Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Skupnosti mrtvih, družbe živih.Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H341  Humanistične vede  Prazgodovina 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
pozna bronasta doba, kultura žarnih grobišč, biografija predmetov, trgovina , manipulacija z materialno kulturo, deponiranje, fragmentacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  38505  dr. Martina Blečić Kavur  Arheologija  Vodja  2018 - 2022  298 
2.  23506  dr. Lucija Grahek  Humanistika  Raziskovalec  2018 - 2022  149 
3.  24576  dr. Boris Kavur  Arheologija  Raziskovalec  2018 - 2022  434 
4.  25029  dr. Irena Lazar  Arheologija  Raziskovalec  2018 - 2022  475 
5.  26261  dr. Zrinka Mileusnić  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2018 - 2022  164 
6.  15300  dr. Primož Pavlin  Arheologija  Raziskovalec  2018 - 2022  118 
7.  26260  dr. Alenka Tomaž  Arheologija  Raziskovalec  2018 - 2022  172 
8.  20222  dr. Borut Toškan  Humanistika  Raziskovalec  2018 - 2022  406 
9.  24813  Janja Tratnik Šumi    Tehnični sodelavec  2018 - 2022  47 
10.  32685  Monika Zorko  Arheologija  Raziskovalec  2019 - 2020  20 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1822  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije  Koper  1810014001  9.982 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.100 
Povzetek
V okviru dolgotrajne razprave o kulturni zgodovini, ter v zadnjem obdobju o ekonomiji in ritualnem obnašanju Bronaste dobe, je projekt usmerjen na raziskave struktur ter funkcij ritualnih manipulacij z materialno kulturo kot jih lahko prepoznamo skozi njene analize. Uporabljen bo prelomen ter v teh krajih inovativen pristop utemeljen na sodobnih antropoloških metodologijah interpretacij – predmeti bodo opazovani skoti perspektivo biografske metode. Velik del raziskav bo posvečen integriranim analizam in interpretacijam arheoloških najdb z naselij, zakladnih najdb in grobov. Artefakti kot tudi konteksti njihovih odložitev bodo interpretirani kot simboli, ki so bili uporabljeni v kompleksnem procesu komuniciranja – predstavljeni bodo kot enote informacij, ki nam omogočajo, da lahko razvozlamo in interpretiramo njihov pomen v kulturnem procesu produkcije, manipulacije in depozicije materialne kulture. Poglavitne najdbe, uporabljene za analize, bodo izvirale iz sodobnih izkopavanj ki so bila izvedena v zadnjih desetletjih na prostoru vzhodne Slovenije – naselbine kot so Sodolek, Selska cesta, Pod Kotom-sever, Pince ter predvsem grobišče iz Zavrča so prispevale številne podatke, ki so bili že delno predstavljeni, vendar njihov interpretativni potencial še zdaleč ni bil izčrpan. Rezultati analiz bodo dopolnjeni z opazovanji starejših objavljenih in delno objavljenih najdišč, predvsem pa z opazovanjem zakladnih najdb. Tradicionalna perspektiva, ki je usmerjena na zakladne najdbe bronastih predmetov, bo dopolnjena z opazovanji manipulacij z bronastimi predmeti v pogrebnih ritualih. V razpravo pa bo predstavljena povsem nova kategorija manipulirane materialne kulture – zakladne najdbe keramike, ki so prisotne večinoma v najdiščih kot tudi v pokrajini. S to perspektivo materialne kulture bo kultura žarnih grobišč direktno nagovorjena z novim in holističnim pristopom – interpretacije intenzivno manipuliranih artefaktov kot so bronasti predmeti v zakladnih najdbah in grobovih bodo dopolnjene z informacijami o stopnji manipulacij s keramiko. Glede na kontekste odkritij bomo lahko opazovali različne intenzivnosti manipulacij s keramiko, lahko bomo opazovali kako so posamezni tipi keramike postali napolnjeni s pomenom v različno, manj (naselbine), srednje (grobovi) ter intenzivno (zakladne najdbe) ritualno manipuliranih kontekstih. Do sedaj ni bil uporabljen tak integriran pristop k manipulaciji z materialno kulturo v bronasti dobi – projekt predstavlja pomemben korak v nadaljnjem razvoju predhodnih raziskav na obravnavanem področju. Prav tako vključuje napredek v številnih spretnostih in znanstvenih kompetencah projektne skupine – od analize najpomembnejših bronastodobnih najdišč v širši regiji, interpretacije arheoloških kontekstov, natančnega poznavanja arheoloških materialov, novih pristopov h kemijskim analizam najdb, predvsem pa razvoj pomembnih kompetenc pri preučevanju manipulacije z materialno kulturo ter interpretacijah ritualnega obnašanja. Projekt bo podprl povečanje kompetenc na področju raziskav, podprl razvoj raziskovalne infrastrukture regionalnega in mednarodnega pomena, vzpostavil ter pojačal stike in sodelovanja za prihodnje raziskave, razvil dobre prakse raziskav ter podprl prenos znanja iz raziskav v izobraževanje. Slednje bo doseženo s sodelovanjem raziskovalcev specializiranih za analize različnih arheoloških materialov ter dopolnjeno s sodelovanjem strokovnjakov iz partnerskih raziskovalnih skupin. Raziskave bodo ustvarile rezultate izjemnega znanstvenega pomena za nadaljnji razvoj arheologije pozne bronaste dobe v evropski perspektivi.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt bo promoviral slovensko znanstveno odličnost in arheološko dediščino, inovacije v evropski arheološki teoriji ter študijah materialne kulture. Z znanstvenim sodelovanjem bo prispeval h konsolidaciji vedenja o najstarejši evropski zgodovini, deljenju podatkov in razširjanju rezultatov. Z razvojem in uporabo metod kontekstualne arheološke analize, študij materialne kulture ter vse do študij odnosov med ljudmi in materiali v arheologiji, bo projekt razvijal postopke in metodologije, ki se jih bo lahko uporabljalo izven časovnih in prostorskih okvirjev pričujočega projekta. Ponudil bo izjemne priložnosti za raziskave ter stimuliral akademski dialog da bi se dalje povezovalo raziskovalne organizacije v regiji ter pozitivno vplivalo na kohezijo evropskega raziskovalnega področja. Predvsem predstavlja prenos dobrih praks orodje za reševanje trenutnih in porajajočih se družbenih izzivov na področju jugo-vzhodne Evrope izhajajočih iz različnih nacionalnih rab in zlorab preteklosti ter v tem kontekstu predvsem arheologije. Predlagane raziskave ter posledičen razvoj kariere ter formalna in neformalna sodelovanja so v soglasju z evropsko strategijo, ki je usmerjena k povečanju števila raziskovalcev z znanji ter izkušnjami razvoja in vodenja interdisciplinarnih projektov kot je ta.[1]   Znanstveni vpliv – moderne raziskovalne metodologije in rezultati raziskav bodo predstavljali pomemben prispevek k razumevanju bronaste dobe kot tudi arheologije na splošno. Od raziskav do promocije zasnovan projekt bo predstavljal dobro prakso regionalne arheološke študije z globalnim vplivom ter bo kopiran pri podobnih raziskavah in družbenih kontekstih. Posebnega pomena ta razvoj znanosti bo sodelovanje med dvema slovenskima raziskovalnima organizacijama ter njihovimi tujimi partnerji. Prav tako bo poglavitnega pomena za razvoj raziskovalnega področja vključitev rezultatov v izobraževanje. Neposredni prenos znanja bo potekal na I., II. in III. stopnji študija na Univerzi na Primorskem kot tudi v okviru številnih gostujočih predavanj na tujih univerzah.   Ekonomski vpliv – rezultati raziskav bodo ustvarili osnove za lokalne, nacionalne in mednarodne predstavitve kulturne dediščine ter njeno umestitev v okvir turistične ponudbe. Občina Zavrč je vključila v Regionalni razvojni načrt za Podravje oblikovanje informacijskega centra ter promocijo arheološke dediščine kot tudi postavitev informativnih panojev znotraj občine. Dopolnitev kulturnega turizma v regiji predstavlja pomemben ekonomski dejavnik v procesu ustvarjanja novih možnosti za lokalni trajnostni razvoj, nova delovna mesta ter ustvarjanje neposrednih prihodkov od uslužnostnih dejavnosti povezanih s promocijo kulturne dediščine. [1] European Commission. 2007. Better Careers and More Mobility: A European Partnership for Researchers.
Pomen za razvoj Slovenije
The project will promote Slovenian scientific excellence and archaeological heritage, innovations in European archaeological theory and material culture studies and contribute to the consolidation of knowledge about Europe’s earliest history through research collaboration, data sharing and dissemination of results. By developing and applying methods of contextual archaeological analysis, material culture studies to the study of human-material culture relationships in archaeology, the project will develop procedures and methodologies that can easily be applied outside the chronological and geographical limits. It will offer unique research opportunities and stimulate academic dialogs to further link research organizations across the regions and positively influence the cohesion of European scientific field – especially the transfer of good practices in order to solve current and emerging societal challenges in South-Eastern Europe arising from different nationalistic uses and misuses of the past and especially in this context archaeology. The proposed research and resulting career development of formal and informal collaborators are in accordance with the European strategy objective aiming to increase the number of researchers with the skill and experience in developing and managing of interdisciplinary projects such as this.[1] Scientific impact – modern research methodology and the results of research will represent an important contribution to the understanding of Bronze Age as well as archaeology in general. From research to promotion designed project will present a good practice of regional archaeological studies with a global impact and will be copied in similar research and social contexts. Of major importance for the development of science will be the collaboration between two Slovenian research organizations and their foreign partners. Further of major importance for the development of the scientific field is the inclusion of results in to education. The direct transfer of knowledge will take place at the BA, MA and PhD levels on University of Primorska as well as on numerous visiting lectures on foreign universities.   Economic impact – results of the research will create bases for local, regional, national and international presentation of cultural heritage and its installation in to the framework of touristic bidding. The community of Zavrč included in to the Regional development plan for Podravje region the formation of an information center for the promotion of archaeological heritage and the erection of information panels inside the community. Completion of the cultural tourism in the region is an important economic factor in the process of creation of possibilities for the local sustainable development, new working positions and indirect income deriving from service activities linked to the promotion of cultural heritage. [1] European Commission. 2007. Better Careers and More Mobility: A European Partnership for Researchers.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno