Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Azijski jeziki in kulture

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.06.00  Humanistika  Kulturologija   
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H000  Humanistične vede   

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06980  dr. Andrej Bekeš  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  380 
2.  28719  dr. Luka Culiberg  Kulturologija  Raziskovalec  2015 - 2018  128 
3.  28532  dr. Tinka Delakorda Kawashima  Kulturologija  Raziskovalec  2015 - 2018  67 
4.  06389  dr. Tamara Ditrich  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2018  123 
5.  17842  dr. Kristina Hmeljak Sangawa  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018  121 
6.  38070  dr. Klara Hrvatin  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2017  108 
7.  32275  dr. Saša Istenič Kotar  Kulturologija  Raziskovalec  2014  168 
8.  51180  dr. Byoung Yoong Kang  Literarne vede  Raziskovalec  2018  222 
9.  23508  dr. Katja Kolšek  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2016 - 2017  83 
10.  15862  dr. Maja Lavrač  Literarne vede  Raziskovalec  2014  181 
11.  50736  Martina Lovrečič    Tehnični sodelavec  2017 - 2018 
12.  15576  dr. Nagisa Moritoki Škof  Humanistika  Raziskovalec  2018  163 
13.  24430  dr. Helena Motoh  Filozofija  Raziskovalec  2014 - 2018  180 
14.  39170  dr. Marko Ogrizek  Kulturologija  Mladi raziskovalec  2016 - 2018  23 
15.  24035  dr. Mateja Petrovčič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2018  146 
16.  13009  dr. Jana Rošker  Kulturologija  Vodja  2014 - 2018  789 
17.  16232  dr. Mitja Saje  Kulturologija  Raziskovalec  2014 - 2015  279 
18.  35805  dr. Tea Sernelj  Kulturologija  Raziskovalec  2018  90 
19.  20753  dr. Chikako Shigemori Bučar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2016  230 
20.  28019  dr. Irena Srdanović  Jezikoslovje  Raziskovalec  2015  75 
21.  30196  Dean Šopič    Tehnični sodelavec  2017 - 2018 
22.  24509  dr. Nataša Vampelj Suhadolnik  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2018  260 
23.  24438  dr. Maja Veselič  Antropologija  Raziskovalec  2015 - 2018  132 
24.  35347  dr. Matjaž Vidmar  Kulturologija  Raziskovalec  2014 - 2018  10 
25.  25583  dr. Nataša Visočnik Gerželj  Antropologija  Raziskovalec  2014 - 2018  173 
26.  33081  dr. Sebastjan Vörös  Filozofija  Raziskovalec  2014 - 2015  201 
27.  39578  dr. Jan Vrhovski  Filozofija  Tehnični sodelavec  2017  82 
28.  37429  dr. Matej Zima  Kulturologija  Mladi raziskovalec  2014 - 2018  11 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.282 
2.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  14.011 
3.  1822  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije  Koper  1810014001  9.888 
Povzetek
Predlagani raziskovalni program bo predstavljal nadaljevanje in nadgradnjo preteklega dela programske skupine Jeziki in kulture Azije in Afrike (P-60243). Zaradi pomanjkanja razvojnih sredstev, s katerim smo soočeni zlasti na področju humanistike, se segment afriških študij ni mogel dovolj razviti, da bi lahko zagotovili dovolj kompetentne strokovnjake s tega področja. Kljub navedeni situaciji pa smo v obdobju 2009-13 pričeli uvajati dve novi disciplini, namreč indologijo in korejske študije, saj predstavlja azijska regija vse bolj pomembno območje eksplozivnega ekonomskega razvoja in političnih ter socialnih tranzicij. Zato se bomo v nadaljevanju raziskovalnega dela osredotočili zgolj na ožje in bolj poglobljene raziskave azijskih regij in želimo ustrezno preimenovati naslov programa (Azijski jeziki in kulture). Temeljna vsebinska zasnova načrtovanega projekta je usmerjena v raziskave zgodovinskega razvoja, politično-ekonomskih razmer, kulturne specifike in jezikovnih posebnosti azijskih družb. Predlagani program je interdisciplinarno zasnovan in vključuje raziskave iz vrste disciplin, ki sodijo v širše področje humanistike in družboslovja. Zastavljen je kot poskus sinteze rezultatov vrste parcialnih študij, ki obravnavajo različne vidike azijskih regij skozi prizmo razmerja med idejnimi in materialnimi pogoji, kateri opredeljujejo njihove družbene stvarnosti. Specifična posebnost predlagane programske skupine je v tem, da vključuje vrsto strokovnjakov za posamične azijske regije. To pomeni, da bodo študije vključevale tudi analizo in evalvacijo materiala v matičnih jezikih obravnavanih regij in ne bodo odvisne samo od informacij, podatkov in teoretskih paradigem, ki so dostopne v zahodni literaturi. To izhodišče je temeljnega pomena, saj nam uporaba primarnih virov v matičnih jezikih omogoča objektivnejši vpogled v realnost obravnavanih družb. Člani in članice raziskovalnega projekta razpolagajo z aktivnim poznavanjem kitajskega, japonskega in korejskega jezika in pisave, ter s poznavanjem hindija in sanskrta. Vendar sinologija, japonologija, koreanistika ter indologija v sklopu predlaganega programa v prvi vrsti niso filološke, temveč kulturološke vede. Izhajajoč iz vidikov različnih disciplin bodo raziskave osredotočene tudi na analize temeljnih problemov, ki določajo modele dojemanja in posredovanja družbene in individualne stvarnosti kot osnove formiranja različnih kulturnih identitet, katerih razumevanje bo predstavljalo dragocen doprinos h kakovosti odnosov med Slovenijo in azijskimi državami. V tem okviru je pričakovana znanstvena utemeljitev neustreznosti raziskav, ki obravnavajo različne politično ekonomske, kulturne, jezikovne in idejne dejavnike znotraj azijskih regij skozi optiko izoliranih in individualiziranih aksioloških ter epistemoloških kriterijev primerljivih zahodnih modelov.
Pomen za razvoj znanosti
V procesu interdisciplinarnih raziskav bodo člani skupine izdelali ogrodje novih teoretskih in metodoloških paradigem v azijskih študijah in izpostavili novo idejo medkulturnih stikov, osnovano na kulturi priznavanja ter upoštevanja kulturne specifike obravnavanih regij. V svojem raziskovalnem delu bo programska skupina razvila ter nadgradila obstoječe teorije in metodologije znotraj tega kulturološkega raziskovalnega področja. Poleg relevance načrtovanih vsebinskih izsledkov (gl. točko 18) bo imel načrtovani program namreč pomembne implikacije na področju razvoja in nadgradnje metodoloških iztočnic medkulturnih raziskav znotraj družboslovnih in humanističnih disciplin. Pri tem gre za sistem, ki poskuša zmanjšati nevarnost kulturno pogojenih nesporazumov oz. napačnih interpretacij obravnavanih družbenih, političnih, jezikovnih in kulturnih pojavov. Projekt je zato zastavljen tako, da predmetov raziskave ne obravnava izključno skozi prizmo metodičnih postopkov evro-ameriških epistemologij in teorije znanosti, temveč upošteva tudi logiko sistemov tradicionalnih kategorialnih aparatov ter konceptualnih ustrojev, ki so se razvili v okviru azijskih teoretskih diskurzov. Inovativni element znotraj te specifične metodologije se kaže v uporabi določenih novih metod na področju medkulturnih študij: ker se je v zasnovi medkulturne metodologije v teku zadnjih let izkazalo, da konceptov in kategorij ni mogoče enostavno prenašati iz enega socio-kulturnega konteksta v drugega, so člani programske skupine izdelali teoretsko osnovo metode takim. diskurzivnega ali konceptualnega prevajanja. To osnovo, ki se bo v teku predlaganega programa še dodelala, nadgradila in izpopolnila, so člani programske skupine že predstavili na dveh mednarodnih znanstvenih posvetih, v katerih je naletela na velik interes udeležencev. Metode tovrstnega diskurzivnega prevajanja namreč niso del obstoječih metodologij nobene od drugih družboslovnih ali humanističnih disciplin, ampak tvorijo možni temelj novih, specifičnih metodologij, na katerih bodo lahko osnovane sodobne, objektivnejše azijske študije. Raziskave specifičnih azijskih teoretskih modelov, družbenih, političnih in ekonomskih struktur, analize in interpretacije kulturnih doprinosov azijske regije, ter njihova umestitev v zahodne diskurze o tej regiji poleg tega zapolnjujejo pomembno teoretsko vrzel v zahodnih implementacijah regijskih študij. Načrtovani program bo namreč med drugim oblikoval nove možnosti vpogleda v epistemološke sisteme, ki so vzniknili izven prevladujočih smernic evro-ameriške idejne tradicije. Pričakovani rezultati raziskovalnega dela bodo zato nudili tudi možnost preseganja in eliminiranja evrocentričnih, kulturno pogojenih predsodkov glede domnevne superiornosti in vseprisotnosti zahodnih teoretskih modelov in nazorno prikazali dejstvo, da rezultati zahodnih diskurzov nikakor ne predstavljajo edine gonilne sile teoretskih inovacij sodobnega časa.
Pomen za razvoj Slovenije
Načrtovani program je usklajen s strateškimi razvojnimi področji in nacionalnimi prioritetami Republike Slovenije. Zaradi novih uvidov v kulturno pogojene strukture azijskih družb, katere bo nudil, bo pomembno prispeval k izboljšanju in višji kakovosti političnih, gospodarskih in kulturnih relacij Slovenije z državami azijske regije. Azijske družbe 21. stoletja namreč spreminjajo obstoječe sheme napredka: ravnovesje ekonomskih in političnih moči se preveša iz evro-ameriške na azijsko regijo. Ta preobrat nas sooča z vrsto problemov, povezanih s preoblikovanjem materialnih in idejnih paradigem, ki ne določajo zgolj razvoja samih azijskih družb, temveč so relevantni tudi za mednarodne odnose na globalni ravni in konkretno tudi na ravni slovenske politike mednarodnih odnosov. Reševanje teh problemov zahteva upoštevanje širših perspektiv. Te niso omejene samo na ekonomska, socialna in politična vprašanja, temveč zaobjemajo tudi družbene funkcije ideologij ter kulturno pogojenih vrednot, t.j. epistemološke temelje karakterističnih in trajnih inštitucij posamičnih azijskih družb. Načrtovane raziskave, ki vključujejo večplastno analizo tradicionalnih in modernih epistemoloških sistemov v azijski regiji, bodo namreč ponudile nove okvire za razumevanje kulturnih partikularnosti in za evalvacijo ustreznih življenjskih stilov in sovpadajočih ideologij. Raziskava teh modelov je za Slovenijo pomembna tudi zaradi tega, ker vključuje študije koncepta „azijskih vrednot” kot novega ključnega elementa aktualne politične dikcije. Program izkazuje potencial za prenos rezultatov v prakso na različnih področjih dejavnosti, od didaktike azijskih jezikov in prevajanja literarnih del, do uporabe teoretskih izsledkov kulturoloških, zgodovinskih in epistemoloških vidikov programa v gospodarskih in kulturnih stikih z državami v azijski regiji. Iz tega sledi, da bodo izsledki programa pozitivno vplivali na izboljšanje poznavanja relevantne regije tudi na povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter učinkovitosti drugih dejavnosti, vpetih v globalno družbo in gospodarstvo. Predlagani program preko poglabljanja vedenj o relevantnih regijah in neposredno preko prevodov del iz literature, humanistike in družboslovja omogoča slovenskemu bralcu neposreden dostop do kulturnega sveta azijskih regij in s tem prispeva k utrjevanju nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine. Izsledki programa se sproti vključujejo v dodiplomske in podiplomske študijske programe na slovenskih univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih doma in v tujini. Kontinuirani akademski stiki in izmenjave članov skupine – predvsem v okviru študijskih bivanj in gostujočih predavanj v tujini – igrajo pomembno vlogo pri povečanju prepoznavnosti in pri promociji slovenske države. Pri tem gre za vključevanje v mednarodno delitev dela, ki ima pomembne implikacije tudi na področju vzgoje in izobraževanj perspektivnih mladih kadrov na področju azijskih študij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno