Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Družbene funkcije pravljic

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.06.00  Humanistika  Kulturologija   

Koda Veda Področje
H315  Humanistične vede  Estetika 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Ključne besede
pravljice, pripovedke, ljudska kultura, izgradnja naroda, socialistični realizem
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  53252  Arnela Abdić    Tehnični sodelavec  2020 - 2022 
2.  51354  dr. Paul David Crowther  Filozofija  Raziskovalec  2019 - 2022  20 
3.  10728  dr. Darko Darovec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2019 - 2022  513 
4.  54390  dr. Marjan Horvat  Sociologija  Raziskovalec  2022  368 
5.  51825  dr. Claudio Povolo  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2019 - 2022  58 
6.  14711  dr. Cirila Toplak  Politične vede  Raziskovalec  2019 - 2022  308 
7.  29337  dr. Polona Tratnik  Filozofija  Vodja  2019 - 2022  371 
8.  06910  dr. Verena Vidrih Perko  Arheologija  Raziskovalec  2019 - 2022  467 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0433  ALMA MATER EUROPAEA - FAKULTETA ZA HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, LJUBLJANA  Ljubljana  5606438000  3.048 
2.  3344  Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja  Marezige  6292577  1.574 
Povzetek
Raziskava je osredotočena na družbene funkcije ljudskih pravljic. Ukvarja se s politično vlogo ljudskih pripovedi in njihovo vlogo pri vzpostavljanju družbenega reda. Poseben poudarek te raziskave je na območju Slovenije, ki ima zgodovino pripadanja različnim političnim zvezam in ambicij za izgradnjo naroda. Raziskava si prizadeva ugotoviti, kako se politični, gospodarski in verski odnosi med ljudmi v tej regiji pojavljajo v ljudskih pripovedih in kako se odražajo določene zgodovinske okoliščine tega obdobja. Preučevala se bodo prizadevanja prevladujočega ljudstva, da bi doseglo določeno raven politične in ekonomske avtonomije, vzpostavilo nevsiljeni družbeni red z namenom zunanjega prepoznanja in se ustanovilo kot narod. Cilj je preučiti funkcijo ljudskih pravljic v procesih izgradnje naroda in za vzpostavitev družbenega in političnega reda. Po eni strani bo preučena politična funkcija junaških pravljic, z ozirom na njihovo funkcijo v procesu izgradnje narodne identitete, kot mehanizem za vzpostavljanje meje in njihov pomen za izgradnjo obrambne drže. Po drugi strani se bo raziskava osredotočila na »klasične« vseevropske pravljice, ki so že stoletja krožile po Evropi in ki so bile proizvedene v unikatnih enačicah znotraj konteksta socializma, ko so, kot »neherojske« pravljice, predstavljale navadne ljudi v njihovem prizadevanju za pravično družbo. Namen je preučiti pravljice kot kulturne formacije z določenimi oblikami vključitev in izključitev. Raziskava bo izvirno prispevala k prepoznanju pravljic kot matric, katerih vsaka posamična izdaja se prilagaja danim ideološkim in družbenopolitičnim okoliščinam. Raziskava bo osvetlila, kako režimi proizvodnje pogojujejo vpisana ideološka nagnjenja in izbrise, kot so ti odvisni tudi od predvidene publike. V tem oziru bodo ljudske pravljice raziskovane kot popularni žanr, ki deluje podobno kot kulturna industrija. Raziskava je temelji na kulturologiji in je močno interdisciplinarno zasidrana. Sodi v okvir raziskovalnega programa ARRS Raziskave kulturnih formacij, katerega glavni raziskovalec je vodja projekta, Polona Tratnik (pod njenim vodstvom je bil program ravno podaljšan do leta 2024, na podlagi uspešne vloge pri ARRS). Projekt se spoprime s predmetom ljudskih pravljic, ki jih tradicionalno proučujejo folkloristi in literarna teorija, inovativno, z orodji kritične teorije družbe, filozofije kulture, semiologije, strukturalizma in komunikologije, z občutnim upoštevanjem družbenega konteksta produkcije in recepcije, kulturne in politične zgodovine. Izkušeni raziskovalci v teh disciplinah s številnimi uspešno zaključenimi nacionalnimi in mednarodnimi projekti, kot sta Marie Skłodowska-Curie in Fulbrightove štipendiji, mednarodno priznani, z močnimi znanstvenimi objavami (Tratnik – 8 monografij, Crowther – 17 monografij, Darovec – 15 monografij), zagotavljajo izvedljivost. Gre za prvo poglobljeno raziskavo o političnih funkcijah ljudskih pravljic, zlasti o njihovi funkciji za procese izgradnje narodov, in prvo raziskavo o socialnih funkcijah variant klasičnih pravljic v žanru socialističnega realizma. Posledično bo projekt, z osvetljevanjem teh vidikov, pokazal, da so ljudske pripovedi pomembno sredstvo za preučevanje političnega konteksta, v katerem se pojavljajo. Raziskava bo zagotovila rezultate za uveljavljeno akademsko javnost in študente, pa tudi za širšo javnost, ki ohranja zanimanje za različne vrste zgodb: dve monografiji z uveljavljenimi založbami, eno avtorsko in eno z zbranimi študijami, dve mednarodni konferenci, pet recenziranih člankov v revijah z močnim faktorjem vpliva in študij predmet. Raziskava ima pomemben politični pomen, saj je skladna s politikami in strategijami EU, ki skrbijo za ohranjaje kulturne dediščine ter evropsko identiteto in raznolikost.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskava bo zagotovila številne izvirne poglede na temo ljudskih pripovedi s tem, da bo k njim pristopala na način, da bo pozorna na kontekst njihove produkcije in sprejema, na določene družbeno-politične okoliščine in na to, da se jih preučuje interdisciplinarno. Projekt prispeva nov pristop k študiju pravljic, ki osvetljuje družbeno-politični kontekst, pa tudi resnično utrjuje zavedanje, da ni začetne ali izvirne različice pravljice, kar problematizira folkloristični pristop (zlasti delo klasifikacije po motivih). Obenem nas bo ozavestil, da je vsaka izdaja edinstvena in da nas bogati, če iščeno verzije, ki so se pojavile na krajih, ki niso bili in niso v središču svetovne pozornosti. To prispeva h kritiki še vedno zelo prisotne kulturne hegemonije in poziva k ponovnemu razmisleku o njej. Osvetljuje tudi edinstvene različice znanih zgodb in s tem ljudsko kulturo regij, ki jih globalna javnost ne pozna. Nadalje prinaša nova pojmovanja avtorstva in ljudske dediščine ter tako spodbuja ponoven razmislek o vprašanjih izvirnosti in tradiciji. Zaradi prepoznanja pravljic kot matric, bo projekt pokazal, kako distribucija čutnega razmejuje oblike vključevanja in izključevanja v skupnosti. Zgodbe, ki krožijo v skupnostih, govorijo o ljudeh, vendar tudi govorijo ljudem. Raziskava bo obravnavala ljudske pripovedi kot izobraževalno orodje in še pomembneje, predstavila jih bo kot politično orodje. Nadaljnje raziskave bodo možne na podlagi ugotovitev te raziskave, namreč da se ljudske pripovedi razume kot sredstva za razumevanje političnega konteksta, v katerem se pojavljajo. V okviru aktualnih raziskav o procesih izgradnje narodov bo ta projekt pionirska raziskava s poudarjanjem političnega pomena ljudskih pripovedi. To bo omogočilo nadaljnje raziskovanje političnih funkcij ljudskih pripovedi v različnih starostnih obdobjih in različnih geopolitičnih kontekstih. Projekt bo predstavil ljudske zgodbe kot vrsto popularnega medija, ki je užival večjo ali manjšo ter različno priljubljenost za različna občinstva. Projekt bo pokazal, da so bile ljudske pripovedi zelo pomemben medij za odraslo večinsko prebivalstvo in so izpolnjevale tiste družbene funkcije, ki se danes izpolnjujejo s priljubljenimi filmi in televizijskimi novelami. To prepoznanje povezuje sodobne popularne elektronske medije s starodavnimi načini sporočanja zgodb in poučnih sporočil. S tem je zagotovljena podlaga za nadaljnje raziskovanje povezav med ljudskimi pripovedmi in pripovedmi, skomunicanimi prek novejših medijev. Posebej je znanstveno dragoceno, da projekt osvetljuje specifično kulturno zgodovino Slovenije in kulturne produkte, ki jih mlajše generacije vedno manj poznajo in so še manj znane na mednarodni ravni. Projekt prispeva k raziskovanju slovenske nematerialne kulturne dediščine in poziva k njenim nadaljnjim raziskavam.
Pomen za razvoj Slovenije
The research will assure several original perspectives on the subject of folk tales with approaching them in the way to pay attention to the context of their production and reception, to the particular sociopolitical circumstances, and with studying them interdisciplinary. The project contributes new approach to studying fairy tales, which illuminates the socio-political context, but also really consolidates the awareness, that there is no initial or the original version of the fairy tale, which problematizes the folklorist approach (particularly the work of classification according to the motive). At the same time the project will make aware, that each edition is unique and it is enriching to search for versions that appeared in places, which have not been in the center of world’s attention. This contributes a critique of still very present cultural hegemony and invites for its re-consideration. It also enlightens unique variants of known tales and thus the folk culture of regions not known to the global public. It further brings new conceptions of authorship and folk heritage and thus stimulates re-thinking of the issues of originality and tradition. Because of the recognition of the tales as matrixes, the project will show, how the distribution of the sensible delimits forms of inclusion and exclusion in a community. Tales that circulate in communities, speak about the people, but they also speak to the people. The research will discuss folk tales as educational tool, and more importantly, it will present them as a political tool. Further research will be possible based on the findings of this research, with considering folk tales as means for comprehending the political context, in which they appear. Within the context of the actual research on nation building processes, this project will be a pioneering research with enlightening the political relevance of folk tales. This will enable further research of the political functions of folk tales in different ages and different geopolitical contexts. The project will present folk tales as a sort of popular medium, which has enjoyed more or less and different sort of popularity for different audiences. The project will show that folk tales used to be a very relevant medium for the adult majority of population and have fulfilled those social functions that are today fulfilled with popular movies and TV-novellas. This recognition links the actual popular electronic media with the ancient modes of communicating tales and instructive messages. This assures grounds for further research of the connections between folk tales and tales communicated in newer media. Particularly scientifically valuable is that the project illuminates the specific cultural history of Slovenia and the cultural products that the younger generations are less and less familiar with and that is even less known internationally. The project contributes to the exploration of the Slovenian intangible cultural heritage and invites to do further research on it.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno