COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJANJA OCVIRK [13541]


Kriteriji in merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta od 1. 1. 2012 do 15. 5. 2017

Prvi odstavek 2. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoje za vodjo iz prvega odstavka 2. člena, če:

  1. Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Doseženo število točk: 435.68
    Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1.A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2.A ali 3.A,B. Doseženo število točk: 186.32
  2. Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS, kjer se upoštevajo citati znanstvenih člankov, za katere obstaja polni bibliografski zapis v bazah podatkov, ki se uporabljajo za vrednotenje citiranosti in so opredeljene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Za družboslovje in humanistiko lahko izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz podzakonskega predpisa, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih 10 let, so lahko objavljena tudi prej. Doseženo število citatov: 526

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke se podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba staršvskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

 

Kriteriji in merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta od 1. 1. 2012 do 15. 5. 2017

Prvi odstavek 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoje za vodjo iz prvega odstavka 3. člena, če:

  1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Doseženo število točk: 435.68
  2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki prvega odstavka Doseženo število citatov: 526
    ali (dokazuje se ob prijavi)  
    ima dokazane prenose svojih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.) (COBISS tip: 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) Doseženo število točk: 143.83
    ali    
    dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki (dokazuje se ob prijavi)  

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke se podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

 

Kvantitativni oceni A1 in A3 ter citiranost na podlagi Pravilnika o postopkih in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise od 1. 1. 2012 do 15. 5. 2017

Raziskovalci, ki imajo vrednost A1,3 večjo od mejne vrednosti, dobijo maksimalno oceno.

A1 - Kvantitativna ocena A1 - upoštevane SICRIS (COBISS) točke, A'', A' in A1/2 za objavljena raziskovalna dela za 5 letno obdobje (od 1. 1. 2012 do 15. 5. 2017)

Ocena A1 je sestavljena iz štirih delov:

Skupna vrednost za oceno A1 je največ 7 točk.

A'': Kvantitativna ocena A'' (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih meril ocenjevanja:

A': Kvantitativna ocena A' (zelo kakovostni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju) so točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih meril ocenjevanja:

A1/2: Kvantitativna ocena A1/2 (pomembni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju):

 

A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 512.56 1.37
A'' - izjemni dosežki 23.51 0.02
A' - zelo kvalitetni dosežki 45.43 0.03
A1/2 - pomembni dosežki 45.43 0.03
Dosežena ocena A1 1.45

 

Citiranost: število čistih citatov v obdobju zadnjih desetih let: 526

Pogoj se preveri v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav.

 

A3 - Kvantitativna ocena A3 se določi glede na sredstva drugih uporabnikov za petletno obdobje. Sredstva se normirajo glede na izvor. Maksimalna ocena je lahko največ 5, vsoti se prištejejo še sredstva pridobljena iz gospodarstva.

Skupna vrednost za oceno A3 je največ 10 točk.

A3mejna = 15 FTE cenovne kategorije C programa v preteklem letu.

Ocena A3 se posodobi izključno zaradi evalvacijskih postopkov ARRS.

Vir: za člane programskih skupin obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-A, C, F, G, H in I za leta 2011-2015, ostali ARRS-RPROG-VPETOST-D in J za leta 2011-2015.

Posodobitev ocene A3 v 2016: DA

 

A3 - sredstva izven ARRS Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0
A31 - sredstva mednarodnih projektov 0.06
A33 - sredstva drugih ministrstev 0
A34 - druga sredstva 0.67
A35 - druga gospodarska sredstva 0
Dosežena ocena A3 0.73

 


Veda: medicina


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 15. 5. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 15. 5. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 15. 5. 2017