Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Management in informatizacija oskrbovalnih verig

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.02  Družboslovje  Ekonomija  Poslovne vede 

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
Management oskrbovalne verige, poslovna analitika, management znanja, management tveganj, poslovni procesi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28350  dr. Jure Erjavec  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  152 
2.  03158  dr. Mirko Gradišar  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  826 
3.  14990  dr. Aleš Groznik  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  607 
4.  15478  dr. Mojca Indihar Štemberger  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  613 
5.  24105  dr. Aleš Popovič  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  253 
6.  21258  Peter Roblek  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011 - 2014 
7.  33850  dr. Carlos Marques Silva  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014 
8.  23021  dr. Peter Trkman  Ekonomija  Vodja  2011 - 2014  380 
9.  13147  dr. Tomaž Turk  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  318 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.828 
Povzetek
V sodobnem svetu se konkurenca ne odvija med posameznimi organizacijami, temveč med posameznimi oskrbovalnimi verigami in drugimi medorganizacijskimi oblikami. Učinkovit management oskrbovalnih mrež postaja potencialno pomemben način ohranjanja konkurenčnih prednosti in izboljševanja učinkovitosti organizacij (Li, Ragu-Nathan, Ragu-Nathan, & Subba Rao, 2006; Trkman, Indihar Štemberger, Jaklič, & Groznik, 2007). Kljub temu pa razumevanje ključnih tveganj in vzrokov vpliva managementa oskrbovalne verige na uspešnost podjetja ter katera področja delovanja so najpomembnejša, še vedno ni popolno. Današnje konkurenčno okolje od organizacij namreč zahteva osredotočanje na njihove osnovne zmožnosti (Gupta, Woodside, Dubelaar, & Bradmore, 2009). Zaradi tega se večina organizacij vključuje v mreže z namenom pokrivanja pomožnih dejavnosti. Čeprav je pomen tesnega povezovanja v okviru oskrbovalnih verig splošno priznan, pa sodelovanje v praksi redko poteka brez težav, saj je ključno zaupanje, sodelovanje na ravni medorganizacijskih procesov, usklajenost tehnoloških rešitev in standardov med podjetji ter ustrezna delitev in uporaba informacij ter znanja. S tem je tesno povezano področje poslovne analitike v oskrbovalnih verigah. Poslovna analitika je obravnavana kot idealen način za izboljšanje procesa odločanja in posledično uspešnosti oskrbovalnih mrež. Osnovni problem je zato, kako ustrezno prilagoditi procese v oskrbovalni verigi za boljše zbiranje in izrabo informacij (denimo z uporabo poslovne analitike) in znanja v verigi ter kako meriti učinke teh prilagoditev. Tovrstno prilagajanje od podjetij dostikrat zahteva tudi spremembo poslovnega modela. Nadalje ostaja neodgovorjeno vprašanje, kako spodbuditi, omogočiti in meriti učinek integracije oskrbovalne verige ob hkratni strateški uporabi informacijske tehnologije. Poleg tega pa je ključen tudi management tveganj, ki lahko nastanejo zaradi zunanjih dejavnikov v okolju ali pa zaradi namernih dejanj ali napak v posameznih členih v verigi (Trkman & McCormack, 2009). Iz tega zato izhajajo štiri temeljna raziskovalna vprašanja predlaganega projekta: kateri pristopi za prenovo procesov v oskrbovalnih mrežah so najbolj primerni v posameznih okoliščinah in kdaj je poleg prenove procesov potreben tudi spremenjen poslovni modeli. katera področja managementa oskrbovalnih mrež so pomembna in potrebujejo podporo poslovne analitike. Raziskava bo identificirala področja, na katera se mora organizacija, ki se nahaja na posameznih nivojih procesne zrelosti, osredotočiti, da bo pridobila največjo korist. da bi lahko odgovorili za zgornji vprašanji je potrebno upravljati z izboljšavami, ki naj bi zagotavljale višjo uspešnost. Izziv predstavlja merjenje povečevanja učinkovitosti prenove poslovnih procesov in implementacije informacijskih sistemov ter simultanih sprememb v organizaciji in strategiji. Predlagana je nova simulacijska metoda za ocenjevanje prednosti izboljšav za različne tipe investicij v informatizacijo. ali je možno razviti okvir, ki bi omogočal identifikacijo, klasifikacijo in okvirno preprečevanje tveganj, povezanih s prenosom informacij in znanja v oskrbovalnih verigah. Pri managementu tveganj je namreč potreben razvoj novih okvirjev za klasifikacijo in obvladovanje tveganj, saj je bilo premalo pozornosti namenjeno tveganjem, ki nastajajo kot posledica deljenja informacij in znanja med podjetji. Metode dela bodo obsegale pregled in klasifikacijo obstoječe literature, nadgraditev obstoječe teorije z razvojem novih okvirov za management tveganj in vrednotenje investicij v informacijsko tehnologijo, študije primerov slovenskih in tujih oskrbovalnih verig, statistične analize (strukturni modeli) vzorca slovenskih in tujih podjetij in simulacije poslovnih procesov. Predlagane metode so dokazano primerne za uporabo pri raziskovanju managementa oskrbovalnih verig (Kotzab et al., 2005).
Pomen za razvoj znanosti
Pomen za razvoj znanosti na področju managementa in informatizacije oskrbovalnih verig je izjemen. Vodja in člani programske skupine so dosegli pomembne preboje na številnih področjih projekta. Raziskovalno delo na področju poslovnih modelov predstavlja izjemno pomembno teoretično podlago za ta koncept, hkrati pa koncept jasno razmeji od drugih sorodnih konceptov. Aplikacija spoznanj na panogo računalništva v oblaku predstavlja natančno teoretično analizo ene ključnih panog. Kakovost in deljenje informacij v oskrbovalnih verigah sta ključni za uspešnost podjetij v verigi. V projektu smo analizirali konkreten primer panoge cestnega transporta. Poleg študije primera pa smo (v sodelovanju s tujimi partnerji) izvedli tudi obsežno zbiranje podatkov o vplivu poslovne analitike (kot ustrezne uporabe teh informacij) na uspešnost poslovanja v različnih področjih SCOR modela ter na različnih stopnjah zrelosti procesov. Vendar pa je običajna predpostavka, da deljenje informacij in znanja v oskrbovalnih verigah vedno pripomore k boljšemu poslovanju, izjemno nevarna, saj lahko deljenje znanja in zloraba tega deljenja pomembno ogrozi podjetje ali oskrbovalno verigo. Ta tematika v literaturi predhodno ni bila ustrezno obravnavana. Zato smo v okviru našega projekta veliko pozornosti namenili tveganjem, povezanim z deljenjem znanja. Pripravili smo teoretično podlago za to področje na osnovi teorije transackijskih stroškov in teorije znanja ter to teoretično podlago uporabili za razvoj konceptualnega okvira za identifikacijo, management in analizo vpliva tveganj v oskrbovalni verigi na poslovanje posameznega podjetja in verige kot celote. Ves čas projekta je potekalo tudi intenzivno predstavljanje raziskovalnih rezultatov, poleg objav v vrhunskih znanstvenih revijah tudi na različnih predstavitvah in predavanjih na tujih univerzah in najuglednejših znanstvenih konferencah. Izjemne rezultate v času trajanja projekta odražajo tudi kvantitativna merila: člani so skupaj objavili 31 SCI/SSCI indeksiranih člankov in prejeli 2932 normiranih čistih citatov v bazi Scopus.
Pomen za razvoj Slovenije
Učinkovita poslovna logistika in management oskrbovalne verige je za slovensko okolje ključno za nadaljnji gospodarski razvoj in vključevanje v mednarodne tokove blaga in storitev. Slovenska podjetja morajo biti sposobna kontinuirano spreminjati poslovni model ter uporabljati zbrane informacije za izboljševanje poslovnih procesov in poslovanja. Pri tem je ključna tudi uporaba simulacijskih metod. Poleg tega pa je ključno tudi, da podjetja znajo obvladovati tveganja, ki jih prinaša sodelovanje v oskrbovalnih verigah. Ugotovitve projekta so bile pridobljene tudi v tesnem sodelovanju s slovenskimi podjetji na področju poslovne logistike/managementa in informatizacije oskrbovalne verige; v projektu je sodelovalo tudi podjetje, ki je eno vodilnih na področju informatizacije. Slovenska podjetja bodo tako še bolj sposobna za sodelovanje v mednarodnih oskrbovalnih verigah. Člani projektne skupine so zato spoznanja na področju managementa in informatizacije oskrbovalne verige ter managementom procesov znotraj oskrbovalne verige tudi neposredno prenesli v prakso slovenskih podjetij preko več svetovalnih projektov. Kot je opisano v družbenoekonomskem dosežku, so se spoznanja projekta kontinuirano prenašala v prakso tudi v sklopu konference Management poslovnih procesov, ki jo vsakoletno organizira Ekonomska fakulteta in se je udeležuje med 100 in 200 udeleženci iz gospodarstva. Predsednica programskega odbora je članica projektne skupine, v programskem odboru pa sodelujejo tudi drugi člani projekta. Tekom projekta je potekalo tudi več neformalnih oblik prenosa znanja preko obiskov v podjetjih in gostov iz prakse na Ekonomski fakulteti. Vsa spoznanja projekta so se sprotno prenašala tudi v izobraževalni proces, predvsem na programu/usmeritvi poslovne logistike na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem programu Ekonomske fakultete. Študentje so tako pridobili najsodobnejša znanja; številni magistranti programa so že zaposleni v vodilnih slovenskih podjetjih. Spoznanja projekta so bila vključena tudi v druge predmete na Ekonomski fakulteti, denimo Poslovne simulacije. Študenti so tako pridobili tako teoretično kot praktično znanje na obravnavanem področju.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno