Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.09.00  Družboslovje  Psihologija   

Koda Veda Področje
S260  Družboslovje  Psihologija 

Koda Veda Področje
5.01  Družbene vede  Psihologija in kognitivne znanosti 
Ključne besede
e-učenje, učne opore, samoregulacija učenja, znanje, motivacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30062  dr. Ciril Bohak  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2019 - 2020  179 
2.  04566  dr. Bojana Boh Podgornik  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2022  832 
3.  23783  dr. Katja Depolli Steiner  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2022  58 
4.  15844  dr. Alenka Gril  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2018 - 2022  464 
5.  15846  dr. Aleš Hladnik  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2018 - 2022  317 
6.  16131  dr. Alenka Kavčič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2022  138 
7.  24437  dr. Luka Komidar  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2022  150 
8.  52309  Žiga Lesar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2019 - 2022  44 
9.  15677  dr. Matija Marolt  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2022  392 
10.  06835  dr. Sonja Pečjak  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2022  844 
11.  10811  dr. Cirila Peklaj  Družboslovje  Vodja  2018 - 2022  416 
12.  35071  dr. Matevž Pesek  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2022  143 
13.  31278  dr. Tina Pirc  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2022  125 
14.  18919  dr. Anja Podlesek  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2022  541 
15.  15446  dr. Melita Puklek Levpušček  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2022  406 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0553  Pedagoški inštitut  Ljubljana  5051614000  7.027 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.887 
3.  1539  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko  Ljubljana  1627023  16.226 
4.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.816 
Povzetek
E-učenje ima številne prednosti pred tradicionalnim učenjem iz tiskanih gradiv. Omogoča npr. interaktivnost, vizualizacijo konceptov prek filmov in animacij ter adaptivno predvajanje vsebin uporabniku. Uspešnost učenja v takem okolju je podobno kot pri tradicionalnem učenju odvisna od individualnih značilnosti učenca, kot so njegove sposobnosti, predznanje, motiviranost za učenje, samoregulacijske kompetence. Pri e-učenju lahko v gradivo v večji meri vnesemo učne opore, s katerimi spodbujamo uporabo posameznih kognitivnih in metakognitivnih procesov ter motiviranost učenca za učenje. V projektu bomo preučevali, kako posamezne vrste učnih opor (kognitivne, metakognitivne in motivacijske ter kombinacija vseh treh vrst opor) vplivajo na uspešnost e-učenja. Raziskali bomo tudi, ali je učinkovitost posameznih vrst učnih opor odvisna od učenčevih individualnih značilnosti (sposobnosti, predznanja, samoregulacijskih kompetenc).   V prvem koraku projekta bomo priredili obstoječe in razvili nove pripomočke za merjenje individualnih značilnosti učencev (Nalogo za merjenje metakognitivnega znanja, Vprašalnik o (meta)kognitivnih strategijah, Vprašalnik motivacijskih prepričanj in strategij, Vprašalnik o uporabi strategij med e-učenjem in dva Preizkusa znanja iz izbranih vsebin). Razvili bomo dve e-učni enoti s področja naravoslovja (enoti A in B) in računalniški program za manevriranje po e-učni enoti in upravljanje z učnimi oporami ter sprotno spremljanje aktivnosti pri učenju z e-učnima enotama. Inštrumente bomo validirali v predraziskavi na vzorcu 300 učencev 9. razreda različnih osnovnih šol.   V drugem koraku bomo z razvitimi instrumenti izvedli glavno raziskavo, v kateri bomo preverili učinkovitost različnih vrst učnih opor pri e-učenju in vpliv individualnih značilnosti učencev nanjo. Najprej bomo pri novem vzorcu 370 učencev 9. razreda s 15 osnovnih šol izmerili njihove individualne značilnosti (sposobnosti, predznanje, motivacijske strategije in prepričanja, metakognitivno znanje, (meta)kognitivne strategije, uporabo e-učenja in e-učnega okolja). Vsi učenci se bodo najprej učili e-učno enoto A brez kakršnekoli opore (za namene preverjanja enakosti skupin). Na osnovi individualnih značilnosti (vključujoč mere, pridobljene med učenjem iz enote A) bomo učence razdelili v pet primerljivih skupin, ki bodo sodelovale v različnih eksperimentalnih pogojih. Pri e-učni enoti B bo vsaka skupina prejela drugačno vrsto učnih opor: prva skupina se bo učila peta brez učnih opor, druga s kognitivnimi učnimi oporami, tretja z metakognitivnimi, četrta z motivacijskimi in peta s kombinacijo vseh treh vrst učnih opor. Med učenjem e-učnih enot bomo spremljali učno vedenje učencev (manevriranje po e-učni enoti, upravljanje z učnimi oporami). Po zaključku učenja vsake snovi bomo ponovno izmerili znanje, poleg tega pa še motivacijo za učenje izbrane snovi in strategije, ki so jih učenci uporabljali med učenjem.   V zadnjem delu projekta bomo analizirali zbrane podatke in na podlagi dobljenih rezultatov oblikovali model dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost uporabe samoregulacijskih opor v e-okolju. Z modelom bomo pojasnjevali, katere učne opore so pri učencih z različnimi individualnimi značilnostmi najbolj učinkovite.   Nova spoznanja bodo uporabna pri načrtovanju personalizirane uporabe opor v e-učnem okolju, ki bo optimizirala učenje. Spoznanja bodo prispevala tudi k védenju o učinkovitosti metakognitivnih in motivacijskih učnih opor pri samoreguliranem učenju ter k oceni pomena kombiniranja različnih vrst učnih opor pri e-učenju. Spodbudila bodo razvoj e-učbenikov, ki opor ne bodo vključevali intuitivno, ampak na sistematičen, znanstveno podprt način, in bodo tako optimalno podprli samostojno učenje.
Pomen za razvoj znanosti
Učenje v e-učnem okolju za razliko od učenja iz tiskanih gradiv s svojo odprtostjo in različnimi možnostmi pomeni za učence velik izziv in zahteva od njih kompleksno uporabo kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih vidikov samoregulacije. Učenci, ki dobro uravnavajo svoje učenje, so pri učenju bolj uspešni. Kljub temu, da so  samoregulacijske veščine ključne za učinkovitost učenja, pa se lahko zelo razlikujejo glede na kontekst učenja in individualne značilnosti učencev. Analiza obstoječe literature kaže, da je s pomočjo uporabe učnih opor pri e-učenju možno podpreti samoregulacijske procese in doseči boljše rezultate in višjo motivacijo za učenje. Vendar pa ostaja nejasno, koliko k učnemu učinku in motivaciji doprinašajo posamezne vrste opor in tudi njihova kombinirana uporaba. Praktično ni raziskav, ki bi proučevale motivacijske opore in njihov učinek. Prav tako pa so tudi izredno redke raziskave, ki bi poučevale vpliv individualnih značilnosti (sposobnosti, znanja, samoregulacijskih kompetenc) na učinkovitost samoregulacijskih opor. Zato bodo rezultati predlaganega projekta na temeljni ravni izviren prispevek k: (1) jasnejši opredelitvi opor, ki podpirajo samoregulacijo učenja v e-učnem okolju, (2) globljemu razumevanju kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih procesov, ki potekajo pri učenju iz e-gradiv, (3) razumevanju, v kakšni interakciji so posameznikove značilnosti in uporaba učnih opor pri učinkovanju na učni dosežek.     Na osnovni temeljnih spoznanj bomo lahko na aplikativni ravni (1) predlagali izboljšave in dopolnitve k obstoječim smernicam za izdelavo e-učnih gradiv, v smislu dodajanja opor za vzpodbujanje motivacije in vztrajnosti ter samoregulacijskih procesov pri učencih, (2) prispevali k učinkovitejši uporabi posameznih vrst opor in njihovih kombinacij v e-gradivih in (3) zaradi poznavanja vloge individualnih značilnosti posameznikov pri uporabi opor prispevali k bolj personalizirani uporabi učnih opor, kar lahko vodi do učinkovitejše samoregulacije pri e-učenju.   Pričakujemo izvirne prispevke k znanosti na področjih psihologije, didaktike, informacijskih in izobraževalnih tehnologij. Metodološki pristopi, pripomočki in orodja, ki jih bomo razvili v projektu, bodo uporabni tudi v sorodnih raziskavah, v različnih kontekstih ter v e- in drugih okoljih učenja.
Pomen za razvoj Slovenije
Learning in an e-environment, opposed to learning from printed materials, presents a great challenge to students due to its openness and various possibilities. It demands a complex use of cognitive, metacognitive and motivational aspects of self-regulation from the students. Students who are better at regulating their learning can also have more success in learning. Even though self-regulated skills are of key importance for effective learning, their importance can vary with respect to the context of learning and students’ individual characteristics. Analysis of the extant literature shows that the use of learning scaffolds in e-learning can support self-regulated processes and helps to obtain better achievement and higher learning motivation. However, there is still a lack of findings about the impact of different types of scaffolds and their combined use on e-learning achievements and motivation. There is practically no research on motivational scaffolds and their effects. Studies of the influence of individual characteristics (abilities, knowledge, self-regulatory competences) on the effectiveness of self-regulated scaffolds are also extremely rare.   Therefore, the results of the proposed project will, on a basic level, present a new and original contribution to: (1) a clearer definition of scaffolds that support self-regulation of learning in an e-learning environment; (2) a deeper understanding of cognitive, metacognitive and motivational processes that take place in learning from e-materials; (3) an understanding of the interaction between the individual’s characteristics and the use of different types of scaffolds on learning achievement.   The findings of the study will enable us (1) to suggest improvements and adjustments to existing guidelines for developing e-learning materials by adding scaffolds for enhancing motivation and persistence, and self-regulating processes in students; (2) to contribute to a better use of specific types of scaffolds and their combination in e-materials, (3) and, due to obtained knowledge about individual characteristics’ role in use of scaffolds, to contribute to a more personalized use of scaffolds, which can lead to more efficient self-regulation in e-learning.   We expect original contributions to science in the fields of psychology, didactics, information and educational technologies. Methodological approaches, instruments and tools that we will develop in the project will also be useful in similar studies, in different contexts, and in e- and other learning environments.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno