizvodi/»outputi« predlaganega raziskovalnega projekta bodo: (1) novo znanje, (2) poročila, (3) konference, (4) znanstvene objave, (5) raziskave ter (6) ideje za nadaljnja raziskovanja, vse na področjih korporativno upravljanje, družbe v državni lasti, družbena odgovornost podjetij, povezane družbe. Nova znanja ter ostali (na znanju temelječi) proizvodi/»outputi« bodo nastali zlasti na podlagi analize:   poglavitnih šibkosti v delovanju korporativnega upravljanja podjetij v RS v državni in paradržavni lasti v primerjavi z izkušnjami in pravili ter priporočili v EU in OECD; pravnih, ekonomskih, finančnih in drugih omejitev, ki jih narekuje globalni pravni okvir; stanja in razumevanja korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti v RS, EU, OECD in v svetu ter na temelju primerjalne, EU in OECD analize relevantnih normativnih dokumentov ter dobrih in slabih praks; stanja in razumevanja družbene odgovornosti v podjetjih v RS, EU in v svetu ter na temelju primerjalne in EU analize uveljavljanja prvin socialnega tržnega gospodarstva Evrope za 21. stoletje;  pravnih in ekonomskih spodbud za zasledovanje dolgoročnega interesa čim širšega kroga deležnikov.   Ključni deležniki in ključni uporabniki novega znanja, poročil, konferenc, znanstvenih objav ter raziskav bodo (1) znanstveniki ter (2) raziskovalci politik; ključni uporabnik idej za nadaljnja raziskovanja bo (3) ARRS. Iz perspektive znanstvenikov ter raziskovalcev politik bodo rezultati/»outcome« predlaganega projekta zlasti (1) znanstvene objave in študije, (2) znanstvene podlage za razvoj novih nacionalnih in EU strategij in politik, (3) znanstvene podpore obstoječim nacionalnim in EU politikam ter (4) razvoj kazalcev za spremljanje (obstoječih in novih) strategij in politik na temo s področja predlaganega raziskovalnega projekta. Iz perspektive ARRS bo najbolj pomemben rezultat/«outcome« predlaganega projekta (5) načrt nadaljnjih razvojno-raziskovalnih aktivnosti ARRS.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen projekta za gospodarstvo in družbo temelji zlasti na dejstvu, da bodo proizvodi/»outputi« (novo znanje, poročila, konference, znanstvene objave, raziskave ter ideje za nadaljnja raziskovanja) ter rezultati/»outcome« (znanstvene objave in študije, znanstvene podlage za razvoj novih nacionalnih in EU strategij in politik, znanstvene podpore obstoječim nacionalnim in EU politikam, razvoj kazalcev za spremljanje (obstoječih in novih) strategij in politik ter načrt nadaljnjih razvojno-raziskovalnih aktivnosti ARRS) predlaganega raziskovalnega projekta (kratko opisani v točki 17.1) služili kot podlaga za pripravo konkretnih predlogov za oblikovalce javnih politik in podjetja v državni lasti. Takšni predlogi bodo predstavljali močan in pozitiven neposreden pomen za gospodarstvo in družbo, saj bodo zagotovili, da: bodo kapitalske naložbe države upravljane v skladu z OECD Smernicami ter bodo predlagane ustrezne spremembe prava družb, ki bodo sledile OECD Načelom; bo preko letnega načrta upravljanja s kapitalskimi naložbami države implementirana strategija upravljanja kapitalskih naložb; bodo le ustrezno kvalificirani strokovnjaki kadrovani v organe vodenja in nadzora SDH-ja, ki bodo tudi imeli ustrezne izkušnje iz zasebnega sektorja in bodo sposobni neodvisnega delovanja v dobro družbe, ki jo vodijo oziroma nadzirajo.   Nekateri izmed najpomembnejših predlogov članov projektne skupine bodo: oblikovanje bolj učinkovitega korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti in predlogi v smeri razvoja zakonodaje, ki se nanaša na podjetja v državni lasti ter siceršnje korporacijske zakonodaje z uvajanjem najsodobnejših korporacijskopravnih pristopov (diskvalifikacija in obveznosti članov poslovodstva, konflikt interesov, neodvisno nadziranje, velika profesionalnost, raznolika sestava organov,…); krepitev odgovornosti organov vodenja in nadzora v podjetjih v državni lasti ter spodbujanje zasledovanja interesa vseh deležnikov (vključno z zaposlenimi) tekom sprejemanja odločitev ter uresničevanja ciljev podjetja v državni lasti; predlogi za pravne in ekonomske spodbude za zasledovanje dolgoročnega interesa čim širšega kroga deležnikov v smislu vzpostavljanja družbeno odgovornega korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti.   Ključni uporabniki zgoraj omenjenih predlogov bodo (1) oblikovalci politik na nacionalni, EU in OECD ravni (za javne politike na področju korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti ter družbene odgovornosti podjetij) ter (2) podjetja v državni lasti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno