Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Metodologija ocene, projektovanja i održavanja izvorišta podzemnih voda u aluvijalnim sredinama u zavisnosti od stepena aerobnosti

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
P305  Prirodno-matematičke nauke  Hemija životne sredine 
P470  Prirodno-matematičke nauke  Hidrogeologija, inženjerska geografija i inženjerska geologija 
S274  Društvene nauke  Istraživačka metodologija u nauci 
T270  Tehnološke nauke  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja 
Ključne reči
podzemne vode, izvorište, aerobnost, starenje bunara, transformacija kvaliteta
Istraživači (1)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11159  dr Velibor M. Isailović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  2011 - 2019 
Organizacije (5)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0013  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet  Beograd - Zemun  07029845 
2.  0031  Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet  Beograd  07045735 
3.  0038  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka  Novi Sad  08067104 
4.  0127  Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi"  Pinosava  07019971 
5.  0247  Istraživačko razvojni centar za bioinženjering BIOIRC d.o.o. (IRC)  Kragujevac  20395044 
Sažetak
Poznato je da stepen aerobnosti vodonosne sredine utiče na karakter transformacije kvaliteta podzemnih voda. Međutim, ova karakteristika nije dovoljno izučavana ni direktno povezivana sa izvorištem, odnosno eksploatacijom podzemnih voda. Prethodna istraživanja su pretežno usmerena na pojedinačne probleme, pre svega transporta i transformacije materije u zavisnosti od prisustva ili odsustva kiseonika, pojave kolmiranja, korozije, ili biofoulinga vodozahvatnih objekata, razvoj i uticaj bakterija na pojave i brzine ovih procesa i dr. Utvrđeno je da postoji korelaciona veza između aerobnosti akvifera i kvaliteta izvorišta: ukupnog kapaciteta, kvaliteta podzemnih voda i njihove održivosti tokom vremena. Povoljni hidrogeološki uslovi, u kombinaciji sa visokom aerobnošću, generalno garantuju visok samoprečišćavajući potencijal sredine, koji, opet, obezbeđuje niži potrebeni stepen prerade sirove vode, bolje uslove zaštite poidzemnih voda i veću obezbeđenost vodosnabdevanja korisnika. U ovom projektu se razrađuje metodologija, koja sveobuhvatno uzima u razmatranje različite aspekte kapaciteta izvorišta i kvaliteta podzemnih voda, obzirom na skup karakteristika, obuhvaćenih pojmom aerobnosti voda i akvifera. Provera predložene metodologije i standarda će se realizovati kroz paralelna istraživanja na odabranim postojećim i potencijalno značajnim lokalitetima izvorišta – poligonima za potrebe projekta
Retrospektiva pregleda
Omiljeno