COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSALEKSANDER MARINŠEK [20842]


Kriteriji in merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta od 1. 1. 2010 do 28. 8. 2015

2. člen Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoje za vodjo, če:

  1. Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Doseženo število točk: 166.14
    Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1.A, B, C oziroma za družboslovje v 2.A ali 3.A,B. Doseženo število točk: 147.09
  2. Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS (Web of Science - WoS, Scopus), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS oz. Scopus poln bibliografski zapis. Za družboslovje lahko izkazuje tudi citiranost v monografiji, izdani pri mednarodni založbi (2.A, 3. A, B), za humanistiko pa v znanstvenih objavah, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz pravilnika, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih 10 let, so lahko objavljena tudi prej. Doseženo število citatov: 31
    Izjemoma se izkazuje citiranost tudi z neposrednim izpisom iz Web of Science. (dokazuje se ob prijavi)
  3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih in izjemnih dosežkov. Doseženo število točk (A1+A2+A3): 1.92

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela.

 

Kriteriji in merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta od 1. 1. 2010 do 28. 8. 2015

3. člen Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoje za vodjo, če:

  1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Doseženo število točk: 166.14
  2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki prvega odstavka 2. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta Doseženo število citatov: 31
    ali (dokazuje se ob prijavi)  
    ima dokazane prenose svojih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.) (COBISS tip: 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) Doseženo število točk: 5.76
    ali    
    dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki (dokazuje se ob prijavi)  
  3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih in izjemnih dosežkov. Doseženo število točk (A1+A2+A3): 1.92

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela.

 

Kvantitativne ocene A1, A2 in A3 na podlagi Pravilnika o postopkih in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise od 1. 1. 2010 do 28. 8. 2015

Raziskovalci, ki imajo vrednost A1,2,3 večjo od mejne vrednosti, dobijo maksimalno oceno. To dejstvo lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih znanstvenih dosežkov v prijavni vlogi. Mejne vrednosti A1mejna, A2mejna in A3mejna so določene tako, da so blizu najvišjih vrednosti slovenskih raziskovalcev.

A1 - Kvantitativna ocena A1 - upoštevane SICRIS (COBISS) točke, A'', A' in A1/2 za objavljena raziskovalna dela za 5 letno obdobje (od 1. 1. 2010 do 28. 8. 2015)

Ocena A1 je sestavljena iz štirih delov:

Skupna vrednost za oceno A1 je največ 7 točk.

A'': Kvantitativna ocena A'' - izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let - točke, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:

A': Kvantitativna ocena A' - zelo kakovostni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let - točke, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:

A1/2 - Kvantitativna ocena A1/2 - pomembni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let - pomeni:

 

A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 195.46 0.52
A'' - izjemni dosežki 0 0
A' - zelo kvalitetni dosežki 59.93 0.04
A1/2 - pomembni dosežki 90.02 0.06
Dosežena ocena A1 0.62

 

A2 - Kvantitativna ocena A2

Ocena A2 je sestavljena iz dveh delov:

Skupna vrednost za oceno A2 je največ 10 točk.

Normirano število čistih citatov v obdobju zadnjih 10 let (2005 - 28. 8. 2015) iz sistema SICRIS (Web of Science - WoS, Scopus), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS oz. Scopus poln bibliografski opis. Dela, ki se citirajo v tem obdobju, so lahko objavljena tudi prej.

Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere v WoS oz. Scopus ni polnega bibliografskega opisa, lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v prijavni vlogi.

Citati so normirani tako, da je število citatov objavljenega dela deljeno s srednjim faktorjem vpliva (IF) ISI področja v katerem je bilo objavljeno znanstveno delo.

Za članke objavljene v revijah, ki jih indeksirajo SSCI, A&HCI ali Scopus s področja družboslovja ali humanistike, zaradi manjšega števila soavtorjev, dodatno normiramo število citatov tako, da jih pomnožimo s faktorjem 4 (srednje število slovenskih avtorjev v SCI je 4, srednje število slovenskih avtorjev v SSCI in A&HCI pa 2).

 

A2 - citiranost Podatki Ocena
NC10 - normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih (2005-2015) 21 0.35
Faktor vpliva člankov 1/5(Nc/Nč) v zadnjih 5 letih (2010-2015) 0.93
Nč - število znanstvenih člankov, objavljenih v zadnjih 5 letih 9
Nc - število citatov, ki jih je Nč člankov prejelo v zadnjih 5 letih v bazi Scopus 42
Dosežena ocena A2 1.28

 

A3 - Kvantitativna ocena A3 se določi glede na sredstva drugih uporabnikov za petletno obdobje. Sredstva se normirajo glede na izvor. Maksimalna ocena je lahko največ 5, vsoti se prištejejo še sredstva pridobljena iz gospodarstva.

Skupna vrednost za oceno A3 je največ 10 točk.

A3mejna = 15 FTE cenovne kategorije C programa v preteklem letu.

Vir: za člane programskih skupin obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-A, C, F in G za leta 2010-2014, ostali ARRS-RPROG-VPETOST-D

 

A3 - sredstva izven ARRS Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0
A31 - sredstva mednarodnih projektov 0
A33 - sredstva drugih ministrstev 0.02
A34 - druga sredstva 0
A35 - druga gospodarska sredstva 0
Dosežena ocena A3 0.02

 

Podatek za kvantitativni vstopni pogoj: A1 + A2 + A3: 1.92


Veda: biotehnika


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 28. 8. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 8. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 8. 2015