Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vrednotenje živčno-mišičnih stabilizacijskih funkcij trupa in razvoj programov preventivne vadbe proti bolečini v spodnjem delu hrbta

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.02  Družboslovje  Šport  Kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.) 

Koda Veda Področje
S273  Družboslovje  Telesna kultura, motorično učenje, šport 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
bolečina v križu, živčnomišični nadzor, vadba, testiranje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  12062  dr. Marjan Bilban  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2011 - 2014  631 
2.  33853  dr. Cornelis Peter Bogerd  Šport  Raziskovalec  2011 - 2012  41 
3.  29344  dr. Mitja Bračič  Šport  Raziskovalec  2011 - 2012  109 
4.  16324  dr. Janez Demšar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011 - 2014  340 
5.  21239  dr. Blaž Koritnik  Medicina  Raziskovalec  2011 - 2014  276 
6.  34401  Mitar Milutinović  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2012  16 
7.  11612  dr. Rado Pišot  Šport  Raziskovalec  2011 - 2013  1.019 
8.  21495  dr. Nejc Šarabon  Šport  Vodja  2011 - 2014  948 
9.  21102  dr. Boštjan Šimunič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 - 2013  586 
10.  08780  dr. Janez Zidar  Nevrobiologija  Raziskovalec  2011 - 2014  407 
11.  24790  dr. Petra Zupet  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2013 - 2014  194 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0244  ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  Ljubljana - Polje  5055580  1.255 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.981 
3.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  14.189 
4.  1539  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko  Ljubljana  1627023  16.713 
5.  1669  Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič  Koper  1810014007  10.898 
Povzetek
Bolečina v križu (BVK) je najpogostejši zdravstveni problem gibalnega aparata v razvitem svetu, s katero se vsaj enkrat v življenju sooči 70-85% ljudi. Zlasti kronična BVK, celovito zaznamuje posameznika in zmanjšuje kakovost njegovega življenja. BVK je drugi najpogostejši razlog izostanka iz delovnega mesta in predstavlja velik socialno-ekonomski problem v večini razvitih držav (v EU več milijard €/leto). Namen našega projekta je prispevati k boljšim praksam objektivnega vrednotenja in preventivnega delovanja pri BVK. V raziskavah bomo že znane pristope za vrednotenje BVK nadgradili in na ta način živčno-mišično-skeletno problematiko BVK proučevali celostno. Pri obdelavi podatkov bomo poleg standardnih statističnih pristopov uporabljali tudi metode umetne inteligence s katerimi bomo izdelali napovedne, ekspertne in opisne modele za BVK. Projekt bo potekal skozi tri-letno obdobje in bo razdeljen na tri vsebinske sklope po 12 mesecev.   Prvi vsebinski sklop bo sestavljen iz dveh študij s katerimi bomo preverili objektivnost, zanesljivost in veljavnost nekaterih že uporabljenih in nekaterih na novo razvitih testov za vrednotenje živčno-mišičnih funkcij spodnjega dela trupa. Preiskovanci bodo zdrave mlade odrasle osebe obeh spolov (n = 30). Cilj prve študije je razviti celovite protokole za zanesljivo vrednotenje vseh ključnih vidikov živčno-mišičnega nadzora trupa: največja silovitost mišičnega krčenja in vzdržljivost v njej, samodejni v naprej programirani in reakcijski stabilizacijski odzivi, kinestezija ter ravnotežje. Cilj druge študije je preveriti obstoj sinergističnih vzorcev mišične aktivacije in razviti veljavne metode neinvazivnega spremljanja/napovedovanja aktivacije globokih mišic pri nalogah dinamične stabilizacije ledveno-medeničnega predela. Na osnovi rezultatov teh dveh študij bomo določili protokole testiranj za nadaljnje faze projekta.   V okviru drugega vsebinskega sklopa bosta prav tako izvedeni dve študiji, katerih namen bo poiskati parametre živčno-mišičnih funkcij trupa, ki so predvidoma spremenjeni pri osebah (n=120-150) na dveh skupinah delovnih mest s povečano stopnjo tveganja za BVK (t.j. sedeči poklici in fizično zahtevni poklici). Hkrati želimo ugotoviti v katerih parametrih živčno-mišičnih funkcij trupa se razlikujejo osebe s kronično BVK od oseb brez nje, ki delajo na enakih delovnih mestih. Cilj tega vsebinskega sklopa je razviti modele, s pomočjo katerih bo mogoče, na podlagi podatkov o živčno-mišičnih funkcijah trupa in objektivizirani ergonomski oceni delovnega mesta, napovedati verjetnost pojava BVK pri posameznih vrstah delovnih mest. To bi omogočalo predčasno odkrivanje nepravilnosti in dejavnikov tveganja za BVK ter pravočasno preventivno ukrepanje.   V tretjem vsebinskem sklopu bo izvedena študija na vzorcu oseb s kronično BVK (n=80-90). Preverili bomo učinkovitost in razlike v učinkovitosti dveh vrst vadbe namenjene odpravljanju kronične BVK. Oba programa vadbe bosta upoštevala dognanja predhodnih raziskav o pomenu pravilnega izbora vadbenih vsebin, kakovosti in količin vadbe, kot tudi načelo postopnega povečevanju zahtevnosti. Končni cilj tega vsebinskega sklopa je izdelati modele za pomoč pri izbiri, načrtovanju in izvajanju kar najbolj učinkovitih vadbenih pristopov pri kronični BVK.   Delo na projektu bo razdeljeno v pet delovnih paketov katerih namen bo dobra organizacija aktivnosti, pridobivanje podatkov, vodenje vadbe, obdelava podatkov in diseminacija rezultatov. Študije bodo izvedene v skladu z etičnimi načeli in zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.   Skladno s sodobnimi znanstveno-raziskovalnimi usmeritvami, bo projekt usmerjen k prenosu novih znanstvenih spoznanj, sodobnih merilnih in intervencijskih/vadbenih tehnologij ter storitev v prakso. Številni aplikativni rezultati našega projekta bodo oblikovani v vsem ljudem dostopne produkte, ki bodo prispevali k učinkovitejši obravnavi BVK kot problema izjemnih razsežnosti. Izvirna znanstvena spoznanja bomo objavili na mednaro
Pomen za razvoj znanosti
Projekt je bil razdeljen na dva vsebinska pod-sklopa, pri čemer je drugi sklop temeljil na rezultatih metodološko usmerjenih znanstvenih raziskav prvega sklopa. V obeh pod-sklopih so izvedene študije in iz njih izhajajoči rezultati edinstveni v svetovnem merilu. Testiranje različnih področij živčno-mišičnih funkcij trupa v povezavi z bolečino v spodnjem delu hrbta (BSH) je deležno precejšnje pozornosti raziskovalcev vendar v preteklosti ni bila opredeljena učinkovita baterija testov, ki bi celostno opredelila stabilizacijske funkcije ledveno-medeničnega predela. V prvem sklopu raziskav smo tako preverili merske značilnosti, kot so veljavnost in ponovljivost za obsežen nabor testov, ki so v preteklosti pokazali povezavo s pojavom BSH. S tega področja smo objavili tudi izvirna znanstvena dela, v revijah s faktorjem vpliva, katerih rezultati so pomembno vplivali na nadaljnjo izvedbo nekaterih testov. Izvedena je bila primerjava različnih načinov izvedbe nekaterih testov in opredeljene razlike ter priporočila za njihovo izvedbo. V nadaljevanju smo na osnovi medsebojnih primerjav rezultatov različnih testov izdelali baterijo testov, ki omogočajo diferenciacijo med pod-skupinami specifično spremenjnenih živčno-mišičnih funkcij pri BSH ter imajo hkrati dobro ponovljivost in veljavnost. Za učinkovito izvedbo izbranih testov je bil izdelan prenosni sistem za celovito vrednotenje živčno-mišičnih funkcij trupa. Gre za novost v mednarodnem merilu z velikim raziskovalnim in klinično-aplikativnim potencialom. V drugem sklopu smo uporabili sistem za vrednotenje živčno-mišičnih funkcij trupa v treh večjih raziskovalnih pod-sklopih: (1) na področju z delom povezane BSH, (2) na področju vrednotenja učinkov športne vadbe ter (3) na področju vrednotenja učinkov različnih patologij/terapij, ki vplivajo na stabilizacijske funkcije trupa. Pridobljena znanja bodo pomembno vplivala na nadaljnje raziskave in doprinesla k razumevanju nekaterih procesov povezanih z nastankom BSH. Na področju z delom povezane BSH so bile opredeljene nekatere spremembe živčno-mišičnih funkcij trupa povezane s specifičnimi delovnimi zahtevami. Posebna pozornost je bila namenjena opravljanju dela v prisilnih (še posebej sklonjenih) držah in sedečim poklicem. S tem je omogočeno poglobljeno preverjanje učinkov preventivnih ukrepov, kar predstavlja pomembno izhodišče nadaljnjega raziskovalnega dela. Na področju učinkov športne vadbe so bile izvedene študije, ki so preučevale kratkotrajne in dolgotrajne učinke športne vadbe, ki zahteva dobro živčno-mišično upravljanje ledveno-medeničnega predela. Rezultati so potrdili, da je mogoče z vadbo izboljšati za gibalno funkcijo in zdravje ledveno-medeničnega predela ključne živčno-mišične funkcije trupa. Rezultati so pomembni za snovanje prihodnjih preventivnih in kurativnih ukrepov tako v raziskovanju, kot v klinični praksi. Na področju proučevanja učinkov patologij na živčno-mišične funkcije trupa je bila izvedena študija na bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. Prepoznane so bile nekatere spremembe živčno-mišičnih funkcij pri specifični skupini in izdelani v ohranjanje prizadetih sposobnosti usmerjeni vadbeni ukrepi. Študije v drugem sklopu so dodatno potrdile veljavnost merilnega sistema in izpostavile nekatere možnosti za njegovo nadgradnjo. Razvit inovativni sistem vrednotenja živčno-mišičnih funkcij trupa je tudi že prenešen v raziskovalno in klinično rabo doma in v nekaterih ustanovah v tujini.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomen aplikativnega projekta za razvoj Slovenije lahko razdelimo na tri glavna področja: • Izboljšanje preventivnega in kurativnega delovanja na področju bolečine v spodnjem delu hrbta (BSH): BSH je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki predstavljajo občutno finančno breme. Objektivna ocena stanja oseb z BSH pred obravnavo in spremljanje napredka rehabilitacije je eden najpomembnejši doprinosov projekta. Trenutno je v fizioterapiji eden glavnih standardov objektivna ocena gibljivosti, ki pa je sama po sebi slab pokazatelj funkcionalnega stanja oseb z BSH. Celostna objektivna ocena razvita v tem projektu omogoča izdelavo posamezniku prilagojenega vadbenega programa. Tak pristop je bil predstavljen tudi kot inovativna storitev na 8. Slovenskem foromu inovacij in bil izbran med inovacije, ki so bile javno predstavljene. Pristop je bil predstavljen tudi pri nekaterih uporabnikih znanj, ki so sodelovali v projektu in sa tako neposredno prenaša v prakso. Pristop je učinkovit tudi za izboljšanje preventivnega delovanja na področju z delom povezane BSH. Raziskave kažejo, da je kar med 80 in 85% skupnih stroškov povezanih z BSH, posrednih stroškov, ki nastanejo predvsem kot posledica zmanjšane delovne sposobnosti in odsotnosti z dela. Prav prepoznavanje dejavnikov tveganja za nastanek z delom povezane BSH je bil eden glavnih ciljev drugega raziskovalnega sklopa. Podobni preventivni pristopi, ki vključujejo vadbene intervencije so se v svetu že izkazali kot uspešni in kot eden redkih učinkovitih ukrepov obrnili trend v smeri zmanjševanja z delom povezane BSH (Maher, 2000). Sistem poleg prepoznavanja nekaterih dejavnikov tveganja omogoča pripravo usmerjenih in posamezniku prilagojenih preventivnih ukrepov, kar nadalje poveča njihovo učinkovitost. Z učinkovitimi preventivnimi ukrepi je pričakovati zmanjšano odsotnost z dela in nižjo stopnjo zmanjšane sposobnosti za delo zaradi z delom povezane BSH. Izboljšanje rehabilitacijskih in preventivnih pristopov bo vplivalo na razvoj stroke in uspešnost pri obravnavi BSH hkrati pa je pričakovati ugodne ekonomske učinke. • Sistem za objektivno vrednotenje živčno-mišičnih funkcij trupa kot produkt: Sistem se trenutno trži le kot storitev, v prihodnje pa se predvideva izdelava merilnih sistemov kot prodajnega produkta. V ta namen so predvidene tudi nekatere prilagoditve, ki bodo izboljšale njegovo praktično uporabo. Izboljšave so potrebne predvsem na področju analize zajetih signalov, ki je trenutno časovno potratna in zahteva izkušenega merilca. Trženje sistema kot produkta se predvideva v obliki spin off podjetja. S tem je pričakovati tudi širšo uporabo sistema v vsakodnevni praksi in posledično učinkovitejši način za doseganje predhodno opisanih izboljšav na področju kurativnega in preventivnega delovanja na področju BSH. • Sistem za objektivno vrednotenje živčno-mišičnih funkcij trupa kot sredstvo nadaljnjega raziskovanja: Nadaljnje raziskave na področju ukrepov povezanih z BSH so nujne za zmanjšanje stroškov, ki nastajajo vsakodnevno in so pretežno posledica nepopolnega razumevanja mehanizmov za nastanek BSH. Eden osrednjih ciljev v svetu in tudi pri nas je razdelitev oseb z BSH, ki so trenutno obravnavane enovito, na smiselne podskupine. Taka delitev je potrebna v raziskovalne namene predvsem pa za uvajanje bolj usmerjenih rehabilitacijskih pristopov v klinični praksi. Sistem za celovito vrednotenje funkcij trupa je edinstven na tem področju v svetovnem merilu in je kot tak odlično izhodišče za nadaljnje raziskave in razvoj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno