Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.06.00  Humanistika  Kulturologija   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Ključne besede
diskriminacija, intersekcija, identiteta, manjšine, spolne manjšine, religijske manjšine, etnične manjšine
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  12112  dr. Milica Antić-Gaber  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2022  782 
2.  32438  dr. Marinko Banjac  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2022  166 
3.  33552  dr. Ana Ješe Perković  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2022  46 
4.  21584  dr. Roman Kuhar  Kulturologija  Vodja  2018 - 2022  802 
5.  24436  dr. Damjan Mandelc  Kulturologija  Raziskovalec  2018 - 2022  208 
6.  21687  dr. Mojca Pajnik  Politične vede  Raziskovalec  2018 - 2022  615 
7.  31849  dr. Jasna Podreka  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2022  137 
8.  37416  dr. Marko Ribać  Politične vede  Raziskovalec  2021 - 2022  39 
9.  51890  dr. Rok Smrdelj  Kulturologija  Mladi raziskovalec  2020 - 2022  124 
10.  29686  dr. Iztok Šori  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2022  207 
11.  33490  dr. Tjaša Učakar  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2022  72 
12.  21338  dr. Anja Zalta  Kulturologija  Raziskovalec  2018 - 2022  387 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.913 
2.  0366  Mirovni inštitut  Ljubljana  5498295000  3.571 
Povzetek
Slovenski družbeni prostor je bil v preteklih letih soočen z vidnimi pojavi nestrpnosti, diskriminacije in izključevanja, ki so posledica ekonomske krize in krize demokracije na splošno, pa tudi odraz krize aktivnega državljanstva. Kljub porastu raziskovalnega dela na področju družbene neenakosti in ekonomskih sistemov, je za razumevanje današnje realnosti potreben širši pogled. Predlagani raziskovalni projekt zato inovativno obrača logiko raziskovanja ter se analize izključevanja najprej loteva z margine – intersekcijsko bomo analizirali naracije, politike in reprezentacije skozi prizmo verske, spolne in etnične diskriminacije – rezultate pa nato aplicirali na polje raziskovanja državljanstva kot tistega statusa, ki naj bi vsem zagotavljal polnopravno članstvo v skupnosti. Raziskovalni projekt družbeno izključevanje pretresa skozi intersekcijsko součinkovanje diskriminatornih praks. S tem želimo raziskati skupne mehanizme izključevanja, ki se ne ustavijo na meji posamezne identitete, kot to velja za obstoječe teoretske, še posebej pa raziskovalne pristope k omenjenim temam. Ti se namreč najpogosteje artikulirajo kot ločeni projekti, med njimi pa umanjka teoretski in raziskovalni dialog. Predlagani projekt zato vzpostavlja inovativni teoretski in metodološki prijem, ki omenjena izključevanja in diskriminacije obravnava z istimi orodji in ugotavlja skupne izvore diskriminatornih praks. Zastavljamo tezo, da ima nestrpnost, ki se pojavlja v slovenski družbi in širše, enotne izvore, ki so pogosto zamegljeni prav zaradi raziskovanja diskriminacije posameznih družbenih manjšin v ločenih raziskovalnih področjih. Projekt zato vzpostavlja med raziskovalci omenjenih področij teoretski in metodološki dialog, rezultati predlagane intersekcijske analize pa bodo prispevali h globlji refleksiji diskriminacije kot pojava, ki je vse bolj povezan s širšim državljanskim telesom. Osnovna teza predlaganega raziskovalnega projekta je troplastna: (1) diskriminacija različnih družbenih manjšin temelji na istih ali podobnih mehanizmih družbenega izključevanja, ki jih v osnovi poganja ista interpretativna shema politik, diskurza in praks o ogroženosti; (2) isti oziroma podobni mehanizmi družbenega izključevanja medsebojno krepijo posamezne oblike diskriminacije, zato projekt v ospredje postavlja intersekcijsko perspektivo; (3) mehanizmi izključevanja in diskriminacije imajo pomemben vpliv tudi na širšo družbo v kontekstih spreminjanja vloge nacionalne države v pogojih globalizacije in evropeaizacije. Projekt v široko zasnovani empirični bazi diskriminacijo naslavlja intersekcijsko, z upoštevanjem njenih širših strukturnih, političnih in reprezentativnih vidikov. Empirični del raziskave vključuje izvedbo mešanih fokusnih skupin, kjer bo interakcija med akterji različnih manjšinskih skupin ključno prispevala k preseganju enodimenzionalnega razumevanja diskriminacije, vključuje pa tudi kritično analizo okvirov (Verloo, 2006) anti-diskriminacijskih politik in kritično diskurzivno analizo (Fairclough, 2010) reprezentacij diskriminiranih manjšin. Rezultate analize izključevanja na marginah nato aplicira na širše polje raziskovanja državljanstva kot tistega statusa, ki naj bi vsem zagotavljal polnopravno članstvo v skupnosti, a se v spremenjenih pogojih globalizacije, razraščajoče ekonomske izključenosti ter krize nacionalne države in globalnega vzpona populističnih (radikalnih) skupin vedno bolj kažejo njegove izključevalne prvine. Projekt ponuja inovativno metodo raziskovanja in preučevanja diskriminacije in državljanstva, pri čemer gradi na novih teoretskih modelih participativnosti, demokracije in post-nacionalnega pripadanja. Osrednji raziskovalni cilj je teoretsko osmisliti nove modele demokratične participacije s perspektive pogojev pluralnih religijskih, političnih, etničnih in spolnih identitet v luči identificiranih modelov diskriminacije in izključevanja, s čimer nadgrajuje konceptualno paradigmo transformativnih modelov demokracije in pr
Pomen za razvoj znanosti
Projekt je zasnovan kot dialog med teorijami, raziskovalci in žrtvami diskriminacije. Z intersekcijskim pristopom preverjamo, kako koncepti, ki so vzpostavljeni na posameznih področjih študijev (npr. etnične študije, študije spola), postanejo uporabna teoretska perspektiva na drugih področjih, ki se prav tako ukvarjajo z diskriminacijo in nestrpnostjo (do) posameznih identitetnih skupin. Slednje bomo mislili ločeno in obenem v presečišču. Raziskava širi polje preučevanja družbenega izključevanja, saj želi z intersekcijsko metodo vzpostaviti nov konceptualni aparat, ki bo naslovil družbeno izključevanje, ki vse bolj posega v center sodobnih družb. Rezultati raziskave pomenijo nov prispevek v raziskovanju sodobnega državljanstva, predvsem na ravni vključenost – izključenost. Osrednji pomen projekta za razvoj znanosti je inovativna metoda v proučevanju diskriminacije kot raziskovalnega polja, kjer součinkuje več različnih okoliščin. Projekt bo na ta način odprl nov prostor refleksije, ki se v mednarodnem okolju že uveljavlja, v Sloveniji pa je takšno interdisciplinarno polje raziskovanja diskriminacije še v povojih. Raziskava bo prispevala k razvoju slovenske strokovne terminologije na podorčju proučevanja diskriminacije in državljanstva ter soočila dve polji raziskovanja, ki si ponavadi stojita nasproti, saj so vprašanja diskriminacije ponavadi koncipirana kot negativni pol državljanske vključenosti, medtem ko bo pričujoči projekt na državljanstvo gledal predvsem z njegovih izključevalnih vidikov. Nov konceptualni aparat bo prek vpetosti rezultatov projekta v pedagoški proces prenešen tudi na izobraževalno področje, ki je z vidika ohranjanja ali spremembe epistemoloških temeljev bistvenega pomena, saj izobražuje in vzgaja nove generacije za ustreznejše prepoznavanje in preprečevanje različnih oblik diskriminacije in izključevanja. Raziskovalni projekt prinaša nov razmislek o aktualnih temah sociološke, kulturološke in politološke znanosti v dobi, ko se postavljajo pod vprašaj samoumevnost nacionalne identitete, suverenosti, multikulturalizma in ko obenem potekajo dinamični procesi transnacionalizacije in globalizacije. V aktualnih razmerah vzpona radikalnega populizma v Evropi in ZDA projekt prinaša pomemben prispevek k razumevanju dinamike in mehanizmov izključevanja, ki se z margin širijo na večinsko družbo in postajajo družbeni fenomen, s katerim se sooča vedno večji delež modernih družb. Projekt v tem smislu prinaša nove perspektive, ki lahko v času družbene negotovosti pokažejo nove možnosti zamišljanja skupnega bivanja in oblikovanja tako individualnih kot skupinskih identitet.
Pomen za razvoj Slovenije
The research project is conceived as a dialogue between theories, researchers, and victims of discrimination. The intersectional approach is used to see how concepts, which are used in individual fields of studies (e.g. ethnic studies, gender studies), become a useful theoretical perspective in other fields that also deal with discrimination and intolerance against various identity groups. This will be conceived separately and at the same time in the intersection. The project widens the field of research on social exclusion, as it seeks to establish a new conceptual apparatus, based on the intersectional method, which will address social exclusion, which increasingly affects also the center of modern societies. Project results represent a new contribution in the research of modern citizenship, particularly regarding the questions of inclusion-exclusion. The key relevance of the project for the development of science is in its innovative methodological approach to the study of discrimination as a research field, where several different circumstances interact. The project thus opens a new space of reflection that is already established in the international environment, while such interdisciplinary research on discrimination it is only beginning to emerge in Slovenia. The project will contribute to the development of Slovenian professional terminology in the field of discrimination and citizenship studies. It will face two fields of research, which usually stand in opposition to each other, since the questions of discrimination are usually conceived as the negative pole of civic inclusion, while the proposed project focuses mainly on the exclusionary aspects of citizenship. Through the integration of project results into the educational process, the renewed conceptual apparatus will also be transferred to the educational field, which is essential for conservation or renewal of the epistemological foundations, since it educates and raises new generations, which will be better equipped to identify and prevent various forms of discrimination and exclusion. The research project brings a new reflection on current topics of sociological, cultural and political science at a time when the self-evidence of national identity, sovereignty, and multiculturalism are questioned and when dynamic processes of globalization and transnationalization are taking place. In the current situation when the radical populism in Europe and the US is on the rise, the project brings an important contribution to the understanding of the dynamics and mechanisms of exclusion, which spread from the margins to the mainstream society and are becoming a social phenomenon, which is affecting ever-increasing share of modern societies. The project in this sense brings new perspectives, which can in times of social uncertainty reveal new ways of imagining living together and creating both individual and group identities.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno