Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P000  Prirodno-matematičke nauke   
Ključne reči
bioremedijacija, soilifikacija, mineralne vode, biomaterijali, biokataliza, dijetetski proizvodi
Istraživači (8)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11091  dr Jelena S. Katanić Stanković  Hemija  Istraživač  2013 - 2019  26 
2.  10905  Nenad Marić  Hidrogeologija, inženjerska geografija i inženjerska geologija  Istraživač  2011 - 2019  30 
3.  10990  dr Vladimir B. Mihailović  Biohemija biljaka  Istraživač  2011 - 2019  54 
4.  11479  Nezrina A. Mihović  Biohemija biljaka  Istraživač  2017 - 2019  39 
5.  10989  dr Milan P. Mladenović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  2011 - 2019  60 
6.  10968  dr Milena G. Rikalović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  2011 - 2019 
7.  11477  Nevena M. Tomašević  Biohemija biljaka  Istraživač  2012 - 2019  38 
8.  01172  Miroslav Vrvić  Biohemija, metabolizam  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  107 
Organizacije (7)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0011  Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet  Beograd  07053681 
2.  0018  Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet  Beograd  07048157 
3.  0031  Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet  Beograd  07045735 
4.  0074  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac  07232721 
5.  0095  Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju  Beograd  07805497 
6.  0131  Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet  Leskovac  07282273 
7.  0181  Univerzitet Educons  Sremska Kamenica  08891443 
Sažetak
Ex/in situ bioremedijacijom pomoću selekcionisanih aktivnih zimogenih konzorcijuma mikroorganizama (MO), koji će biti okarakterisani (izolovani ili mikrobiomski dokazani) simultano će se razgrađivati naftni polutanti i humifikacijom soilifikovati degradirani prostori usled površinske eksploatacije (pre svega uglja) i njegove upotrebe kao energenta (pepelišta). Biodegradiraće se ugljovodonični zagađivači u prirodnim ili veštačkim zemljišnim supstratima u sloju, čime će se usmereno uskladiti biogeohemijski ciklusi ključni za plodnost zemljišta uz istovremenu imobilizaciju toksičnih elemenata. Globalna uspešnost ovih postupaka zavisiće od kontrole i modelovanja zagađivanja i zaštite podzemnih i površinskih voda kao ključnih prenosilaca polutanata. Tako će biti moguće očuvati mineralne vode i biljne zajednice od ovih zagađivača, što daje mogućnost za korišćenje ovih resursa kao izvora bioaktivnih supstanci, a i kao sveže stočne hrane. U fokusu će biti: biosurfaktanti (primena u bioremedijaciji), enzimi (imobilizovani kao nanobiomaterijali i aktivna jedinjenja biljaka iz klasa: fenola, kumarina i flavonoida (sa antimikrobnim, antikoagulativnim i antioksidativnim aktivnostima). Formulacija, proizvodnja i kliničke studije nutriciono novih infant (I) formula (F)-dijetetskih proizvoda iz kategorije funkcionalne hrane upotrebom svežeg mleka kao bazne sirovine, biće usmerena ka formulacijama sa novim-sopstvenim simbioticima.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno