Informacioni sistem o istraživačkoj delatnosti u Srbiji

KRATKA PREZENTACIJA

U Evropi se već više decenija grade informacioni sistemi s generičkim nazivom CRIS (Current Research Information Systems). Za današnje vreme karakteristično je širenje sadržaja sistema CRIS na područja finansijskih resursa za istraživanja, na informacije o patentima i inovacijama, eksploataciju rezultata istraživanja, evaluacije istraživačkog rada itd. Najnovije tendencije su dopuna baza podataka opisima rezultata istraživanja, veze s drugim (bibliografskim) bazama podataka i multimedijske baze podataka. Značajan aspekt razvoja sistema CRIS jeste njihovo preseljenje na internet, što suštinski doprinosi korišćenju, a takođe i obimu podataka, jer su davaoci podataka više motivisani na saradnju. Integraciju i širu upotrebu sistema CRIS, u prošlosti su sputavale neusklađene metodologije, stoga je poslednjih godina vidljiv snažan trend standardizacije. Jedna od opšte prihvaćenih preporuka jeste CERIF (Common European Research Information Format) koji propisuje strukturu podataka o istraživačkim projektima, a obuhvata i preporuke u odnosu na istraživačke organizacije, odeljenja i istraživače. Saglasno preporukama CERIF-a, razvijena je web aplikacija E-CRIS koju je Institut informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM) besplatno ponudio korisnicima COBISS aplikacija, kako bi se, u okviru nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema u mreži COBISS.Net, mogla uspostaviti evidencija istraživača i ustanova, neophodna za vođenje bibliografija naučnih radnika i ustanova.

U E-CRIS-u su trenutno predstavljeni sledeći entiteti:

Baze podataka su međusobno povezane, a većina podataka je na srpskom i engleskom jeziku. Omogućeno je pretraživanje po svim ključnim poljima. E-CRIS.SR je povezan sa informacijskim sistemom COBISS.SR, odnosno s njegovom bibliografskom bazom podataka COBIB.SR, što korisnicima omogućuje i neposredan uvid u bibliografije istraživača.

STRUKTURA PODATAKA U E-CRIS-u
Baza podataka ISTRAŽIVAČI

Baza podataka ISTRAŽIVAČI sadrži::

Baza podataka PROJEKTI

Baza podataka PROJEKTI sadrži podatke o projektima koje izvodi istraživačka organizacija::

Baza podataka ORGANIZACIJE

Baza podataka ORGANIZACIJE sadrži podatke o istraživačkim organizacijama (fakultetima, institutima, istraživačko-razvojnim jedinicama):

Baza podataka ODELJENJA

Baza podataka ODELJENJA sadrži podatke o odeljenjima u okviru istraživačke organizacije:

METODOLOGIJA SAKUPLJANJA PODATAKA

Unos i kontrolu podataka za E-CRIS.SR sa različitim ovlašćenjima obavljaju online:

Istraživači koji su već evidentirani u sistemu E-CRIS.SR mogu sami da ažuriraju neke svoje podatke. Za pristup sistemu E-CRIS.SR barem prvi put moramo da se prijavimo pomoću Prijava/Prijava e-adresom. Za prijavu koristimo e-adresu koja mora da bude ista kao e-adresa koja je upisana u E-CRIS.SR. Na tu elektronsku adresu istraživač će dobiti vremenski ograničeni link za prijavu. Nakon uspešne prijave može da podesi lozinku koja će mu omogućavati da se ubuduće prijavljuje na osnovu evidencionog broja ili e-adrese i lozinke (Prijava/Prijava lozinkom).
Ako istraživaču trenutno nije upisana e-adresa u E-CRIS.SR ili ako e-adresa nije odgovarajuća, mora najpre da se pobrine za upis e-adrese. Za to mora da stupi u kontakt sa E-CRIS centrom. Istraživači koji još nisu evidentirani u E-CRIS.SR sistemu, a smatraju da ispunjavaju uslove za upis, svoje osnovne podatke mogu sami da upišu u sistem. Postupak počinjemo u meniju Usluge/Registracija istraživača. U internet obrazac unesemo ime, prezime i e-adresu. Na ovu e-adresu istraživač će dobiti vremenski ograničeni link za prijavu. Nakon uspešne prijave u E-CRIS.SR unesemo lične podatke, odštampamo ih, potpišemo i pošaljemo na elektronsku ili poštansku adresu E-CRIS centra. Kada odgovorno lice u E-CRIS centru proveri podatke i utvrdi da istraživač ispunjava uslove za upis u evidenciju izvođača istraživačke i/ili razvojne delatnosti u Srbiji i izvede eventualne ispravke, podaci će postati javno dostupni. E-CRIS centar potom e-poštom obaveštava istraživača o registraciji ili o eventualnom neispunjavanju uslova za upis.

Istraživačke organizacije koje su već evidentirane u sistemu E-CRIS.SR mogu da odrede osobu za kontakt za E-CRIS.SR koja će biti odgovorna za unos i ažurnost podataka o organizaciji u sistemu E-CRIS.SR. Ta osoba mora da prosledi svoje ime, prezime, e-adresu i broj telefona E-CRIS centru. Nakon upisa ovih podataka u E-CRIS.SR, kontaktna osoba organizacije moći će da se prijavi i da ažurira podatke o organizaciji.
Istraživačka organizacija koja još nije evidentirana u sistemu E-CRIS.SR, a ispunjava uslove za upis, određuje kontaktnu osobu koja će biti odgovorna za unos i ažurnost podataka o organizaciji u sistemu E-CRIS.SR. Postupak upisa počinje u meniju Usluge/Registracija organizacije. U internet obrazac upišemo naziv organizacije i e-adresu kontaktne osobe. Na ovu elektronsku adresu kontaktna osoba će dobiti vremenski ograničeni link za prijavu. Nakon uspešne prijave u E-CRIS.SR, unesemo podatke o organizaciji, odštampamo ih, potpišemo i pošaljemo na elektronsku ili poštansku adresu E-CRIS centra. Kada odgovorno lice u E-CRIS centru proveri podatke i utvrdi da organizacija ispunjava uslove za upis u evidenciju izvođača istraživačke i/ili razvojne delatnosti u Srbiji i izvede eventualne ispravke, podaci će postati javno dostupni. E-CRIS centar potom e-poštom obaveštava kontaktu osobu u organizaciji o registraciji ili eventualnom neispunjavanju uslova za upis.

Nacionalni E-CRIS centar brine o organizaciji i koordinaciji prikupljanja podataka u sistemu E-CRIS.SR, proverava uslove za upis (registraciju) te nadzire kvalitet podataka koje mu šalju istraživačke organizacije i istraživači.

Retrospektiva pregleda
Omiljeno