COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


Dr. Alexis Zrimec [16040]


Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta od 1. 1. 2019 do 21. 5. 2024

(1) in (2) točka prvega odstavka prvega podpoglavja 1. člena Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (v nadaljnjem besedilu: Kriteriji)

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če:

  1. Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Doseženo število točk: 11.85
    Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1.A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2.A ali 3.A,B. Doseženo število točk: 11.85
  2. Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS, kjer se upoštevajo citati znanstvenih člankov, za katere obstaja polni bibliografski zapis v bazah podatkov, ki se uporabljajo za vrednotenje citiranosti in so opredeljene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Za družboslovje in humanistiko lahko izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz podzakonskega predpisa, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih 10 let, so lahko objavljena tudi prej. Doseženo število citatov: 309

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz (1) točke prvega odstavka prvega podpoglavja 1. člena Kriterijev namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov iz (1) točke prvega odstavka prvega podpoglavja 1. člena Kriterijev se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

 

Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta od 1. 1. 2019 do 21. 5. 2024

(1) in (2) točka prvega odstavka drugega podpoglavja 1. člena Kriterijev.

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če:

  1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Doseženo število točk: 11.85
  2. Izkazuje citiranost, kot je določena v (2) točki prvega odstavka prvega podpoglavja 1. člena Kriterijev Doseženo število citatov: 309
    ali (dokazuje se ob prijavi)  
    ima dokazane prenose svojih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.) (COBISS tip: 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) Doseženo število točk: 0
    ali    
    dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki (dokazuje se ob prijavi)  

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz (1) točke prvega odstavka drugega podpoglavja 1. člena Kriterijev namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov iz (1) točke prvega odstavka drugega podpoglavja 1. člena Kriterijev se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

 

Kvantitativni oceni A1 in A3 ter citiranost na podlagi Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Metodologija ocenjevanja prijav) od 1. 1. 2019 do 21. 5. 2024

Raziskovalci, ki imajo vrednost A1,3 večjo od mejne vrednosti, dobijo maksimalno oceno.

A1 - Kvantitativna ocena A1 - upoštevane SICRIS (COBISS) točke, A'', A' in A1/2 za objavljena raziskovalna dela za 5 letno obdobje (od 1. 1. 2019 do 21. 5. 2024)

Ocena A1 je sestavljena iz štirih delov:

Skupna vrednost za oceno A1 je največ 10 točk.

A'': Kvantitativna ocena A'' (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih meril ocenjevanja:

A': Kvantitativna ocena A' (zelo kakovostni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju) so točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih sestavin ocenjevanja:

A1/2: Kvantitativna ocena A1/2 (pomembni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju) so točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih sestavin ocenjevanja:

 

A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 11.85 0.03
A'' - izjemni dosežki 0 0
A' - zelo kvalitetni dosežki 0 0
A1/2 - pomembni dosežki 11.85 0.01
Dosežena ocena A1 0.04

 

Citiranost: število čistih citatov v obdobju zadnjih desetih let: 309

Pogoj se preveri v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav.

 

Kvantitativna ocena A3 se določi glede na sredstva za raziskovalno delo za zadnje petletno obdobje, ki jih raziskovalec pridobi od pogodbenih partnerjev. Sredstva agencije iz državnega proračuna se ne upoštevajo. Podrobnosti ocene A3 - faktorje normiranja in izračun opredeljujeta 43. in 44. člen Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnost, ki je veljal ob objavi Poziva za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARIS-A3 v letu 2023.

Skupna vrednost za oceno A3 je največ 5 točk.

A3mejna = 15 FTE cenovne kategorije C programa v preteklem letu.

Ocena A3 se posodobi izključno zaradi evalvacijskih postopkov ARIS.

Vir: za člane programskih skupin na obrazcih ARIS-A3-VPETOST Tip 1 A-B-C oz. Tip 2 A-B za leta 2018-2022, oddanih neposredno na spletnem portalu Digital Forms.

Posodobitev ocene A3 za poziv v 2023: NE

 

A3 - sredstva izven ARIS Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0
A31 - sredstva mednarodnih projektov 0
A33 - sredstva drugih ministrstev 0
A34 - druga sredstva 0
A35 - druga gospodarska sredstva 0
Dosežena ocena A3 0

 


Veda: naravoslovje


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 21. 5. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 5. 10. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 21. 5. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 21. 5. 2024