Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Ekotehnološki 1D nanomateriali: sinteza in karakterizacija 1D titanatnih nanomaterialov z dodatki ionov kovin prehoda

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.02  Tehnika  Materiali  Kovinski materiali 

Koda Veda Področje
P260  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lstnosti, supraprevodniki, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 
P250  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje 
P352  Naravoslovno-matematične vede  Površinska kemija in kemija tankih plasti 
P401  Naravoslovno-matematične vede  Elektrokemija 
T140  Tehnološke vede  Energijske raziskave 
T152  Tehnološke vede  Kompozitni materiali 
Ključne besede
nanotehnologija, 1D nanomateriali, hranjenje energije, sinteza, kataliza, adsorpcija, elektronska mikroskopija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  14080  dr. Denis Arčon  Fizika  Raziskovalec  2007 - 2009  579 
2.  22482  mag. Goran Bobojević  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2007 - 2008  12 
3.  03937  dr. Miran Čeh  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2010  636 
4.  19277  dr. Robert Dominko  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2010  702 
5.  00582  dr. Miran Gaberšček  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2009  871 
6.  18272  dr. Alan Gregorovič  Fizika  Raziskovalec  2007 - 2010  99 
7.  26465  dr. Matej Pregelj  Fizika  Mladi raziskovalec  2007 - 2010  125 
8.  19030  dr. Sašo Šturm  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2010  584 
9.  18274  dr. Polona Umek  Kemija  Vodja  2007 - 2010  320 
10.  07527  dr. Boštjan Zalar  Fizika  Raziskovalec  2007 - 2009  312 
11.  21558  dr. Andrej Zorko  Fizika  Raziskovalec  2007 - 2009  276 
12.  26026  dr. Blaž Zupančič  Fizika  Mladi raziskovalec  2007 - 2010  46 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  20.825 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  85.611 
Povzetek
Namen predlaganega projekta so razvoj in raziskave dopiranih eno-dimenzionalnih (1D) titanatnih nanomaterialov primernih za uporabo v aplikacijah s področja varovanja okolja, kot so na primer odstranjevanje okolju nevarnih polutantov iz odpadnih vod, kontrolirano adsorbcijo nekaterih toplogrednih plinov in do okolja prijaznejšo rabe energije v obliki litij-ionskih baterij. Dopirane 1D titanatne nanostrukture bomo sintetizirali po dveh različnih poteh in sicer in situ, to pomeni, da bomo kot izhodno komponentu uporabili že s prehodnimi kovinami (Cu2+, Co2+, …) dopirano antasno obliko TiO2 in ''ex situ'' kar pomeni, da bomo dopirane materiale pripravili z ionsko izmenjavo kationov na že sintetiziranih titanatnih nanomaterialih z 1D morfologijo, kot na primer nanocevkah, nanopasovih in nanožičkah. Pred adsorbcijo plinov in transportom litija bomo pripravljene materiale karakterizirali s termičnimi (TGA/DSC) in mikroskopskimi (TEM, SEM, HRTEM) tehnikami. Detaljno strukturo na pripravljenih 1D nanomaterialih bomo študirali z difrakcijo rentgenskih žarkov (XRD) in visokolčjivostnim presevnim mikroskopom v (HRTEM + EELS). Z-kontrast (HAADF-STEM) mikroskopija nam bo omogočila istočasen vpogled v kristalno strukturo in kemijsko sestavo pripravljenih materialov na atomarnem nivoju. Lokalno okolico ionov prehodnih kovin bomo opazovali tudi posredno z dvema resonančnima tehnikama; elektronsko (EPR) in nuklearno magnetne resonanco (NMR). Končni cilj predlaganih raziskav je poleg sinteze novih 1D dopiranih titanatnih sistemov predvsem razumevanje vpliva ionov prehodnih kovin in njihove koncentracije na adsorpcijske lastnosti, na možne katalitske lastnosti (razgradnja) pri adsorpciji različnih toplogrednih plinov in na transport in interkalacijo litija v litij ionskih baterijah. V okviru projekta bo potekala tudi primerjava rezultatov dobljenih pri raziskavah lokalne okolice ionov prehodnih kovin z resonančnimi in mikroskopskimi tehnikami.
Pomen za razvoj znanosti
Po objavi T. Kasuge o sintezi natrij-titanatnih nanocevk v reviji Advanced Materials leta 1999 so pričele potekati intenzivne raziskave titanatnih nanomaterialov. Do sedaj so se titanatni nanomateriali pokazali kot perspektivni za hranjenje energije v obliki Li ionskih baterij, pri fotokemijskem razpadu nekaterih organskih spojin in pri katalitskih pretvorbah nekaterih toplogrednih plinov. V nekatere od teh raziskav se je uspešno vključila tudi projektna skupina. V okviru projekta smo prišli do naslednjih spoznanj (odkritij), ki so pomembni z vidika nadaljnega razvoja znanosti s področja novih titanatnih nanomaterialov: •vrsta iona dopanta vpliva na končno morfologija natrij-titanatnih nanostruktur. Tako v primeru dopiranja z Cu2+ nismo uspeli sintetizirati natrij-titanatnih nanopasov dopiranih z Cu2+, prisotnost Cr3+ pa na primer po drugi strani ni vplivala na morfologijo nastalih struktur pri danih reakcijskih pogojih. Pri dopiranju in situ z Cu2+ in Ag+ pri 135 oC, to je pri temperaturi pri kateri običajno zrastejo nanocevke smo v tem primeru zrastli natrij-titanatne nanostrukture sestalvjene iz 3-5 plasti, ki so deloma zavite •prisotnost ionov dopanta (v primeru Cr3+ in Mn2+) zviša reakcijsko temperatruro pri kateri poteka sinteza natrij-titanatnih nanopasov dopiranih z ioni Cr3+ iz 175 na 195 oC •da pri in situ dopiranju z Co2+ na površini natrij-titanatnih nanopasov zrastejo nanodelci dimenzij ?5x20 nm v katerih je vsebnost iona dopanta večja kot v nanopasovih •vsebnosti ionov Na+ vpliva na antibakterijske lasntosti titanatnih nanocevk in sicer se z manjšo vsebnostjo ionov Na+ antibakterijske lastnosti izboljšajo •pri in situ dopiranju se del ionov dopantov (Cu2+, Cr3+, Co2+, Mn2+) vgradi na mesta Ti4+ v titanatni matriki. To smo dokazali z različnimi karakterizacijskimi tehnikami (EPR, HAADF-STEM (+EELS), TXM, EXAFS, meritve katodoluminiscence) •prisotnost nekaterih ionov dopantov (Co2+) spremeni magnetne lastnosti natrij-titanatnih nanostruktur •pri dopiranju z ioni Ag+ pod hidrotermalnimi v alakalnem se ioni Ag+ reducirajo do Ag?. Nastali srebrovi nanodelci imajo premer pod 5 nm. •uporaba ESEEM tehnike (electron spin echo envelope modulation): tehniko smo prilagodili za študij koordinacije ionov dopantov v dopiranih titanatnih nanostrukturah (pomembno pri in situ študiji adsorpcije). Za globje razumevanje rezlultatov smo razvili ustrezno programsko opremo. •na NO2 adsropcijo v največji meri vpliva morfologija (večja specifična površino) medtem ko na zmožnost katalize razpada NO2 pa struktura. Najboljše rezultate so v tem pogledu dali ex situ dopirane strukture natrij-titanantih nanopasov na katerih površini so zrastli nanodelci CuO, medtem, ko prisotnost različnih ionov dopantov v strukturah z isto morfologijo ni bistveno vplivala na adsorpcijo NO2. •obloga iz SiO2 prepreči razpad protonirane oblike titanatnih nanocevk pri segrevanju nad 400 ?C pri čemer se protoniran titanat pretvori v TiO2 v anatazni obliki. Ohranitev morfologije nato bistveno izboljša izkoristek in delovanje Li-ionske baterije.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt je z vidika razvoja Slovenije pomemben iz več vidikov: •sinteze novih materialov z izboljšanimi lastnostmi za adsorpcijo, pri katalizi in hranjenju energije kar predstavlja priložnost za razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo (filtri, adsorpcijska sredstva, baterije, materiali z izboljšanimi AB lastnostmi). •izobraževanja mladih kadrov (mladi raziskovalci in tudi delo preko študentskega servisa študentov višjih letnikov kemije) in pridobivanje novih znanj: -mladi raziskovalci, Matej Pregelj in Tone Potočnik (mentor doc. dr. Denis Arčon) in Boštjan Erjavec (mentor dr. Robert Dominko) so/bodo del svojega doktorskega dela naredili na raziskavah titanatnih nanomaterialov. -za potrebe projekta smo navezali stike z različnimi skupinami, ki za karakterizacijo materialov uporabljajo tehnike, ki jih pri nas ne (katodoluminscenca, TXM, high resolution HAADF-STEM (+EELS) s katerimi so se seznanili tudi mladi raziskovalci in so si tako razširili obzorja. •posrednega prenosa znanja v industrijo: dodiplomski in podiplomski študentje se bodo po končanem usposabljanju zaposlili v industriji, kjer bodo posredno uporabili znanje pridobljenu v okviru projekta. Diplomantka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Anja Sirk, katere komenorica sem bila pri diplomskem delu, je pred zaključkom študija delala preko študentskega servisa na tematiki sinteze in karakterizacije natrij titanatnih in MnO2 nanomaterialov. Na podlagi pridobljenih znanj je diplomantka nato takoj po zagovoru diplomskega dela dobila službo v podjetju, ki se ukvarja z izdelavo baterij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno