Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Biodiverziteta

Obdobja
01. januar 2009 - 31. december 2012
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   
1.05.00  Naravoslovje  Biokemija in molekularna biologija   

Koda Veda Področje
B5   Biomedicinske vede  B5  

Koda Veda Področje
1.06  Naravoslovne vede  Biologija 
Ključne besede
biodiverziteta, ekofiziologija, komunikacija, senzorični sistemi, bioklima, taksonomija, morfometrija, filogeografija, kulturne rastline, oljkarstvo, kemija oljčnega olja, molekulrani markerji, sukcesija, alelopatija, floristika, favnistika, biogeografija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32682  dr. Katja Adam  Biologija  Mladi raziskovalec  2012  106 
2.  12183  dr. Jana Ambrožič Dolinšek  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  294 
3.  20038  dr. Dunja Bandelj  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  276 
4.  32571  dr. Alenka Baruca Arbeiter  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  127 
5.  31773  dr. Josef Bryja  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2012  91 
6.  24375  dr. Elena Bužan  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  366 
7.  03517  dr. Dušan Devetak  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  500 
8.  30863  dr. Matjaž Hladnik  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2012  93 
9.  32728  dr. Danijel Ivajnšič  Biologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  187 
10.  13134  dr. Franc Janžekovič  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  530 
11.  28499  dr. Jure Jugovic  Biologija  Raziskovalec  2012  131 
12.  10352  dr. Mitja Kaligarič  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  699 
13.  31960  dr. Vesna Klokočovnik  Biologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  122 
14.  33275  dr. Toni Koren    Mladi raziskovalec  2010 - 2012  92 
15.  09211  dr. Boris Kryštufek  Biologija  Vodja  2009 - 2012  1.013 
16.  16402  dr. Saška Lipovšek  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2009 - 2012  192 
17.  30862  dr. Tjaša Marolt  Kemija  Mladi raziskovalec  2012  11 
18.  31772  dr. Pavel Munclinger  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2012  32 
19.  13133  dr. Tone Novak  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  393 
20.  28407  dr. Nataša Pipenbaher  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  116 
21.  27613  dr. Maja Podgornik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  208 
22.  14455  dr. Andrej Sovinc  Biologija  Raziskovalec  2012  262 
23.  24674  dr. Nina Šajna  Biologija  Raziskovalec  2012  260 
24.  19562  dr. Sonja Škornik  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  355 
25.  13962  dr. Andrej Šorgo  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2012  767 
26.  14279  dr. Janja Trček  Biotehnologija  Raziskovalec  2012  196 
27.  17107  dr. Irma Vuk  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2012  90 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.870 
2.  2547  Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko  Maribor  5089638051  18.016 
Povzetek
- Proučujemo taksonomije in zoogeografijo sesalcev vzhodnega Sredozemlja s poudarkom na Balkanskem polotoku, v Anatoliji in na Cipru. V Južni Afriki se usmerjamo v biodiverziteto sesalcev dveh ekosistemov: nižinskega grmiščnega in afromontanskega gozda. Raziskave vključujejo nivoje od taksonomije izbranih skupin do ekologije združb. - Raziskave biologije in ekofiziologije artropodov vključujejo študij komunikacije in fizioloških adaptacij na posebne razmere. - Raziskave biodiverzitetnih procesov potekajo na sekundarni sukcesiji in alaleopatiji. Modelna skupina so sredozemska travišča. - Raziskave na področju oljkarstva so usmerjene v izboljšanje tehnologije pridelave oljčnih olj. Vzpostavljamo lasten nasadavtohtonih sort oljke slovenske Istre. Z namenom selekcije odpornih sort na kasnejše pozebe proučujemo molekularne markerje. - Dolgoročni monitoring navadnega polha (Glis glis) in odziv populacije na dinamiko ekosistema, ki ga generirajo dogodki ene same ključne vrste (bukve Fagus sylvaticus).
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program je usmerjen v biodiverzitetne vzorce in procese v jugovzhodni Evropi. Za to območje je značilno: 1. da je glavna vroča točka biodiverzitete na celini; 2. biodiverziteta območja je v Evropi najslabše proučena; 3. tekom zadnjih dveh milijonov let je bila jugovzhodna Evropa najpomembnejši ledenodobni refugij na celini; 4. zaradi velike topografske diverzitete je bilo v jugovzhodni Evropi več manjših refugijev; ledenodobni refugiji predstavljajo območja velike okoljske stabilnosti, zato so v pričakovanih globalnih klimatskih spremembah potencialno pomembna za dolgoročno ohranjanje biodiverzitete. Relevantnost predlaganega programa je v pridobivanju novih znanstvenih podatkov o biodiverziteti balkanskega ledenedobnega zatočišča, še prav posebej pa sredozemske Slovenije. Dejavnosti v okviru programa sodijo v 1. prioritetni sklop področja raziskav (Raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovost in varnost živil ter trajnostnega razvoja) dokumenta Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008. Nadaljnje raziskave biodiverzitete Slovenije in jugovzhodne Evrope so nujne zaradi zagotavljanja ustrezne znanstvene informacije, ki je bistvena pri določanju varstvenih prioritet in za razvoj ustreznega upravljanja s ciljem ohranjanja biodiverzitete. Molekularna orodja so neobhodna v vsaki biodiverzitetni raziskavi, v programu pa bodo integrirane v večje število raziskovalnih področij
Pomen za razvoj Slovenije
Dejavnosti v sklopu programa sodijo v 1. prioritetni sklop področja raziskav (Raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovost in varnost živil ter trajnostnega razvoja) in v 2. prioritetni sklop (Raziskave Tehnologij informacijske družbe, ki vključujejo človečke vire, socialno kohezijo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine v povezavi z informacijskimi tehnologijami; ohranjanje naravne dediščine) dokumenta Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008, v Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (NSNRP), Resolucijo o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (ReNRRP) in Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 (NSRO). Strategija varstva narave Republike Slovenije prepoznava glavne grožnje biodiverziteti v intenziviranju kmetijske proizvodnje, širjenju urbanizacije, industrijskem in transportnem omrežju, povečani poluciji in rabi zemljišč in naravnih virov v turizmu. Vrste izumirajo kot posledica navedenih groženj zaradi degradacije in uničevanja habitatov. Preprečitev nadaljnjega zmanjševanja vrstne diverzitete je prepoznana kot bistven ukrep za zagotovitev delovanja ekosistemov. Strategija se tako usmerja na avtohtone vrste in daje poudarek ohranjanju njihove genetske diverzitete. Takšen pristop seveda zahteva ustrezno znanstveno osnovo. Reforme kmetijske politike, zapisane v Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja 2007-2013 (NSNRP) spodbujajo večjo tržno naravnanost, konkurenčnost in diverzifikacijo kmetijstva. Študije trga in dolgoročnega razvoja posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil so potrdile tržni potencial za posebne kmetijske pridelke v Sloveniji. Poleg doseganja ciljev 1. osi, pa se z gojenjem domačih sort nedvoumno dotaknemo tudi 2. prednostne naloge: Ohranjanje kulturne krajine in varovanje okolja, katere cilji so ohranjanje in vzdrževanje kulturne krajine, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter varovanje okolja. Vinska trta, oljka in figa ustvarjajo značilno prepoznaven sredozemski prostor, kar krepi turistični potencial. Zaradi tradicionalnosti gojenja bi bilo potrebno ohraniti avtohtone in tradicionalne sorte, kar se uvršča med operativne cilje ukrepa spodbujanja okolju prijaznih kmetijskih praks. S tem utemeljujemo relevantnost raziskav za Slovenijo, kar je tudi v soglasju z Resolucijo o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (ReNRRP) in Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007-2013 (NSRO). Tematika je skladna tudi z usmeritvami nacionalne prehranske politike (Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike v obdobju 2005-2010). Skupno vsem stebrom je izboljšanje gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijstva, prilagoditev zahtevam trga, spodbujanje alternativnih virov dohodka na kmetijah. Revitalizacija gojenja domačih sort na območju Istre je v skladu z ukrepi prednostnih nalog, saj spodbuja diverzifikacijo kmetijstva, je okolju prijazna in lahko prispeva k ustvarjanju ekonomsko stabilnejših gospodarstev zaradi uvajanja nove dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pričakuje pa se tudi večanje posebnih kmetijskih pridelkov in njihovo vključevanje v turizem. Ohranjanje biodiverzitete je zahteva, ki izhaja iz mednarodnih (Konvencija o biološki raznovrstnosti, Svetovna strategija za ohranjanje narave, Skrb za Zemljo, Zemeljska listina) in nacionalnih dokumentov (Akcijski načrt ohranjanja biodiverzitete, Strategija varstva narave). Slovenski okoljski resor (Ministrstvo za okolje in prostor) je že nekajkrat javno izrazilo pripravljenost R Slovenije po večji aktivnosti pri ohranjanju biodiverzitete v jugovzhodni Evropi, kar bi bil lahko pomemben prispevek k integriranemu čezmejnemu sodelovanju pri ohranjanju biodiverzitete.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno