Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Development of Holistic Model of Agricultural Holdings and Related Databases for Decision Making in Slovenian Agriculture

Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 

Code Science Field
S187  Social sciences  Agricultural economics 

Code Science Field
4.01  Agricultural and Veterinary Sciences  Agriculture, Forestry and Fisheries 
Keywords
agriculture, FADN, standard output, model calculations, farm income, decision support models, strategic planning
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (13)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  25013  MSc Matej Bedrač  Plant production  Researcher  2014 - 2017  201 
2.  38630  Jure Brečko  Plant production  Researcher  2017  129 
3.  06096  Tomaž Cunder  Plant production  Researcher  2014 - 2017  489 
4.  36969  Andreja Horvat  Plant production  Researcher  2015 - 2017 
5.  14979  Damjan Jerič  Plant production  Researcher  2014 - 2017  92 
6.  13487  PhD Stanko Kavčič  Plant production  Researcher  2014 - 2017  405 
7.  24297  PhD Maja Kožar  Plant production  Researcher  2014 - 2017  197 
8.  25012  MSc Ben Moljk  Plant production  Researcher  2014 - 2017  364 
9.  17854  Marjeta Pintar  Plant production  Researcher  2014 - 2017  183 
10.  08718  PhD Miroslav Rednak  Plant production  Researcher  2014 - 2017  505 
11.  05661  PhD Tinca Volk  Plant production  Head  2014 - 2017  537 
12.  17853  Barbara Zagorc  Plant production  Researcher  2014 - 2017  373 
13.  29649  PhD Jaka Žgajnar  Animal production  Researcher  2014 - 2017  233 
Organisations (3)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  20,020 
2.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  66,295 
3.  1394  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (Slovene)  Murska Sobota  5129940000  424 
Abstract
In Slovenia there are no relevant data sources and microeconomic tools for systematic monitoring and analyzing of economic efficiency of agricultural holdings. Data and the results of FADN accounting, which are commonly used for these purposes in the EU, are not used regularly in Slovenia due to some doubts about their quality and representativeness. Records of the Ministry for Agriculture and the Environment (registers and other evidences) contain mainly data on production parameters and not value indicators (eg. standard output). Accessible micro analytical tools (model calculations, gross margin calculations) allow for assessment of economic efficiency only for a limited set of agricultural products and technologies. The main objective of the proposed project is to increase the usefulness of existing databases of economic efficiency indicators of agricultural holdings in Slovenia and to develop microeconomic tools that will enable economic analysis for the needs of planning and streamlining of agricultural policy measures, as well as for the needs of economic advisory services provided to agricultural holdings. In this framework four operational objectives are set: (1) to adopt and upgrade the existing methodology and calculate standard output at the agricultural holding level taking into account the data on production parameters from the records of MAE and to assess the possibility of using this indicator for the needs of agricultural policy; (2) to conduct a systematic and in-depth analysis of FADN data for Slovenia, to determine the quality of FADN standard results and to make recommendations for its improvement; (3) to develop and test a model tool that will allow the use of FADN results for the needs of direct economic advisory and extension activities on farms; and (4) to upgrade and expand existing models for assessment of the economic parameters at the level of agricultural products and based on these models develop and verify a holistic dynamic model of agricultural holdings. The results of the proposed project are expected to increase the analytical value of economic indicators databases of Slovenian agriculture and together with advanced modeling tools serve as a support for a systematic responding to specific challenges in planning, management and verification of economic efficiency at the individual agricultural holdings level as well as for agricultural policy decision making at the country level.
Significance for science
Z izvedbo projekta se bo povečala analitična vrednost podatkovnih zbirk ekonomskih kazalcev v kmetijstvu (SO, FADN, modelne kalkulacije), postavitev mikroekonomskih orodij pa bo zapolnila vrzel na področju spremljanja dogajanj na ravni kmetijskih gospodarstev. Orodja bodo uporabna tako za analizo poslovanja konkretnega kmetijskega gospodarstva, sistematično spremljanje dogajanj na tipičnih kmetijskih gospodarstvih, kot tudi za navzkrižno analizo kritičnih točk in morebitnih odstopanj modelnih rezultatov v primerjavi z FADN rezultati za analizirano kmetijsko gospodarstvo. Razvito celovito orodje za presojo ekonomske učinkovitosti gospodarjenja na ravni kmetijskih gospodarstev bo kot referenčno orodje možno uporabiti tudi pri drugih ekonomskih analizah na ravni kmetijskih gospodarstev. Poleg tega bodo rezultati razvitega orodja lahko kot inputi vstopali v druga orodja za analizo kmetijstva na mikro in makro ravni. Pomen za razvoj znanosti in stroke je v oblikovanju oziroma inventarizaciji ključnih mikroekonomskih podatkovnih podlag za celovito kakovostno spremljanje ekonomske učinkovitosti slovenskega kmetijstva in strateško načrtovanje na ravni posameznih kmetijskih panog, kmetijskih gospodarstev in slovenskega kmetijstva kot celote. Inventarizacija in širitev mikroekonomskih podatkovnih osnov za slovensko kmetijstvo bo prispevala k celovitejšemu in bolj poglobljenemu vpogledu v strukturo, delovanje in ozka grla v ekonomski uspešnosti slovenskega kmetijstva. Prvi ključni prispevek je torej v širjenju podatkovnih osnov za celovitejše in bolj kakovostno strokovno delo v kmetijstvu, predvsem za namene ekonomskega svetovanja. Predvidoma bo eden od rezultatov projekta tudi priprava predloga protokola ekonomskega svetovanja slovenskim kmetijskim gospodarstvom, kar bo v slovenskem prostoru dobrodošla strokovna širitev. Prilagoditev in nadgradnja obstoječih modelnih orodij bo po naši oceni pomembno vplivala tako na slovensko kmetijsko stroko, kot tudi agrarno-ekonomsko znanost. Po eni strani bodo nadgrajena oziroma na novo izgrajena modelna orodja omogočila še bolj celovit, znanstveno podprt vpogled v stanje in možnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, po drugi pa bodo omogočala navzkrižno preverjanje uporabljenih mikroekonomskih podatkovnih baz (npr. rezultati FADN). Izvirnost predlaganih rešitev, predvsem kombinacija uporabe podatkov iz evidenc MKO, podatkov FADN, modelnih kalkulacij, za oblikovanje modelov kmetijskih gospodarstev na ravni posameznih dejavnosti in širše, bo omogočila tudi objavo metodologije in rezultatov empiričnih izsledkov v znanstvenem tisku.
Significance for the country
Pomanjkljive informacije o ekonomskem položaju posameznih kmetijskih gospodarstev vplivajo na kakovost strateškega odločanja. Projekt ima za cilj dvigniti kakovost obstoječih informacijskih podlag (SO, modelne kalkulacije, kmetijsko knjigovodstvo FADN) in razviti nova orodja v podporo odločanju. Načrtovana izboljšana kakovost informacij, predvsem rezultatov FADN, bo povečala njihovo uporabnost za posamezno gospodarstvo. To jih bo lahko uporabilo za analizo svojega ekonomskega položaja in sprejetih rešitev, omogočena pa bo tudi primerjava z drugimi gospodarstvi (npr. v proizvodni skupini, na območju, velikostnem razredu), Prav slednje se uveljavlja kot pomemben vidik sodobnega kmetijskega svetovanja, v obliki iskanja prednosti in slabosti posameznih gospodarstev na ekonomskem in tehnološkem področju. Z novimi znanji in izboljšavami prav tukaj lahko pričakujemo pozitivne premike pri uporabi rezultatov tega projekta v gospodarstvu. Razvito in testirano bo modelno orodje za uporabo FADN podatkov, namenjeno predvsem delu kmetijske svetovalne službe s kmeti pri strateškem načrtovanju in iskanju rešitev, ki pa ga bo potrebno za širšo aplikacijo po uspešni sklenitvi projekta še nadgraditi. Pozitivne posredne gospodarske učinke lahko pričakujemo tudi od novega orodja za sintetiziranje ekonomskih rezultatov na ravni posameznega kmetijskega gospodarstva. Le to bo omogočilo hitre ocene ekonomskega stanja, primerjalno analizo in iskanje strateških točk za izboljšanje upravljanja in poslovanja na kmetijskem gospodarstvu.
Most important scientific results
Most important socioeconomically and culturally relevant results Annual report 2016, final report
Views history
Favourite