Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Ključne besede
umetnost, umetnina, umetniki, naročniki, izobrazba, znanje, družbena povezanost, univerze, akademije, bratovščine, cehi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35531  dr. Gorazd Bence  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2018 - 2022  92 
2.  15251  Andrea Furlan  Etnologija  Tehnični sodelavec  2018 - 2022  389 
3.  14117  dr. Boris Golec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2018 - 2022  626 
4.  16316  dr. Mihael Kosi  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2020 - 2022  239 
5.  23509  dr. Mija Oter Gorenčič  Umetnostna zgodovina  Vodja  2018 - 2022  275 
6.  05001  dr. Blaž Resman  Umetnostna zgodovina  Upokojeni raziskovalec  2018 - 2022  234 
7.  18476  dr. Helena Seražin  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2018 - 2022  365 
8.  12720  dr. Lilijana Žnidaršič Golec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2018 - 2022  246 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  96.932 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.722 
Povzetek
Izhodiščno raziskovalno vprašanje pričujočega projektnega predloga je, kakšna je bila vloga izobrazbe in širše družbene vpetosti umetnikov in naročnikov umetnin v srednjem in zgodnjem novem veku v slovenskem prostoru. Z namenom čim celovitejšega vpogleda v obravnavano tematiko bo v okviru projekta izvedenih več vzorčnih študij, ki bodo geografsko pokrile celoten slovenski prostor, vsebinsko pa posegle v vse vidike, ki se zdijo ključni pri obravnavi predstavljenega raziskovalnega vprašanja. V okviru raziskav srednjega veka bo analizirana vloga sorodstvenih in drugih družbenih povezav evropsko izjemno vplivnega oglejskega patriarha Bertolda Andeškega pri odločitvi o arhitekturni zasnovi cerkve sv. Pankracija na Gradu nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu. Srednjeveške raziskave se bodo osredotočile tudi na vprašanje, kakšno vlogo so pri umetnostnem naročništvu Celjskih grofov imeli njihovi stiki z najvidnejšimi predstavniki evropske politike, ki so bili včlanjeni v verske bratovščine in njim sorodne družbe. Prvič bo sistematično raziskana tudi vloga na dunajski in na italijanskih univerzah šolanih izobražencev iz kamniškega področja, ki so po vrnitvi v Kamnik delovali kot umetnostni naročniki in poskrbeli tudi za eno najpomembnejših poslikav z začetka 16. stoletja v slovenskem prostoru, fresk v cerkvi na Sv. Primožu nad Kamnikom.  Raziskave novega veka se bodo osredotočile na vlogo študijskih potovanj umetnikov in naročnikov, akademij, bratovščin in cehov kot umetnostnih naročnikov. Posebna pozornost bo posvečena umetnostnemu udejstvovanju cehovskih združenj na Obali in v Prekmurju, kjer je bila ta tematika doslej deležna manj pozornosti, ter novoveških akademij v osrednjeslovenskem prostoru, zlasti z doslej spregledanih vidikov. Za prekmurski prostor bodo to sploh prve raziskave umetnostnega naročništva tamkajšnih cehov. Pomembna nova odkritja obetajo tudi prve sistematične raziskave cehovskih naročil na Obali. Te študije bodo podale popolnejšo sliko o umetnostnem življenju in delovanju lokalnih umetnikov in naročnikov, kar bo pomembno prispevalo k širšem poznavanju v svetovnem merilu izjemno pomembne beneške umetnosti. V ospredju raziskav novoveških akademij in drugih pomembnih intelektualnih družb bo predvsem umetnostno delovanje doslej spregledanih ali premalo upoštevanih članov Academie operosorum in Dizmove bratovščine ter nekaterih drugih, tudi jezuitskih bratovščin. Te študije bodo prispevale več novih atribucij in postregle z nekaterimi novimi imeni umetnikov. Raziskava se bo osredotočila tudi na zbiranje podatkov o šolanju in duhovniški poti arhidiakonov ter nekaterih drugih predstavnikov višje duhovščine, povezanih z umetninami v obdobju od 15. do 17. stoletja. Nove ugotovitve bodo bistveno prispevale k razumevanju nastanka umetnostnih del in njihove ne le pobožne, marveč izjemne politične in širše družbene funkcije. Prvič bo izpostavljena vloga izobrazbe naročnikov in umetnikov ter njihovih študijskih potovanj in širše družbene vpetosti. Z izvirno povezavo kontekstov, v katerih je posamezna umetnina nastajala, bodo odkritja izjemnega pomena ne le za slovensko umetnostnozgodovinsko stroko, marveč za več drugih humanističnih ved tako v slovenskem kot mnogo širšem (srednje)evropskem prostoru. Ker bodo raziskave opravljene tudi za nekatere ključne, najkvalitetnejše umetnostne spomenike v slovenskem prostoru, bo pomen odkritij še večji. Analize širokega konteksta nastanka umetnin in kompleksnega ozadja naročništva bodo razjasnile tudi vplive teh osrednjih umetnostnih spomenikov na lokalno okolje. Številni primarni viri pri preučevanju delovanja tako bratovščin kakor tudi cehov in akademij ter študijskih poti tako umetnikov kakor tudi naročnikov doslej sploh še niso bili pritegnjeni v obravnavo.  Člani projektne skupine so vodilni umetnostni zgodovinarji za področja, ki so predmet vsebine pričujočega projekta, in dva vodilna zgodovinarja za področje raziskav arhivskih virov poznega srednjega in zgodnjega novega veka.
Pomen za razvoj znanosti
Na primarne (arhivske) vire oprta raziskava bo v precejšnji meri dopolnila in nadgradila dozdajšnje vedenje o vlogi izobrazbe in družbene vpetosti tako naročnikov kakor tudi umetnikov in s tem o kompleksnih ozadjih nastanka izbranih umetnin na Slovenskem v srednjem in zgodnjem novem veku. Rezultate projekta bo mogoče med seboj neposredno povezati. To še zlasti velja za nova odkritja, ki jih bodo prispevale raziskave o študijskih potovanjih, izobrazbi in širši družbeni in socialni vpetosti tistega laiškega prebivalstva, ki je pod vodstvom duhovščine deloval v bratovščinah in cehih na področju umetnostnega naročništva. Glede na velik politični in siceršnji pomen duhovščine in plemstva v obravnavani dobi bo raziskava prispevala pomemben delež k bolj celostni podobi poznosrednjeveške in zgodnjenovoveške družbe v slovenskem prostoru, predvsem skupin, tesno povezanih z umetnostjo in t. i. učeno kulturo. Večplastna analiza članstva najpomembnejših družb intelektualcev v slovenskem prostoru in raziskava o njihovi vpetosti v umetnostne, intelektualne in kulturne tokove širšega prostora bo pomembno prispevala k osvetlitvi socialnega, duhovnega in intelektualnega ozadja nastanka in vpliva umetnin, nastalih v slovenskem prostoru, ter pretoka umetnikov in umetnostnih poti na stičišču romanskega, slovanskega in germanskega sveta. Brez tovrstnih bazičnih raziskav, ki v ospredje postavljajo individualnega posameznika kot naročnika umetnin, so raziskave prikrajšane za številna pomembna spoznanja, brez katerih ni mogoče ustrezno spoznati in razumeti kompleksnega odnosa med umetnino in njenim naročnikom ter širšega konteksta prostora in časa, iz katerega sta izšla. Učinek raziskav na nove raziskovalne smeri utegne biti v nekaterih primerih zato celo precej nad povprečnimi pričakovanji. Ugotovitve bo namreč lahko črpala cela vrsta sorodnih humanističnih ved. Ker večina članov projektne skupine deluje tudi v pedagoškem procesu na univerzah, bodo z novimi ugotovitvami sproti seznanjali študente tako umetnostne zgodovine kakor tudi zgodovine (Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani). Glede na visoko stopnjo izvirnosti pričakovanih rezultatov ni dvoma o njihovi relevantnosti za več humanističnih ved in o dolgotrajnem vplivu rezultatov na raziskave te in sorodnih problematik v Sloveniji in v tujini.
Pomen za razvoj Slovenije
The research based on primary (archival) sources will greatly complement and enhance current knowledge about the role of education and social connectedness of patrons as well as artists and with that, about the complex reasons for the creation of the selected artworks in Slovenia in medieval and early modern times. It will be possible for the results of the project to be directly interconnected. This is especially true for new findings, which will be contributed by researching study trips, education and wider social integration of laymen, who, under the leadership of the clergy, worked in the field of art patronage in confraternities and guilds. Based on a large political and the usual importance of the clergy and the nobility at that time, the research will contribute greatly to a more comprehensive image of the late medieval and early modern society in the territory of Slovenia, especially of the groups that were tightly connected to art and the learned culture. A multilayered analysis of the membership of the most important societies of intellectuals in the territory of Slovenia and the research about their integration in artistic, intellectual and cultural currents of the wider area will contribute significantly to the understanding of the social, spiritual and intellectual background of the origins and influence of artworks that were created in Slovenia, and the movement of artworks and art trails on the crossroads of the Romance, Slavic and Germanic world. Without this kind of basic research that puts the man as the commissioner of artworks in the forefront, art historical research is deprived of numerous important findings. Without it, it is not possible to get to know and understand the complex relationship between an artwork and its commissioner and the wider context of time and space from which they originate. Therefore, in some cases, the influence of the study on the new research directions may even greatly exceed average expectations. It will be possible for the findings to be used by a number of other similar humanistic sciences. Because the majority of the project team members is also involved in pedagogical processes at universities, they will be able to regularly inform students of art history and history about new findings. Based on the high level of originality of the expected results, there is no doubt about the importance of these results for several humanistic sciences and about their long term influence on the research about this and other similar issues in Slovenia and abroad.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno