Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S230  Družboslovje  Družbena geografija 

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
mestni turizem, razvoj mest, prostorsko načrtovanje, prostorski učinki, družbene spremembe
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  38159  dr. Tadej Bevk  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2019  59 
2.  07687  dr. Uroš Horvat  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2022  353 
3.  53619  David Klepej  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2020 - 2022  41 
4.  28550  dr. Naja Marot  Družboslovje  Vodja  2019 - 2022  267 
5.  50488  dr. Primož Medved  Družboslovje  Raziskovalec  2019  44 
6.  16157  dr. Irena Ograjenšek  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  653 
7.  35840  Lejla Perviz  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2020  25 
8.  50163  dr. Tomaž Pipan  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  94 
9.  22511  dr. Matjaž Uršič  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  333 
10.  53849  Dunja Zlotrg    Tehnični sodelavec  2020 - 2022 
11.  15495  dr. Vesna Žabkar  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  892 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.827 
2.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  39.415 
3.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  41.223 
4.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  33.010 
Povzetek
Kot je navedeno v okviru cilja 5 Urbana Evropa, je današnje obdobje pogosto opredeljeno kot obdobje mest in mestnega načina življenja. Mesta ne delujejo samo kot gospodarska in priselitvena vozlišča, ampak hkrati tudi pritegujejo vedno večje število turistov, ki povzročajo znatne prostorske, družbene, okoljske ter gospodarske učinke. Pod tem pritiskom so bili nekateri deli mest 'turistificirani', pojavil se je pojem 'prekomeren turizem'. V povprečju se število obiskovalcev v večjih mestih letno poveča za 5 %, v najbolj obiskanih evropskih mestih tudi 10 do 15 % na leto. V Ljubljani je znašal porast števila turistov od leta 2016 do 2017 celo 16 %. Medtem ko mesta stremijo k trajnostnemu upravljanju virov in spodbujajo prožnost proti nepredvidljivim dogodkom in izzivom, se hkrati intenzivno promovirajo kot turistične destinacije. V sedanjih strategijah turizma in prostorskega razvoja obravnavanje fenomena mestnega turizma največkrat še ni prisotno. Razkorak v upravljanju med obema sektorjema odpira možnosti za vpeljavo povezovalnega prostorskega načrtovanja. Kot prvo je zato namen projekta prepoznati in ovrednotiti prostorske učinke turizma v mestih in kot drugo prevetriti in opredeliti ukrepe za upravljanje turizma in prostorskega načrtovanja, ki te učinke obravnavajo. Metodološko projekt uporablja pristop mešanih metod, ki temelji na tehnikah sodelovanja javnosti (anketa, delavnice, intervjuji), prostorske analize in kartiranja. Raziskovalna vprašanja so obravnavana v štirih tematskih delovnih paketih. V delovnem paketu 1 (DP1) bo mestni turizem obravnavan kot tip turizma na podlagi obstoječih definicij in prostorskih modelov (pregled literature). Za tri izbrana mesta (Ljubljana, Maribor, Gradec) bo opravljena statistična analiza turističnih obiskov, skupaj s pregledom obstoječih študij turizma v teh mestih. Terenska raziskava bo osredotočena na mnenje turistov o (turistični) infrastrukturi ter na kartiranje njihovih poti po destinaciji in obiskanih znamenitostih. V DP2 bomo obravnavali prostorsko razsežnost mestnega turizma s pomočjo delavnice za oceno učinkov na prostor, kartiranjem predlaganih poti turistov v mestu (viri:različni socialni mediji, vodniki) in anketo s  prebivalci. DP3 je namenjen analizi politik in institucionalni analizi (dopolnjeni z intervjuji) ter obiskom primerjalnih mest. Analiza dobrih praks upravljanja služi kot vhodni podatek za DP4, v katerem bo oblikovan model vzdržnega upravljanja turizma in prostorskega načrtovanja. Model bo s pomočjo delavnic predstavljen strokovni/širši javnosti in ovrednoten. Diseminacija projekta vključuje publikacije v znanstvenih revijah in predstavitve na konferencah, pripravo skupnega seminarja za študente magistrskih programov sodelujočih inštitucij ter znanstvene monografije. Raziskovalni problem zahteva interdisciplinarni pristop; zato projektna skupina konzorcija petih partnerjev vključuje geografe, ekonomiste, sociologe, krajinskega arhitekta in arhitekta. Sodelovanje avstrijske univerze KFU iz Gradca omogoča primerjavo situacije v slovenskih mestih s primerom Gradca v Avstriji, kot tudi izmenjavo znanja in dobrih praks med državama. Pomembnost pričakovanih rezultatov za znanstveni napredek je pri odpiranju novega raziskovalnega poljana področju interdisciplinarnih raziskav, posvečenega razumevanju odnosa med mestnim turizmom in prostorskim načrtovanjem, ter s ponujanjem rešitev za povezavo teh dveh polji za boljše upravljanje mest. Odgovor na vprašanje o prostorskih učinkih turizma v mestih, njihovo modeliranje in predstavitev s pomočjo kart bo prispevalo tudi k poznavanju pojava na mednarodni ravni, še posebej za srednjevelika evropska mesta. V povezavi s koristmi za družbo bo raziskava zagotovila odgovore na vprašanja, kako učinkovito upravljati mestni turizem v srednje velikih mestih Srednje Evrope s pomočjo rešitev, ki jih ponuja prostorsko načrtovanje. Krog potencialnih deležnikov za diseminacijo rezultatov projekta vključuje mestne načrtovalce, oblikovalce po
Pomen za razvoj znanosti
Pomembnost za razvoj znanosti je v odpiranju novega raziskovalnega področja, ki izhaja iz povezovalnega načrtovanja v primeru turizma in prostorskega načrtovanja. Potreba po tej raziskavi je bila izražena na vrhu Svetovne turistične organizacije 2016, na letnem kongresu AESOP (zveza evropskih prostorskonačrtovalski šol) v letu 2017 in z izdajo posebne številke znanstvene revije ' Tourism Geographies' z naslovom 'Urbanistično načrtovanje in turizem v evropskih mestih' v letu 2018. Glavni zaključek vrha je bil, da 'bi morala mestni turizem in prostorsko načrtovanje iti z roko v roki'. Na dogodku mreže AESOP so izbrana evropska mesta (Lizbona, Barcelona) izpostavila manjko pristopov in rešitev. Doslej se je slovensko raziskovanje mestnega turizma osredotočalo na dediščinski in kulturni turizem ter predvsem na raziskovalne pristope, ki zajemajo statistične analize, analizo ponudbe in povpraševanja, ter pregled mest v okviru kulturnega in avtobusnega turizma. Zato bo ta študija z združevanjem statistične in prostorske analize predstavila nov pogled na analizo mestnega turizma in se posvetila novim pristopom upravljanja turizma (tehnike upravljanja ogledov obiskovalcev, turistične signalizacije po mestu), ter prostorskega načrtovanja (novi prostorskonačrtovalski standardi, npr. gostota turističnih nastanitvenih zmogljivosti, dovoljena za območje mesta, obdavčitev). Uporaba dnevnika potovanja, presoje učinkov na prostor bo omogočila testiranje inovativnih analitičnih metod na področju m. turizma. Interdisciplinarna ekipa geografov, ekonomistov, arhitekta, krajinskih arhitektov in sociologov bo omogočila večdimenzionalen pogled na problem in združila znanje različnih strok. Raziskovalna metodologija, ki se bo uporabila v Ljubljani, Mariboru in Gradcu, bo zagotovila nadnacionalno veljavne rezultate in dragocene informacije o prostorski dimenziji turizma v Srednji Evropi. Novost projekta je vključitev mestnih prebivalcev kot pomembnih deležnikov, saj se je večina dosedanjih študij osredotočala le na turiste. Ukrepi, vključeni v upravljavski model, bodo v korist strokovnjakom, ki se ukvarjajo s turizmom in prostorskim načrtovanjem (oblikovalci politik, oddelki za prostorski razvoj lokalnih skupnosti, ponudniki turističnih storitev): _ Predlogi izboljšav strateških politik in urbanističnih načrtov. _ Rešitve za učinkovito in vzdržno upravljanje turizma s pomočjo instrumentov prostorskega načrtovanja. _ Ideje za bolj vzdržno in prostorsko raznoliko/razpršeno turistično ponudbo.   Pomembna vrednost projekta je na področju izobraževanja, saj so vsi sodelujoči partnerji akademske institucije, rezultati projekta bodo tako neposredno preneseni v učni proces. Štirje raziskovalci v skupini poučujejo turizem/predmete, povezane s turizmom, pripravljen bo skupni seminar za študente mag. študija. Rezultati projekta bodo služili tudi kot vsebina za prijavo na večji raziskovalni projekt, financiran na transnacionalni ravni, za raziskovanje mestnega turizma v večjem merilu.
Pomen za razvoj Slovenije
The relevance to the development of science is in opening a new research field by focusing on the integration of the tourism and spatial planning. The need for this research has been expressed by the United Nations World Tourism Organisation Summit 2016, the AESOP (Association of European Schools of Planning) annual congress 2017 and by publishing the special issue of Tourism Geographies journal with the title ' Urban planning and tourism in European cities” in 2018. The main conclusion of the summit was that ‘city tourism and spatial planning should go hand in hand’. At the AESOP event selected European cities (Lisbon, Barcelona) presented examples of how spatial planning has been failing the mitigation of the tourism impacts and new approaches are necessary. Up to date, the Slovenian research on urban tourism has mostly focused on heritage tourism and the conservative research approaches encompassing statistical analysis, offer and demand analysis, and inspected cities in the frame of cultural tourism or classical tour tourism. Therefore, this study aims to provide a fresh outlook on the urban tourism analysis by combining statistical and spatial analysis, and exploring new approaches in the frame of both - tourism management, and spatial planning. Use of the trip diary and Territorial Impact Assessment, will enable testing and reflecting on innovative analytical methods in the field of urban tourism research. Additional novelty is inclusion of inhabitants as important stakeholders, since former studies predominantly focused on the tourist only.   The interdisciplinary team of geographers, economists, architects, landscape architects, and sociologist will enable a multidimensional perspective on the problem and combine the knowledge of different professions. The transnational comparison of the phenomenon, including the field trips, will produce results of high validity also for similar Central European mid-size cities, affected by the tourism in similar manner. Therefore, the professionals in these cities, will aquire: _ Improvements for the strategic policies and urban plans will be suggested, _ Solutions for efficient and sustainable management of tourism through spatial planning instruments will be exchanged and developed. _ Ideas for a more sustainable and spatially diversified tourist offer will be produced in the frame of the model.  An important value of the project is in the field of education, all participating partners are academic institutions, thus the project results will be directly transmitted into the teaching process. Four researchers in the team teach tourism/tourism related subjects and a joint seminar will be prepared for the master students on the topic. The results of the project will serve as an input for applying for the larger research project financed on the transnational level for investigation of urban tourism on a larger scale.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno