Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
S230  Družboslovje  Družbena geografija 

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
staranje prebivalstva, socialna infrastruktura, dolgotrajna oskrba, regionalne mreže, model mnogoterih pojemanj, selitve starostnikov
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28680  dr. David Bogataj  Urbanizem  Vodja  2018 - 2022  350 
2.  07799  dr. Marija Bogataj  Urbanizem  Raziskovalec  2018 - 2022  583 
3.  39980  Aleš Bunderšek  Ekonomija  Tehnični sodelavec  2018 - 2022 
4.  39180  dr. Simon Colnar  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2018 - 2020  136 
5.  08627  dr. Vlado Dimovski  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2022  1.528 
6.  37122  dr. Eneja Drobež  Pravo  Raziskovalec  2018 - 2022  114 
7.  11215  dr. Samo Drobne  Geodezija  Raziskovalec  2018 - 2022  875 
8.  35390  dr. Barbara Grah  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2022  129 
9.  11010  dr. Bojan Grum  Urbanizem  Raziskovalec  2018 - 2022  285 
10.  51677  dr. Petra Janež  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  17 
11.  53066  dr. Marta Kavšek  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2019 - 2022  58 
12.  25842  dr. Jana Mali  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2018 - 2022  795 
13.  20507  dr. Valerija Rogelj  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  93 
14.  10120  dr. Alenka Temeljotov Salaj  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2022  401 
15.  50132  Mirjam ten Veen    Tehnični sodelavec  2019 - 2022 
16.  13184  dr. Alma Zavodnik Lamovšek  Urbanizem  Raziskovalec  2018 - 2022  896 
17.  53849  Dunja Zlotrg    Tehnični sodelavec  2021 - 2022 
18.  29872  Tadeja Žabkar Lebič    Tehnični sodelavec  2019 - 2020 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  3757  Zavod INRISK - Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom  Trebnje  7199554  943 
2.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.855 
3.  0591  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo  Ljubljana  1627147  10.184 
4.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.720 
5.  3515  Inštitut za nepremičninske vede, Ljubljana  Ljubljana  6651933  645 
Povzetek
Predlagana raziskava sodi v prednostno temo 6: Več let boljšega življenja - MYBL. V Evropi se morajo države, regije in lokalne skupnosti odzvati na nepričakovano hitro rast deleža starostnikov. Kot je poudarila prof. Dobbs, (Black in Dobbs, 2013, 2015) bodo posledice staranja družbe vplivale na vsa področja življenja in na širšo potrebo po infrastrukturi. Zato se lahko strinjamo, da so kot v ZDA tudi v Evropi, skupnosti nepripravljene, da bi se odzvale na ta izziv. Čakalne vrste za vstop v institucionalno oskrbo so predolge in skupnostna skrb za starostnike je institucionalno slabo razvita. Ni ustrezne infrastrukture. Izpostavlja se vprašanje, kakšne vrste stanovanjskih in okoljskih rešitev si starostniki želijo, ko njihove funkcionalne zmožnosti znatno upadejo. Kakšno socialno infrastrukturo je treba zgraditi? Kako optimalno urediti prehode med bivališči za zagotavljanje večje avtonomosti starostnikov? Predlagana raziskava bo odgovorila na ta vprašanja. Proučili bomo, v kolikšni meri bi morali v regijah na ravni NUTS 5 in NUTS 3 razviti inovativne pristope k izgradnji socialne infrastrukture, ki zmanjšuje tveganje za odvisnost od pomoči drugih, glede na dostopne finančne vire in rešitve, ki nam jih dajo optimizacijski postopki na temelju modelov mnogoterih pojemanj, razširjenih s komponento grajenega prostora in storitev v sistemu socialne infrastrukture (glej Bogataj et al. [COBIS ID - 38063621]). Model bomo aplicirali na regionalno raven NUTS3, ob upoštevanju optimalne razporeditve objektov v hierarhično strukturo prostorskih enot (Drobne in Bogataj, COBISS.SI-ID 8025185). Preučili bomo tudi razlike med potrebnimi naložbami v urbanih in ruralnih območjih. Na podlagi demografske analize prostorskih enot na ravni NUTS5 in NUTS3 ter aktuarske študije potrebnih zmogljivosti in stroškov naložb ter operativnih stroškov bodo slovenske regije kategorizirane glede obstoječe infrastrukture, demografskih projekcij in aktuarske ocene zahtevanih naložb in stroškov storitev. Tehtali bomo med sedanjo vrednostjo naložb in znižanimi operativnimi stroški, ki jih take naložbe zagotavljajo. Smiselne investicije lahko bistveno zmanjšajo operativne stroške dolgotrajne oskrbe, kar kažeje posebej angleške študije. Našo nadaljnjo kvalitativno analizo bomo temeljili na naših prejšnjih ugotovitvah glede potreb, standardov in zahtevanih izboljšav standardov, kot je opisano v dokumentih Kavšek in Bogataj [COBISS.SI-ID 2048403202; 2048309762; 38818821; 38064901; 2048437506; 292502784], pa tudi na identifikacijah in direktivah, ki izhajajo iz rezultatov raziskovalnih projektov Mali et al. [COBISS.SI-ID 4793189; 4718693; 4135781], ter na izpostavljenih pravnih okvirjih in zahtevah za spremembe, ki temeljijo na rezultatih projekta Malijeve in ostalih [4937829], vključno z upoštevanjem pomembnosti zaščite stanovanjskih pravic starejših v procesu deinstitucionalizacije, kot so preučevali Drobež in Bogataj [COBISS.SI-ID 38819333]. Triangulacija z ugotovitvami iz raziskovalne naloge, ki sta jih objavili Black in Dobbs (2015), našimi ugotovitvami dobrih praks v Španiji in ugotovitvami še nekaterih drugih avtorjev v člankih, ki jih najdemo v WoS, bodo prav tako del naše raziskave. Model v podporo odločanju glede naložb v infrastrukturo bo razvit na podlagi nadaljnjega razvoja modela mnogoterih pojemanj in modela večstopenjskih tranzicij, ki bo razširjen na optimalno stanovanjsko oskrbo, grajeno okolje in storitve, kjer se bodo kakovostni in količinski podatki iz slovenskih regij in lokalnih skupnosti ocenjevali na temelju aktuarske sedanje vrednosti. Rezultati bodo pokazali, kako z razvojem socialne infrastrukture lahko zagotovimo daljšo avtonomijo starejših ljudi v skupnosti. Rešitve optimizacijskega modela in ustrezne simulacije bodo pokazale, kako zelo potrebno je na tem področju proaktivno delovanje in vključevanje planov socialne infrastrukture v prostorske plane lokalnih skupnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt temelji na šestih skupinah precej ločenih modelov, ki jih bomo tu nadgradili in povezali v kompakten model napovedovanja in odločanja o investiranju in upraljanju s s socialno infrastrukturo. Pri implementaciji pa bomo zajemali podatke iz podatkovnih baz, ki temeljijo na standardih INSPIRE (inspire.jrc.ec.europa.eu) in na lastnem delu na terenu. Temeljni modeli, na katerih bomo gradili, so: (1.) gravitacijski modeli, strukturirani po starostnih kohortah ; (2.) model večstopenskih tranzicij; (3.) Modeli financiranja nepremičnin in dolgotrajne oskrbe (med njimi obratne hipoteke), (4.) Investicijski modeli; (5.) modeliranje oskrbovalnih sistemov; (6.) Kategorizacija in vizualizacija stanovanjskega, komercialnega in javnega prostora. Modeli bodo nadalje razviti za optimalno zagotavljanje dolgotrajne oskrbe na podlagi ustrezne socialne infrastrukture. Takšna sestava je novost v poznani znanstveni literaturi. Za izvajanje takšnih modelov je potrebna ustrezna podatkovna baza, ki bo razvita v tem projektu in ki po našem vedenju ni javno dostopna še nikjer. Vsi ti modeli bodo zagotovili podatke, potrebne za napovedovanje potrebnih investicij in nadzor pri različnih dinamikah naložb v socialno infrastrukturo. Podprli bodo odločitve in dolgoročne politike lokalnih skupnosti, regij in držav, skrbnikov za starejše, bank in posameznih akterjev na trgu. Za določitev parametrov modela mnogoterih pojemanj, vezanega na optimalno stanovanjsko oskrbo in drugo socialno infrastrukturo bomo izvedli tudi kvalitativne analize, kot so tiste, ki so jih opravili Black in Dobbs (2013), Chapin et al. (2001), Chapin in Dobbs-Kepper (2001). Da bi primerjali stroške in zmogljivosti v EU in ZDA ter določili najboljšo prakso in dolgoročno načrtovanje, bomo izhajali iz člankv Daaleman et al. (2008), Temple et al. (2009, 2010) in Gordon et al. (2010), ki bodo pomenili smernice za nadaljnje raziskave. Debra Dobbs, ki dela z nami, je bila soavtorica vseh teh člankov. Zato bomo uvedli podobne kvalitativne in mešane metode, kot so jih razvili Debra Dobbs in njena raziskovalna skupina (Black in Dobbs, 2013; Chapin, Dobbs-Kepper, Oslund, 2001; Chapin in Dobbs-Kepper, 2001; Daaleman et al. , 2008). Da bi razumeli ZDA in evropske koristnike socialne infrastrukture in da bi lahko pojasnili, zakaj številke v EU in ZDA niso enake, bo triangulacija nujna.
Pomen za razvoj Slovenije
The project is based on 6 groups of vastly separated studied models which will obtain data from the databases built on standards of INSPIRE (inspire.jrc.ec.europa.eu) and our qualitative and quantitative research: (1.) Gravity models of commuting and migrations structured by age cohorts; (2.) Multi-state transition model/Competing Risk Model;  with added components of housing and social infrastructure (3.) Real estate financing models (among them mortgage and secularization such as Equity Release Schemes and other schemes for providing sufficient financial sources for the well-being of all generations), (4.) Facility management; (5.) Urban networks modelling and supply chain control; (6.) Categorization and visualization of housing stock, commercial and public spaces according to the age friendly requirements. The models will be further developed for the purposes of optimal long-term care provision under the bases of proper social infrastructure and properly compound. Such composition is novelty in the known scientific literature. In the core of the research is Multi-state transition model/Competing Risk Model as improved multiple decrements model with additional components of facilities and operations of long-term care as a novelty in the known literature. For implementation of such models the proper database is needed which will be developed in this project and which is not available completely nowhere, according to our knowledge. All these models will provide some data needed for forecasting and control at different dynamics of investments in social infrastructure. They will support the decisions and long term policies of local authorities, regions and state, elder-care managers, banks, and individual actors on the market. To determine the parameters of multiple decrements in contingency with housing and social infrastructure, especially to determine the probabilities of transitions and costs associated with each of nodes in the graph, also qualitative analyses like those done by Black and Dobbs (2013), Chapin et al. (2001), Chapin and Dobbs-Kepper (2001) are required. To compare the costs and capacities in EU and USA and to determine the best practice and planning, the papers of Daaleman et al. (2008),Temple et al. (2009, 2010) and Gordon et al. (2010) will be guidelines for our further research. Debra Dobbs who is working with us was a co-author in all these papers. Therefore, we shall introduce similar qualitative and mixed methods as the ones developed by Debra Dobbs and her research group (Black and Dobbs, 2013; Chapin, Dobbs-Kepper, Oslund, 2001; Chapin and Dobbs-Kepper, 2001; Daaleman et al., 2008) to understand USA and European consumers of such products and to be able to explain why the numbers in EU and USA are not the same. Therefore triangulation approaches are also needed to find the best position of retirement villages in the complex of social infrastructure and services for community based long term care (LTC). Such approach is novelty in the literature.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno