Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave novih metodologij za konserviranje ? restavriranje baročnih slik na platnu

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   

Koda Veda Področje
H314  Humanistične vede  Zaščita in restavriranje umetnin 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Ključne besede
konserviranje-restavriranje; baročno slikarstvo; slike na platnu; umetnostnozgodovinske raziskave; razvoj metod identifikacije veziv, pigmentov, barvil
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22313  dr. Janez Bernard  Gradbeništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  148 
2.  27655  dr. Sabina Dolenec  Geologija  Raziskovalec  2011 - 2012  480 
3.  11292  dr. Vilma Ducman  Gradbeništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  510 
4.  18801  dr. Marko Fonović  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2011 - 2014  189 
5.  33705  Emina Frljak Gašparović  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2011 - 2014  70 
6.  33707  Barbka Gosar Hirci  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2011 - 2014  219 
7.  24078  Sandra Kontrec    Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
8.  22315  dr. Tadeja Kosec  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2014  340 
9.  30010  dr. Žiga Nose  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2014 
10.  35056  Nadja Ocepek  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2012 - 2014  18 
11.  29537  dr. Sebastijan Peljhan  Kemija  Raziskovalec  2014  60 
12.  12728  dr. Aleš Podgornik  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2011 - 2013  713 
13.  28079  dr. Polonca Ropret  Kemija  Vodja  2011 - 2014  300 
14.  12521  dr. Andrijana Sever Škapin  Gradbeništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  431 
15.  33706  dr. Mateja Neža Sitar  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2011 - 2014  61 
16.  19719  dr. Črtomir Tavzes  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  196 
17.  23594  dr. Jana Vidič  Materiali  Raziskovalec  2012 - 2014  66 
18.  22451  dr. Petra Živec  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  44 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.961 
2.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000  10.256 
3.  1655  Sartorius BIA Separations, separacijske tehnologije, d.o.o.  Ajdovščina  1319612  1.238 
4.  2316  Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine  Ljubljana  1423215  3.894 
Povzetek
Obdobje baročnega slikarstva na slovenskem zajema tako nacionalno pomembne avtorje, kakor tudi avtorje pomembne v svetovnem merilu, kot so npr. Metzinger, Tintoretto, Liberi, in Rossini. Baročne slike na platnu kažejo, predvsem zaradi neprimernih pogojev hranjenja (nihanja temperature in relativne vlage, UV sevanja), svojevrstne neželene učinke staranja. Na originalnih slojih slik so se že v preteklih stoletjih pokazali procesi degradacije, kar je moč razbrati iz arhivskih zapisov o restavratorskih posegih. V današnjem času imamo tako opravka s kompleksnimi barvnimi sistemi, ki kažejo degradirane ali delno degradirane originalne sloje, kakor tudi v večini primerov degradirane sloje prejšnjih neprimernih restavratorskih posegov. Konserviranje – restavriranje teh umetnin zato predstavlja velik izziv in zahteva analitičen pristop k reševanju problemov: določitev materialov za čiščenje, utrjevanje, stabilizacijo originalnih barvnih slojev, odstranjevanje materialov prejšnjih neprimernih posegov ter določitev primernih materialov za retušo in zaščito. Predpogoj za izpolnitev teh nalog je natančna identifikacija vseh prisotnih materialov kakor tudi določitev procesov njihove degradacije. Po naših izkušnjah in izkušnjah inštitucij pomembnih v svetovnem merilu (The Metropolitan Museum of Art, NY, Smithsonian Museum Conservation Institute, Washington DC, CNR-ISTM-University of Peruggia, Italy, Getty Conservation Institute, Los Angeles, CA, University of Applied Sciences and Arts Hildesheim, Germany,…) predstavljajo materiali na osnovi proteinov (jajčne, kazeinske tempere, klejni grundi, beljakov lak…), kakor tudi tradicionalni organski pigmenti, svojevrsten problem že pri sami identifikaciji. V našem laboratoriju smo zato že začeli uvajati nove metode identifikacije proteinov na osnovi imunoloških raziskav, ki pa jih je potrebno nadgraditi predvsem z vidika izboljšanja postopkov ekstrakcije proteinov iz kompleksnih mikro vzorcev. Cilji: a.) umetnostnozgodovinsko raziskati historiat restavratorskih posegov v preteklosti b.) določiti paleto materialov (pigmenti, veziva, zaščitni sloji, grundi…) značilnih za baročno slikarstvo na slovenskem na primerih slikarskih del Metzingerja, Tintoretta, Liberija in Rossinija.; c.) določiti procese razgradnje teh materialov pod vplivi pospešenega staranja modelnih vzorcev; d.) na osnovi rezultatov a.), b.) in c.) določiti primerne konservatorsko – restavratorske materiale in tehnologije, to je razviti nove konservatorsko-restavratorske smernice za baročno slikarstvo; e.) nadgraditi razvoj imunoloških raziskav za proteinske mikro vzorce in preveriti rezultate z metodo LC-MS-MS (tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo); f.) izboljšati postopek identifikacije tradicionalnih organskih pigmentov; in g.) razviti tržne produkte za hitro, zanesljivo in natančno identifikacijo proteinov ter paleto materialov primernih za restavriranje baročnih slik na platnu. Projekt je bistvenega pomena za ohranjanje slovenske kulturne dediščine na področju baročnega slikarstva. Razvoj novih konservatorsko – restavratorskih smernic za ohranjanje baročnih slik na platnu bo bistveno olajšalo pristope k restavriranju in izboljšalo trajnost teh umetnin. Višja kakovost restavratorskih posegov med drugim tudi podaljša čas do naslednjega posega in tako dolgoročno znižuje stroške ohranjanja kulturne dediščine. Z določitvijo palete originalnih materialov bo izredno olajšana identifikacija ponaredkov, kar je bistvenega nacionalnega pomena. Razvoj metod za imunološko identifikacijo proteinskih materialov (grundi, barvni sloji, zaščitni sloji), izboljšanje postopka za identifikacijo tradicionalnih organskih pigmentov in znanje o procesih, ki se dogajajo v kompleksnih barvnih sistemih, bo izreden doprinos k znanosti v svetovnem merilu. Razvoj novih tržnih produktov bo odprl novo tržno nišo in pripomogel h konkurenčni prednosti dveh projektnih partnerjev.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni rezultati projekta »Raziskave novih metodologij za konserviranje – restavriranje baročnih slik na platnu« so bistvenega pomena za razvoj konservatorsko – restavratorske znanosti, kot interdisciplinarne panoge, saj so prinesli nova dognanja na področjih umetnostne zgodovine, konservatorstva, restavratorstva in naravoslovja ter tako celostno obravnavali problematiko pomembnega dela kulturne dediščine. Materialna baza primerov slovenskih baročnih slik na platnu in odzivi na konservatorsko – restavratorske postopke, ki smo jih raziskali in nadgradili z umetnostnozgodovinskimi raziskavami, združili ter kritično ovrednotili, so omogočili celostno obravnavo baročnih slik na platnu, kar je bistveni prispevek h konservatorsko – restavratorski znanosti doma in v svetovnem merilu. Ugotovitve o stabilnosti materialov, ki so prisotni kot original ali so bili naneseni v preteklih posegih, neposredno vplivajo na postavitev smernic za konserviranje-restavriranje, materialna baza staranih in nestaranih vzorcev kombinacij veziv, pigmentov in zaščitnih slojev in knjižnica opravljenih analiz teh vzorcev pa bo trajna podlaga za nadaljnje raziskave. Nov način priprave vzorcev za identifikacijo in karakterizacijo proteinov z ELISA in LC-MS/MS s kromatografskimi monolitnimi kolonami CIM (ekstrakcija, čiščenje, ločevanje in koncetriranje) je odprl novo smer raziskav mešanic proteinov s težko odstranljivimi primesmi, ki vplivajo na njihove lastnosti. Karakterizacija vplivov pigmentov na proteine veziv, ter procesov njihove razgradnje med staranjem, proučevano s kombinacijo visoko zahtevnih analiznih tehnik ELISA in LC-MS/MS pa je novost na svetovni ravni. Prav tako je razvoj novega substrata za površinsko ojačeno Ramansko spektroskopijo (SERS) barvil novost na svetovni ravni. Poleg pomembnih ugotovitev, ki vplivajo na razvoj konservatorsko – restavratorske znanosti, rezultati projekta vplivajo tudi na razvoj drugih znanstvenih disciplin. Napredek pri identifikaciji tradicionalnih organskih pigmentov (razvoj novega substrata SERS) tako vpliva tudi na razvoj metode SERS na področjih biomedicine (npr. analize DNK s SERS), biofizike, molekularne biologije in strukturne biologije (npr. določevanje proteinov in aminokislin s SERS). Spoznanja pri separaciji proteinov in primesi v kulturni dediščini ter izboljšave CIM pa vplivajo na razvoj kromatografskih tehnik (analizna kemija, kemija polimerov). Izvedba projekta je pomembno razširila poznavanje procesov, ki se med staranjem odvijajo v barvnih slojih barv baročnega slikarstva, ki so bili do sedaj le slabo raziskani. Spoznanja, ki smo jih pridobili pri proučevanju vpliva pospešenega umetnega staranja na stabilnosti površine, pigmentov in veziv, kakor tudi morfološko stabilnost ne bodo pripomogla le k bistvenem razvoju znanosti v konservatorstvu in restavratorstvu, ampak tudi k razvoju drugih področij, kot so npr. kemija barv in biokemija proteinov. Vsa nova spoznanja (s področja umetnostne zgodovine in naravoslovnih znanosti) o sestavi barvnih slojev barv baročnega slikarstva, procesih njihovega staranja, odzivih na konservatorsko- restavratorske postopke ter relevantnem napredku pri razvoju analiznih metod smo objavljali v mednarodni znanstveni literaturi. Za slovensko javnost, ki nima dostopa do tujih revij, smo izbrane prispevke predstavili tudi v slovenski reviji in v TV intervjuju. Na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah smo z referati predstavljali raziskave, ki smo jih izvedli v okviru sofinanciranega projekta in tako tvorno prispevali k razpravi in izmenjavi mnenj v znanstveni skupnosti, kar je prvi pogoj za uspešen razvoj znanosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni rezultati projekta so bistvenega pomena za Slovenijo v smislu razvoja gospodarstva in družbe. Uspešen zaključek tega projekta je/bo industrijskima partnerjema–sofinancerjema (BIA Separations d.o.o. in TRC-JUB d.o.o.) omogočil razvoj novih tržnih produktov, odprl novo tržno nišo in pripomogel h konkurenčni prednosti (Glej Točko 12 tega poročila). S povezavo poznanih in z razvojem novih analitskih metod smo za uspešno izvedbo projekta partnerji v projektni skupini izoblikovali sistem za karakterizacijo in spremljanje sprememb, ki se med staranjem odvijajo v barvnih slojih baročnih barv. Ta utečeni visokotehnološki sistem bomo lahko uspešno uporabili za karakterizacijo še drugih barv sofinancerja ali izdelkov drugih podjetij, saj so rezultati javno objavljeni in so z njimi lahko seznanjena tudi druga podjetja v industriji barv. To lahko pomembno pripore k dvigu kakovosti proizvodov ne le sofinancerja, ampak tudi celotne gospodarske panoge. Povečevanje konkurenčne prednosti partnerskih podjetij bo povečalo potencial za ohranitev delovnih mest, razvoj novih analitskih metod, ki jih je ta projekt prinesel, pa spodbudil podjetja k odpiranju novih delovnih mest, ki prinašajo visoko dodano vrednost. Uspešen prenos spoznanj in nove analitske metodologije v prakso partnerskih podjetij bodo sofinancerjema in konkurenci pokazala, da bodo le z vlaganji v kakovostne raziskovalce-analitike sposobni slediti razvoju v panogi, h katerem je pomembno prispeval ta projekt. Tako so rezultati projekta pripomogli k socialni kohezivnosti, hkrati pa k tehnološkemu razvoju in povečevanju konkurenčne sposobnosti podjetij, kar bo pripomoglo k prehodu v inovacijsko družbo znanja. Rezultati projekta so bistvenega pomena za ohranjanje slovenske in Evropske kulturne dediščine. Razvoj novih konservatorsko–restavratorskih smernic za ohranjanje baročnih slik na platnu bo bistveno olajšalo pristope k restavriranju in izboljšalo trajnost teh umetnin. Višja kakovost restavratorskih posegov med drugim tudi podaljša čas do naslednjega posega in tako dolgoročno znižuje stroške ohranjanja kulturne dediščine. Z določitvijo palete originalnih materialov je izredno olajšana identifikacija ponaredkov, kar je izrednega nacionalnega pomena. Izsledki projekta so pomembni tudi za umetnostne zgodovinarje, saj omogočajo bolj zanesljivo ugotavljanje provenience umetnin, identifikacije palete posameznih slikarjev in pripomorejo k uveljavljanju naravoslovnih znanosti v študijah umetnostne zgodovine. Tak interdisciplinarni pristop v svetu že žanje pomembna spoznanja in pomembno prispeva k bolj ustrezni interpretaciji umetnin in izboljšani skrbi zanje in s tem k trajnostnem razvoju. Le redke institucije na svetu, med njimi tudi tuji partnerji, Metropolitanski muzej umetnosti, CNR-ISTM in University of Applied Sciences and Arts Hildesheim se ukvarjajo s tako zahtevnimi in tehnološko podprtimi raziskavami barv, vsekakor pa ne v tako po znanstvenih področjih pestri in znanstveno podkovani meri, kot je projektna skupina. V sodelovanju s prestižnimi tujimi partnerji je projektna skupina dostopala do tujih znanj, izsledke raziskav pa še bolj uspešno predstavljala v mednarodnem okolju. Uspešna izvedba projekta je zato izrazito povečala prepoznavnost in kredibilnost Slovenije kot države, ki resno skrbi za poznavanje in zaščito svoje kulturne dediščine in njeno vpetost v mednarodne tokove, ki spodbujajo take raziskave. Razvoj in razširjanje namena analitskih metod ter pridobivanje znanja s področja ohranjanja baročnega slikarstva pomeni ohranjanje stika s svetovno znanstveno srenjo, tako na področju konservatorstva-restavratorstva, oz. na vseh področjih, kjer delujejo raziskovalci projektne skupine. Zato so bili v projektno skupino vključeni izkušeni, mladi znanstveniki, tehniki in doktorski študentje, kar je pripomoglo k razvoju mladih kadrov na področju konservatorske-restavratorske znanosti in njihovo vzgojo v vrhunske znanstvenike in strokovnjake v svetovnem merilu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno