Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Turistični terminološki slovar

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H360  Humanistične vede  Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika 
H352  Humanistične vede  Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa 
H365  Humanistične vede  Teorija prevajanja 
H570  Humanistične vede  Angleški jezik in književnost 
S265  Družboslovje  Tisk in komunikacijske vede 
Ključne besede
korpusna leksikografija, korpusno jezikoslovje, terminološki slovar, strokovni jezik, turizem, naravna in kulturna dediščina, jezikovni viri, jezikovna politika, večjezičnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27825  dr. Ana Beguš  Jezikoslovje  Raziskovalec  2008 - 2011  97 
2.  20820  dr. Rada Cossutta  Jezikoslovje  Raziskovalec  2008 - 2011  139 
3.  18478  dr. Goran Filipi  Jezikoslovje  Raziskovalec  2008 - 2011  252 
4.  06391  dr. Anton Gosar  Geografija  Raziskovalec  2008 - 2011  629 
5.  02570  dr. Mitja Guštin  Arheologija  Raziskovalec  2008 - 2011  560 
6.  17863  dr. Vesna Mikolič  Jezikoslovje  Vodja  2008 - 2011  569 
7.  22355  dr. Sašo Poglajen  Arheologija  Raziskovalec  2008 - 2011  100 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.850 
Povzetek
Projekt nadaljuje s cilji temeljnega projekta Večjezični korpus turističnih besedil, v okviru katerega je bila zgrajena in urejena zbirka slovenskih, angleških in italijanskih besedil s področja turizma. Jezikovni korpusi predstavljajo sodobne jezikovne vire, ki jezik obravnavajo na osnovi njegove dejanske rabe v besedilih in ne na osnovi govorčeve ali avtorjeve jezikovne introspekcije ali intuicije. Tako v analizo zajemajo veliko večje dele jezika, in so zato jezikovno bolj reprezentativni. Namen projekta je na osnovi rezultatov projekta Večjezični korpus, tj. urejenega korpusa turističnih besedil ter opravljenih jezikovnih analiz v njem, zbrati terminologijo turizma in jo urediti v slovarski (knjižni in elektronski) format, ki je uporabnikom bolj poznan in zato bližji, hkrati pa preko povezave slovarja s korpusom pokazati na pomen in prednosti sodobnih elektronskih jezikovnih virov, tudi za področje strokovnega jezika s področja turizma. Turizem je namreč izrazito 'sestavljena' dejavnost, ki jo je potrebno razumeti in analizirati z vidika različnih disciplin: ekonomije in trženja, psihologije, antropologije, sociologije, analize diskurza, komunikologije, sociolingvistike, jezikoslovja, političnih ved, geografije, okoljskih študij, arhitekture, agronomije, urbanističnega in regionalnega planiranja, zgodovine, prava, športa, poslovanja, prometa, vzgoje in izobraževanja… Zaradi stika vseh teh panog, njihovega hitrega razvoja, vpliva medijev, vdiranja tujejezičnih prvin, postajajo termini na področju turizma pogosto nejasni, večpomenski, različno prevajani, prihaja do nesporazumov v komunikaciji. Projekt se tako odziva na občuteno potrebo turistične stroke in industrije po enotnem kodificiranju terminologije, ki bo temeljilo na evidentiranju ter korpusni analizi strokovnih izrazov ali terminov, pomenski analizi terminov in ugotavljanju sinonimnih odnosov med njimi, normiranju glede na knjižno normo in zahteve urejene terminologije. Vsak evidentirani slovenski termin v turističnem terminološkem slovarju bo vseboval pomensko analizo izraza, normiran bo glede na zahteve knjižne norme in urejene terminologije, vključeval bo tudi podatke o sopomenskih odnosih z drugimi termini. Hkrati bo vsakemu terminu dodana vzporednica v angleškem jeziku. Kot sodoben jezikovni priročnik bo nosilcem turistične dejavnosti v Sloveniji nudil možnost za boljše komuniciranje, s tem pa tudi za bolj enakopraven položaj v mednarodnem turističnem prostoru. Hkrati bo slovar tudi referenčni priročnik za jezikovno svetovanje in presojanje ob tekočih terminoloških vprašanjih rabe strokovnih izrazov v turizmu, ki se opira na za slovar opravljenih pomenskih analizah terminov, ter objavljanje rezultatov v znanstveni in strokovni literaturi.
Pomen za razvoj znanosti
Korpusna analiza ter na njeni podlagi opravljena zasnova in urejanje večjezičnega terminološkega slovarja bosta pomenili pomemben prispevek k razvoju sodobnih jezikovnih virov za slovenščino, s tem pa tudi razvoju slovenske jezikovne politike. Terminološki slovar bo izdelan in urejen na osnovi inovativnega korpusnega pristopa, ki uveljavlja statistično obdelavo primerov dejanske rabe in tako zagotavlja večjo jezikovno reprezentativnost. Korpusna analiza omogoča poglobljeno analizo posameznih jezikovnih sredstev na vseh jezikovnih ravninah, značilnih za strokovni jezik turizma. Slovar, ki bo urejen z upoštevanjem teh vrst analiz in pomenskih vidikov, bo tako predstavljal kakovostno sodobno jezikovno orodje, ki bo pripomoglo k boljši ter enakopravnejši komunikaciji v mednarodnem turističnem prostoru. Z vsemi temi funkcijami bo korpusno podprt terminološki slovar pomenil pomemben prispevek k razvoju turistične stroke. Poseben pomen pa ima tudi v večkulturnih prostorih, ki spričo vse večje družbene mobilnosti danes predstavljajo večino evropskega prostora. Prvi korpusno podprt slovar strokovnega jezika hkrati predstavlja tudi pionirsko delo za podobne jezikovne priročnike, za razvoj dvo- ali večjezične leksikografije strokovnih jezikov kot tudi za teorijo in prakso prevajanja strokovnih jezikov. Oblikovanje teoretskih izhodišč in urejanje slovarja na temeljih korpusne leksikografije bosta pomembno prispevali k razvoju slovenske leksikologije in leksikografije, predvsem v povezavi s področji strokovne terminologije, kar bi lahko s pridom uporabili tudi drugi sestavljalci terminoloških in drugih eno- in večjezičnih slovarjev ter založniki s tega področja. Širši pomen znanj in izkušenj, pridobljenih v projektu, bo pomembno vplival tudi na razvoj področja jezikovnih tehnologij ter prevodoslovja. Nedvomno pa bo takšen korpusno podprt slovar uporaben tudi v izobraževalne namene, tako v okviru jezikoslovnih in prevajalskih študijskih programov, pa tudi v procesu izobraževanja na področju turizma.
Pomen za razvoj Slovenije
Terminološki slovar na osnovi elektronskega večjezičnega jezikovnega korpusa kot statistično relevantne zbirke različnih turističnih besedil bo pomenil pomemben temelj za delovanje tako neposrednih nosilcev turistične dejavnosti, tj. podjetij (hotelskih, gostinskih, transportnih idr.), kulturnih centrov in društev, zvez kulturnih organizacij, kot tudi za posredne nosilce te dejavnosti, kot so različna poslovna združenja, turistična društva in zveze, lokalne skupnosti, gospodarske zbornice, ter navsezadnje tudi za končnega uporabnika turistične storitve. Format slovarja je zgoraj navedenim subjektom bližji in bolj poznan kot sam korpus, zato ga bodo bolj pripravljeni uporabljati. Kot korpusno podprt temelji na dejanski rabi jezika in je zato jezikovno bistveno bolj reprezentativen, hkrati pa s tem spodbuja pobližje seznanjanje z elektronskim korpusnim formatom in njegovimi prednostmi (izbirno in ukazno iskanje, iskanje po kolokacijah, iskanje po neposrednem kontekstu besede). Slovar bo poleg pomoči pri oblikovanju besedil v slovenskem jeziku nedvomno pomemben vir tudi pri prevajanju in tolmačenju turističnih besedil ali izvirnem oblikovanju besedil v tujem jeziku. Dvojezični terminološki slovar turizma zato predstavlja pomembno jezikovno orodje za uspešnejše sporazumevanje in posledično bolj enakopraven položaj v mednarodnem turističnem okolju. Projekt je velikega pomena tudi zaradi svoje jezikovnopolitične vrednosti. Razvijanje in obstoj sodobnih jezikovnih virov predstavlja enega najpomembnejših vzvodov jezikovne politike, saj se z obstojem kakovostnih jezikovnih priročnikov utrjuje in širi prostor rabe slovenskega jezika. Dejstvo, da je slovar dvojezičen in korpusno podprt, to jezikovno zavest razširja še zunaj meja slovenske države in izboljšuje jezikovno rabo tudi v tujem jeziku, s čimer omogoča enakopravnejše nastopanje in vključevanje v mednarodno okolje, tako na področju gospodarskega delovanja in sodelovanja kot dostopanja do novih znanj. S tem projekt neposredno vpliva na uspešnost slovenskih turističnih organizacij v tujini. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da turistična ponudba države hkrati predstavlja paradnega konja podobe države v tujini, zato sta jezikovna ustreznost in učinkovitost predstavitve in delovanja že sami po sebi odlična promocija. Korpusno podprt terminološki slovar turizma, ki v obravnavo zajema obsežne vzorce dejanskih besedil in tako turističnega diskurza, pomeni pomemben prispevek k razvoju družbeno-kulturnih vidikov turizma, ki so bile v dosedanjem raziskovanju zanemarjene, kot tudi k razvoju interdisciplinarnih pristopov pri obravnavi naravne in kulturne dediščine. Ker je turizem nujno odvisen od svojega predmeta, tj. naravnih in kulturnih specifik dežele, zajetih v turistično ponudbo, je turistični terminološki slovar kulturno pogojen in predstavlja tudi pomembno podatkovno bazo slovenske naravne in kulturne dediščine.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno