Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.04.00  Humanistika  Etnologija   

Koda Veda Področje
S220  Družboslovje  Kulturna antropologija, etnologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
Mladi, preživetvene prakse, ekonomija, podjetništvo, zagonski podjetnik, etika, oseba, prihodnost, upanje, negotovost, spodbujeni optimizem, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20004  dr. Tatiana Bajuk Senčar  Etnologija  Raziskovalec  2019 - 2023  176 
2.  04620  dr. Jurij Fikfak  Etnologija  Raziskovalec  2019 - 2023  375 
3.  30648  dr. Miha Kozorog  Antropologija  Vodja  2019 - 2023  290 
4.  20327  dr. Boštjan Kravanja  Antropologija  Raziskovalec  2019 - 2023  230 
5.  33466  dr. Maja Petrović-Šteger  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2023  139 
6.  27631  dr. Dan Podjed  Etnologija  Raziskovalec  2019 - 2023  644 
7.  24304  dr. Saša Poljak Istenič  Etnologija  Raziskovalec  2019 - 2023  452 
8.  21097  dr. Peter Simonič  Antropologija  Raziskovalec  2019 - 2023  383 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.953 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.913 
Povzetek
Šele pred kratkim so se v slovenskih medijih pojavile optimistične pripovedi o t. i. »mladih podjetnikih«, ki so z lastnimi idejami, znanji in zagnanostjo zmožni preživljati sebe in še koga. Mladi namreč pred zadnjo gospodarsko krizo (2008–2013) niso bili pripoznani kot samostojni subjekt podjetništva, ampak se je v ekonomiji govorilo predvsem o njihovem šolanju in možnostih zaposlitve, med krizo pa največ o visoki stopnji njihove brezposelnosti, neperspektivnosti delovnega trga in begu možganov. Izboljšanje gospodarskih kazalcev pa je zaznamovalo pospešeno ustvarjanje upanja, česar del je bilo tudi spodbujanje mladinskega podjetništva in pospešena raba oznake »mladi podjetnik«. Ti so predmet raziskave predloženega projekta. Projekt se navdihuje pri klasičnih delih evropske etnologije o etičnih in ekonomskih učinkih nastanka novih družbenih razredov in skupin v evropskih družbah ter pri sodobnih delih o oblikovanju vrednot v prehodnih, negotovih in z ekonomijo zaznamovanih časih. Čeprav so raziskave etike in ekonomije kot povezanih vprašanj pogoste, so se do zdaj redko navezovale na raziskovanje mladih. Tudi slovenska etnologija se je z ekonomskimi temami in preživetvenimi praksami že ukvarjala, a zgolj izjemoma kot z obliko samorefleksivnega delovanja. Namen projekta je tako zapolniti omenjeni vrzeli z obravnavo mladega podjetnika v Sloveniji kot zgodovinskega subjekta v specifičnih sodobnih (nad)nacionalnih družbenih, sistemskih, ekonomskih, medijsko-mnenjskih in etičnih okvirih ter kot ustvarjalca mladinske kulture s pripadajočo etično naravnanostjo. Razumeli ga bomo kot etično osebo, zato se bo osredinil na procese osebnega (samo)oblikovanja ter dejavnike, ki posameznike usmerjajo v podjetniško delovanje in oblikujejo njihovo kulturo, ki naj bi učinkovala na širšo slovensko družbo. V sinhroni perspektivi bomo pozorni na izobraževanje na različnih ravneh, množične in družbene medije ter novonastale institucije in prostore za spodbujanje podjetništva. V historični perspektivi pa bo v središču zanimanja nedavna ekonomska in moralna kriza, ki je povzročila povečano brezposelnost mladih in zatrla njihove vizije o dolgoročni eksistenčni prihodnosti, hkrati pa jih je spodbudila k razmislekom o podjetništvu in k samozaposlovanju, kar je ob »zgodbah o uspehu« nadobudnih posameznikov ustvarjalo »čas spodbujenega optimizma«. Cilj projekta je torej etnografsko preučiti nastajanje in tvornost zgodovinsko novega subjekta v Sloveniji v izrazito prehodnem in negotovem času, ki pa ga spremljata pospešeno ustvarjanje in širjenje optimističnih življenjskih zgodb izjemnih posameznikov, ki naj bi bili družbeni vzorniki. Ob teoretskih premislekih sodobnih teorij etike in oblikovanja osebnosti bomo analizirali življenjske zgodbe mladih podjetnikov in delovanje podjetniških prostorov v Ljubljani, Mariboru in manjših slovenskih krajih; podjetništvo v osnovnem in srednješolskem izobraževanju ter akademske podjetniške inkubatorje; različne diskurze z upoštevanjem spolnih vidikov podjetništva mladih; in podjetniško etiko v historični perspektivi. Rezultate projekta bomo sproti predstavljali akademski in splošni javnosti, predvsem na skupni delavnici s preučevanimi podjetniki, na mednarodnem seminarju, konferencah in simpozijih ter z znanstvenimi objavami v referenčnih revijah in zaključnem zborniku. Raziskava bo prispevala k razvoju slovenske etnologije predvsem z razvijanjem področij raziskav, ki so bila zapostavljena, kot so samorefleksija preživetvenih praks, mladi in etika; s postavitvijo etnologije ob bok družboslovnim vedam s primatom v raziskovanju ekonomije; in z umeščanjem slovenskih primerov v mednarodno literaturo. Razumevanje nastajajočega subjekta in z njim povezanih oblik družbenosti ponuja daljnosežne možnosti za kritične aplikativne politike. Pričakovati je, da bodo rezultati koristili predvsem ustvarjalcem strategij in ukrepov za spodbujanje podjetništva, hkrati pa bodo lahko v navdih mladim.
Pomen za razvoj znanosti
Cilji raziskave: 1. 1. Okrepiti področje raziskav ekonomije in preživetvenih načinov in strategij v slovenski etnologiji. 2. 2. Prispevati pionirsko etnografsko razumevanje novega, nastajajočega zgodovinskega subjekta, »mladega podjetnika« v Sloveniji. S tem želimo tudi okrepiti položaj etnologije glede na druge družboslovne vede, ki si na družbeno pomembnem področju ekonomije prisvajajo primat (npr. ekonomska veda). 3. 3. Izboljšati razumevanje specifik sodobnega časa v Sloveniji, tudi z upoštevanjem njene preteklosti in vizij ter ustvarjanja njene prihodnosti. Kot posebej plodna za raziskovanje in razpravo se nam kaže ideja o ambivalentnosti časa, ki ga zaznamujeta tako občutek krize kot družbeno spodbujanje optimizma. 4. 4. Odpreti razpravo o etiki in oblikovanju osebe z umeščanjem slovenskih primerov v mednarodno literaturo in poskrbeti za dvosmerni pretok znanja na tem področju, saj menimo, da mladi podjetniki omogočajo kakovostno razpravo o vprašanjih, ki jih načenjajo uveljavljeni avtorji, kot so Michael Lambek, Veena Das, James Laidlaw, Aleksej Jurčak idr. 5. 5. Znova spodbuditi etnološko zanimanje za mlade, ki so že dlje časa v senci etnoloških prizadevanj.   Izvirnost pričakovanih rezultatov: Pričakovani rezultati bodo za slovensko etnologijo izvirni zaradi naslednjih značilnosti stanja vede: 1. 1. Opazen zaton raziskovanja ekonomije na račun raziskav dediščine, folklore, ritualov in ekologije. 2. 2. Redkost raziskav mladih ter pomanjkanje razumevanja generacij in medgeneracijskih odnosov. 3. 3. Večja afiniteta do preteklosti kot pa do sodobnosti in prihodnosti. 4. 4. Pomanjkanje uvajanja povsem novih etnoloških vprašanj iz mednarodne literature o etiki in oblikovanju osebnosti. Pričakovani rezultati bodo izvirni tudi z vidika drugih znanstvenih disciplin, saj etnografskega – tj. kompleksnega, podrobnega in z upoštevanjem akterske perspektive – razumevanja sodobnih mladih (podjetnikov) v Sloveniji še nimamo. Za mednarodno etnologijo pa bodo rezultati izvirni, ker je etnoloških in antropoloških raziskav Slovenije nasploh zelo malo.   Relevantnost in potencialni vpliv rezultatov: Pričakovani rezultati bodo relevantni za širšo znanost in slovensko družbo zaradi etnografskega portretiranja tistega subjekta, ki mu sodobna slovenska in globalna družba ter posamezne znanstvene discipline (npr. ekonomija, psihologija) pripisujejo pomemben status. V tem kontekstu bo etnologija prispevala rezultate, ki bodo odmevali izven njenih znanstvenih okvirov, in sicer tako v vedah, ki se neposredno ukvarjajo s podjetniki (ekonomska veda), kot v tistih, ki se ukvarjajo z načini oblikovanja osebnosti (sociologija, filozofija, psihologija itd.). Rezultati bodo družbeno odmevni, saj »mladi podjetnik« danes nastopa kot pozitivni družbeni zgled. Razumevanje nastajajočega subjekta in z njim povezanih oblik družbenosti torej ponuja daljnosežne možnosti za kritične aplikativne politike.
Pomen za razvoj Slovenije
Objectives of the proposed research: 1. To strengthen research of economy and livelihood strategies within Slovenian ethnology. 2. To contribute a pioneering ethnographic understanding of the emerging historical subject of “the young entrepreneur” in Slovenia. By this, we intend to improve the position of ethnology relative to other social sciences, which are appropriating leading position in the socially significant areas (e.g. economic science). 3. To further our understanding of the particulars of modern times in Slovenia including taking into account its past, as well as the visions and creation of its future. We believe the idea of ambivalence of time, which is marked by both a sense of crisis and encouragement of optimism, will prove particularly fruitful in our research and discussion. 4. To expand the discussion of ethics and personality formation by contributing Slovenian examples to international literature and ensure a mutual exchange of knowledge in this field, because we believe that young entrepreneurs prompt a high-level debate on questions, which have been posed by established authors, such as M. Lambek, V. Das, J. Laidlaw, A. Yurchak. 5. To kindle renewed ethnological interest in youth, which long stood outside the scope of ethnological endeavours.   Originality of the expected results: The expected results will be original in Slovenian ethnology due to the following characteristics of the state of the discipline: 1. 1. A notable decline in the research of economy in favour of the research of heritage, folklore, rituals, and ecology. 2. 2. A scarcity of research on youth and lack of understanding of generations and intergenerational relations. 3. 3. Increased affinity for the past in relation to the present and future. 4. 4. The lacking induction of entirely new ethnological questions from international literature on ethics and personhood. The expected results will also be original from the viewpoint of other scientific disciplines, because there is as yet no ethnographic understanding in Slovenia of present-day young people that would be sufficiently complex, detailed, incorporating the perspective of the agent. In terms of international ethnology, the results will be original, because there exists very little ethnological research of Slovenia.   Potential impact of the results: The expected results will be relevant to the general public in Slovenia, because they will portray the subject to which Slovenian and global society attribute important status. In this context, ethnology will contribute results, which will reverberate outside its scientific dominion, such as in disciplines studying entrepreneurs directly (economic science) as well as those concerned with various modes of personality formation (sociology, philosophy, psychology etc.). The results will garner social response, as today “the young entrepreneur” is perceived as a positive social role model. The understanding of this emerging subject therefore lend long-term prospects for critical applied policies.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno