Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj sistema učinkovite in uspešne javne uprave v RS in odnosu do EU

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
S111  Družboslovje  Upravno pravo 
S140  Družboslovje  Državno pravo 
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
S175  Družboslovje  Polemologija 
Ključne besede
javna uprava, evropska unija, reforma javne uprave, upravni sistemi, evropski pravni red, družbena regulacija, ekonomska učinkovitost in uspešnost delovanja javne uprave, ekonomika javnega sektorja, modeli sodobnega managementa, novi javni management, management celovite kakovosti, informacijska učinkovitost javne uprave, informacijsko-komunikacijska dejavnost, informacijska družba, e-uprava, e-dokumenti, informatizacija javne uprave, elektronska uprava
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23677  dr. Boštjan Berčič  Pravo  Mladi raziskovalec  2005 - 2006  100 
2.  24047  Domen Cukjati  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  26 
3.  03958  dr. Srečko Devjak  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2004 - 2008  647 
4.  00032  dr. Janez Grad  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2004 - 2007  420 
5.  25781  Boris Gramc  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2005 - 2007  43 
6.  05297  dr. Tone Jerovšek  Pravo  Raziskovalec  2004 - 2006  666 
7.  28239  dr. Tina Jukić  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2008  159 
8.  19293  dr. Maja Klun  Ekonomija  Raziskovalec  2005 - 2008  865 
9.  23676  dr. Polonca Kovač  Pravo  Raziskovalec  2006 - 2008  1.528 
10.  20479  dr. Alenka Kuhelj  Pravo  Raziskovalec  2005 - 2008  307 
11.  04030  dr. Zdravko Pečar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2005 - 2008  288 
12.  05020  dr. Stanka Setnikar-Cankar  Ekonomija  Raziskovalec  2004 - 2008  588 
13.  19329  dr. Janez Stare  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2006  693 
14.  16302  dr. Ljupčo Todorovski  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2007 - 2008  443 
15.  02262  dr. Mirko Vintar  Računalništvo in informatika  Vodja  2004 - 2008  419 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0590  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo  Ljubljana  1627163  8.788 
Povzetek
Programska skupina si v začetku leta začrta glavne cilje, smernice in izhodišča, ki jih bo skušala v čim večji meri zasledovati v tekočem letu. V prvi vrsti se želi pri iskanju organizacijskih, tehnoloških, institucionalnih in sistemskih rešitvah opreti na izkušnje evropskih držav. Njihove rešitve skrbno proučuje in prilagaja nacionalnemu okolju. Tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah, delovanje državne uprave predstavlja bistveni pogoj za boljši razvoj družbe in posameznikov. Le-ta mora ponujati kakovostne, učinkovite in uspešne storitve. V nasprotnem primeru smo priča neučinkoviti izrabi proračunskih sredstev in slab vzgled obnašanja zasebnemu sektorju. Programska skupina je tako usmerjena na proučevanje in razvoj javnega sektorja skozi upravno-pravne (sistemske), javnofinančne in ekonomske ter organizacijsko-informacijske vidike. Javnofinančni in ekonomski vidiki: V okviru zastavljenih ciljev o merjenju učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja ter s tem razvoja ustreznih kazalcev, so bila v okviru delovne skupine na Ministrstvu za finance pripravljena nova navodila za pripravo predlogov proračuna. V novi prilogi za pripravo proračuna so bila pripravljena navodila za proračunske uporabnike, ki naj bi pri obrazložitvah proračunskih postavk jasno navedli cilje in tudi kazalnike, s katerimi bodo izmerili doseganje zastavljenih ciljev. V sodelovanju z delovno skupino v okviru Ministrstva za javno upravo pa so bili razviti standardi učinkovitosti – porabe časa za cca. 350 upravnih storitev in cca. 150 drugih upravnih nalog, ki se izvajajo v upravnih enotah. Te standardizirane storitve zajemajo celotno področje dela, razen strokovno tehničnih in režijskih opravil. Upravno-pravni (sistemski) vidiki Realiziran je bil del, ki se nanaša na proučitev odnosa med državo oziroma upravo ter posameznikom, kot članom omenjene državne skupnosti in obenem članom civilne družbe. Vprašanje ali uprava ščiti interese posameznika in drugih pravnih oseb ali pa samo javne koristi, ko so nepovezane s civilnodružbenimi interesi je bilo zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo preučeno primarno z vidika vklopljenosti in prilagojenosti pravnih ter družbenih struktur v EU. Vloga posameznika je s pridobitvijo še »novega«, evropskega državljanstva poleg nacionalnega, slovenskega pridobila na pomenu, saj je posameznik po novem vključen ne samo v strukturo odločanja na nacionalni ravni, temveč tudi na nad-nacionalni, evropski ravni, kar mu daje večji pomen in boljši položaj tudi v nacionalnih okvirih. Organizacijsko-informacijski vidiki Programska skupina svoje raziskave, usmerjene predvsem na proučevanje razvoja e-uprave, vodi v treh smereh. V okviru prve smeri nadaljuje z raziskovanjem stanja oz. razvitosti e-uprave po pomembnejših segmentih javnega sektorja, kot so vlada, ministrstva, parlament, upravne enote ter občine. Tovrstne raziskave projektna skupina izvaja že od leta 2001. Novo smer pa predstavlja raziskava, ki je bila prvič izvedena leta 2005 in je usmerjena na ugotavljanje zadovoljstva ter pričakovanja uporabnikov e-uprave. Raziskava je zasnovana zelo široko. V njenih okvirih je bilo na reprezentativnih vzorcih analizirano zadovoljstvo oz. pričakovanja občanov, podjetij, nevladnih organizacij, pa tudi samih zaposlenih v upravi. Raziskava se izvaja s pomočjo anket na terenu, klasičnih pisnih anket ter telefonskega anketiranja izbranih ciljnih skupin. Tretjo smer pa predstavljajo raziskave povezane z razvojem javnih elektronskih portalov ter konceptom t.i. aktivnega elektronskega portala »življenjskih situacij«, ki je bil razvit na Fakulteti za upravo, v okviru Inštituta za informatizacijo uprave. Kot rezultat teh raziskave je bil v letu 2005 pridobljen tudi mednarodni projekt OneStopGov (»6th Framework Programme – Priority 2 »Information Society Technologies« - A life – event oriented framework and platform for One-Stop-Governement) v okviru 6. Okvirnega programa, s partnerji iz šestih držav. Fakulteta za
Pomen za razvoj znanosti
Jedro izvedenega raziskovalnega programa je bilo usmerjeno v razvoj novih modelov, kazalcev in metod merjenja učinkovitosti poslovnih subjektov javnega sektorja in pa učinkov različnih ukrepov in rešitev, kot je denimo učinkov nove evropske ali nacionalne regulative na administrativne stroške podjetij in javne uprave same, učinkov odprave administrativnih ovir, učinkov razvoja e-poslovanja. Z nekaterimi novimi modeli, ki jih je programska skupina razvila, kot je denimo model "aktivnega portala življenjskih situacij", je pomembno prispevala k nadaljnemu razvoju znanstvenega področja, ki je predmet našega raziskovanja. Poleg razvoja novih modelov elektronskega poslovanja v javni upravi, se je skupina zelo intenzivno ukvarjala tudi z modeli za merjenje administrativnih stroškov. V sloveniji smo že uvedli SCM (Standard-cost–model) kot metodo merjenja administrativnih stroškov za podjetja, ki je sprejeta tudi na ravni EU. Ker mora Slovenija, v okviru evropskega načrta znižanja administrativnih bremen za 25% do leta 2012, prispevati svoj delež k temu znižanju, je skupina delala, ne samo na implementaciji tega modela v Sloveniji, pač pa tudi na razširitvi obstoječega modela, da bo v prihodnje uporabljen tudi za javno upravo. Hkrati se je skupina ukvarjala tudi z modelom merjenja učinkov e-uprave, saj so vsi dosedanji znani modeli parcialni ali pa se ukvarjajo le z merjenjem razvitosti ponudbe e-storitev (kot denimo model CapGemini). Naša skupina pa je razvila večparametrski odločitveni model za merjenje učinkov e-uprave, ki ga je možno uporabiti po metodi ex-ante ali ex-post za ugotavljanje učinkov poljubnih e-storitev javnega sektorja.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenija je na pomembnem razpotju, saj se je v sedanji krizi jasno pokazalo, da so stroški našega javnega sektorja zelo visoki in da bo njihovo zniževanje v prihodnje ključen dejavnik povečevanja konkurenčnosti našega gospodarstva. Ocenjujemo, da se raziskovalna skupina s svojimi raziskavami in njihovimi rezultati dejavno in vidno vključuje v ta prizadevanja in da so praktično vse njene rešitve pomembne, ne samo za razvoj znanosti, pač pa tudi za bodoči razvoj javnega sektorja v celoti. Povečevanje učinkovitosti javnega sektorja je odvisno od novih modelov upravljanja, kvalitativnih in kvantitativnih kazalcev uspešnosti ter modelov za merjenje učinkov novih politik, aktivnosti in rešitev, ki se uvajajo v javnem sektorju. Naj med razvitimi rešitvami izpostavimo le nekaj, po naši oceni najpomembejših, v tem kontekstu. Razvoj in implementacija modela za zmanjševanje administrativnih stroškov ter bremen, pri katerem je sodelovala programska skupina, je direktno vpet v cilje evropske direktive, da se do leta 2013 administrativni stroški in bremena zmanjšajo v državah članicah EU za 25%. Razvoj modela za merjenje učinkov storitev e-uprave je eden od ključnih instrumentov za uspešnejši nadaljnji razvoj e-uprave, saj z dosedanjimi rezultati na tem področju ne moremo biti povsem zadovoljni. Model, ki ga je razvila programska skupina, je bil testno že preizkušen in je dokazal svojo uporabno vrednost, tako, da skupaj z Ministrstvom za javno upravo že pripravljamo projekt njegove implementacije, ki se bo predvidoma zgodila v letu 2009. Poleg tega so člani programske skupine sodelovali pri pripravi vrste novih normativnih aktov, razvoju prilagojenega modela za ocenjevanje odličnosti v javnem sektorju, sodelovali pa smo tudi pri pripravi Strategije razvoja Slovenije do leta 2013.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno