Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 

Koda Veda Področje
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
kazalci ohranitvenega stanja, ukrepi za gospodarjenje, gozdne vrste, gozdni habitati, gozdni habitat
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  33663  Špela Ambrožič Ergaver    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  139 
2.  32095  dr. Dejan Bordjan  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2014  362 
3.  28895  Danijel Borkovič    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  30 
4.  08032  dr. Miran Čas  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  243 
5.  08376  dr. Igor Dakskobler  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2014  682 
6.  20691  dr. Petra Grošelj  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2011 - 2014  158 
7.  02491  dr. Maja Jurc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  564 
8.  28001  Andrej Kapla    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  188 
9.  16067  dr. Andrej Kobler  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  285 
10.  05093  dr. Marko Kovač  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2011 - 2014  354 
11.  15108  dr. Lado Kutnar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  788 
12.  29237  dr. Boštjan Mali  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  181 
13.  13256  Roman Pavlin  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  87 
14.  10796  dr. Davorin Tome  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2014  687 
15.  08056  dr. Branko Vreš  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2014  390 
16.  21502  dr. Al Vrezec  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2014  1.024 
17.  07446  dr. Lidija Zadnik-Stirn  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  606 
18.  31293  Jure Žlogar    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  22 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.271 
2.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  11.741 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.828 
4.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  61.942 
Povzetek
S sprejemom EU in nacionalne naravovarstvene zakonodaje (Habitatna Direktiva 1992, Ptičja Direktiva 1979, Zakon o ohranjanju narave, drugi zakoni in podzakonski predpisi), ki je prostorsko vezana na območja Natura 2000 in katere namen je ohranjanje ugodnega ohranitvenega stanja prostoživečih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, se je poslanstvo gozdarstva v SLO precej spremenilo. V nasprotju z nedavnimi razmerami, ko je tudi ravnalo naravovarstveno, je gozdarstvo danes prisiljeno upoštevati številna nova naravovarstvena priporočila in omejitve, ki so ali pa zanj niso sprejemljiva. V prid boljšemu udejanjanju zakonodaje, ugodnemu razvoju gozdnih ekosistemov in tudi večji objektivnosti pri določanju naravovarstvenih ukrepov, so cilji tega projekta naslednji: 1) preučitev razširjenosti habitatnih tipov in habitatov izbranih kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst, 2)presoja in izbor primernih kazalcev za vrednotenje ohranitvenih stanj habitatnih tipov in vrst in določitev kritičnih vrednosti teh kazalcev, 3) presoja vplivov gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepov na ohranitvena stanja kvalifikacijskih vrst in določitev še sprejemljivih, 4)presoja vplivov infrastrukturnih objektov (vlak) na ohranitvena stanja vrst in  5) priprava vodil dobrih praks in priporočil za lastnike gozdov in vladne službe. Zaradi kompleksnosti, je projekt razdeljen v več sklopov. V okviru pregleda stanja (sklop A), se bo za habitatne tipe in kvalifikacijske rastlinske in živalske vrste najprej izdelal pregled obstoječih informacij in podatkov. V tem sklopu se bo izdelal tudi pregled potencialnih kazalcev, ki bi lahko rabili določanju ohranitvenih stanj. V okviru metodološkega dela (sklop B) se bo dognalo rešitve. Za habitatne tipe in izbrane kvalifikacijske vrste bodo izdelane karte stvarne ali potencialne razširjenosti ter modeli za vrednotenje njihovega ohranitvenega stanja. Izdelava le teh bo temeljila na rabi sodobnih metod kot so GIS orodja, GLM metode, metode strojnega učenja in metode več-kriterialnega odločanja. Poseben del tega sklopa bodo eksperimentalni poskusi, s katerimi se bo poskušalo ugotoviti vplive učinkov gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepov ter infrastrukturnih objektov na ohranitvena stanja vrst.    Sinteza rezultatov (sklop C) bo posvečena oblikovanju in zapisu priporočil lastnikom gozdov za gospodarjenje za ugodno ohranitveno stanje gozdnih habitatnih tipov ter kvalifikacijskih vrst in odgovornim službam za bolj objektivno določanje naravovarstvenih ukrepov. Prenos znanja v prakso bo skupaj z metodami tekel še v obliki 2. aktivnih delavnic na terenu (sklop D), na katere bodo vabljeni vsi vpleteni. Ker bodo na delavnicah obravnavani realni problemi Nature 2000, bo skupina demonstrirala tudi tehniki participativnega odločanja in upravljanja s konflikti.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt bo z rezultati prispeval predvsem k: 1) Poznavanju ekologije GHT ter kvalifikacihjskih vrst Natura 2000 2) Poznavanju razširjenosti gozdnih habitatnih tipov ter izbranih rastlinskih in živalskih vrst, 3) Razvoju protokolov za monitoring gozdnih habitatnih tipov, flore in favne, 4) Razvoju metod za objektivno ocenjevanje ohranitvenih stanj vrst.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt z rezultati prispeva predvsem k: 1) Boljšemu poznavanju ekologije vrst in razvoju dobrih praks za gospodarjenje z njimi. 2) Spremembi praks pri vsebinskem utemeljevanju naravovarstvenih soglasij s strani državnih organov in pri rabi načela previdnosti 3) Izboljšanju in deregulaciji zakonodaje in optimizaciji postopkov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno