Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Metrologija in kakovost

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   

Koda Veda Področje
P180  Naravoslovno-matematične vede  Meroslovje, fizikalna instrumentacija 

Koda Veda Področje
2.11  Tehniške in tehnološke vede  Druge tehniške in tehnološke vede 
Ključne besede
Metrologija, sistemi kakovosti, preskušanje, informacijska tehnologija v metrologiji, varnost električnih naprav, realizacija mednarodne temperaturne lestvice, vlaga in relativna vlaga, kalibracija, sledljivost, diseminacija, akreditacija, certificiranje, ugotavljanje skladnosti, nacionalni etalon, temperatura
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07648  dr. Dušan Agrež  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  247 
2.  19218  dr. Valentin Batagelj  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  145 
3.  20188  dr. Gaber Begeš  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  280 
4.  15901  dr. Jovan Bojkovski  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  372 
5.  10774  dr. Janko Drnovšek  Tehnika  Vodja  2009 - 2014  520 
6.  16323  dr. Gregor Geršak  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  353 
7.  23403  dr. Miha Hiti  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2010  55 
8.  18175  dr. Domen Hudoklin  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  178 
9.  33298  dr. Jure Kranjec  Tehnika  Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
10.  30686  dr. Andraž Miklavec    Raziskovalec  2009 - 2014  18 
11.  33170  Jaka Ogorevc  Tehnika  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  14 
12.  27515  dr. Tadej Podgornik  Tehnika  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  17 
13.  18280  dr. Igor Pušnik  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  343 
14.  17128  Marjan Slabe    Tehnični sodelavec  2012 - 2014 
15.  34297  Martin Stanonik  Tehnika  Tehnični sodelavec  2013 - 2014 
16.  20189  dr. Marko Tkalčič  Tehnika  Raziskovalec  2013 - 2014  198 
17.  31981  dr. Vincencij Žužek  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  33 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.357 
Povzetek
Raziskovalna dejavnost programske skupine Metrologija in kakovost temelji na treh osnovnih usmeritvah, in sicer temeljni metrologiji, termometriji, ter tehniški kakovosti. Temeljna metrologija bazira na sodelovanju pri definicijah in možnih novih realizacijah nekaterih fizikalnih enot mednarodnega sistema enot SI, predvsem enote za termodinamsko temperaturo kelvin K. Pri raziskavah v temeljni metrologiji ločeno obravnavamo merilne metode in merilno instrumentacijo. Delo obsega matematično modeliranje vplivnih veličin merilnih sistemov s stališča obvladovanja merilnih negotovosti ter tudi drugih parametrov, kot so dinamični odzivi, stabilnost itd. Poseben poudarek je dan študiju horizontalnih in vertikalnih sledljivosti v etalonskih metroloških sistemih ter računalniškemu vodenju kompleksnih merilnih sistemov. Kot novo področje dela je predvideno delo na implementaciji informacijske tehnologije na področju metrologije (IEM-Internet Enabled Metrology). Pomembno je, da ne gre zgolj za novo tehnologijo, temveč za razvoj novih temeljnih principov sledljivosti merjenj in kalibracij na osnovi novih definicij fizikalnih veličin oziroma v povezavi z osnovnimi fizikalnimi konstantami ter fizikalno veličino časa oziroma frekvence. Področje termometrije je namenjeno raziskavam na področju mednarodne temperaturne lestvice ITS-90 (International Temperature Scale) in to predvsem na izboljševanju merilnih negotovosti pri realizaciji temperaturnih fiksnih točk. Programska skupina Metrologija in Kakovost je kot nosilec nacionalnega etalona za termodinamsko temperaturo vključena v sistem stalnih mednarodnih primerjav, kjer je temeljno poslanstvo, da v sodelovanju z najvidnejšimi tovrstnimi svetovnimi laboratoriji (PTB v Nemčiji, NPL v Veliki Britaniji in NIST v ZDA) stalno izboljšuje najboljše merilne zmogljivosti. V okviru raziskav je pomembno sodelovanje s področja materialov, saj so novi inteligentni materiali eden od možnih napredkov. V Sloveniji smo do sedaj sodelovali z raziskovalnimi skupinami na Kemijskem inštitutu ter na Inštitutu Jožef Stefan. S stališča razvoja merilnih metod in merilne instrumentacije na področju termometrije je predviden razvoj novih kalibracijskih medijev na področju kontaktnih in brezkontaktnih merjenj. V programu razvoja je primarni generator vlage, kar predstavlja vrh razvoja tudi v mednarodnem merilu. Razvoj je predviden na področju moderne inteligentne instrumentacije, razvoju novih termometrov in drugih elementov s področja termometrije. Razvoj na področju tehniške kakovosti je usmerjen v razvoj novih preskusnih metod na področju elektrotehniške varnosti ter na drugih področjih, ki se prekrivajo z električnimi ter temperaturnimi merjenji in preskušanji. Poseben poudarek je dan implementaciji metroloških parametrov pri preskušanju. To pomeni, da je potrebno za kompleksne preskusne postopke v celoti implementirati analizo merilnih negotovosti s stališča vseh vplivnih veličin, ugotoviti medsebojna razmerja ter empirično potrditi rezultate. Bistvo problema je v tem, da se morajo preskusni postopki, ki so temelj tehniške kakovosti, izvajati v skladu z osnovnimi metrološkimi zahtevami, kot so merilna sledljivosti in negotovost, kar do sedaj ni bilo potrebno. Navedeno predstavlja tudi popolno sintezo posameznih področij znanstveno-raziskovalnega dela ter hkrati posplošenje oziroma generalizacijo na več področij kot npr. zdravje, okolje, predelava hrane, itd. Sinergija med temeljnimi raziskavami na področju metrologije ter področju tehniške kakovosti je v direktni skladnosti z usmeritvami raziskovalne politike EU, saj je pomemben del raziskovalnih programov tako v 5. kot tudi 6. okvirnem programu obravnavano področje izrazito izpostavil. Obravnavano področje merjenj in preskušanj predstavlja tudi pomemben segment evropske raziskovalne sfere (ERA, European Research Area).
Pomen za razvoj znanosti
Kot druge znanstvene discipline se mora tudi metrologija kot samostojna znanstvena disciplina razvijati v svojih temeljnih konceptih, kot so merljivost pojavov, analiza merilnih rezultatov itd, in nova dognanja eksperimentalno potrjevati. Na področju mednarodnega sistema enot SI, metrologije fizikalnih veličin, konkretno definicije, realizacije, diseminacije in vzdrževanja, je razvoj metrologije ključen za potrjevanje novih znanstvenih dognanj na vseh področjih raziskav, hkrati pa vse bolj točna in sledljiva merjenja predstavljajo predpogoj za tehnološki razvoj. Razvoj metrologije kot samostojne, horizontalne znanstvene discipline je tako neposredno povezan z razvojem praktično vseh drugih znanstvenih disciplin, ki jih je potrebno tudi eksperimentalno potrjevati. Treba se je zavedati da rezultati ne glede na znanstveno področje, ki jih pridobimo z večjim številom eksperimentov, niso zanesljivi, če niso opremljeni s podatki o merilni negotovosti. Na konkretnih področjih raziskovalnega programa je pomen za znanost na področju modeliranja toplotnih procesov v povezavi parametrov teoretičnega modela z neposrednimi, precizijskimi merjenji v primarnem temperaturnem laboratoriju. Kar v nadaljevanju omogoča razvoj novih pristopov na področju kontaktne termometrije, npr. novih celic s fiksnimi temperaturnimi točkami, kompleksnih temperaturnih medijev (peči in kopeli). Na področju brezkontaktne termometrije je bistven prispevek znanosti vezan na izboljšanje absolutne točnosti meritev s pomočjo termografskih kamer, predvsem zaradi upoštevanja dejanske merilne zmogljivosti posameznih senzorjev v detektorju kamere. Razširitev področja generiranja vlažnosti pri danih negotovostih realizacije predstavlja vrh evropske metrološke piramide. Posebno pomembne so raziskave merjenja površinske vlage in homogenosti vlažnosti v materialih. Električna merjenja in procesiranje signalov predstavljajo nove koncepte pri analogno digitalnih pretvorbah, kar pomeni mnogo večje hitrosti vzorčenja in procesiranja izmerjenih signalov ter ekstrakcije informacijske vsebine. Tudi na specialnem področju merjenja biomedicinskih signalov s poudarkom na kontaktnih in brezkontaktnih fizioloških merjenjih ter obdelavi surovih podatkov senzorjev termovizijskih kamer, so uporabljena dognanja in novi principi podatkovnega rudarjenja z vključevanjem fizioloških in psiholoških parametrov kot vplivnih veličin pri analizi merilnih rezultatov. Na področju preskušanja je najpomembnejši doprinos vpeljava znanstvenega pristopa potrjevanja pravilnosti izvedenih preskusov in uporabljenih preskusnih metod v preskušanje varnosti električnih aparatov.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen za družbo Metrologija ali veda o merjenjih je generična znanost. Zato je prisotna na mnogih področjih znanosti in družbe ter tako izredno pomembna za ekonomski razvoj države. Slovenska izvozno naravnana proizvodnja potrebuje za izdelavo konkurenčnih proizvodov zanesljivo ugotavljanje skladnosti z mednarodnimi standardi na osnovi evropskih direktiv. Merilno-preskusna problematika na ta način predstavlja velik delež v dodani končni vrednosti proizvoda, zato je prenos znanja v mnoge proizvodne organizacije ključnega pomena. Tehnološki razvoj družbe temelji tudi na metrologiji kot infrastrukturni dejavnosti v smislu sledljivih meritev pri nadzoru in vodenju vseh tehnoloških procesov slovenske industrije. Temperaturna kontaktna in brezkontaktna merjenja, merjenja vlage, električnih veličin in procesiranje signalov so ključni elementi tako pri vodenju kot pri razvoju novih tehnoloških procesov. Delo programske skupine, ki je eden nosilcev meroslovne infrastrukture v državi, je tako neposredno družbeno-ekonomsko pomembno za Slovenijo in njene državljane. Skupina je nosilec primarnega etalona za termodinamično temperaturo in vlago. Primarni etalon je izbran ali vsesplošno priznan kot etalon z najvišjo meroslovno kakovostjo in predstavlja vrh metrološke infrastrukture v državi. Zato ima izreden pomen na različnih družbeno-ekonomskih področjih. Posredno preko posredniških etalonov nudi referenčno vrednost za merilnike različnih fizikalnih veličin v najrazličnejših panogah gospodarstva, preko tega pa tudi posredno vpliva na stabilnost proizvodnih procesov, ki so vitalnega pomena za slovensko družbo. Varnost električnih proizvodov ima velik pomen za vsako državo. Da pa se lahko zagotovi varnost, je potrebna infrastruktura, ki to omogoča. V tej infrastrukturi so nepogrešljivi ustrezno pripravljeni standardizirani postopki. Uporabnost standardiziranih postopkov je velika le, če jih družba razume na enak način. Raziskave programske skupine na tem področju bodo doprinesle k ustreznem poenotenju razumevanja in pravilni uporabi dokumentov in postopkov. Zaradi pomanjkanja klasičnih energetskih virov je v sodobni družbi vse pomembnejša energetska učinkovitost stavb. Osnovni način za določanje učinkovitosti vključuje meritve s pomočjo termografskih kamer. Kalibracijski postopki in problemi osnovne sledljivosti teh kamer še niso splošno sprejeti ali standardizirani, kar je področje, s katerim se intenzivno ukvarjajo člani programske skupine. Na področju osnovnih meritev v medicini in posledično splošnega povečanja kakovosti življenja je delo programske skupine usmerjeno predvsem na psihofiziološka merjenja v povezavi s sledljivostjo merilnih instrumentov in standardizacijo merilnih metod. Posredni pomen za družbo Programska skupina v okviru Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko poleg študijske smeri Tehnične kakovosti na Fakulteti za elektrotehniko vodi tudi vrsto univerzitetnih, visokošolskih in podiplomskih študijskih predmetov s področja merilne tehnike in merilne instrumentacije, merilnih sistemov, standardizacije in zagotavljanja kakovosti. Kot podporo slovenski industriji programska skupina redno organizira različne študijske seminarje in praktične delavnice s področja metrologije in kakovosti, na katerih izobražuje in prenaša aktualno uporabno znanje. Člani programske skupine aktivno sodelujejo v standardizacijskih tehničnih komitejih in tako doprinašajo k sprejemu standardov, ki izboljšujejo kakovost življenja v sodobni družbi. Odprtost skupine v tujino se izkazuje z njenim tesnim sodelovanjem s tujimi nacionalnimi meroslovnimi institucijami in univerzami, hkrati pa so člani programske skupine vidni in aktivni udeleženci pomembnih evropskih in mednarodnih meroslovnih organizacij (BIPM, IMEKO, EURAMET, OIML).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno