Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Sinteza novih kompleksa metala i ispitivanje njihovih reakcija sa peptidima

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P300  Prirodno-matematičke nauke  Analitička hemija 
P351  Prirodno-matematičke nauke  Strukturna hemija 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 
Ključne reči
kompleksi metala, peptidi, aminokarboksilatni ligandi, strukturna karakterizacija, DNK
Istraživači (7)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12473  Tina P. Andrejević  Hemija  Istraživač  2018 - 2019 
2.  11530  dr Darko P. Ašanin  Hemija  Istraživač  2017 - 2019  19 
3.  07424  Miloš I. Đuran  Neorganska hemija  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  56 
4.  10833  dr Biljana Đ. Glišić  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  43 
5.  11528  Nada D. Savić  Hemija  Istraživač  2015 - 2019 
6.  11520  Jelena M. Stepanović  Analitička hemija  Istraživač  2015 - 2019 
7.  12415  Nevena Lj. Stevanović  Hemija  Istraživač  2019 
Organizacije (3)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0074  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac  07232721  2,390 
2.  0095  Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju  Beograd  07805497  410 
3.  0133  Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet  Lešak  09018484  190 
Sažetak
Ispitivanje reakcija Pt(II), Au(III) i Pd(II) jona, kao i kompleksa ovih jona metala, sa različitim peptidima koji u bočnom lancu sadrže L-aminokiseline metionin, histidin i cistein. Ispitivanje mehanizma ovih reakcija primenom različitih spektroskopskih (NMR, UV-Vis, IR) i elektrohemijskih metoda. Reakcije kompleksa Pt(II), Au(III) i Pd(II) sa peptidima izučavaće se u širokom pH intervalu (2,0 < pH < 10,0), sa posebnim osvrtom na fiziološku pH vrednost. Planirana je sinteza, spektroskopska i rendgensko-strukturna karakterizacija kompleksa Au(III), Pt(II) i Pd(II) sa peptidima različite dužine peptidnog niza. Rezultati postignuti u okviru ovih ispitivanja porediće se sa odgovarajućim literaturnim podacima i izvoditi zaključci o mogućem mehanizmu antitumorskog i toksičnog delovanja kompleksa Pt(II) i Au(III). Ispitivanje katalitičkog delovanja kompleksa Pt(II) i Pd(II) na selektivnu hidrolizu peptidne veze u različitim peptidima koji sadrže L-aminokiseline histidin i metionin pri različitim reakcionim uslovima (pH, temperatura, koncentracija katalizatora i supstrata). Planirana je sinteza, spektroskopska i rendgensko-strukturna karakterizacija novih kompleksa jona esencijalnih mikroelemenata (Mn(II), Co(II), Co(III), Cu(II), Ni(II), Zn(II)) sa različitim 1,3-pdta aminokarboksilatnim ligandima (1,3-pdta = 1,3-propandiamintetraacetat). Primenom elektrohemijskih metoda i biosenzora ispitivaće se interakcije kurkumina i serotonina sa DNK u prisustvu različitih jona metala.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno